Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA “ AUREL VLAICU“ DIN ARAD

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


SPECIALIZAREA: MANAGEMENT

DECIZIA MANAGERIALĂ PRIVIND STRATEGIILE


ADOPTATE LA S.C. Medir S.R.L.
ELABOREAREA STRATEGIEI PENTRU OBTINEREA
AVANTAJULUI COMPETITIV

PROFESOR COORDONATOR:

Prof.univ.dr. RAMONA LILE

STUDENT:

DUMEA ELISEI
Cuprins

1. Scurt istoric

2. Fundamentarea strategiei

3. Elaborarea strategiei

4. Implementarea strategiei

5. Evaluarea strategiei

6. Concluzii si recomandari
1. Scurt istoric al firmei S.C. Medir S.R.L.

Firma S.C. Medir S.R.L. este o unitate specializata in executie si proiectare,


constructii si instalatii in constructii, stati de epurare, alimentari cu apa si
canalizari constructii hidrotehnice, lucrari de pardosire si placare a peretilor,
demolarea constructiilor si terasamentelor.

Nr. crt. Indicator U.M. Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 2017/2018 2018/2019
% %
1 Cifra de afaceri Lei 1.079.664 1.669.013 1.811.300 154,59 108,53
2 Numarul Nr. 16 16 18 100 112,50
mediu de
salariati
3 Numarul Nr. 17 18 23 - -
efectiv de
salariati
4 Productivitatea Lei/Sa 1 67.479 104.313 100.628 154,59 96,47
munci
5 Fondul de Lei/Sa 1 219.760 216.046 264.741 98,31 137,35
salari
6 Salariul mediu Lei 13.735 13.503 16.486 98,31 122,09
7 Venituri totale Lei 1.083.720 1.684.944 1.815.621 155,48 107,76
din care:
7.1 Venituri de Lei 1.079.664 1.679.731 1.811.300 155,58 107,83
exploatare
7.2 Venituri Lei 4.056 5.213 4.321 128,53 82,89
financiare
7.3 Venituri Lei 0 0 0 - -
extraordinare
8 Cheltuieli Lei 1.078.648 1.323.907 1.313.346 122,74 99,20
totale din care:
8.1 Cheltuieli de Lei 1.077.578 1.323.389 1.312.866 122,81 99,20
exploatare
8.2 Cheltuieli Lei 1.070 518 480 48,41 92,66
financiare
8.3 Cheltuieli Lei 0 0 0 - -
extraordinare
9 Profitul brut Lei 5.072 361.037 502.275 7.118,24 139,12
10 Profitul net Lei 4.261 303.271 421.911 7.118,24 139,12
11 Active totale Lei 1.771.765 2.192.220 2.486.181 123,73 112,41
din care:
11.1 Active Lei 87.619 100.651 168.513 114,87 167,42
imobilizate
11.2 Active Lei 1.684.144 2.091.569 2.317.668 124,19 110,81
circulante
11.2.1 Stocuri Lei 87.993 19.719 19.719 22,41 100
11.2.2 Creante Lei 1.095223 1.685.055 1.882.145 153,85 111,70
11.2.3 Cheltuieli in Lei 0 0 0 - -
avans/Venituri
in avans
12 Datorii totale Lei 708.854 1.129.311 1.212.871 159,32 107,40
13 Datorii curente Lei 975.290 962.258 1.104.797 98,66 114,81
nete
14 Capital propriu Lei 1.055.095 1.062.909 1.273.310 100 119,79
15 Capital Lei 1.062.909 1.062.909 1.273.310 100 119,79
permanent
16 Solvabilitatea % 0,600 0,48 0,512 80,82 105,60
patrimoniala
17 Solvabilitatea % 2,499 1,941 2,050 77,66 105,60
globala
18 Lichiditate % 2,376 1,852 1,911 77,95 103,18
patrimoniala
19 Lichiditate % 2,252 1,835 1,895 81,48 103,27
curanta
20 Rata % 0,005 0,340 0,394 7.118,24 116,13
rentabilitati
economice
21 Rata % 0,008 0,446 0,541 5.697,07 149,24
rentabilitati
comerciale
22 Rata % 0,005 0,273 0,383 5.796,07 140,24
rentabilitati
costurilor
23 Rata % 0,401 0,285 0,331 71,18 116,13
rentabilitati
financiare
24 Rata % 0,002 13,834 16,970 575.299 122,67
rentabilitati
activelor

1. Fundamentarea strategiei

Analiza S.W.O.T.

Puncte tari Puncte slabe


Din punct de vedere economic firma Recuperarea creantelor se realizeaza
detine un potential de crestere pe durate destul de mari
substantial Inexistenta activitati de cercetare-
Preturile scazute si calitatea ridicata dezvoltare
asigura competitivitatea sporita Inexistenta unui departament de
Nivel redus al stocurilor
marketing
Limite date de dimensiunea firmei
Oportunități Amenințări
Potențialul de creștere al pieței locale Posibilitatea migrării angajaților către
Mediul zonal oferă personal calificat firmele concurente
și în special tineri necalificați Dezvoltarea concurenței sau creșterea
Extinderea tehnologiilor oferă agresivității acesteia, pe segmentul de
posibilitatea de a lucra eficient având piață pe care activează S.C. MEDIR
costuri din ce în ce mai reduse S.R.L
Concurența neloială practicată de unii
competitori

3.Elaborarea strategiei
Misiunea societății
S.C. MEDIR S.R.L. realizează lucrări de execuție și proiectare, construcții și
instalații în construcții, stații de epurare, alimentări cu apă și canalizări,
construcții hidrotehnice, lucrări de pardosire și placare a pereților, demolarea
construcțiilor și terasamentelor, instalaţii electrice, de încălzire, de
ventilaţie/climatizare. Se are în vedere faptul că activitățile și serviciile oferite
trebuie să fie îmbunătățite în permanență pentru asigurarea competitivității și
pentru satisfacerea stakeholderilor.
Opțiuni strategice

Retehnologizarea întreprinderii
Practicarea unui marketing agresiv
Organizarea cursurilor de pregătire a specialiștilor de management
Informatizarea societății comerciale prin:
• Verificarea periodică a programelor și achiziționarea anuală a licențelor

• Instruirea personalului din punct de vedere informatic

• Construirea sau consolidarea unei baze de date privind clienții și furnizorii

Obiective strategice

 Creșterea cu minim 25% a profitului brut din primul an şi cu minim 50% în


cel de-al doilea an
 Amplificarea cifrei de afaceri cu cel puțin 20% în fiecare an

 Crearea până în anul 2019, a cel puțin 3 locuri de muncă noi

 Creșterea solvabilității, lichidității şi a ratelor rentabilității cu cel puțin 15%

 Îmbunătăţirea sistemului de management, axarea acestuia pe


managementul prin bugete și atingerea parametrilor proiectați până la
sfârșitul anului 2015

 Asigurarea corelațiilor fundamentale, calitative și cantitative, dintre


principalii indicatori economici

Resurselor alocate

În ceea ce privește resursele necesare desfășurării corespunzătoare a strategiei se


au în vedere resursele materiale, umane, informaționale și financiare.

Termenul final al prezentei strategii este sfârșitul anului 2019

Operaționalizarea prezentei strategii și prezentarea acesteia în cadrul firmei ar


putea oferi echipei manageriale o altă viziune și ar putea spori performanța și
funcționalitatea organizației.
Avantaj competitiv

Obținerea avantajului competitiv este condiționată de realizarea mai multor


activități, cum ar fi:

 Analiza periodică a costurilor


 Utilizarea celor mai noi și performante tehnologii
 Perfecționarea, instruirea continuă a personalului
 Eficiența utilizării materialelor și obținerea unui grad cât mai redus de
reziduuri
 Elaborarea unei strategii de aprovizionare și menținerea unor relații strânse
cu furnizorii
 Redimensionarea resurselor materiale și rezolvarea neconformităților
apărute
 Studierea factorilor care produc întârzieri în elaborarea lucrărilor și
stabilirea modalităților de combatere a acestora

Elaborarea strategiei parțiale


În cadrul strategiei parțiale se elaborează strategii particularizate pe fiecare
funcțiune:

Funcțiunea cercetare dezvolare

Strategiile din cadrul funcțiunii de cercetare-dezvoltare constau în: cercetarea


ştiinţifică, ingineria tehnologică și introducerea progresului prin elaborarea unor
studii de prognoză tehnologică în scopul descoperirii unor noi resurse materiale
inovatoare sau a altor moduri de utilizare a tehnologiei; implementarea sistemului
complex și performant SCADA.

Domeniul comercial

În domeniul comercial există următoarele strategii: diversificarea serviciilor prin


extinderea portofoliului, prin introducerea serviciilor de execuție a lucrărilor de
instalaţii: electrice, încălzire, ventilaţie/climatizare; înființarea unui departament
de marketing (instrumentele de marketing folosite fiind: posturi de emisie locală,
cont de Facebook activ, Facebook Ads, Google Ads, e-mail, panouri publicitare,
pliante).

Domeniul producției

Principala strategie în domeniul producției este reprezentată de introducerea


managementului integrat al producției.

Funcțiunea de personal

Având în vedere funțiunea de personal sunt stabilite strategii de motivare și


pregătire intensivă și continuă a angajaților, de evaluare obiectivă, de încurajare a
lucrului în echipă dar și individual sporind, astfel, încrederea în forțele proprii.

Funcțiunea financiar-contabilitate

Strategii privind funcțiunea financiar-contabilitate: obținerea resurselor financiare


din surse proprii și din surse atrase (împrumuturi).
Pentru o implementare facilă se încearcă diminuarea gradului de rezistență la
schimbare a angajaților.
4.Implementarea strategiilor

a. Pregăirea implementării presupune:

 Reducerea rezistenței personalului la schimbarea oferită de noua strategie;


 Asigurarea resurselor financiare, materiale, umane, informaționale;
 Localirea furnizorilor sau consolidarea acordurilor cu aceștia.

b. Remodelarea managerială:
 Implică reproiectarea subsistemelor de management astfel încât să fie
satisfăcute obiectivele urmărite.

5. Evaluarea strategiei
Evaluarea strategiei este necesară să se realizeze la termenele intermediare
stabilite, la 15 zile și la finele ciclurilor economice ale societății. Se recomandă
să se verifice stadiul îndeplinirii
obiectivelor strategice prevăzute și stadiul realizării celorlalte categorii de
obiective.
Managementul este chemat, pe lângă deciziile sale, să controleze si să auditeze
stadiul realizării obiectivelor strategice adoptate.

6. Concluzii și recomandări
Operaționalizarea prezentei strategii și prezentarea acesteia în cadrul firmei ar
putea oferi echipei manageriale o altă viziune și ar putea spori performanța și
funcționalitatea organizației.

S-ar putea să vă placă și