Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALA CÂMPENI


CÂMPENI, STR. MOŢILOR, NR. 29, JUD. ALBA
Tel.: Fax: 0258/771560, 0258/771156, e-mail:sc.cimpeni@isjalba.ro

Nr. 1210/30.09.2021

Director, Inspector de specialitate,


Prof. Arieșanu liliana Prof. Stan Loredana

„Fiecare copil merită o poveste”


PROGRAMA ACTIVITĂŢII OPŢIONALE

G.P.N. VÎRȘI
EDUCATOARE: RÎȘTEIU MIRELA
An școlar 2021-2022
DENUMIREA OPŢIONALULUI: „Fiecare copil merită o poveste”
TIPUL OPŢIONALULUI : La nivelul mai multor domenii experiențiale

DOMENII EXPERIENŢIALE VIZATE :

 DLC -Domeniul Limbă şi Comunicare


 DOS- Domeniul Om şi Societate
 DEC- Domeniul Estetic şi Creativ

NIVELUL DE VÂRSTĂ /GRUPA : Nivelul I+II

GRUP ŢINTĂ : grupa ștrumfilor

DURATA : 1 an școlar

ARGUMENT

Vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial


creativ. Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile,
dorinţele într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare. Dacă această perioadă nu este
fructificată, pierderile ce se produc vor fi mari, iar recuperările ulterioare vor fi parţiale şi adesea
minime.
Limbajul reprezintă modul cel mai direct şi adesea cel mai la îndemâna preşcolarilor de
exprimare a creativităţii. Pornind de la memorarea, la început mecanică şi apoi tot mai conştientă
a cuvintelor, expresiilor, copiii ajung să le folosească în contexte noi, atât cu sensul lor real, dar
şi cu sens figurat. În acest ultim caz putem vorbi de tendinţa clară a preşcolarului de a inventa, de
a crea în materie de comunicare.
Dar pentru a crea în mod conştient copilul trebuie să aibă exemple, să trăiască printre
poveşti, povestiri, poezie de calitate. Literatura pentru copii este foarte bogată şi oferă posibilităţi
nemăsurate de receptare, de înţelegere şi interpretare, de influenţare pozitivă. Sarcina prioritară a
educatoarei rămâne aceea de a identifica de timpuriu, pe aceia care dispun de potenţial creativ
într-o mai mare măsură şi de a-i îndruma, încuraja în demersul lor, călăuzindu-i într-o lume
minunată, aceea a operelor literare valoroase, din literatura pentru copii.
Scopul urmărit de acest opțional este acela de a-i ajuta pe copii să descopere lumea
minunată a poveştilor din cărţi, să descopere frumuseţea şi expresivitatea cuvintelor. „Oricât de
simple şi uşoare ar părea aceste poveşti, ele nasc, fără îndoială, între copii, dorinţa de a fi
asemănători cu cei buni, care ajung fericiţi, în acelaşi timp se naşte în sufletul lor teama faţă de
nenorocirile ce li s-ar putea întâmpla dacă i-ar urma pe cei răi.” Prin activităţile acestui opţional,
urmărim să-i determinăm pe copii să înveţe să asculte, să se relaxeze şi, treptat, să „simtă”
cuvintele, frumuseţea şi expresivitatea lor.

Dimensiuni ale dezvoltării


1. Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă
2. Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă )
3. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de limba română

Comportamente vizate

1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui
(comunicare receptivă)
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)
2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții
proprii (comunicare expresivă)
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului
3.1. Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții
1.2. Înțeleg mesaje simple
1.3. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor
2.2. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate de
vorbitor
2.3. Utilizează structuri orale simple
2.4. Exersează și extinde progresiv vocabularul
3.1. Participă, cu interes și cu plăcere, la activitățile în limba română
3.2. Utilizează structurile orale însușite în contexte familiare, cunoscute (ex. în cadrul jocurilor
de rol, sau în dramatizări, teatru de păpuși, etc.)

Exemple de comportamente

- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbito, cât şi
în calitate de auditor;
- Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
- Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demon streze că l-a înţeles;
- Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a
relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
- Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
- Să recunoască cuvinte simple în contexte familiare;
- Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini

Elemente de conţinut
Povestiri
Jocuri cu rol
Dramatizări
Audiţii
Jocuri didactice:
Activităţi creative (desene, confecţionare măşti, labirinturi, puzzle)
- Dramatizarea unor povestiri cu mesaj moral;
- Realizarea de ilustraţii pe baza unor poveşti cunoscute;
- Realizarea de cărţi, broşuri, postere, afişe etc.

Activităţi de învăţare
Obiective Exemple de activităţi de învăţare

1.Participarea la activităţile de grup, inclusiv la -Realizarea unor ilustraţii pe baza textelor


activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cunoscute;
cât şi în calitate de auditor;

2.Urmărirea liniei unei povești spusă sau citită -Jocuri de identificare a poveştilor;
de educatoare cu imagini din carte sau fără -Lectură după imagini;
imagini;

3.Audierea cu atenție a unui text și reținerea - Audierea conţinuturilor unor poveşti


ideilor acestuia; selecţionate în funcţie de nivelul lor de vârstă
şi dezvoltare;

4.Demonstrarea înțelegerii textului apelând la - Vizionarea de DVD-uri cu poveşti specifice


diferite modalități de redare sau rememorare a nivelului;
acestora; -Lectură după imagini;

5.Manifestarea unei iniţiative în comunicarea -Aprecierea personajelor după faptele lor:


orală şi interes pentru semnificaţia cuvintelor; pozitive sau negative din punct de vedere
moral şi estetic;

6.Recunoașterea unor cuvinte simple în -Reproducerea pe fragmente sau integrală a


contexte familiare; textului în ordinea cronologică a faptelor;

7.Utilizarea calităților expresive ale limbajului - Realizarea de cărţi, broşuri, postere, afişe etc,
oral şi ale celui corporal în transmiterea unor prin tehnica colajului;
idei şi sentimente;

8.Utilizarea calităților expresive ale limbajului -Realizarea unor mini-dramatizări, prin care să
oral şi ale celui corporal în transmiterea unor reproducă expresiv replicile şi emoţiile
idei şi sentimente; personajelor, precum şi emoţiile proprii.
METODE ŞI MIJLOACE DE REALIZARE :

 povestirea, dramatizarea, jocul de rol, explicaţia, demonstrația, conversaţia,


observaţia, problematizarea, joc distractiv, lectura educatoarei, lectură după
imagini, joc didactic, etc.

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE:

1. Portofoliul individual al fiecărui copil;


2. Desen, pictură, colaj;
3. Jocuri de rol;
4. Dramatizări;
5. Expoziţii;
6. Concursuri.

Loc de desfăşurare: sala de grupă, curtea grădiniței

BIBLIOGRAFIE:

1. Andersen, H.C., „Bradul”,

2. Andersen, H.C., „Povestea omului de zăpadă”

3. Fraţii Grimm, Poveşti alese, Editura Venus, Bucureşti, 1994;

4. Litwin, E., „Pete Motanul” ,

5. Wenzel, B., „Cu toții au văzut o pisică”,

***Antologie de texte literare pentru preşcolari şi şcolari – Editura Arlequin, Bucureşti,


2011;
***Culegere de texte literare pentru educarea limbajului, Editura Tehno-Art, Petroşani,
2007;
***Curriculum pentru educaţie timpurie, 2019
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR OPŢIONALE

NR. DATA TEMA ACTIVITĂŢII OBIECTIVE OPERAŢIONALE


CRT.
1. „Scufiţa Roşie”, de Charles Perrault – - să urmărească cu atenţie textul
lectura educatoarei poveştii, concomitent cu imaginile, şi
21.09.2021 să demonstreze înţelegerea mesajului
transmis;
2. „De-a Scufiţa Roşie”- joc de rol - să transpună în joc personajele,
faptele;
28.09.2021 „Cărui personaj îi aparţine această
mască?” – joc de atenție - să reproducă cu ajutorul educatoarei
dialogul dintre personaje;

3. 05.10.2021 „Vrei sa fii prietenul meu?”- povestire - să realizeze o poveste după un


cu început dat început dat;

4. 12.10.2021 „Mica sămânță”- povestire; colaj -să realizeze un colaj, folosind tehnici
specifice;

5. 19.10.2021 „Mărul buclucaș” , lectura educatoarei -să asculte cu atenţie povestea şi să


demonstreze înţelegerea mesajului
transmis;

6. 02.11.2021 „Mărul buclucaș” – desen -să deseneze ciclul de viață al omidei;

7. „Omida mâncăcioasă”, lectura - să recepteze cu atenție textul citit;


educatoarei
09.11.2021

8. 16.11.2021 „Omida mâncăcioasă” -dramatizare - să redea momentele povestirii;


să interpreteze rolurile din scenetă,
dând dovadă de naturaleţe.
9. 23.11.2021 „Recunoaşte povestea şi personajul”- - să recunoască personajul din imagine
joc didactic şi povestea din care face parte;

- să respecte regulile și sarcinile


jocului;

10. 07.12.2021 „Fetița cu chibrituri” – vizionare - să vizioneze cu atenție povestea;


youtube -să povestească momentele vizionate..

11. 14.12.2021 „Fetița cu chibrituri” – activitate - să realizeze un colaj, conform


practică momentelor poveștii, ;

12. 21.12.2021 „Bradul” – vizionare youtube - să urmărească şirul întâmplărilor,


concomitent cu vizionarea poveștii;

13. 11.01.2022 „Personajul preferat”-desen, pictură; - să deseneze o scenă din poveștile


expoziţia lucrărilor (turul galeriilor) lecturate;

14. 18.01.2022 „Povestea omului de zăpadă”– vizionare -să asculte cu atenție povestea și să
youtube; rețină momentele povestirii;

15. 25.01.2021 „Cu toții au văzut o pisică” – poveste în - să repovestească după imagini ;
făină
- să descrie un personaj din poveste;

16. 01.02.2022 „Ursule brun, ursule brun, tu ce vezi ?” -să respecte regulile jocului în vederea
– joc didactic realizării sarcinilor primite.

17. 08.02.2022 „Povestea ursului cafeniu” de Vladimir - să urmărescă cu atenţie textul


Colin – povestire; poveştii, concomitent cu imaginile, şi
să demonstreze înţelegerea mesajului;

- să ordoneze imaginile;

18. 15.02.2022 „La plimbare prin junglă” – povestire -să urmărească linia poveştii citite
concomitent cu prezentarea
imaginilor;

19. 22.02.2022 „Pete motanul și nasturii săi șic” – -să cunoască detalii privind obiectele
lectura educatoarei folosite de personajele din poveştile
studiate şi vestimentaţia acestora.
20. 01.03.2022 „Reîntregește povestea!” – puzzle cu -să îmbine piesele redând scene din
imagini din povești îndrăgite de copii povești;

21. 08.03.2022 „Recunoaste povestea si personajul ”– -să recunoască personajele din


joc didactic; poveştile studiate;

-să recunoască imaginile dintr-o


poveste şi să le aşeze în ordinea
cronologică a acţiunilor;

22. 15.03.2022 „Carnavalul din pădure”- decorare - să realizeze măşti atractive ale
măști personajelor din poveste, folosind
diferite tehnici,

23. 22.03.2022 „Elmer și curcubeul”- povestire - să urmărească cu atenţie textul


poveştii, concomitent cu imaginile;

- să povestească fragmentul sugerat de


imagine

24. 29.03.2022 „Elmer și prietenii lui” –joc de rol -să realizeze o mini- dramatizare,
pornind de la textul poveştii;

25. 05.04.2022 „Elefantul Elmer” – desen - să coloreze imaginile din poveste


respectând conturul elefantului
„Elmer”;

26. 12.04.2022 „Rățușca cea urâtă” de H.Ch.Andersen – - să asculte cu atenție povestea și să


vizionare youtube rețină momentele povestirii;

- să repovestească după imagini ;


27. 03.05.2022 „Degețica”- vizionare youtube - să asculte cu atenție povestea și să
rețină momentele povestirii;

-să ordoneze imaginile corespunzător


firului epic al poveştilor;
28. 10.05.2022 „Lebedele”- vizionare youtube - să asculte cu atenție povestea și să
rețină momentele povestirii;

29. 17.05.2022 Teatru de păpuși – scene din povești -să vizioneze cu atenție povestea
prezentate de către copii prezentată;

30. 24.05.2022 „Poveștile s-au încurcat...!” – joc de -să recunoască imaginile dintr-o
atenție poveste şi să le aşeze în ordinea
cronologică a acţiunilor;

-să povestească un fragment din


povestea preferată;

31. 31.05.2022 „Cine este personajul și în ce poveste l- -să recunoască personajele din
am întâlnit?”- joc didactic poveştile studiate în cadrul activităţii
opţionale ;
32. 07.06.2022 „Vă invităm la carnaval!” - să realizeze un carnaval cu
prezentarea unor măşti reprezentând
personaje din poveştile studiate.

S-ar putea să vă placă și