Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL NAȚIONAL DE COMERȚ AL ASEM

Aprob: Aprob: Aprob:


Șef catedră____________Herghelegiu R. Metodist______________Rotaru I. Director adjunct pentru instruire și
Discutat și aprobat la ședința catedrei „____”__________________ 2021 educație_____________ Țurcanu I.
„Comerț, Merceologie, Tehnologie” „____”__________________ 2021
din „______”________________ 2021
proces-verbal nr._________________

PLANUL
tematico – calendaristic al profesoarei, grad didactic superior
Nicolai Svetlana

Unitatea de curs G.04.L.006 Infrastructura în unitățile de alimentație publică


Specialitatea 72120 Tehnologia alimentației publice
Anul de studii II, semestrul IV
Grupele TAP-191, TAP-192
Anul de învățământ 2020 – 2021

Numărul de ore conform planului de învățământ: 60 ore ( 30 ore contact direct, 30 ore studiul individual ghidat de profesor)
Numărul de ore conform tarifării: 33 ore( 30 ore contact direct, 3 ore studiul individual ghidat de profesor)

Chișinău, 2021
COMPETENȚE SPECIFICE
Competența specifică nr.1 Descrierea infrastructurii unităților de alimentație publică
Competența specifică nr.2 Clasificarea întreprinderilor de alimentație publică în conformitate cu principiile de proiectare
Competența specifică nr.3 Enumerarea principiilor de amplasare a rețelei de întreprinderi de alimentație
Competența specifică nr.4 Efectuarea calculelor tehnologice în cadrul unităților de alimentație publică
Competența specifică nr.5 Enumerarea principiilor și a regulilor de amplasare a utilajelor tehnologice în cadrul secțiilor
Competența specifică nr.6 Calcularea suprafeței încăperilor
Competența specifică nr.7 Selectarea semnelor convenționale ale utilajelor din dotarea întreprinderilor de alimentație publică
COMPETENȚE UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ
SPECIFICE
C1 1.1 Argumentarea necesității infrastructurii unităților de alimentație publică
1.1 Determinarea elementelor de bune practici în infrastructura exterioară
1.2 Selectarea condițiilor generale ce prevede infrastructura interioară
C2 2.1 Determinarea funcțiilor socio – economice, responsabilităților unităților de alimentație publică
2.2 Clasificarea unităților de alimentație publică după criteriile de clasificare
2.3 Caracteristica unităților de alimentație publică în conformitate cu principiile de proiectare
2.4 Selectarea componențelor încăperilor întreprinderii de alimentație publică
2.5 Determinarea legăturii interfuncționale între încăperile unităților de alimentație publică
C3 3.1 Determinarea principiilor de amplasare a unităților de alimentație publică cu acces liber
3.2 Determinarea principiilor de amplasare a unităților de alimentație publică cu acces limitat
C4 4.1 Determinarea consecutivității introducerii preparatelor în meniu, plan - meniu
4.2 Calcularea numărului de consumatori, numărului de bucate și cantității de băuturi
4.3 Întocmirea planului – meniu
5.1 Calcularea materiei prime
C5 5.1 Identificarea principiilor de amplasare a utilajelor tehnologice
5.2 Descrierea reguli de amplasare a utilajelor tehnologice
C6 6.1 Calcularea suprafeței utile a secțiilor
6.2 Calcularea suprafeței utile a secțiilor
6.3 Selectarea utilajului nemecanic, mecanic, frigorific în secțiile de Legume, Carne-pește, Rece
C7 7.1 Selectarea utilajelor și a semnelor convenționale specifice fiecărui utilaj
Unități de învățare Competenț Unitatea Unități de conținut Strategii didactice (mijloace, Produse Nr. de
a specifică de metode, materiale) ore
competenț Activitatea de Activitatea
ă predare / învățare de evaluare
1 2 3 4 5 6 7
1. Infrastructura Lecția Nr.1 Prelegere, Evaluare 2
unităților de 1.1 Infrastructura unităților de alimentație publică studiul de caz, frontală Discurs
alimentație 1.2 1. Infrastructura exterioare cercetare, public
publică C1 1.3 Lecția Nr.2 metode bazate pe Scheme 2
4ore Condiții generale asupra clădirilor și anexelor acţiune reală Proiectul
2. Infrastructura interioară
Studiul individual Cercetare Evaluare PPT 1
Tema: Ghid de Bune Practici privind individuală
funcționarea unităților de vânzare cu amănuntul
2. Clasificarea Lecția Nr.3 Prelegere, Discurs
întreprinderilor Clasificarea întreprinderilor de alimentație metoda public
de alimentație C2 publică instructajului; Evaluare Scheme 2
publică în 2.1 1. Principii de clasificare metode interactive frontală Proiectul
conformitate cu 2.2 2. Caracteristica tipurilor de întreprinderi (de dialog), PPT
principiile de 2.3 Lecția Nr.4 studiul de caz,
proiectare 2.4 Componența încăperilor întreprinderii metoda Evaluare
2.5 1. Destinația funcțională a încăperilor de exerciţiului, frontală 2
4/2 ore alimentație publică simularea, Fișe de lucru
2. Comunicarea între diferite încăperi pentru portofoliu, Power
întreprinderi de alimentație publică cu Point
tipologii diferite
Lecția Nr.5
Lucrare practică nr.1 Scheme de comunicare
între încăperile alimentației publice 2
1. Legături interfuncționale între încăperile Metoda lucrărilor Evaluare
Scheme
unei cantine pe bază de semipreparate practice individuală
Lucrare
2. Legături interfuncționale între încăperile Studiul de caz
unui restaurant pe bază de materii prime Simularea
3. Legături interfuncționale între încăperile
unei fabrici de semipreparate și preparate
culinare
3. Principii de Lecția Nr.6 Metode interactive Evaluare Discurs 2
constituire a Principii de amplasare a unităților de - de dialogare, frontală public
rețelei de C3 alimentație publică discuții, Scheme
întreprinderi de 3.1 1. Principii de amplasare a unităților de studiu de caz, Fișe de lucru PPT
alimentație 3.2 alimentație publică cu acces liber lucrul în echipă,
publică 2. Principii de amplasare a unităților de Power Point
2ore alimentație publică cu acces limitat
Lecția nr.7 Testare Test de Test 2
Evaluare continuă nr.1 evaluare
4. Calculele Lecția nr.8 Prelegere, Discurs
tehnologice Calculele tehnologice cercetare, Evaluare public
metode bazate pe frontală Scheme 2
1. Componența și consecutivitate efectuării PPT
2/6 ore C4 4.1 acţiune reală,
calculelor tehnologice
4.2 studiu individual Fișe de lucru
4.3 2. Consecutivitatea introducerii preparatelor simularea,
4.4 în meniu portofoliu, Power
Lecția nr.9 Point
Lucrare practică nr. 2 Calcule tehnologice Metoda lucrărilor Evaluare Calcule
practice individuală tehnologi 2
1. Elaborarea programului de lucru al
Studiul de caz ce
întreprinderii proiectate Lucrare
Simularea
Lecția nr.10
Joc de rol
Lucrare practică nr. 3 Calcule tehnologice Metoda lucrărilor Evaluare 2
1. Calcularea numărului de consumatori, practice individuală
numărului de bucate și cantității de Studiul de caz Lucrare
băuturi Simularea
2. Întocmirea planului – meniu Joc de rol
Lecția nr.11 Metoda lucrărilor Evaluare
practice individuală
Lucrare practică nr. 4 Centralizator de Lucrare
Studiul de caz
materii prime Simularea 2
1. Calcularea materiei prime în baza Joc de rol
planului - meniu
Studiul individual Calcule Evaluare PPT 2
Tema: Întocmirea Planului – meniu și a tehnologice individuală
Centralizatorului de materii prime
Lecția nr.12
5. Principii și Principii și reguli de amplasare a utilajelor Prelegere, Evaluare Discurs 2
reguli de studiul de caz, frontală public
tehnologice
amplasare a C5 cercetare, Scheme
1. Amplasarea utilajului în încăperi de Proiectul
utilajelor 5.1 metode bazate pe Fișe de lucru
tehnologice 5.2 depozitare acţiune reală, PPT
2. Amplasarea utilajului în încăperi de simularea
2 ore producere
3. Planificarea constructivă a liniilor
tehnologice în secție
6. Calcularea Lecția nr.13
suprafeței C6 C.1 Calcularea suprafeței Simularea, Evaluare Discurs 2
C.2 cercetarea, joc de frontală public
încăperilor 1. Calcularea suprafeței utile a secțiilor
C.3 rol, lucrul în Scheme
2. Calcularea suprafeței utile a secțiilor Proiectul
echipă Fișe de lucru
2/2 ore Lecția nr.14 PPT
Lucrare practică nr. 5 Calcularea suprafeței 2
încăperilor
1. Selectarea utilajului, calcularea suprafeței Metoda lucrărilor Evaluare
practice individuală Lucrare
utile și totale destinat secției de Legume
2. Selectarea utilajului, calcularea suprafeței Studiul de caz
utile și totale destinat secției de Carne – Simularea
Pește Joc de rol
7. Semne Lecția nr.15 2
convenționale ale C7 7.1 Semne convenționale ale utilajelor Simularea, Evaluare Schemă
cercetarea, joc de frontală Semne
utilajelor din 1. Selectarea utilajelor și a semnelor
rol, lucrul în convențion
dotarea convenționale specifice fiecărui utilaj ale ale
echipă
întreprinderilor de utilajelor
alimentație
publică
2 ore
În total 30/3ore