Sunteți pe pagina 1din 5

Istoria românilor și universală, profil umanist 27 februarie 2018

BAREM DE CORECTARE, TEST 2

SUBIECTUL I
Maximum
Răspuns corect/ posibil
item

Modul de acordare a punctelor pentru


Nr.

item
1. Explică sintagma proces de occidentalizare. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – explicație parțială; 2 puncte
2 p. – explicație deplină.
2. Construieşte, utilizând sursa A, o afirmaţie 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
despre influența Orient – Occident în spațiul 1 p. – construiește o afirmație parțial
românesc, către mijlocul secolului al XIX-lea. adecvată sarcinii;
Răspuns posibil: În spațiul românesc se 2 p. – construiește o afirmație corectă 2 puncte
afirmă tot mai mult valorile occidentale și se și deplină.
diminuează considerabil influențele
orientale...; etc.
3. Explică, valorificând sursa B, câte o 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
schimbare în societatea românească ce 1 p. x 2 – doar selectează din sursă
reflectă alinierea la profilul occidental în... informații conform criteriului propus
Răspuns posibil. (privat/ public);
- viața privată: Vestimentația românilor, în 2 p. x 2 – explică cu trimitere la
special în mediul urban, copie modelul sursă.
4 puncte
occidental (se îmbrăcau după ultima modă
pariziană); etc.
- viața publică: Legislația românească este
adoptată după model european (Constituția
românească din 1866 s-a inspirat din
Constituția belgiană); etc.
4. Compară opiniile autorilor despre procesul de Compară (2p.)
occidentalizare a societății românești (sursele 0p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
A şi B). 1 p. – pentru o comparație parțială;
Răspuns posibil: Autorii exprimă opinii 2 p. – pentru o comparație corectă și
identice despre...; etc. deplină (concluzie și criteriu de
Argumentează răspunsul: comparare).
4 puncte
- nu se deosebesc prin nimic de ale noastre; Argumentează (2p.)
ziarele și cărțile noastre...; din operele 1 p. – argumentare parțială (doar o
noastre; se discută... politica noastră; etc. sursă);
- în două-trei decenii, transformarea este 2 p. – argumentare deplină
completă; s-au aliniat la profilul occidental; (valorifică ambele surse).
s-a inspirat din...; etc.
5. Exprimă-ți argumentat opinia: De ce statele în Exprimă opinii/ Apreciază (2p.)
epoca modernă fac opțiunea pentru procesul 0 p. – pentru un răspuns lipsă/
de occidentalizare? incorect științific;
1 p. – apreciere simplist formulată;
parțial reflectă esența temei;
2 p. – apreciere clar exprimată, 4 puncte
relevantă pentru tema dată.
Argumentează (2p.)
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină
(raționament și exemplu).
Istoria românilor și universală, profil umanist 27 februarie 2018
SUBIECTUL al II-lea
Maximum
item
Nr.
Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică, utilizând sursa, o consecință a 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
luptei antiotomane a lui Mihai Viteazul 1 p. – explicația include informații ce nu
asupra țărilor române. corespund sarcinii;
Suport din sursă pentru răspuns: în 2 p. – explicație deplină, fără a include
2 puncte
primele decenii ale secolului al XVII- informații irelevante din sursă.
lea, suzeranitatea otomană asupra Țării
Românești (și asupra celorlalte două
principate) avea să fie mult diminuată.
2. Determină opinia autorilor despre lupta Determină (2p.)
antiotomană a lui Mihai Viteazul. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Răspuns posibil: A obținut rezultate 1 p. – construiește o afirmație la temă, fără
remarcabile, apreciate de a ține cont de mesajul sursei;
contemporani...; etc. 2 p. – construiește o afirmație corectă,
pertinentă.
Argumentează răspunsul. 4 puncte
Poate face trimitere la: un mare general Argumentează (2p.)
0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
al Răsăritului; capabil de a elibera
1 p. – argumentare parțială (doar
Constantinopolul de sub turci; etc.
raționament sau doar exemplu);
2 p. – argumentare deplină, reieșind din
mesajul sursei (raționament și exemplu).
3. Formulează o cauză pentru a explica de Formulează o cauză (2p.)
ce, în secolele XVIII-XX, personalitatea 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
lui Mihai Viteazul a căpătat 1 p. – cauză formulată simplist; parțial
dimensiunile unui simbol național reflectă esența temei;
românesc. 2 p. – formulează o cauză corelată la un
Răspuns posibil: Mihai Viteazul a oferit fapt istoric.
4 puncte
românilor un ideal de unitate Argumentează (2p.)
națională...; etc. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Argumentează răspunsul cu trimitere la 1 p. – argumentare parțială (nu se face
trimitere la un fapt istoric);
un fapt istoric: Unirea politică a țărilor
2 p. – argumentare deplină, având la bază
române sub Mihai Viteazul; etc.
un fapt istoric corect științific.
4. Exprimă-ți argumentat opinia: Ideea Apreciază (2p.)
unității naționale sau a solidarității 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit din
creștine a prevalat în planurile lui Mihai punct de vedere științific;
Viteazul? 1 p. – apreciere formulată simplist; parțial
Răspuns posibil: Fiind un om politic al reflectă esența temei;
epocii sale, Mihai Viteazul și-a construit 2 p. – apreciere clar exprimată, relevantă
un ideal din lupta pentru afirmarea pentru personalitatea istorică propusă.
4 puncte
valorilor creștine...; etc. Argumentează (2p.)
0 p. – pentru un răspuns lipsă sau în
Argumentează răspunsul.
discordanță cu opinia exprimată;
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină (raționament și
exemplu), corectă științific, în concordanță
cu opinia exprimată.
Istoria românilor și universală, profil umanist 27 februarie 2018
SUBIECTUL al III-lea
Maximum
item
Nr.
Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică relația dintre datele statistice 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
din tabel și nivelul de modernizare al 1 p. – răspuns corect, dar declarativ;
statului, către mijlocul secolului al 2 p. – explicație parțială (analiza este
XIX-lea. raportată la valoarea datelor);
Răspuns posibil: Un stat cu un nivel 3 p. – explicație deplină (valoarea datelor 3 puncte
de modernizare economică înalt statistice este raportată la dimensiunea
dispune de o rețea de căi ferate mai statului).
densă. Prin urmare, contează nu doar
lungimea în km...
2. Formulează o cauză şi, respectiv, o Formulează o cauză/ consecință (2p.)
consecinţă a decalajului dintre datele 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
statistice ale Marii Britanii și ale 1 p. x 2 – formulează o cauză/ consecință
Rusiei. conform sarcinii.
Răspuns posibil. Argumentează (4p.)
- Cauză: Decalajul în realizarea 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 6 puncte
revoluției industriale...; etc. 1 p. x 2 – argumentare parțială (doar
- Consecință: Oferă un potențial diferit raționament sau doar exemplu);
pentru dezvoltarea altor ramuri ale 2 p. x 2 – argumentare deplină (raționament
economiei...; etc. și exemplu).
Argumentează răspunsul.

SUBIECTUL al IV-lea
Maximum
item
Nr.

Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru


item
1. Formulează argumente relevante (cel Formulează trei argumente (6p.)
puțin trei), corecte din punct de 0 p. – pentru un răspuns lipsă;
vedere științific, pentru a-ți susține1 p. x 3 – argument parțial/ declarativ;
opinia referitoare la tema propusă. 2 p. x 3 – argument construit deplin
(raționament și exemplu), corect științific.
Ascensiunea nazismului în Europa – Concordanța argumentelor cu opinia (2p.)
cine „a pus umărul”? 0 p. – pentru un răspuns lipsă; argumentele nu
sunt în concordanță cu opinia;
Argumentele formulate, cel puțin 1 p. – argumentele susțin parțial/ insuficient
trei, pot face trimitere la: 10
opinia exprimată în introducere;
- politica noului cancelar al 2 p. – argumentele susțin opinia exprimată în puncte
Reichului care începe să pună în introducere, sunt relevante și suficiente pentru
aplicare ideile din Mein Kampf...; opinia dată.
- politica de conciliere a Franței și Relevanța tematică a argumentelor (2p.)
Marii Britanii; 0 p. – pentru un răspuns lipsă; nu corespund
- fragilitatea democrațiilor...; temei;
- agresiunea regimurilor totalitare 1 p. – argumentele abordează tangențial tema
asupra ordinii internaționale...; propusă;
- etc. 2 p. – argumentele dezvoltă tema propusă.
Istoria românilor și universală, profil umanist 27 februarie 2018
2. Explică relații de Explică (4p.)
cauză-efect (cel 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit;
puțin două). 1 p. x 2 – relația de cauză-efect este exprimată simplist, fără
conectori;
2 p. x 2 – răspuns corect, deplin. 5 puncte
Relevanța tematică (1p.)
1p. – relațiile de cauză-efect propuse reflectă esența temei
abordate.
3. Integrează critic 0 p. – pentru un răspuns lipsă sau fără a face trimitere la surse;
informațiile din textul surselor este preluat fără a fi integrat în text;
sursele propuse în 1 p. – se fac unele încercări de a cita, de a face trimitere la
propriul text. surse, fără a integra informația în text;
2 p. – sursele sunt valorificate corect (citate din sursă și/ sau 3 puncte
trimitere la autor; etc.), dar parțial/ unilateral pentru tema
propusă;
3 p. – sursele sunt parte integră a textului, servesc ca suport al
reflecției autorului pentru o analiză multiaspectuală a temei.
4. Expune ideile în 0 p. – pentru un răspuns lipsă.
baza unui plan logic Introducere
care să conțină 1 p. – mesaj simplist, puțin personalizat; nu este axat deplin la
introducere, cuprins, tema propusă;
concluzie. 2 p. – mesaj clar, personalizat (mai mult decât o simplă
reafirmare a temei), relevant pentru tema propusă.
Cuprins
1 p. – organizarea textului (prin alineat) reflectă cuprinsul 5 puncte
(argumentele) textului.
Concluzie
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu opinia din introducere;
nu oferă o sinteză a argumentelor formulate în cuprins;
2 p. – mesaj clar, în concordanță cu tema și opinia exprimată
în introducere; oferă o sinteză a argumentelor formulate în
cuprins.
5. Utilizează corect 0 p. – pentru un răspuns lipsă;
limbajul istoric. 1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant pentru tema propusă;
2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru prezentarea temei.
N.B.: baremul pentru utilizarea corectă a limbajului istoric se 2 puncte
aplică doar în cazul acumulării a cel puțin 4 puncte pentru
formularea argumentelor relevante (itemul IV.1).
Istoria românilor și universală, profil umanist 27 februarie 2018

SUBIECTUL al V-lea
item
Maximum
Nr.

Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru item

1. Explică, valorificând harta, două acțiuni 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;


prin care romanii s-au pregătit pentru 1 p. x 2 – numește o acțiune;
războiul cu dacii. 2 p. x 2 – numește și explică o acțiune.
Răspuns posibil.
- Acțiunea 1: Concentrarea de trupe la
Dunăre...; etc.
4 puncte
- Acțiunea 2: Construcția podului de la
Drobeta peste Dunăre...; etc.
Valorifică harta (semne convenționale pe
hartă): zonă de concentrare a armatelor
romane; podul construit de Apolodor din
Damasc la Drobeta etc.
2. Descrie, valorificând harta şi cunoştinţele Descrie (2p.)
obţinute anterior, desfășurarea campaniei 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
romanilor în Dacia. 1 p. – descrierea include doar informații
generale; (Ex.: Romanii i-au atacat pe
Răspuns posibil: Din zonele de
daci și au învins...; etc.)
concentrare a trupelor...; romanii
2 p. – descrierea include elemente
înaintează... spre centrul politic al
specifice/ particulare din informația
Daciei...; etc. 4 puncte
oferită de hartă.
Valorifică harta (semne convenționale pe Valorifică (2p.)
hartă: itinerarul armatei romane în 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
campania din 105-106 d.Hr.; 1 p. x 2 – valorifică harta și cunoștințele
Sarmizegetusa; etc.) și cunoștințele obținute anterior.
obținute anterior (Ex.: Traian, Decebal,
capitală; etc.).
3. Explică, valorificând harta şi cunoştinţele Formulează o consecință (1p.)
obţinute anterior, o consecință a celui 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
de-al doilea război daco-roman. 1 p. – formulează o consecință conform
Răspuns posibil: Începe o etapă decisivă sarcinii.
de pătrundere a civilizației romane în Valorifică (2p.)
Dacia, deoarece...; etc. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 3 puncte
1 p. x 2 – valorifică harta și cunoștințele
Valorifică harta (itinerarul armatei
obținute anterior.
romane; contraatacul dacilor; etc.) și
cunoștințele obținute anterior (Ex.:
Traian, Decebal, provincie romană; etc.).
Total: 75 de puncte.