Sunteți pe pagina 1din 5

BAREM DE CORECTARE

Istoria românilor și universală


Sesiunea de bază, profil arte
18 iunie 2019
SUBIECTUL I
Nr. Maximum
pentru
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor item
1. Explică termenul revoluție 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
industrială. 1 p. – explicație parțială; 2
2 p. – explicație deplină. puncte
2. Numește două invenții tehnice din 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
perioada revoluției industriale, care stau 1 p. x2 – pentru fiecare invenție
la baza progresului societății numită corect. 2
contemporane. puncte
Răspuns posibil: Mașina cu aburi,
bateria electrică, motorul cu ardere
internă, motorul diezel…; etc.
3. Formulează, în baza surselor, o Formulează (2p.)
caracteristică a revoluției industriale. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
Răspuns posibil: 1 p. – construiește o afirmație la temă,
- utilizarea pe scară largă a tehnicii fără a ține cont de mesajul sursei; 4
mecanizate (motorul cu aburi, motorul 2 p. – construiește o afirmație corectă, puncte
cu ardere internă); pertinentă.
-introducerea unor noi surse de energie Argumentează (2p.)
(cărbune, electricitate); 1 p. – argumentare parțială;
-utilizarea unor noi inovațiii tehnice 2 p. – argumentare deplină
(locomotiva, submarinul); etc. (raționament și exemplu).
Argumentează răspunsul:.
4. Compară opiniile autorilor privind rolul Compară (2p.)
revoluției industriale în modernizarea 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
societății. 1 p. – comparație parțială (doar
Răspuns corect: Autorii exprimă opinii concluzie sau doar criteriu de
identice...; etc. comparație);
Argumentează răspunsul. 2 p. – comparație corectă și deplină
- nici o invenție a revoluției industriale (concluzie și criteriu de comparație). 4
nu încântă imaginația la fel de mult Argumentează (2p.) puncte
precum calea ferată; nici o altă invenție 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
nu a dezvăluit atât de clar puterea și 1 p. – argumentare parțială;
viteza noii epoci…; etc. 2 p. – argumentare deplină, valorifică
- e făcut din metal și nu din lemn; lipsa ambele surse.
cărbunelui nu mai e o problemă, fiindcă
Nautilius e condus cu electricitate...;etc.
5. Exprimă-ți argumentat opinia cu privire Exprimă opinii/ Apreciază (2p.)
la impactul revoluției industriale în 0 p. – răspuns lipsă/ incorect științific;
rezolvarea problemelor omenirii. 1 p. – apreciere formulată simplist;
parțial reflectă esența temei;
2 p. – apreciere clar exprimată,
relevantă pentru tema dată. 4
Argumentează (2p.) puncte
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină
(raționament și exemplu).
SUBIECTUL al II-lea
Nr. Maximum
pentru
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor item
1. Explică sintagma Din mila lui 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
Dumnezeu, domn al Țării Românești, al 1 p.– explicație parțială; 2
Ardealului și a toată Țara Moldovei. 2p. – explicație deplină. puncte
Răspuns posibil: Domnul Unirii din
1600...; etc.
2. Determină opinia autorului despre Determină (2p.)
raporturile dintre Țările Române în 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
perioada medievală. 1 p. – construiește o afirmație la temă,
Răspuns posibil: Autorul apreciază fără a ține cont de mesajul sursei;
raporturile strânse dintre Țările Române 2 p. – construiește o afirmație corectă,
…; etc pertinentă.
Argumentează răspunsul. Argumentează (2p.) 4
Suport din sursă: unitatea ligvistică și 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
confesională, similitudinile 1 p. – argumentare parțială (doar
instituționale, cooperarea politică și raționament sau doar exemplu);
militară, legăturile economice și 2 p. – argumentare deplină, reieșind
schimburile culturale...; etc din mesajul sursei (raționament și
exemplu).
3. Formulează o cauză ce a determinat Formulează o cauză (2p.)
Unirea Țării Românești, Moldovei și 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
Transilvaniei sub autoritatea unui singur 1 p. – cauză formulată simplist, parțial
cârmuitor. reflectă esența temei;
2 p. – formulează o cauză corelată la
Răspuns posibil: regimul suzeranității un fapt istoric.
otomane; războiul antiotoman...; etc. Argumentează (2p.) 4
0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
Argumentează răspunsul cu trimitere la 1 p. – argumentare parțială (nu se face
un fapt istoric: bătălia de la Șelimbăr trimitere la un fapt istoric);
din 1599; Unirea politică din 1600...; 2 p. – argumentare deplină, având la
etc. bază un fapt istoric, corect științific.
4. Apreciază rolul lui Mihai Viteazul în Apreciază (2p.)
istoria românilor. 0 p. – răspuns lipsă/ greșit din punct
de vedere științific;
1 p. – apreciere foarte generală;
Argumentează răspunsul. 2 p. – apreciere clar exprimată,
relevantă pentru aspectul istoric
solicitat.
Argumentează (2p.) 4
0 p. – răspuns lipsă; în discordanță cu puncte
aprecierea formulată;
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină
(raționament și exemplu), corectă
științific, în concordanță cu sarcina
propusă.
SUBIECTUL al III-lea
Nr. Maximu
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor m
pentru
item
1. Explică, în baza sursei, locul care a fost0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
oferit creștinilor în Imperiul Roman. 1 p. – răspuns simplist/ declarativ;
Răspuns posibil: Egali în drepturi cu 2 p. – explicație parțială (operează cu
celelalte culte din imperiu...; etc. informații din sursă, selectate corect, 3
Argumentează răspunsul cu trimitere la fără a fi deplin integrate într-o puncte
sursă. explicație pertinentă);
Suport din sursă: să le dăm atât 3 p. – explicație deplină, reflectă
creștinilor cât și celorlalți libertatea de
esența faptului istoric analizat;
a profesa religia pe care ar dori-o…; informația punctuală selectată din
etc. sursă fortifică/ personalizează
explicația.
2. Formulează, conform modelului propus, Formulează o consecință (2p.)
două consecințe ale emiterii Edictului 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
de la Milano. 1p.X2 – numește o consecință
Răspuns posibil: conform sarcinii.
- Consecință imediată: Creștinismul Argumentează (4p.)
devine religie egală în drepturi...; etc. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 6
- Consecință de perspectivă: 1 p.X2 – argumentare parțială; puncte
răspândirea creștinismului în Europa; 2p.X2–argumentare deplină,
conturarea profilului creștin al (raționament și exemplu), corectă
Europei...; etc. științific, în concordanță cu sarcina
Argumentează răspunsul. propusă.

SUBIECTUL al IV-lea
Nr. Maximu
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor m
pentru
item
1. Formulează argumente relevante Formulează trei argumente (6p.)
(cel puțin trei), corecte din punct de 0 p. – răspuns lipsă/ greșit; 10
vedere științific, pentru a-ți susține 1 p.X3 – argument parțial/declarativ; puncte
opinia referitoare la tema propusă. 2 p.X3 – argument construit corect
Cultura românească interbelică: (raționament și exemplu), corect științific.
între tradiționalism și europeism. Concordanța argumentelor cu opinia
(2p.)
Argumentele formulate, cel puțin 0 p. – răspuns lipsă; argumentele nu sunt în
trei, pot face trimitere la: concordanță cu opinia construită;
- afirmarea culturală a României 1 p. – argumentele susțin parțial/
interbelice în concertul civilizației insuficient teza exprimată în introducere;
universale prin realizările 2 p. – argumentele susțin opinia exprimată
apreciate…; în introducere, sunt relevante și suficiente
- dorința de instruire, de ridicare a pentru teza dată.
nivelului de cultură…; Relevanța tematică a argumentelor (2p.)
- saltul calitativ în dezvoltarea 0 p. – răspuns lipsă; nu corespund temei;
învățământului, științei și 1 p. – argumentele abordează tangențial
culturii…; tema propusă;
- sincronismul culturii românești cu 2 p. – argumentele dezvoltă tema propusă.
cea europeană…;
- dimensiunile europene ale științei
românești…;
- etc.
2. Explică relații de cauză-efect (cel Explică (4p.)
puțin două). 0 p. – răspuns lipsă/ greșit;
1 p.X2 – relația de cauză-efect este
exprimată simplist, fără conectori; 5
2 p.X2 – răspuns corect, deplin. puncte
Relevanța tematică (1p.)
1p. – relațiile de cauză-efect propuse
reflectă esența temei abordate.
3. Integrează critic informațiile din 0 p. - răspuns lipsă sau fără a face
sursele propuse în propriul text. trimitere la surse; textul surselor este
preluat fără a fi integrat în text;
1 p. – se fac unele încercări de a cita, de a
face trimitere la surse, fără a integra
informația în textul autorului; 3
2 p. – sursele sunt valorificate corect puncte
(citate din sursă si/ sau trimitere la autor;
etc.), dar parțial/ unilateral pentru tema
propusă;
3 p. – sursele sunt parte integră a textului,
servesc ca suport al reflecției autorului
pentru o analiză multiaspectuală a temei.
4. Expune ideile în baza unui plan 0 p. – răspuns lipsă.
logic care să conțină introducere, Introducere
cuprins, concluzie. 1 p. – teza este formulată simplist, puțin
personalizat; nu este axată deplin la tema
propusă;
2 p. – teza este formulată clar, personalizat
(mai mult decât o simplă reafirmare a
temei) și este relevantă pentru tema
propusă. 5
Cuprins puncte
1 p. – organizarea textului (prin alineat)
reflectă cuprinsul (argumentele) textului.
Concluzie
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu teza
propusă la introducere; nu oferă o sinteză a
argumentelor propuse în cuprins;
2 p. – mesaj clar, în concordanță cu tema și
teza propusă în introducere; oferă o sinteză
a argumentelor formulate în cuprins.
5. Utilizează corect limbajul istoric. 0 p. – răspuns lipsă;
1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant
pentru tema propusă;
2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru
prezentarea temei.
N.B.: baremul pentru utilizarea corectă a 2
limbajului istoric se aplică doar în cazul puncte
acumulării a cel puțin 4 puncte pentru
formularea argumentelor relevante (itemul
IV.1)

SUBIECTUL al V-lea
Nr. Maximu
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor m
pentru
item
1. Identifică în baza hărții o criză a Identifică (2p.)
războiului rece. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Răspuns posibil: 1 p. – criza numită corelează parțial cu
-1950-1953 – Criza/Războiul din harta;
Coreea; 2 p. –cauza numită este în concordanță cu
-1962 – Criza din Marea Caraibelor informația oferită de hartă. 4
(Cuba); Explică (2p.) puncte
-1957-1973 – Criza din Vietnam; 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
- etc. 1 p. – explicație parțială;
Explică rolul acesteia în evoluția 2 p. – explicație deplină (raționament și
războiului rece. exemplu).
2. Numește câte un stat membru al Numește (2p.)
blocurilor politico-militare. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Răspuns corect: 1 p. x 2 – răspuns corect; 4
-NATO: Marea Britanie, Franța, Argumentează (2p.) puncte
Norvegia, Italia, RFG, 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Portugalia…; etc. 1 p. x 2 – argumentare corectă științific.
-OTV: URSS, Polonia, RDG,
Ungaria, România, Bulgaria,
Cehoslovacia...; etc.
3. Explică, pe baza hărții și a Numește
cunoștințelor obținute anterior, o 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
consecință a izbucnirii războiului 1 p. – numește o consecință corectă din
rece. punct de vedere științific.
Răspuns posibil: 3
Confruntarea dintre Est și Vest…; Utilizează puncte
etc. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
Poate face trimitere la: 1 p. – utilizează harta;
-hartă – țări membre NATO, țări 2 p. – utilizează harta și cunoștințele
membre OTV; zonele de criză; etc. obținute anterior.
-cunoștințele obținute anterior –
face trimitere la factologie istorică.

Total: 75 de puncte