Sunteți pe pagina 1din 7

SUBIECTUL I (16 puncte)

Studiază sursele și realizează sarcinile propuse.

SURSA B.
Nici o invenție a revoluției industriale nu încântă imaginația la fel de mult precum calea
ferată: mărturie ar fi faptul că este singurul produs al industrializării din secolul al XIX-lea, care a
devenit subiect pentru literatură și folclor. Primele linii de cale ferată au fost deschise în SUA în
1827, în Franța în 1828 și 1835, în Germania și Belgia în 1835 și chiar în Rusia în 1837. Motivul a
fost, fără îndoială, faptul că nici o altă invenție nu a dezvăluit omului atât de clar puterea și viteza
noii epoci; invenția a impresionat prin desăvârșirea tehnică toată lumea …”
(Eric Hobsbawm. The Age of Revolution. Europa 1789-1848)
SURSA B
„… pe Nautilius nu te mai temi de nimic. Nu te mai temi că nava poate fi turtită, pentru că
învelişurile ei au tăria fierului; nu-ţi mai pasă că ar putea şubrezi catargele, nici că pânzele ar putea
fi luate de vânt; nu mai tremuri de grija cazanelor care ar putea plesni din pricina presiunii aburului;
nici de teama vreunui incendiu, fiindcă Nautilius e făcut din metal şi nu din lemn; lipsa cărbunelui
nu mai e o problemă, fiindcă Nautilius e condus cu electricitate; nu mai poate fi vorba de ciocniri cu
alte vase, fiindcă el singur poate naviga la asemenea adâncimi; nu te mai temi să înfrunţi furtunile,
pentru că la câţiva metri sub apă poţi găsi o linişte desăvârşită. Iată, domnule, ce înseamnă un vas
adevărat.”
(Jules Verne, 20 000 de leghe sub mări)
Nr. Item Scor
1 Explică termenul revoluție industrială. L L
0 0
1 1
2 2

2 Numește două invenții tehnice din perioada revoluției industriale, care stau la baza L L
progresului societății contemporane. 0 0
1 1
2 2

3 Formulează, în baza surselor, o caracteristică a revoluției industriale. L L


Argumentează răspunsul. 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4

4 Compară opiniile autorilor privind rolul revoluției industriale în modernizarea L L


societății (Sursele A și B). Argumentează răspunsul. 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4

5 Exprimă-ți argumentat opinia cu privire la impactul revoluției industriale în L L


rezolvarea problemelor omenirii. 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
SUBIECTUL al II-lea (14 puncte)
Studiază sursa și realizează sarcinile propuse.
„De-a lungul întregului ev-mediu, unitatea lingvistică și confesională, căreia i s-au adăugat
similitudinile instituționale, cooperarea politică și militară, legăturile economice și schimburile
culturale au favorizat dezvoltarea unor raporturi strânse între cele două state române extracarpatice
și române transilvănene [...]. Unirea Țării Românești, Moldovei și Transilvaniei sub autoritatea unui
singur cârmuitor era o soluție politică preconizată în cercurile politice și diplomatice din spațiul
românesc și din afara sa [...]. Pentru prima dată în istoria românilor, un voievod putea să se
întituleze - ca Mihai Viteazul - ”Din mila lui Dumnezeu, domn al Țării Românești, al Ardealului și
a toată Țara Moldovei” [...].”
(Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, 1997)
Nr. Item Scor
1 Explică sintagma Din mila lui Dumnezeu, domn al Țării Românești, al Ardealului L L
și a toată Țara Moldovei. 0 0
1 1
2 2

2 Determină opinia autorului despre raporturile dintre Țările Române în perioada L L


medievală. Argumentează răspunsul. 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4

3 Formulează o cauză ce a determinat Unirea Țării Românești, Moldovei și L L


Transilvaniei sub autoritatea unui singur cârmuitor. Argumentează răspunsul cu 0 0
trimitere la un fapt istoric. 1 1
2 2
3 3
4 4

4 Apreciază rolul lui Mihai Viteazul în istoria românilor. Argumentează răspunsul. L L


0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
SUBIECTUL al III-lea (9 puncte)
Studiază sursa și realizează sarcinile propuse.

„Când am sosit cu bine la Milano, noi, împăratul Constantin și cu împăratul Licinius, și am


chibzuit cu toții ce este în folosul statului și duce la buna sa stare, printre alte dispoziții generale
folositoare, am hotărât, în privința cultului religios, să le dăm atât creștinilor, cât și celorlalți
libertatea de a profesa religia pe care ar dori-o, pentru ca divinitatea și ființa cerească, oricare ar fi
ea, să ne fie favorabilă și binevoitoare nouă și supușilor noștri. Căci lucrul acesta corespunde
situației vremurilor noastre, ca fiecare să aibă libertatea de a-și alege, după voia sa, o divinitate și de
a se închina ei.”
( Eusebius, Istoria bisericească)

Nr. Item Scor


1 Explică, în baza sursei, locul care a fost oferit creștinilor în Imperiului Roman. L L
0 0
1 1
2 2
3 3

2 Formulează, conform modelului propus, două consecințe ale emiterii Edictului de L L


la Milano. Argumentează răspunsul. 0 0
1 1
Consecință imediată:
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Consecință de perspectivă:
SUBIECTUL al IV-lea (25 de puncte)
Studiază sursele A-D.
SURSA A.
„După desăvârșirea unirii neamului românesc, trebuie să urmeze negreșit afirmarea noastră
în fața lumii ca factor cultural. Energiile spirituale ale unui popor cu vitalitate extraordinară și cu
mari daruri firești vor trebui să producă, în domeniul artelor și al culturii, valori noi, încă
nelămurite, prin care să ne dobândim locul de cinste în concertul civilizației universale”.
(Apud. Ioan Scurtu, Ion Agrigoroaiei, Istoria Românilor, vol. VIII)
SURSA B.
„[...] Sumele importante acordate de stat educaţiei şi culturii au constituit un suport solid
asigurat vieţii spirituale. Învăţământul, cultura şi artele, cercetarea ştiinţifică au fost încurajate şi
prin sprijinul primit din partea unor prefecturi şi primării, instituţii şi întreprinderi, persoane juridice
şi fizice, organisme neguvernamentale etc. Democratizarea societăţii, reforma agrară, acordarea
votului universal, chemarea la viaţă politică a milioane de oameni au avut ca efect dorinţa de
instruire, de ridicare a nivelului de cultură.. [...]”.
(Ion Agrigoroaiei, Istoria românilor)
SURSA C.
Începuturile radiofoniei în România se pot fixa în 1925 când un grup de specialiști și de
amatori au întemeiat la București Asociația Prietenilor Radiofoniei, făcând audiții publice la
Institutul Electrotehnic al Universității București, precum și conferințe și demonstrații în cuprinsul
țării [...]. România avea în 1940 patru stații de emisiune: Radio-București, Radio-România, Radio-
Chișinău și Postul de unde scurte. Postul Radio-Chișinău a fost distrus în 1941 de armata sovietică
în retragere. [...]”
(Enciclopedia României, II, București, 1943)
SURSA D.
„ Odată creat statul național unitar român [...] a generat o uriașă dispută între două curente:
tradiționalism și europeism.
Tradiționalismul, al cărui port-drapel este revista Gândirea a lui Nichifor Crainic, insistă pe
cultivarea specificului autohton, ortodoxismului, etnicismului, respinge modelul occidental,
urbanismul, industrializarea, accentuând naționalismul antieuropenist.
Europeismul (sau modernismul) accentuează necesitatea racordării la table de valori
europene a sincronizării cu evoluția general a Occidentului, adoptarea modelului apusean în cultură,
urbanismul, industrializarea, democrația. Curentele de idei care străbat cultura română intră în
gândirea istoricilor, care se angajează în marile dispute ideologice ale vremii. […] De exemplu,
Nicole Iorga – cel mai mare istoric al vremii, se preocupă de istoria universală, privește istoria
Românilor din perspectivă universalistă, dar intră în curentul tradiționalist ca mentor al
sămănătorismului*”.
(Zigu Ornea, Tradiționalism și modernitate în deceniul al treilea, 1980)
*Semănătorismul este o mișcare ideologică și literară creată în secolul al XX-lea în jurul revistei
Sămânătorul, care a promovat culturalizarea țăranilor.
Utilizează sursele și cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în limita unei pagini, un eseu la
tema:
Cultura românească interbelică: între tradiționalism și europeism.
În textul tău: Scor
formulează argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
științific, pentru a-ți susține opinia referitoare la tema propusă; L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
explică relații de cauză-efect (cel puțin două); L012345 L012345
integrează critic informațiile din sursele propuse; L0123 L0123
expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins,
L012345 L012345
concluzie;
utilizează corect limbajul istoric. L012 L012
SUBIECTUL al V-lea (11 puncte)
Studiază harta și realizează sarcinile propuse.

Nr. Item Scor


1 Identifică în baza hărții o criză a războiului rece. Explică rolul acesteia în evoluția L L
războiului rece. 0 0
1 1
2 2
_ 3 3
4 4

2 Numește câte un stat-membru al blocurilor politico-militare. Argumentează L L


răspunsul. 0 0
1 1
NATO
2 2
3 3
4 4

OTV

3 Explică pe baza hărții și a cunoștințelor obținute anterior, o consecință a izbucnirii L L


războiului rece. 0 0
1 1
2 2
3 3