Sunteți pe pagina 1din 5

Istoria românilor și universală, profil arte februarie 2019

BAREM DE CORECTARE

TEST 1
SUBIECTUL I
Maximum
Răspuns corect/ posibil
item

Modul de acordare a punctelor pentru


Nr.

item
1. Explică termenul martir (sursa A). 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – explicație parțială; 2 puncte
2 p. – explicație deplină.
2. Construiește, pe baza sursei A, o 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
afirmație despre politica față de creștini 1 p. – afirmație simplistă/ declarativă;
a împăratului roman Nero. 2 p. – afirmația este în concordanță cu 2 puncte
Răspuns posibil: În timpul împăratului sarcina propusă.
roman Nero mulți creștini sunt...; etc.
3. Caracterizează, pe baza sursei B și a Caracterizează (2p.)
cunoștințelor obținute anterior, politica 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
față de creștini a împăratului roman 1 p. – construiește o explicație la temă, fără
Constantin cel Mare. a ține cont de mesajul sursei;
Răspuns posibil: Împăratul Constantin 2 p. – construiește o explicație corectă,
cel Mare interzice persecuțiile contra pertinentă. 4 puncte
creștinilor...; etc. Utilizează (2p.)
Poate face trimitere la: decide de a da și 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
creștinilor... libertatea de a urma 1 p. x 2 – utilizează sursa și cunoștințele
religia lor; Edictul de la Milano; anul obținute anterior.
313; etc.
4. Compară statutul creștinismului în Compară (2p.)
diferite perioade ale Romei imperiale 0p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
(sursele A și B). 1 p. – pentru o comparație parțială;
Răspuns corect: Statul creștinismului 2 p. – pentru o comparație corectă și
este diferit la anumite etape ale Romei deplină (concluzie și criteriu de
imperiale...; etc. comparare).
Argumentează răspunsul. Argumentează (2p.) 4 puncte
0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Poate face trimitere la:
1 p. – argumentare parțială (doar
- creștinismul persecutat (...groaznice
raționament sau doar exemplu);
chinuri pentru nenorociții pe care
2 p. – argumentare deplină (raționament și
poporul îi numea „creștini”; etc.);
exemplu).
- creștinismul tolerat (libertatea de a
urma religia lor; etc.).
5. Apreciază rolul creștinismului în Exprimă opinii/ Apreciază (2p.)
edificarea civilizației europene, după 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ incorect
căderea Romei. științific;
1 p. – apreciere simplist formulată; parțial
reflectă esența temei;
Argumentează răspunsul. 2 p. – apreciere clar exprimată, relevantă
pentru tema dată. 4 puncte
Argumentează (2p.)
0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – argumentare parțială (doar
raționament sau doar exemplu);
2 p. – argumentare deplină (raționament și
exemplu).
Istoria românilor și universală, profil arte februarie 2019
SUBIECTUL al II-lea
Maximum
item
Nr.
Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Identifică opinia autorului despre 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
modelul de guvernare agreat de Carol al 1 p. – răspuns parțial; răspuns deplin, dar
II-lea. selectează și informații ce nu corespund
Răspuns corect: sarcinii;
- autoritarismul dinastic; 2 puncte
- autoritarismul dinastic: regele instanța 2 p. – răspuns deplin, fără a include
ultimă în materie de decizii politice și informații irelevante din sursă.
inițiatorul principalelor acțiuni politice.
2. Determină de ce autorul consideră Determină (2p.)
domnia lui Carol al II-lea un subiect 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
controversat în istoria României. 1 p. – construiește o afirmație la temă,
Răspuns posibil: Autorul invocă fără a ține cont de mesajul sursei;
aprecieri/ opinii foarte diferite despre...;
etc. 2 p. – construiește o afirmație corectă,
pertinentă.
Argumentează răspunsul. Argumentează (2p.)
Face trimitere la 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 4 puncte
- „criticii” lui Carol al II-lea: văd în el un
1 p. – argumentare parțială (doar un
precursor al fascismului; îl acuză de a fi
trădat potențialul și chiar tradiția aspect al controversei);
democratică a țării sale; etc. 2 p. – argumentare deplină (ambele
- „apărătorii” lui Carol al II-lea: îl aspecte ale controversei).
definesc ca pe un om al momentului, care
a știut să înfrunte... provocările anilor
'30; etc.
3. Formulează o cauză pentru care Carol al Formulează o cauză (2p.)
II-lea este acuzat că a trădat tradiția 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
democratică a țării sale. 1 p. – cauză formulată simplist; parțial
Răspuns posibil: Carol al II-lea a reflectă esența temei;
substituit modelul democratic de 2 p. – formulează o cauză corelată la un
guvernare cu unul dictatorial...; etc. fapt istoric.
Argumentează (2p.) 4 puncte
Argumentează răspunsul cu trimitere la
0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
un fapt istoric: Adoptarea Constituției din
1 p. – argumentare parțială (nu se face
1938...; etc.
trimitere la un fapt istoric);
2 p. – argumentare deplină, având la bază
un fapt istoric corect științific.
4. Exprimă-ți opinia: Domnia lui Carol al Exprimă opinii/ Apreciază (2p.)
II-lea demonstrează eficiența 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit din
autoritarismului dinastic ca model de punct de vedere științific;
guvernare pentru România? 1 p. – apreciere formulată simplist; parțial
reflectă esența temei;
2 p. – apreciere clar exprimată, relevantă
Argumentează răspunsul. pentru personalitatea istorică propusă.
Argumentează (2p.) 4 puncte
0 p. – pentru un răspuns lipsă sau în
discordanță cu opinia exprimată;
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină (raționament
și exemplu), corectă științific, în
concordanță cu opinia exprimată.
Istoria românilor și universală, profil arte februarie 2019
SUBIECTUL al III-lea
Maximum
item
Nr.
Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică esența politicii de conciliere 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
promovată de Franța și Marea Britanie în 1 p. – răspuns simplist/ declarativ;
perioada interbelică. 2 p. – explicație parțială (operează cu
Răspuns posibil: Franța și Marea Britanie informații din sursă, selectate corect,
nu a demonstrat suficientă tenacitate în fără a fi deplin integrate într-o explicație
3 puncte
pertinentă);
contracararea politicii revizioniste a...; etc.
Trimitere la sursă: un premier francez ar fi 3 p. – explicație deplină, reflectă esența
faptului istoric analizat; informația
trebuit să spună...; nu poate fi tolerat...;
punctuală selectată din sursă fortifică/
noi am știut să...; ne-au permis...; etc.
personalizează explicația.
2. Formulează două consecințe ale politicii de Formulează o consecință (2p.)
conciliere asupra evoluției relațiilor 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
internaționale din perioada interbelică. 1 p. x 2 – formulează o consecință
Argumentează răspunsul. conform sarcinii.
Răspuns posibil: Argumentează (4p.) 6 puncte
- Consecință: Germania își dezvoltă 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
semnificativ potențialul militar...; etc. 1 p. x 2 – argumentare parțială;
- Consecință: Germania anexează 2 p. x 2 – argumentare deplină
teritorii...; etc. (raționament și exemplu).
SUBIECTUL al IV-lea
Maximum
item
Nr.

Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru


item
1. Formulează argumente relevante (cel Formulează trei argumente (6p.)
puțin trei), corecte din punct de vedere 0 p. – pentru un răspuns lipsă;
științific, pentru a-ți susține opinia argumentele nu corespund temei;
referitoare la tema propusă. 1 p. x 3 – argument parțial/ declarativ;
2 p. x 3 – argument construit deplin
Reforma administrativă din 1828 –
(raționament și exemplu), corect științific.
fortifică sau spulberă ideea de autonomie
Concordanța argumentelor cu opinia
a Basarabiei sub guvernare rusească?
(2p.)
Argumentele formulate, cel puțin trei, pot 0 p. – pentru un răspuns lipsă;
face trimitere la: argumentele nu sunt în concordanță cu
- dreptul la autodeterminare al Basarabiei opinia;
până la reforma administrativă din 1828; 1 p. – argumentele susțin parțial/ 10
- prerogativele noilor organe de insuficient opinia exprimată în puncte
administrare a Basarabiei și relația introducere;
acestora cu autoritățile imperiale 2 p. – argumentele susțin opinia
centrale...; exprimată în introducere, sunt relevante și
- promovarea populației băștinașe în suficiente pentru opinia dată.
funcții de conducere...; Relevanța tematică a argumentelor
- reorganizarea activității instanțelor (2p.)
judecătorești...; 0 p. – pentru un răspuns lipsă; nu
- rolul limbii române, atribut distinctiv al corespund temei;
populației băștinașe, în administrație...; 1 p. – argumentele abordează tangențial
- etc. tema propusă;
2 p. – argumentele dezvoltă tema propusă.
Istoria românilor și universală, profil arte februarie 2019
2. Explică relații de Explică (4p.)
cauză-efect (cel 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit;
puțin două). 1 p. x 2 – relația de cauză-efect este exprimată simplist, fără
conectori;
2 p. x 2 – răspuns corect, deplin. 5 puncte
Relevanța tematică (1p.)
1p. – relațiile de cauză-efect propuse reflectă esența temei
abordate.
3. Integrează critic 0 p. – pentru un răspuns lipsă sau fără a face trimitere la surse;
informațiile din textul surselor este doar preluat, fără a fi integrat în text; textul
sursele propuse în doar expune/ povestește în cuvinte proprii conținutul surselor;
propriul text. 1 p. – se fac unele încercări de a cita, de a face trimitere la
surse, fără a integra informația în text;
3 puncte
2 p. – sursele sunt valorificate corect (citare din sursă și/ sau
trimitere la autor; etc.), dar parțial/ unilateral pentru tema
propusă;
3 p. – sursele sunt parte integră a textului, servesc ca suport al
reflecției autorului pentru o analiză multiaspectuală a temei.
4. Expune ideile în 0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit.
baza unui plan logic Introducere
care să conțină 1 p. – mesaj simplist, puțin personalizat; nu este axat deplin la
introducere, cuprins, tema propusă;
concluzie. 2 p. – mesaj clar, personalizat (mai mult decât o simplă
reafirmare a temei), relevant pentru tema propusă.
Cuprins
1 p. – organizarea textului (prin alineat) reflectă cuprinsul 5 puncte
(argumentele) textului.
Concluzie
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu opinia din introducere;
nu oferă o sinteză a argumentelor formulate în cuprins;
2 p. – mesaj clar, în concordanță cu tema și opinia exprimată
în introducere; oferă o sinteză a argumentelor formulate în
cuprins.
5. Utilizează corect 0 p. – pentru un răspuns lipsă;
limbajul istoric. 1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant pentru tema propusă;
2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru prezentarea temei.
N.B.: baremul pentru utilizarea corectă a limbajului istoric se 2 puncte
aplică doar în cazul acumulării a cel puțin 4 puncte pentru
formularea argumentelor relevante (itemul IV.1).
Istoria românilor și universală, profil arte februarie 2019

SUBIECTUL al V-lea
item
Maximum
Nr.

Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru item

1. Utilizând harta și cunoștințele obținute Utilizează harta (2p.)


anterior, descrie desfășurarea procesului 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
marii migrații a popoarelor. 1 p. – face dovada utilizării hărții;
2 p. – face dovada utilizării hărții prin cel
Răspuns posibil: Sub presiunea hunilor, puțin două repere.
triburile germanice...; etc. Utilizează cunoștințele obținute
Poate face trimitere la: anterior (2p.)
0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 4 puncte
- hartă: huni, ostrogoți etc.; direcții de
pătrundere...; repere geografice...; sf. sec. 1 p. – face dovada utilizării cunoștințelor
obținute anterior;
al IV-lea; etc.
2 p. – face dovada utilizării cunoștințelor
- cunoștințele obținute anterior: provincii obținute anterior prin cel puțin două
romane afectate...; politica Romei...; repere.
relațiile noilor veniți cu populația
romanizată...; etc.
2. Explică, pe baza hărții și a cunoștințelor Explică (2p.)
obținute anterior, aprecierea mileniul 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
întunecat atribuită perioadei de migrații a 1 p. – explicația corelează doar cu o parte
popoarelor în Europa. din informația oferită de hartă;
2 p. – explicația este în concordanță
Răspuns posibil: Noii veniți, fiind adesea deplină cu informația oferită de hartă.
cruzi și devastatori, au determinat...; etc. Utilizează (2p.) 4 puncte
0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Poate face trimitere la:
- hartă: popoare migratoare...; direcții de 1 p. – utilizează harta;
2 p. – utilizează harta și cunoștințele
pătrundere...; repere geografice...; etc.
obținute anterior.
- cunoștințele obținute anterior:
economie naturală...; ruralizare...; etc.
3. Formulează, pe baza hărții și a Formulează o consecință (1p.)
cunoștințelor obținute anterior, o 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
consecință a marii migrații a popoarelor. 1 p. – formulează o consecință conform
Răspuns posibil: Căderea Imperiului sarcinii.
Roman de Apus...; etc. Utilizează (2p.) 3 puncte
0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Pe baza harții (Ex.: Linia de despărțire a
1 p. – utilizează harta;
Imperiului Roman...; etc.) și a
2 p. – utilizează harta și cunoștințele
cunoștințelor obținute anterior (Ex.:
obținute anterior.
Regat barbar; an. 476; etc.).
Total: 75 de puncte.