Sunteți pe pagina 1din 5

BAREM DE CORECTARE

Istoria românilor și universală


Profil umanist, Test 1
SUBIECTUL I
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică termenul voievod. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 2
1 p. – explicație parțială; puncte
2 p. – explicație deplină.
2. Identifică, în baza surselor, etapele 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
constituirii statului medieval Țara 1 p. x 2 – pentru fiecare etapă 2
Moldovei. identificată corect. puncte
Răspuns corect:
- descălecatul lui Dragoș;
- descălecatul lui Bogdan.
3. Explică, în baza sursei B și a Explică (2p.)
cunoștințelor obținute anterior, 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
realitatea politică de la Est de Carpați 1 p. – construiește o explicație deplină;
pentru etapa cand Bogdan trecu 2 p. – construiește o explicație parțială. 4
[Carpații] pe ascuns. Utilizează puncte
Răspuns posibil: Se atestă formațiuni 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
teritorial-politice, inclusiv sub 1 p. – utilizează doar sursa sau doar
controlul regalității maghiare...; etc. cunoștințele obținute anterior;
Suport din sursă: supusă Coroanei 2 p. – utilizează sursa și cunoștințele
Regatului Ungar…; etc. obținute anterior.
Cunoștințe obținute anterior:
1359 – Bogdan se stabilește în
Moldova, de unde l-a izgonit pe Balc,
nepotul lui Dragoș; etc.
4. Compară opiniile autorilor cu privire Compară (2p.)
la geneza statului medieval Țara 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
Moldovei (sursele A și B). 1 p. – comparație parțială (doar
Răspuns corect: Opinii identice...; etc. concluzie sau doar criteriu de
comparație);
Argumentează răspunsul. 2 p. – comparație corectă și deplină
- Și plecatau din Maramureș cu toți (concluzie și criteriu de comparație) 4
tovarășii lor și cu femeile și cu copiii Argumentează (2p.) puncte
lor peste munții cei înalți; trecutau 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
munții [Carpați] cu ajutorul lui 1 p. – argumentare parțială;
Dumnezeu...; etc. 2 p. – argumentare deplină, valorifică
- voievodul românilor din Maramureș, ambele surse.
adunând în jurul său pe românii din
acel district, trecu [Carpații] pe
ascuns în Țara Moldovei...;etc.
5. Exprimă-ți argumentat opinia cu Exprimă opinii/ Apreciază (2p.)
privire la rolul voievozilor români din 0 p. – răspuns lipsă/ incorect științific;
Maramureș în constituirea statelor 1 p. – apreciere formulată simplist;
medievale românești la Sud și Est de parțial reflectă esența temei;
Carpați. 2 p. – apreciere clar exprimată,
relevantă pentru tema dată, corectă 4
științific. puncte
Argumentează (2p.)
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină (raționament
și exemplu).
SUBIECTUL al II-lea
Nr. Maximum
pentru
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor item
1. Explică caracterul relațiilor dintre daci 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
și romani în perioada domniei lui 1 p. – construiește o explicație parțială; 2
Decebal. 2 p. – construiește o explicație deplină. puncte
Răspuns posibil: Relații ostile…; etc.

2. Determină opinia autorului cu privire Determină (2p.)


la decizia lui Decebal de a cere iarăși 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
pace. 1 p. – construiește o afirmație la temă,
Răspuns posibil: Autorul apreciază …; fără a ține cont de mesajul sursei;
etc 2 p. – construiește o afirmație corectă,
Argumentează răspunsul: pertinentă.
Suport din sursă: Însă el nu înțelegea Argumentează (2p.) 4
să depună armele și să se predea, își 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
aduna - în văzul tuturor – trupe și 1 p. – argumentează doar cu trimitere la
chema în ajutor pe vecini....; etc sursă sau doar valorifică cunoștințele
Cunoștințele obținute anterior: Pacea obținute anterior;
din 102 reprezenta un răgaz pentru un 2 p. – argumentează cu trimitere la
nou război. sursă și valorifică cunoștințele obținute
anterior.
3. Formulează o cauză ce l-a determinat Formulează o cauză (2p.)
pe Decebal să adune trupe și să cheme 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
în ajutor pe vecini. 1 p. – cauză formulată simplist, parțial
Răspuns posibil: Expansiunea reflectă esența temei;
romană...; etc. 2 p. – formulează o cauză corelată la un
fapt istoric.
Argumentează răspunsul cu trimitere Argumentează (2p.) 4
la un fapt istoric: Războiul daco- 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
roman din 101-102...; etc. 1 p. – argumentare parțială (nu se face
trimitere la un fapt istoric);
2 p. – argumentare deplină, având la
bază un fapt istoric, corect științific.
4. Apreciază rolul lui Decebal în istorie. Apreciază (2p.)
0 p. – răspuns lipsă/ greșit din punct de
vedere științific;
Argumentează răspunsul. 1 p. – apreciere foarte generală;
2 p. – apreciere clar exprimată,
relevantă pentru aspectul istoric
solicitat.
Argumentează (2p.) 4
0 p. – răspuns lipsă; în discordanță cu puncte
aprecierea formulată;
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină (raționament
și exemplu), corectă științific, în
concordanță cu sarcina propusă.
SUBIECTUL al III-lea
Nr. Maximu
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor m
pentru
item
1. Explică, cu trimitere la sursă, esența 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
primei revoluții industriale din Marea 1 p. – răspuns simplist/ declarativ;
Britanie (secolul al XVIII-lea). 2 p. – explicație parțială (operează cu
Răspuns posibil: Practicienii din acest informații din sursă, selectate corect, 3
secol au căutat soluții pentru probleme fără a fi deplin integrate într-o explicație puncte
concrete, apărute ca urmare a pertinentă);
specializării tehnice...; etc. 3 p. – explicație deplină, reflectă esența
Suport din sursă: era suficient să faptului istoric analizat; informația
aplici idei și mecanisme simple pentru punctuală selectată din sursă fortifică/
a obține rezultate uimitoare; personalizează explicația.
aptitudinea indivizilor realiști de a
aplica știința și tehnologia elaborate
de mult timp …; etc.
Exemple: 1733 – Join Kay perfecționa
războiul de țesut, inventând ”suveica
zburătoare”; etc.
2. Formulează, conform modelului Formulează o consecință (2p.)
propus, două consecințe ale revoluției 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
industriale din epoca modernă 1p.X2 – numește o consecință conform
Răspuns posibil: sarcinii.
- Consecință economică: înlocuirea Argumentează (4p.)
tehnicii de producție, a întregii 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 6
structuri a industriei; modificarea 1 p.X2 – argumentare parțială (doar puncte
caracterului economiei țărilor în care raționament sau doar exemplu);
s-a desfășurat; deplasarea centrului de 2p.X2–argumentare deplină,
greutate de la sat la oraș; progrese în (raționament și exemplu), corectă
infrastructura de transport și științific, în concordanță cu sarcina
comunicații...; etc. propusă.
- Consecință socială: afirmarea
burgheziei industrial și a clasei de
muncitori; simplificarea structurii
societății; se schimbă locul și rolul
omului în producție; accelerarea
procesului de urbanizare …; etc
Argumentează răspunsul.
SUBIECTUL al IV-lea
Nr. Maximu
m pentru
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor item
1. Formulează argumente relevante (cel
Formulează trei argumente (6p.)
puțin trei), corecte din punct de
0 p. – răspuns lipsă/ greșit; 10
vedere științific, pentru a-ți susține
1 p.X3 – argument parțial/declarativ; puncte
opinia referitoare la tema propusă.
2 p.X3 – argument construit corect
(raționament și exemplu), corect
Primul Război Mondial, prin științific.
consecințele sale, a favorizat Concordanța argumentelor cu opinia
triumful democrației. (2p.)
0 p. – răspuns lipsă; argumentele nu sunt
Argumentele formulate, cel puțin în concordanță cu opinia construită;
trei, pot face trimitere la: 1 p. – argumentele susțin parțial/
- democratizarea tuturor formelor insuficient teza exprimată în introducere;
politice și de organizare social- 2 p. – argumentele susțin opinia
economică…; exprimată în introducere, sunt relevante
- adoptarea legilor fundamentale și suficiente pentru teza dată.
democratice…; Relevanța tematică a argumentelor
- adoptarea sufragiului universal…; (2p.)
- extinderea drepturilor și 0 p. – răspuns lipsă; nu corespund temei;
libertăților…; 1 p. – argumentele abordează tangențial
- proliferarea partidelor politice…; tema propusă;
- adoptarea principiului 2 p.– argumentele dezvoltă tema propusă.
autodeterminării naționale și crearea
statelor naționale…;
- democratizarea relațiilor
internaționale…;
- adoptarea principiului securității
collective…;
- crearea Societății Națiunilor…;
etc.
2. Explică relații de cauză-efect (cel Explică (4p.)
puțin două). 0 p. – răspuns lipsă/ greșit;
1 p.X2 – relația de cauză-efect este
exprimată simplist, fără conectori; 5
2 p.X2 – răspuns corect, deplin. puncte
Relevanța tematică (1p.)
1p. – relațiile de cauză-efect propuse
reflectă esența temei abordate.
3. Integrează critic informațiile din 0 p. - răspuns lipsă sau fără a face
sursele propuse în propriul text. trimitere la surse; textul surselor este
preluat fără a fi integrat în text;
1 p. – se fac unele încercări de a cita, de a
face trimitere la surse, fără a integra
informația în textul autorului; 3
2 p. – sursele sunt valorificate corect puncte
(citate din sursă si/ sau trimitere la autor;
etc.), dar parțial/ unilateral pentru tema
propusă;
3 p. – sursele sunt parte integră a textului,
servesc ca suport al reflecției autorului
pentru o analiză multiaspectuală a temei.
4. Expune ideile în baza unui plan logic 0 p. – răspuns lipsă.
care să conțină introducere, cuprins, Introducere
concluzie. 1 p. – teza este formulată simplist, puțin
personalizat; nu este axată deplin la tema
propusă;
2 p. – teza este formulată clar,
personalizat (mai mult decât o simplă
reafirmare a temei) și este relevantă
pentru tema propusă. 5
Cuprins puncte
1 p. – organizarea textului (prin alineat)
reflectă cuprinsul (argumentele) textului.
Concluzie
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu
teza propusă la introducere; nu oferă o
sinteză a argumentelor propuse în
cuprins;
2 p. – mesaj clar, în concordanță cu tema
și teza propusă în introducere; oferă o
sinteză a argumentelor formulate în
cuprins.
5. Utilizează corect limbajul istoric. 0 p. – răspuns lipsă;
1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant
pentru tema propusă;
2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru
prezentarea temei.
N.B.: baremul pentru utilizarea corectă a 2
limbajului istoric se aplică doar în cazul puncte
acumulării a cel puțin 4 puncte pentru
formularea argumentelor relevante
(itemul IV.1)
SUBIECTUL al V-lea
Nr. Maximu
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor m
pentru
item
1. Numește un proces istoric, pentru Numește (2p.)
care harta dată poate servi ca sursă 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
de informare. 1 p. – procesul corelează parțial cu harta;
Răspuns posibil: Colonizarea 2 p. – procesul numit este în concordanță
greacă...; etc. cu informația oferită de hartă.
Argumentează (2p.) 4
Argumentează răspunsul cu trimitere 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; puncte
la hartă (teritoriul civilizației 1 p. – argumentare parțială (harta sau
grecești; direcțiile de deplasare; cunoștințele obținute anterior);
zonele de colonizare; coloniile; etc) 2 p. – argumentare deplină (harta și
și la cunoștințele obținute anterior. cunoștințele obținute anterior).
2. Utilizează harta pentru a descrie 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
statutul orașelor: 1 p. x 2 – numește corect statutul
Răspuns corect: orașelor; 4
Milet: metropolă greacă…; etc. 2 p. x 2 – descrie corect statutul orașelor. puncte
Histria; colonie creată de orașul
Milet…; etc.
3. Formulează, în baza hărții și a Formulează (1p.)
cunoștințelor obținute anterior, o 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
concluzie cu referire la rolul 1 p. – formulează o concluzie corectă din
coloniilor grecești în lumea antică. punct de vedere științific.
Răspuns posibil: Centre economice, Utilizează 3
politice și culturale; ...; etc. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
Hartă: (teritoriul civilizației grecești; 1 p. – utilizează doar harta sau doar
direcțiile de deplasare; zonele de cunoștințele obținute anterior;
colonizare; coloniile; etc) 2 p. – utilizează harta și cunoștințele
obținute anterior.
Total: 75 de puncte