Sunteți pe pagina 1din 5

BAREM DE CORECTARE

Istoria românilor și universală


Profil real, sesiunea suplimentară 2021
SUBIECTUL I
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică termenul imperiu. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 2
1 p. – explicație parțială; puncte
2 p. – explicație deplină.
2. Numește imperiile descrise în sursele A 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
și B. 1 p.x2 – numește corect imperii, 2
Răspuns corect: Imperiul Macedonean; conform sarcinii propuse. puncte
Imperiul Roman.
3. Descrie, în baza surselor și a Descrie (2p.)
cunoștințelor obținute anterior, politica 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
promovată de marile imperii antice față 1 p.– construiește o explicație la temă,
de popoarele cucerite. fără a ține cont de mesajul sursei; 4
Răspuns posibil: Marea sinteză a 2 p.– construiește o explicație corectă, puncte
civilizațiilor...; etc. pertinentă.
Suport din sursă: reunind sub același Utilizează (2p.)
sceptru macedoneni, greci și barbari, 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
însuflețiți de aceeași credință față de 1 p. - utilizează sursa sau cunoștințele
suveran și nutrind unii față de alții obținute anterior.
sentimente de stimă reciprocă; 2 p. - utilizează sursa și cunoștințele
obiceiurile grecești se amestecau cu obținute anterior.
cele barbare, trebuiau să permită
această coexistență; a unit neamurile
sub un nume comun; ea a dat numele de
cetățeni celor pe care-i supusese și a
unit, prin legătura recunoștinței,
popoarele cele mai depărtate...; etc.
4. Compară opiniile autorilor cu referire la Compară (2p.)
politica externă a imperiilor antice. 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
Răspuns corect: Autorii exprimă opinii 1 p. – comparație parțială (doar
identice... concluzie sau doar criteriu de
Argumentează răspunsul. comparație);
- voia nu numai să pună sub autoritatea 2 p. – comparație corectă și deplină
sa vechile posesiuni al Marelui Rege, ci (concluzie și criteriu de comparație) 4
să atingă spre Orient limitele extreme Argumentează (2p.) puncte
ale lumii cunoscute până la Ocean...; 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
etc. 1 p. – argumentare parțială;
- își întinde imperiul asupra 2 p. – argumentare deplină, valorifică
universului; dădea o sută de bătălii ambele surse.
deodată; punea stăpânire pe Spania,
asedia orașele Siciliei, triumfa pe solul
Galiei ori pe marea Cartaginei...; etc.
5. Exprimă-ți argumentat opinia cu privire Exprimă opinii/ Apreciază (2p.)
la rolul marilor imperii antice în 0 p. – răspuns lipsă/ incorect științific;
evoluția societății. 1 p. – apreciere formulată simplist; 4
parțial reflectă esența temei; puncte
2 p. – apreciere clar exprimată,
relevantă pentru tema dată, corectă
științific.
Argumentează (2p.)
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină
(raționament și exemplu).
SUBIECTUL al II-lea
Nr. Maximum
pentru
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor item
1. Identifică, în sursă, două soluții propuse 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
pentru eliminarea amenințării otomane. 1 p. x2 – numește soluții conform 2
Răspuns corect: sarcinii propuse. puncte
- unirea tuturor principilor creștini sub
conducerea Papei …;
- unirea eforturilor popoarelor direct
amenințate de turci …;
2. Determină un obiectiv de politică Determină (2p.)
externă a voievodului Iancu de 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
Hunedoara. 1 p. – construiește o afirmație la temă,
Răspuns posibil: Lupta antiotomană …; fără a ține cont de mesajul sursei;
etc 2 p. – construiește o afirmație corectă,
Argumentează răspunsul cu trimitere la pertinentă.
sursă: a dus o consecventă politică Argumentează (2p.) 4
antiotomană, a încercat în permanență 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
să unească statele creștine, a fost 1 p. – argumentare parțială;
ultimul cruciat adevărat care a încercat 2 p. – argumentare deplină, cu
să-i scoată pe turci din Europa....; etc. trimitere la sursă.
3. Formulează o cauză ce l-a determinat pe Formulează o consecință (2p.)
Iancu de Hunedoara să unească statele 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
creștine. 1 p. – consecință formulată simplist,
Răspuns posibil: Politica expansionistă parțial reflectă esența temei;
a Imperiului otoman ...; etc. 2 p. – formulează o consecință corelată
la un fapt istoric.
Argumentează răspunsul cu trimitere la Argumentează (2p.) 4
un fapt istoric: Cruciadele 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
antiotomane...; etc. 1 p. – argumentare parțială (nu se face
trimitere la un fapt istoric);
2 p. – argumentare deplină, având la
bază un fapt istoric, corect științific.
4. Apreciază rolul lui Iancu de Hunedoara Apreciază (2p.)
în istorie. 0 p. – răspuns lipsă/ greșit din punct
de vedere științific;
1 p. – apreciere foarte generală;
Argumentează răspunsul. 2 p. – apreciere clar exprimată.
Argumentează (2p.)
0 p. – răspuns lipsă; în discordanță cu
aprecierea formulată; 4
1 p. – argumentare parțială; puncte
2 p. – argumentare deplină
(raționament și exemplu), corectă
științific, în concordanță cu sarcina
propusă.
SUBIECTUL al III-lea
Nr. Maximu
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor m
pentru
item
1. Explică, cu trimitere la sursă, caracterul 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
regimului politic instaurat în statele 1 p. – răspuns simplist/ declarativ;
Europei Centrale și de Est după 1945. 2 p. – explicație parțială (operează cu
Răspuns posibil: Regim totalitar informații din sursă, selectate corect, 3
comunist...; etc. fără a fi deplin integrate într-o puncte
Suport din sursă: Stalin s-a apucat să explicație pertinentă);
recreieze Europa de Est după modelul 3 p. – explicație deplină, reflectă
sovietic, să reproducă istoria, esența faptului istoric analizat;
instituțiile și practicile sovietice în informația punctuală selectată din
fiecare din micile state controlate acum sursă fortifică/ personalizează
de partide comuniste…; etc. explicația.
2. Formulează, conform modelului propus, Formulează consecințe (2p.)
două consecințe ale instaurării 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
regimului politic după modelul sovietic 1p.x 2 – numește consecințe conform
pentru statele Europei Centrale și de sarcinii.
Est. Argumentează (4p.)
Răspuns posibil: 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 6
- reproducerea istoriei, instituțiilor și 1 p. x2 – argumentare parțială (doar puncte
practicilor sovietice; raționament sau doar exemplu);
- instituirea modelului sovietic în plan 2p. x2–argumentare deplină,
economic, social, politic, militar, (raționament și exemplu), corectă
cultural; etc., științific, în concordanță cu sarcina
- subordonarea politică; propusă.
- etc.
Argumentează răspunsul.
SUBIECTUL al IV-lea
Nr. Maximu
m pentru
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor item
1. Formulează argumente relevante (cel Formulează trei argumente (6p.)
puțin trei), corecte din punct de vedere 0 p. – răspuns lipsă/ greșit; 10
științific, pentru a-ți susține opinia 1 p.X3 – argument parțial/declarativ; puncte
referitoare la tema propusă. 2 p.X3 – argument construit corect
(raționament și exemplu), corect
Regimul fanariot a influențat evoluția științific.
Țărilor Române? Concordanța argumentelor cu
Argumentele formulate, cel puțin trei, opinia (2p.)
pot face trimitere la: 0 p. – răspuns lipsă; argumentele nu
- schimbarea sistemului politic de sunt în concordanță cu opinia
guvernare; construită;
- întărirea controlului economic, politic 1 p. – argumentele susțin parțial/
și strategic; insuficient teza exprimată în
- integrarea Principatelor Române în introducere;
sistemul economic și administrativ al 2 p. – argumentele susțin opinia
Imperiului Otoman; exprimată în introducere, sunt
- caracteristicile politice, economice, relevante și suficiente pentru teza dată.
sociale ale regimului fanariot; Relevanța tematică a argumentelor
- etc. (2p.)
0 p. – răspuns lipsă; nu corespund
temei;
1 p. – argumentele abordează
tangențial tema propusă;
2 p.– argumentele dezvoltă tema
propusă.
2. Explică relații de cauză-efect (cel puțin Explică (4p.)
două). 0 p. – răspuns lipsă/ greșit;
1 p.X2 – relația de cauză-efect este
exprimată simplist, fără conectori; 5
2 p.X2 – răspuns corect, deplin. puncte
Relevanța tematică (1p.)
1p. – relațiile de cauză-efect propuse
reflectă esența temei abordate.
3. Integrează critic informațiile din sursele 0 p. - răspuns lipsă sau fără a face
propuse în propriul text. trimitere la surse; textul surselor este
preluat fără a fi integrat în text;
1 p. – se fac unele încercări de a cita,
de a face trimitere la surse, fără a
integra informația în textul autorului; 3
2 p. – sursele sunt valorificate corect puncte
(citate din sursă si/ sau trimitere la
autor; etc.), dar parțial/ unilateral
pentru tema propusă;
3 p. – sursele sunt parte integră a
textului, servesc ca suport al reflecției
autorului pentru o analiză
multiaspectuală a temei.
4. Expune ideile în baza unui plan logic 0 p. – răspuns lipsă.
care să conțină introducere, cuprins, Introducere
concluzie. 1 p. – teza este formulată simplist,
puțin personalizat; nu este axată deplin
la tema propusă;
2 p. – teza este formulată clar,
personalizat (mai mult decât o simplă
reafirmare a temei) și este relevantă
pentru tema propusă. 5
Cuprins puncte
1 p. – organizarea textului (prin
alineat) reflectă cuprinsul
(argumentele) textului.
Concluzie
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu
teza propusă la introducere; nu oferă o
sinteză a argumentelor propuse în
cuprins;
2 p. – mesaj clar, în concordanță cu
tema și teza propusă în introducere;
oferă o sinteză a argumentelor
formulate în cuprins.
5. Utilizează corect limbajul istoric. 0 p. – răspuns lipsă;
1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant 2
pentru tema propusă; puncte
2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru
prezentarea temei.
N.B.: baremul pentru utilizarea
corectă a limbajului istoric se aplică
doar în cazul acumulării a cel puțin 4
puncte pentru formularea
argumentelor relevante (itemul IV.1)
SUBIECTUL al V-lea
Nr. Maximu
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor m
pentru
item
1. Numește, în baza hărții, o cauză a Numește (2p.)
constituirii blocurilor politico-militare 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
în a doua jumătate a secolului al XX- 1 p. – cauza corelează parțial cu harta;
lea. 2 p. – cauza numită este în
Răspuns posibil: Începutul Războiului concordanță cu informația oferită de
Rece...; etc. hartă. 4
Argumentează răspunsul cu trimitere la Argumentează (2p.) puncte
hartă (divizarea Europei în blocuri 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
politico-militare; simbolica blocurilor 1 p. – argumentare parțială;
etc) și la cunoștințele obținute anterior. 2 p. – argumentare deplină (utilizează
harta și cunoștințele obținute anterior).
2. Utilizează harta pentru a descrie 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
implicarea în blocurile politico-militare 1 p. x 2 – numește corect statutul
a următoarelor state: țărilor; 4
Răspuns corect: 2 p. x 2 – descrie corect statutul puncte
- Franța: stat-membru al NATO…; etc. țărilor.
- Polonia: stat-membru al OTV…; etc.
3. Formulează, în baza hărții și a Formulează o concluzie (1p.)
cunoștințelor anterioare, o concluzie cu 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
referință la evoluția relațiilor 1 p. – formulează o concluzie conform
internaționale în a doua jumătate a sarcinii.
secolului al XX-lea. Utilizează (2p.) 3
Răspuns posibil: Conflict politic, 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; puncte
ideologic, strategic și militar…; etc. 1 p. – utilizează harta sau cunoștințele
obținute anterior;
2 p. – utilizează harta și cunoștințele
obținute anterior.
Total: 75 de puncte