Sunteți pe pagina 1din 5

BAREM DE CORECTARE

Istoria românilor și universală


Profil real, Test 2
SUBIECTUL I
Nr. Maxim
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor pentru
item
1. Explică sintagma războaie daco-romane. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
1 p. – explicație parțială; 2
2 p. – explicație deplină. puncte
2. Numește două războaie daco-romane. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
Răspuns posibil: 1 p. x 2 – pentru fiecare război 2
- 85-89 – Decebal și Domițian; daco-roman numit corect. puncte
- 101-102 – Decebal și Traian;
- 105-106 – Decebal și Traian.
3. Formulează, în baza surselor, o Formulează (2p.)
caracteristică a relațiilor daco-romane în 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
perioada domniei lui Decebal. 1 p. – construiește o afirmație la
Răspuns posibil: Relații ostile…; etc. temă, fără a ține cont de mesajul 4
sursei; puncte
Argumentează răspunsul cu trimitere la 2 p. – construiește o afirmație
surse: - senatul decretă că Decebal este din corectă, pertinentă.
nou vrăjmaș, iar Traian însuși, fără să lase Argumentează (2p.)
conducerea altor generali, porni din nou 1 p. – argumentare parțială, fără
cu război împotriva aceluia…; etc. trimitere la surse;
- prin pregătirile de război... deveneau tot 2 p. – argumentare deplină, cu
mai evidente planurile sale de cucerire a trimitere la surse.
Daciei...; etc.
-Începea confruntarea decisivă între
Imperiul Roman și Regatul dac...; etc.
4. Compară opiniile autorilor privind Compară (2p.)
motivele confruntârilor dintre daci și 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
romani (sursele A și B). 1 p. – comparație parțială (doar
Răspuns corect: Opinii diferite...; etc. concluzie sau doar criteriu de
comparație);
Argumentează răspunsul. 2 p. – comparație corectă și deplină
- Traian, curând după urcarea pe tron, (concluzie și criteriu de comparație) 4
nemaifiind de acord cu plata subsidiilor Argumentează (2p.) puncte
către daci; ...prin pregătirile de război... 0p. – răspuns greșit/ lipsă;
deveneau tot mai evidente planurile sale de 1 p. – argumentare parțială;
cucerire a Daciei, motivate politic, militar 2 p. – argumentare deplină,
și economic....;etc. valorifică ambele surse.
- Decebal în multe privințe nu respectă
tratatul, ci își pregătește arme, primește
fugari, reface întăriturile, trimite soli la
vecini și aduce pagube celor ce mai înainte
nu se înțelegeau cu ei, iar iazigilor le-a
smuls un ținut...; etc.
5. Exprimă-ți argumentat opinia cu privire la Exprimă opinii/ Apreciază (2p.)
impactul războaielor daco–romane. 0 p. – răspuns lipsă/ incorect
științific;
1 p. – apreciere formulată simplist;
parțial reflectă esența temei;
2 p. – apreciere clar exprimată, 4
relevantă pentru tema dată, corectă puncte
științific.
Argumentează (2p.)
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină
(raționament și exemplu).
SUBIECTUL al II-lea
Nr. Maximum
pentru
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor item
1. Identifică statutul politic al Țării Moldovei 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
în perioada domniei lui Vasile Lupu. 1 p. – răspuns parțial; răspuns
Răspuns corect: În istoria Moldovei aflate deplin, dar selectează informații ce 2
sub suzeranitatea Porţii. nu corespund sarcinii; puncte
2 p. –răspuns deplin, fără a include
informații irelevante din surse.
2. Determină opinia autorului cu privire la Determină (2p.)
domnia lui Vasile Lupu. 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
Răspuns posibil: Autorul apreciază …; etc 1 p. – construiește o afirmație la
temă, fără a ține cont de mesajul
Argumentează răspunsul cu trimitere la sursei;
sursă. 2 p. – construiește o afirmație
Suport din sursă: domnia lui Vasile Lupu corectă, pertinentă. 4
rămâne a fi cea mai pronunţată; prezintă o Argumentează (2p.) puncte
figură specifică şi excepţională în istoria 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
politică a Moldovei....; etc 1 p. – argumentare parțială, fără
trimitere la surse;
2 p. – argumentare deplină, cu
trimitere la surse.
3. Formulează o cauză ce a determinat ca Formulează o cauză (2p.)
domnia lui Vasile Lupu să fie cea mai 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
pronunțată. 1 p. – cauză formulată simplist,
Răspuns posibil: Primatul modernizării parțial reflectă esența temei;
sistemelor educațional, judiciar; protejarea 2 p. – formulează o cauză corelată
religiei creștine; activitatea diplomatică...; la un fapt istoric.
etc. Argumentează (2p.) 4
0 p. – răspuns greșit/ lipsă; puncte
Argumentează răspunsul cu trimitere la un 1 p. – argumentare parțială (nu se
fapt istoric: Fondează Academia slavo- face trimitere la un fapt istoric);
greco-latină la Iași (1640); tipografia din 2 p. – argumentare deplină, având
Iași; ctitorii; primul cod moldovenesc de la bază un fapt istoric, corect
legi scrise (Pravila lui Vasile Lupu)...; etc. științific.
4. Apreciază rolul lui Vasile Lupu în istoria Apreciază (2p.)
românilor 0 p. – răspuns lipsă/ greșit din
punct de vedere științific;
Argumentează răspunsul. 1 p. – apreciere foarte generală;
2 p. – apreciere clar exprimată,
relevantă pentru aspectul istoric
solicitat.
Argumentează (2p.) 4
0 p. – răspuns lipsă; în discordanță puncte
cu aprecierea formulată;
1 p. – argumentare parțială;
2 p. – argumentare deplină
(raționament și exemplu), corectă
științific, în concordanță cu sarcina
propusă.

SUBIECTUL al III-lea
Nr. Maximu
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor m
pentru
item
1. Explică, în baza sursei, o caracteristică a 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
regimului de suzeranitate otomană. 1 p. – răspuns simplist/ declarativ;
Răspuns posibil: Supunerea efectivă a 2 p. – explicație parțială (operează
Moldovei față de Poarta Otomană...; etc. cu informații din sursă, selectate 3
Suport din sursă: S-a schimbat și corect, fără a fi deplin integrate puncte
semnificația haraciului - de acum înainte într-o explicație pertinentă);
devine un semn al supunerii în fapt....; 3 p. – explicație deplină, reflectă
instabilitate politică a țării...; scaunul esența faptului istoric analizat;
domnesc trecând în perioada 1538-1572 informația punctuală selectată din
din mâină în mâină de 12 ori.…; etc. sursă fortifică/ personalizează
explicația.
2. Formulează, conform modelului propus, Formulează consecințe (2p.)
două consecințe ale campaniei otomane din 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
1538 în Moldova. 1p.X2 – numește o consecință
Răspuns posibil: conform sarcinii.
- Consecință economică: Crește volumul Argumentează (4p.)
tributului; obligații noi – peșcheșuri, 0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 6
mucarer, sistem comercial apăsător; sistem 1 p.X2 – argumentare parțială; puncte
de livrări obligatoriu al produselor...; etc. 2p.X2–argumentare deplină,
- Consecință politică: Autonomia Țărilor (raționament și exemplu), corectă
Române; numirea domnitorilor de către științific, în concordanță cu sarcina
Poartă și limitarea duratei de cârmuire, propusă.
pierderea libertății de acțiune în pla
extern...; etc.
Argumentează răspunsul.
SUBIECTUL al IV-lea
Nr. Maximu
m pentru
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor item
1. Formulează argumente relevante (cel Formulează trei argumente (6p.)
puțin trei), corecte din punct de 0 p. – răspuns lipsă/ greșit; 10
vedere științific, pentru a-ți susține 1 p.X3 – argument parțial/declarativ; puncte
opinia referitoare la tema propusă. 2 p.X3 – argument construit corect
(raționament și exemplu), corect
Influența războiului rece asupra științific.
relațiilor internaționale postbelice. Concordanța argumentelor cu opinia
(2p.)
Argumentele formulate, cel puțin 0 p. – răspuns lipsă; argumentele nu sunt
trei, pot face trimitere la: în concordanță cu opinia construită;
- contradicțiile dintre cele două 1 p. – argumentele susțin parțial/
supraputeri – SUA și URSS…; insuficient teza exprimată în introducere;
- confruntarea economică, politică, 2 p. – argumentele susțin opinia
ideologică, militară dintre SUA și exprimată în introducere, sunt relevante
URSS - bipolarism…; și suficiente pentru teza dată.
- crearea blocurilor politico- Relevanța tematică a argumentelor
militare…; (2p.)
- intervenții militare în Vietnam, 0 p. – răspuns lipsă; nu corespund temei;
Afganistan …; 1 p. – argumentele abordează tangențial
- politica de instaurare în lume a tema propusă;
hegemoniei americane sau 2 p.– argumentele dezvoltă tema propusă.
sovietice…;
- ”diplomația atomică”; crizele…;
- scindarea continentului European...;
- etc.
2. Explică relații de cauză-efect (cel Explică (4p.)
puțin două). 0 p. – răspuns lipsă/ greșit;
1 p.X2 – relația de cauză-efect este
exprimată simplist, fără conectori; 5
2 p.X2 – răspuns corect, deplin. puncte
Relevanța tematică (1p.)
1p. – relațiile de cauză-efect propuse
reflectă esența temei abordate.
3. Integrează critic informațiile din 0 p. - răspuns lipsă sau fără a face
sursele propuse în propriul text. trimitere la surse; textul surselor este
preluat fără a fi integrat în text;
1 p. – se fac unele încercări de a cita, de a
face trimitere la surse, fără a integra
informația în textul autorului; 3
2 p. – sursele sunt valorificate corect puncte
(citate din sursă si/ sau trimitere la autor;
etc.), dar parțial/ unilateral pentru tema
propusă;
3 p. – sursele sunt parte integră a textului,
servesc ca suport al reflecției autorului
pentru o analiză multiaspectuală a temei.
4. Expune ideile în baza unui plan logic 0 p. – răspuns lipsă.
care să conțină introducere, cuprins, Introducere
concluzie. 1 p. – teza este formulată simplist, puțin
personalizat; nu este axată deplin la tema
propusă;
2 p. – teza este formulată clar,
personalizat (mai mult decât o simplă
reafirmare a temei) și este relevantă
pentru tema propusă. 5
Cuprins puncte
1 p. – organizarea textului (prin alineat)
reflectă cuprinsul (argumentele) textului.
Concluzie
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu
teza propusă la introducere; nu oferă o
sinteză a argumentelor propuse în
cuprins;
2 p. – mesaj clar, în concordanță cu tema
și teza propusă în introducere; oferă o
sinteză a argumentelor formulate în
cuprins.
5. Utilizează corect limbajul istoric. 0 p. – răspuns lipsă;
1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant
pentru tema propusă;
2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru
prezentarea temei.
N.B.: baremul pentru utilizarea corectă a 2
limbajului istoric se aplică doar în cazul puncte
acumulării a cel puțin 4 puncte pentru
formularea argumentelor relevante
(itemul IV.1)
SUBIECTUL al V-lea
Nr. Maximu
item Răspuns corect/ posibil Modul de acordare a punctelor m
pentru
item
1. Numește o cauză a declanșării celui Numește (2p.)
de-al Doilea Război Mondial pentru 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
care harta dată poate servi ca sursă 1 p. – cauza numită corelează parțial cu
de informare. harta;
2 p. – cauza numită este în concordanță
Răspuns posibil: Invazia Germaniei cu informația oferită de hartă. 4
în Polonia la 1 septembrie 1939 ...; Argumentează (2p.) puncte
etc. 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
Argumentează răspunsul. 1 p. – argumentare parțială (doar
Poate face trimitere la: Declarațiile raționament sau doar exemplu);
de război Germaniei de către Franța, 2 p. – argumentare deplină (raționament
Marea Britanie și dominioanele ei – și exemplu).
3 septembrie 1939; etc.
2. Utilizează harta și cunoștințele 0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă;
obținute anterior pentru a descrie 1 p. x 2 – răspuns parțial;
câte o acțiune militară a Germaniei 2 p.x 2 – răspuns corect și deplin 4
de pe.... puncte
Răspuns posibil:
- Frontul de Est: Invadarea Poloniei;
Operațiunea ”Barbarossa”…; etc.
- Frontul de Vest: Cucerirea Belgiei,
Olandei; capitularea Franței...; etc.
3. Formulează, în baza hărții și a Formulează o concluzie (1p.)
cunoștințelor obținute anterior, o 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
concluzie despre cauzele prăbușirii 1 p. – formulează o concluzie corectă din
războiului fulger împotriva URSS. punct de vedere științific.
Răspuns posibil: contraofensiva 3
sovietică; rezistența opusă de Utilizează puncte
populația Leningradului; iarna 0 p. – răspuns greșit/ lipsă;
grea...; etc. 1 p. – utilizează doar harta sau doar
Poate face trimitere la: cunoștințele obținute anterior;
- hartă: direcțiile de atac ale 2 p. – utilizează harta și cunoștințele
Germaniei spre Leningrad, Moscova, obținute anterior.
Stalingrad...; etc.
Total: 75 de puncte