Sunteți pe pagina 1din 4

Raport în urma aplicării evaluării sumative la

Grupa mică

Prof. Bărbat Aurica


Prof. Corcheș Mădălina

Evaluarea sumativă la grupa mijlocie A ,,Albinuţele” a vizat, în primul rând,


observarea nivelului reprezentărilor și deprinderilor preșcolarilor, a comportamentului
acestora după parcurgerea unui semestru școlar.
Evaluarea sumativă stabileşte nivelul de pregătire a preşcolarilor la finalul unui semestru,
aceasta constituind o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţilor următoare deoarece
oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte nivelul fiecărui copil. Această formă de
evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare pentru a aprecia
viitoarele progrese ale preşcolarilor, pentru a reduce anumite lacune în reprezentări dar şi
pentru a permite educatoarei să-şi evalueze strategia didactică folosită.
Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce au fost
aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontal.
Probele de evaluare sumativă au fost aplicate pe parcursul unei săptămâni (16-
20.12.2019), acestea fiind aplicate unui număr de 22 copii.

Domeniul Limbă şi Comunicare Educarea


limbajului
Itemi urmăriți:
1. recunoaşte obiectul/ființa din imagine şi îl/o denumeşte;
2. precizează însuşirile specifice, utilizări, acțiuni atribuite;
3. formulează propoziții simple despre obiectele, ființele denumite
În urma evaluării am constatat că preșcolarii au înțeles sarcinile cerute, majoritatea se
exprimă în propoziții simple, au reprezentări formate și recunosc obiectele reale sau din
imagini, acțiunile atribuite, precizează însușirile lor. Câțiva întâmpină probleme în
exprimare, nu pronunță corect unele sunete, nu puteau formula corect o propoziție, având
nevoie de ajutor din partea cadrului didactic ca să se facă înțeleși.

Măsuri recuperatorii:
- muncă individuală
- jocuri şi exerciţii pentru corectarea vorbirii
- intervenţia logopedului
2. Domeniul Știinţe

1
Activităţi matematice și de cunoaștere a mediului Itemi
urmăriți:
1. formează mulţimi după un criteriu dat: formă, mărime, culoare;
2. compară mulțimile cantitativ precizând că au ,,mai multe’’, ,,mai puține’’, ,,tot
atâtea’’elemente ;
3. grupează formele geometrice după criterii diferite;
4. recunoaşte aspectele specifice anotimpului toamna sau anotimpului iarna;
5. încercuieşte aspectele de toamnă;
6. colorează aspectele specifice iernii;
Majoritatea copiilor știu să formeze mulțimi de elemente după criterii date, să le compare
cantitativ după punerea în perechi. Mulți dintre copii identifică corect și formele
geometrice, le sortează după diferite criterii. Majoritatea au dovedit că au și reprezentări
formate despre aspectele caracteristice anotimpurilor toamna și iarna.

Măsuri recuperatorii
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
- diferite jocuri cu conţinut matematic
- jocuri de explorare a unor teme lacunare

3. Domeniul Om şi Societate
A .Educaţie pentru societate
Itemi urmăriți:
1. apreciază un comportament ca fiind pozitiv sau negativ;
2. apreciază, prin colorare a figurii - “BINE” / “RĂU”, exemplele de comportament;
Majoritatea copiilor au știut să dea exemple de comportare civilizată la grădiniță,
asta datorându-se și faptului le-au fost explicate regulile pe care trebuie să le păstreze în
grădiniță. Au identificat și apreciat corect comportamente pozitive sau negative.
Măsuri recuperatorii:
În cadrul activităților se vor spune cât mai multe povestiri cu morală, pentru o mai bună
familiarizare a copilului cu aspectele comportamentului adecvat
B. Activitate practică
Itemi urmăriți:
1. îndoaie corect elementele de hârtie;
2. lipeşte creativ obținând decorațiuni frumoase;
Copiii cunosc majoritatea materialelor şi uneltelor folosite în activităţile practice.
Coordonarea acţiunilor ambelor mâini este destul de bună; unii dintre copii nu finalizează
lucrările, nu verbalizează acţiunile și depășesc suprafața dată.
Măsuri recuperatorii
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
2
- antrenarea copiilor în activităţi de verbalizare a acţiunilor întreprinse
- stimularea şi încurajarea copiilor
4. Domeniul Estetic Creativ
A. Educaţie muzicală Itemi
urmăriți:
1. recunoaşte cântecul după audierea unui fragment melodic;
2. cântă în grup sau individual cântece învăţate;
Majoritatea copiilor ascultă cu mare atenție cântecele pentru copii, acestea stârnindule
interesul. Nu toţi cântă la unison , nu toți respectă ritmul. Măsuri recuperatorii:
- antrenarea copiilor în jocuri muzicale şi interpretarea cântecelor în colectiv şi în grupuri
mici
B. Educaţie artistico – plastică
Itemi urmăriți:

1. desenează prin unirea punctelor;


2. pictează cu pensula, folosind acuarele de culoare potrivită;
3. modelează din plastilină formele cerute;
Am observat o rigiditate a mâinii, nu toți au formate deprinderile de a utiliza corect
instrumentele date, nu respectă toate etapele de lucru, iar foarte puţini reuşesc să descrie
lucrările în mod obiectiv. Deși li se precizează mereu copiilor ce poziție trebuie să adopte
atunci când lucrează, nu toți copiii urmează sfaturile.
Măsuri recuperatorii:
- muncă individuală
- diferite activităţi în care să folosim tehnici de lucru specifice
5. Domeniul psihomotric Itemi
urmăriți:
1. execută corect variantele de mers şi alergare învăţate;
2. execută corect pașii de dans;
Majoritatea copiilor execută corect mişcările cerute prin comenzi verbale. Unii copii nu
respectă regulile jocurilor în care sunt implicaţi. Mulți reușesc să execute bine pașii de
dans.
Măsuri recuperatorii:
- activităţi de orientare în spațiu
- activităţi de dezvoltare a deprinderilor motrice , de a respecta comenzile
Constatările prezentate evidenţiază nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi şi
abilităţi însuşite la finalul semestrului I. Rezultatele evaluării sumative ne-au asigurat
datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, pentru elaborarea unei
planificări a activităţilor instructiv - educative care să ţină cont de datele culese, utilizarea
acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi deprinderile

3
de bază, reprezentările necesare integrării active în activităţile educaţionale din
învăţământul preşcolar.

S-ar putea să vă placă și