Sunteți pe pagina 1din 1

Registru: _______________________

Data: _______________________

REFERAT
Privind verificarea documentaţiilor de proiectare pentru cerinţa de calitate:
securitatea la incendiu, specializarea construcții
PROIECT nr.: 104/2018 Faza: aviz securitate la incendiu
Date de identificare:
- obiectiv: CONSTRUIRE HALA SERVICII COMERT SI DEPOZITARE MARFURI GENERALE
P+1E, IMPREJMUIRE TEREN, BAZIN VIDANJABIL ETANS, PUT FORAT, BRANSAMENTE SI
UTILITATI
- proiectant: S.C. XXXXXXXXXXXX S.R.L.
- beneficiar: S.C. XXXXXXXX S.R.L. și S.C. XXXXXXXXX S.R.L.
- amplasare: judeţul Ilfov, Afumați, Afumați, Str. GGGGGGGGGGG nr. 5A, bl. N.C. 544/2, sc.
---, et. ---, ap. ---, cod poştal ---
Caracteristici ale construcţiei:
- regim de înă lţime: Parter+ Etaj parțial;
- destinaţie: depozitare(materiale P1, P2, P3, P4);
- grad de rezistenţă la foc: HALA DEPOZITARE - II;
- risc de incendiu: HALA DEPOZITARE - mic;
- categoria de pericol: HALA DEPOZITARE - E(BE1b);
- numă r total utilizatori: maxim 140 de persoane, câ te 10 pe fiecare modul de
depozitare(la etaj se pot afla maxim 5 persoane ocazional pentru fiecare modul) persoane;
- numă r compartimente incendiu: 1;
- suprafaţă construită : 2 500,00 m2; suprafaţă desfă şurată : 2 878,00 m2; volum total: 18
134,27 m3;
- instalaţii privind securitatea la incendiu: hidranţi interiori, iluminat de siguranţă ,
instalație de paratră snet, trape desfumare;
Documente prezentate la verificare:
- raport de expertiză tehnică : __________nu__________
- memoriul tehnic general şi pe specialită ţi: __________DA__________
- alte documente: ____________________
- piese desenate: __________planuri arhitectură __________
Documente prezentate la verificare:
- În urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată;
- Se semnează şi se ştampilează proiectul cu urmă toarele condiţii obligatorii pentru a fi
introduse în documentaţie de că tre proiectant, prin grija investitorului:
______________________________________________________________________________________

Am primit, Am predat,
Investitor/Proiectant YYYYYYYYYYYY