Sunteți pe pagina 1din 7

Anunturi Primarie

Anunturi CJG
-

Anunturi publicitare

REPARATII TROTUARE MUNICIPIUL MANGALIA


Numar anunt: ADV1053283
Tip contract: Lucrari
Tip anunt: Achizitii directe
Data publicare: 03.12.2018 15:01
Data limita depunere oferta: 05.12.2018 15:01
Autoritatea contractanta: 4515255 MUNICIPIUL MANGALIA
Cod si denumire CPV: 45233161-5 - Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
436.974,79  RON

Anunturi de intentie
-

Invitatii de participare
-

Anunturi de participare

CN1006994 04.12.2018 02:24


SERVICII DE PROIECTARE, ACHIZITIE, GESTIONAREA CONSTRUCTIEI SI PUNEREA IN FUNCTIUNE PENTRU OBIECTIVE MARINE
SI OBIECTIVE TERESTRE PROIECTE MAJORE
Tip procedura: Procedura competitiva cu negociere
Tipul contractului: Servicii
Stare procedura: In desfasurare
Modalitate de desfasurare: OFFLINE
Modalitatea de atribuire: Acord-cadru
CPV: 71323000-8 - Servicii de proiectare tehnica pentru procese si productie industriale (Rev.2)
Autoritate contractanta: RO 1590082 - OMV PETROM S.A
Data limita depunere: 31.01.2019 14:00
326.088.000,00  RON

Anunturi de concurs de solutii


-

Rezultate concurs de solutii


-
Concesionari
-

Anunt consultare piata


-

Invitatii de participare / Anunturi de participare simplificate

SCN1029813 03.12.2018 14:34


Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si execuţie lucrari pentru proiectul de investitii „Stație de
epurare, realizare colectoare, canalizare menajeră în localitatea Simila, comuna Zorleni, județul Vaslui”
Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
Modalitate de desfasurare: ONLINE
Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice
CPV: 45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
Autoritate contractanta: 3552107 - COMUNA ZORLENI
Data limita depunere: 07.01.2019 15:00
4.239.287,14  RON

SCN1029801 03.12.2018 13:48


Extindere retea de canalizare in comuna Firtanesti, sat Firtanesti, judetul Galati.
Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
Modalitate de desfasurare: ONLINE
Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice
CPV: 45232440-8 - Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
Autoritate contractanta: 4802813 - Comuna Firtanesti (Consiliul Local al Comunei Fartanesti)
Data limita depunere: 14.12.2018 15:00
727.718,23  RON

Parteneriat public-privat
-

Anunturi de atribuire
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 190459/04.12.2018
INFORMATII ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT
Numar 184667 / 25.04.2018
anunt:
Denumir Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii
e pompare apa uzata in Husi si Negresti
contract:

Plan
uri
anua
le de
achiz Denumire plan Denumire detaliu plan
itii
publi
ce
An

Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I
.
1 DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

 
AQUAVAS SA VASLUI
Adresa postala:  str Stefan Cel Mare 70 , Localitatea:  Vaslui , Cod postal:  730169 , Romania , Punct(e) de contact:

I
.
ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) A(LE)
2 ENTITATII CONTRACTANTE

 

    
- Apă
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
I
I
.
DESCRIERE
1

 
Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi
si Negresti
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a
produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Judetul Vaslui, localitatea Husi si localitatea
Negresti
Codul NUTS: RO216 - Vaslui

Anuntul implica

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


In cadrul contractului „Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii
pompare apa uzata in Husi si Negresti (Lot 1-2)” sunt prevazute a fi executate
urmatoarele categorii de lucrari: Lot 1 : Aglomerare Husi Lucrari de reabilitare
si extindere a retelelor de apa, de extindere a retelelor de canalizare, de
reabilitare aductiuni de apa, realizare zona de protectie sanitara, reabilitare
cladiri, executie statii noi de pompare pe reteaua de apa si apa uzata, extindere
conducte de refulare apa uzata in orasul Husi, lucrari care includ: a. Adaptare
la teren; b. Lucrari de constructii si instalatii; c. Furnizarea si montarea utilajelor
si echipamentelor tehnologice; d. Testare si punere in functiune; e.
Monitorizarea functionarii pe parcursul Perioadei de Garantie; f. Remedierea
defectiunilor aparute in Perioadei de Garantie conform conditiilor generale din
contract; g. Instruirea personalului Beneficiarului; Lungimile
retelelor/aductiunilor de apa si a retelor de canalizare sunt: Retele de apa :
26301.96 m Retele de canalizare: 25181.66 m Lot 2 : Aglomerare Negresti
Lucrari de reabilitare si extindere a retelelor de apa, de extindere a retelelor de
canalizare, de reabilitare aductiuni de apa, realizare zona de protectie sanitara,
reabilitare cladiri, executie statii noi de pompare pe reteaua de apa si apa
uzata, extindere conducte de refulare apa uzata in orasul Negresti, lucrari care
includ: a. Adaptare la teren; b. Lucrari de constructii si instalatii; c. Furnizarea si
montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; d. Testare si punere in
functiune; e. Monitorizarea functionarii pe parcursul Perioadei de Garantie; f.
Remedierea defectiunilor aparute in Perioadei de Garantie conform conditiilor
generale din contract; g. Instruirea personalului Beneficiarului. Lungimile
retelelor/aductiunilor de apa si a retelor de canalizare sunt: Retele de apa :
15102 m Retele de canalizare: 20214 m Orice operator economic interesat
poate sa solicite clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu
documentatia de atribuire, numai in SEAP, nu mai tarziu de 14 zile inainte de
data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde tuturor
solicitarilor de clarificari sau de informatii suplimentare precizate mai sus cu 10
zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)


45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2 - Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii
publice
Nu

I
I
. VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
2 (CONTRACTELOR)

 
Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

48,192,473 RON    

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


I
V
.
TIPUL PROCEDURII
1

 
Tipul procedurii
Licitatie deschisa

I
V
.
CRITERII DE ATRIBUIRE
2

 
Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

S-a organizat o licitatie electronica


Nu

I INFORMATII ADMINISTRATIVE
V
.
3

 
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
VS-CL-HU&NE-R-03
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2018/S081-182860 din
26.04.2018
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 6243    Denumirea: Retele de apa si canalizare, statii de


pompare, statii pompare apa uzata in Husi Lotul 1

V
.
1
DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI    14.11.2018
)
 
 
V
.
2
NUMARUL DE OFERTE PRIMITE    2
)
 
 
 
NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE    1
 
V
.
3NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-
) A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL
 
 
EUSKADI SRL
Adresa postala:  Campului nr.83 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300316 , Romania , Tel.

V
.
4
INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
)
 
 
ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI
Valoarea: 31444008.00     Moneda: RON    Fara TVA
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
Valoarea: 30439357.96     Moneda: RON    Fara TVA

V
.
5
CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT
)
 
 
Nu

V
.
6
LISTA DE LOTURI
)
 
 
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
V
I
. CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN
1 PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

 
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): proiectul „FAZAREA
PROIECTULUI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA, A
SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE IN
AGLOMERARILE VASLUI, BARLAD, HUSI, NEGRESTI DIN JUDETUL
VASLUI” – cod SMIS 2014+ 103967, proiect cofinantat din Fondul de Coeziune
prin POIM 2014-2020

V
I
.
ALTE INFORMATII
2

 
1. Procedura de atribuire este initiata sub incidenta urmatoarei clauze
suspensive: Semnarea contractului sectorial este conditionata de obtinerea de
catre Entitatea Contractanta a Autorizatiei de Construire. Entitatea contractanta
precizeaza pentru operatorii economici ca Autorizatia de Construire este in curs
de obtinere, fiind in desfasurare procedurile de obtinere a avizelor si acordurilor
solicitate prin certificatul de urbanism. De asemenea, Entitatea Contractanta
precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a fost declarata
castigatoare si ca a intreprins toate diligentele in vederea obtinerii cat mai
curand a autorizatiei de construire, procedurile in acest sens fiind avansate. 2.
Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente,
persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice Entitatea
Contractanta cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a
pretinsei incalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, in 10
zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul considerat
nelegal. In 3 zile, calculat incepand cu ziua urmatoare primirii notificarii
prealabile, Entitatii Contractante transmite un raspuns prin care comunica daca
urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei incalcari. In cazul in
care Entitatea Contractanta transmite un raspuns in sensul ca urmeaza sa
adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie un termen de 7 zile
pentru implementarea efectiva a acestora. Persoana care se considera
vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit
niciun raspuns in termenul de 3 zile mai sus mentionat, precum si oricare
persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate
poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului, obligarii Entitatii Contractante
la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si
pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10
zile. In cazul in care Entitatea Contractanta solicita prelungirea perioadei de
valabilitate a ofertelor, ofertantul este obligat sa procedeze si la prelungirea
perioadei de valabilitate a garantiei de participare. In situatia in care ofertantul
refuza extinderea valabilitatii ofertei si garantiei de participare, acesta va fi
exclus din procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre
comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau
obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura
raspunderea exclusiva a ofertantului. Solicitarile de clarificari din partea
operatorilor economici privind documentatia de atribuire vor fi prezentate in
limba romana si vor avea urmatoarele mentiuni: -Obiectul contractului; -
numarul anuntului de participare publicat in SEAP; -numele operatorului
economic, si se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din
cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la
acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din
cadrul anuntului de participare, Entitatea Contractanta urmand sa nu dea curs
solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in
conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016. Pentru
comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, Comisia de evaluare va transmite
solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea
“Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si
eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin
intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare
respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere
distincte semnate cu semnatura electronica extinsa.

V
I
.
CAI DE ATAC
3

 
Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

AQUAVAS SA
Adresa postala:  Stefan cel Mare, nr.70 , Localitatea:  Vaslui , Cod postal:  730169 , Romania , Tel.

V
I
.
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
4

 
03.12.2018 09:34
peană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © 2014 A.A.D.R. e-guvernare. Toate drepturile rezervate.

Anunt de atribuire numarul 226001/03.12.2018


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Comuna Alexandru Vlahuta (Primaria comunei Alexandru Vlahuta)
Adresa:  sat Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui , Localitatea:  Barlad , Cod postal:  731165 , Vaslui , Romania , Email:  primariavlahuta@yahoo.com ,
Tel.:  0235429317 , Fax:  0235429317
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)   DENUMIRE CONTRACT    SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APA, RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN
SATELE ALEXANDRU VLAHUTA SI GHICANI, COMUNA ALEXANDRU VLAHUTA, JUDETUL VASLUI
OBIECTUL CONTRACTULUI    “Executia de lucrari pentru realizarea unui SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APA, RETEA
II.2)   DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN SATELE ALEXANDRU VLAHUTA SI GHICANI, COMUNA ALEXANDRU VLAHUTA,
JUDETUL VASLUI”

II.3)   TIP CONTRACT    Lucrari


II.4)   CPV    45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
II.5)   CRITERIU DE ATRIBUIRE    Cel mai bun raport calitate-pret
II.6)   INVITATIE DE PARTICIPARE / ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT    326432/11.05.2012 09:27
SECTIUNEA III: ATRIBUIRE

III.1) NUMAR DE OFERTE PRIMITE    1


         VALOARE ESTIMATA TOTALA    5,640,174 RON
III.2) LISTA CONTRACTE
Contract Valoare
3176  / 05.06.2012 5,640,174.84 RON
Castigator CUI Adresa
ASOCIEREA SC NOMIS
2003 SRL, SC
Str. Furnalistilor nr. 8 localitatea Galati, judetu
ENERGOCONSTRUCT RO15193295
Galati, GALATI, 800623, Galati
SRL ;SC BRIDGE STONE
BUILDING SRL

Total (fara TVA):


 
5,640,174.84 RON

Anunt de atribuire numarul 226000/03.12.2018


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
COMUNA GRECI
Adresa:  COMUNA GRECI , Localitatea:  Greci , Cod postal:  827080 , Tulcea , Romania , Email:  primariacomuneigreci@yahoo.com , Tel.:  +40
0240575051 , Fax:  +40 0240575051
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)   DENUMIRE CONTRACT    MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA GRECI, JUDETUL TULCEA
OBIECTUL CONTRACTULUI    Obiectul contractului il reprezinta executie lucrari pentru proiectul: ,, MODERNIZARE DRUMURI
LOCALE IN COMUNA GRECI, JUDETUL TULCEA’ Valoarea estimata a lucrarilor, cuprinse in Devizul general fara TVA este 11.140.322 lei
fara TVA, compusa din 4.1 Constructii si instalatii 11.026.711 lei fara TVA si 5.1. Organizare de santier 113.611 lei fara TVA. Investitia pentru
care se realizeaza aceasta achizitie are ca obiect dezvoltarea si modernizarea infrastructurii, respectiv a retelei de strazi din Comuna Greci,
Judetul Tulcea. Lungimea totala propusa modernizarii este de 9838 m compusa din: In vederea modernizarii structurii rutiere se va adopta
urmatoarea stratificatie: -Strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS 16/ BA16, cu marimea maxima a granulei de 16mm in grosime de 4cm -
Strat de legatura din mixtura asflatica tip BADPC20, cu marimea maxima a granulei de 20mm in grosime de 5cm -Strat de baza din piatra
sparta amestec optimal in grosime de 15cm -Strat de fundatie din piata sparta in grosime de 25cm. Varianta 3 – ranforsare – DC 51 (km
0+040.00 – 0+780.00; 0+940.00 – 1+975.00); STRADA 1 DECEMBRIE(km 0+104.00 – 0+147.00; 0+161.00 – 0+172.00) -Strat de uzura din
mixtura asfatica din MAS 16, cu marimea maxima a granulei de 16mm in grosime de 4cm -Strat de legatura din mixture asfaltica tip
II.2)   BADPC20, cu marimea maxima a granulei de 20mm in grosime de 5-8cm cu rol de preluare denivelari, plombari si frezare. Scurgerea apelor
va fi asigurata prin executia de rigole din beton, sau rigole de acostament si rogole carosabile in zonele ingustate in conformitate cu STAS
2914-84 si STAS 2916-87. La intersectiile cu drumurile laterale se vor prevedea podete tubulare de 500mm pentru asigurarea continuitatii
scurgerii apelor in lungul strazii. Pentru subtraversarea strazii daca este necesar se vor prevedea podete tubulare de min ?500mm. Drumurile
laterale se vor amenaja pe o distanta de 25m avand urmatoarea structura rutiera: -Strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS 16/ BA16, cu
marimea maxima a granulei de 16mm in grosime de 4cm -Strat de legatura din mixtura asflatica tip BADPC20, cu marimea maxima a
granulei de 20mm in grosime de 5cm -Strat de baza din piatra sparta amestec optimal in grosime de 15cm -Strat de fundatie din piata sparta
in grosime de 25cm. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8 zile
Termenul limita în care A.C. va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este de 5 zile
înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.

II.3)   TIP CONTRACT    Lucrari


II.4)   CPV    45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.5)   CRITERIU DE ATRIBUIRE    Cel mai bun raport calitate-pret
II.6)   INVITATIE DE PARTICIPARE / ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT    427929/04.05.2018 15:55
SECTIUNEA III: ATRIBUIRE

III.1) NUMAR DE OFERTE PRIMITE    4


         VALOARE ESTIMATA TOTALA    11,140,322 RON
III.2) LISTA CONTRACTE
Contract Valoare
8262/48  / 29.11.2018 10,353,974.74 RON
Castigator CUI Adresa
Str. Vasile Gherghel nr. 40, sector 1, Bucuresti,
TIB CONS SRL RO12111983
011523, Bucuresti

Total (fara TVA):


 
10,353,974.74 RON

SCNA1009238 03.12.2018 10:29


Refacere pod peste Paraul Valea Lupei, Comuna Nicoresti, judetul Galati
Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
Stare procedura: Atribuita
Modalitate de desfasurare: ONLINE
Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice
CPV: 45221100-3 - Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)
Autoritate contractanta: 3878767 - COMUNA NICORESTI (CONSILIUL LOCAL NICORESTI)
814.498,27  RON
Denumire contract
Contract de lucrari
Numar / Data
38 / 14 nov. 2018
Ofertant castigator
BRIALBET / RO 24973664
Valoare contract
814498.27 RON

S-ar putea să vă placă și