Sunteți pe pagina 1din 8

Lucrari speciale

[184285] Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul Consiliul Judetean Calarasi 06.04.2018 01:30
Reabilitarea DJ 403 între DN 31 (Manastirea) – Luica – DN 4
(Soldanu) – Radovanu (DJ 411), km 0+000 – km 34+800
Tip procedura: Licitatie deschisa CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
Valoarea estimata fara TVA: 46,805,268.92 RON

[184300] Conducta de transport gaze naturale Dn500 Craiova- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ 06.04.2018 01:30
Segarcea-Bailesti-Calafat, reconsiderare traseu conducta, SA Medias
tronson Craiova-Segarcea (Sectoriale)
Tip procedura: Licitatie deschisa CPV: 45231220-3 - Lucrari de constructii de gazoducte (Rev.2)
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
Valoarea estimata fara TVA: 39,156,430 RON

[184293] “Lucrari noi de consolidare a amprizei drumului si a JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN) 05.04.2018 16:23
zonei de siguranta aferente obiectivului de interventii <<
Continuare de lucrari pentru Modernizare D.J. 205 D Valea
Sarii -Naruja - Paltin - Nereju – Bradacesti. Km 0+000-
34+000>>
Tip procedura: Licitatie deschisa CPV: 45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
Valoarea estimata fara TVA: 16,647,040 RON

[184166] Executarea lucrarilor de intretinere curenta" COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A 05.04.2018 01:30
Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o
perioada de 4 ani D.R.D.P. BRASOV, Lot 1 SDN Brasov, Lot 2
SDN Sibiu, Lot 3 SDN Targu Mures, Lot 4 SDN Miercurea
Ciuc, Lot 5 SDN Sfantu Gheorghe, Lot 6 Sectia Autostrazi
Sibiu"
Tip procedura: Licitatie deschisa CPV: 45233139-3 - Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
Valoarea estimata fara TVA: 64,857,337.26 RON

[184210] AB3-CL6. EXTINDERE RETELE DE APA UZATA IN APA CTTA SA ALBA 05.04.2018 01:30
AGLOMERAREA BLAJ _ SANCEL, EXTINDERE/
REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN
CISTEI, EXTINDERE/ REABILITARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA IN AGLOMERAREA BUCERDEA
GRANOASA - CRACIUNELU DE JOS (Sectoriale)
Tip procedura: Licitatie deschisa CPV: 45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
Valoarea estimata fara TVA: 29,290,654 RON

[184227] Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii AQUAVAS SA VASLUI 05.04.2018 01:30
pompare apa uzata in Vaslui (Sectoriale)

Tip procedura: Licitatie deschisa CPV: 45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)


Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
Valoare estimata fara TVA: 75.208.563,03 RON

Anunturi Primarie

ANUNT privind organizarea unei achizitii publice in vederea atribuirii contractului


pentru obiectivul 'Amenajare Piateta aferenta Policlinicii cu Plata a municipiului Galati – proiectare si executie '

Autoritate contractanta PRIMARIA GALATI

Obiectivul achizitiei Amenajare Piateta aferenta Policlinicii cu Plata a municipiului Galati – proiectare si executie

CPV 45112711-2 Lucrări de arhitectură peisagistică a parcurilor 71242000-6 Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

Valoare estimata 378236.25 RON (fara TVA).

Data adaugare anunt 05-04-2018

Data limita depunere


13-04-2018 (ora: 12:00)
oferta

Valoarea estimata a contractului este de 378.236,25 lei fara TVA (din care: proiectare – 10.100 lei fara TVA si executie 368.136,25 lei fara TVA).
Se vor comenta toate cerintele caietului de sarcini. Se vor prezenta: propunerea tehnica, grafic de timp pentru proiectare si executie si propunere
financiara. Propunerea tehnica: Ofertantii vor prezenta documente (contract de munca/extras revisal/ contract colaborare, din care sa rezulte numarul
de muncitori calificati, angajati cu forme legale, etc). Ofertantul trebuie sa facă dovada experientei profesionale in domeniu in raport cu sarcinile si
activitatile solicitate, prin faptul ca a prestat servicii si lucrari similare prezentei achizitii, in ultimii 3 respectiv 5 ani. Se vor completa formularele
atasate. Propunerea financiara va cuprinde: formularul de oferta, anexa la formularul de oferta in care se va prezenta pretul pentru serviciile de
Observatii
proiectare cu tarif detaliat pe faze de proiectare si pret pentru executie lucrari. Nota: in cazul in care ofertantul nu are in obiectul de activitate servicii
de proiectare si de executie lucrari, iar o parte a contractului va fi realizata de un alt operator economic (ex: proiectare), se va prezenta ca ofertant
asocierea celor doi, iar formularele vor fi completate si de asociat. Criteriul de atribuire ”pretul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor
corespunzatoare cerintelor caietului de sarcini. Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor solicitate completate
integral/corespunzator sunt activitati realizate pe riscul ofertantului. Neprezentarea unuia sau mai multor documente din cele solicitate prin prezentul
anunt va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila/neconforma.

Documentatii Caiet de sarcini  |  Formulare |  Studiu fezabilitate


  Ofertele se pot trimite pe adresa de mail Compartiment achizitii publice (licitatii@primariagalati.ro) sau se pot depune la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca
nr. 54. Pentru informatii suplimentare telefon: 0236/307720.

ANUNT privind organizarea unei achizitii publice in vederea atribuirii contractului


pentru obiectivul 'Reparaţii spaţiu la etajul I în incinta Pietei Micro 20 Galaţi '

Autoritate contractanta PRIMARIA GALATI

Obiectivul achizitiei Reparaţii spaţiu la etajul I în incinta Pietei Micro 20 Galaţi

Cod CPV: 45261310-0 Lucrări de hidroizolare 45262320-0 Nivelări 45310000-3 Lucrări de instalaţii electrice 45332000-3 Lucrări de instalaţii de
CPV
apă şi canalizare şi de conducte de evacuare 45232141-2 Instalaţii de încălzire 45432114-6

Valoare estimata 370000 RON (fara TVA).

Data adaugare anunt 05-04-2018

Data limita depunere


13-04-2018 (ora: 11:00)
oferta

Se vor comenta toate cerinţele caietului de sarcini. Se vor prezenta: propunerea tehnică şi propunerea financiară. Propunerea tehnică: În cadrul
propunerii tehnice se vor comenta toate cerinţele caietului de sarcini şi se va face dovada îndeplinirii acestora. Ofertantul trebuie să facă dovada
experienţei profesionale în domeniu în raport cu sarcinile şi activităţile solicitate, prin faptul că a derulat lucrări similare. Ofertanţii vor prezenta
documente (contract de muncă/extras revisal/ contract colaborare, etc). Se vor completa formularele ataşate. Propunerea financiară va cuprinde:
Observatii
formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă în care se va detalia prețul ofertat conform caietului de sarcini. Se vor ataşa la oferta financiară
devizele cu preţuri, precum şi extras de materiale, manoperă, transport şi utilaje. Criteriul de atribuire ”preţul cel mai scăzut”. Nerespectarea
instrucţiunilor şi neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzător sunt activităţi realizate pe riscul ofertantului. Neprezentarea
unuia sau mai multor documente din cele solicitate prin prezentul anunţ va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă.

Documentatii Caiet de sarcini  |  Fomulare

  Ofertele se pot trimite pe adresa de mail Compartiment achizitii publice (licitatii@primariagalati.ro) sau se pot depune la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca
nr. 54. Pentru informatii suplimentare telefon: 0236/307720.

Anunturi CJG
-

Anunturi publicitare
-

Anunturi de intentie
-

Anunturi de participare

[184188] Proiect tehnic de executie, detalii de executie, caiete MUNICIPIUL FOCSANI 05.04.2018 16:21
de sarcini, asistenta tehnica proiectant si executie lucrari
pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare str
Revolutiei, str. Aleea Sudului, str.Cpt. Cretu Florin, str. Aleea
Parc din Municipiul Focsani.
Tip procedura: Licitatie deschisa CPV: 45233222-1 - Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare

Anunturi de concurs de solutii


-

Rezultate concurs de solutii


-
Concesionari
-

Anunt consultare piata


-

Invitatii de participare / Anunturi de participare simplificate

[426743]  Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii COMUNA GIRCENI (PRIMARIA GIRCENI) 05.04.2018 17:55
pentru obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe
parcursul derularii investitiei precum si executia lucrarilor pentru
obiectivul "MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN
COMUNA GIRCENI, JUDETUL VASLUI”
Tip contract: Lucrari Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

[426604]  Modernizare strazi rurale in comuna Traian, judetul Braila UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 05.04.2018 17:25
TRAIAN
Tip contract: Lucrari Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

[426587]  Proiectare – faza de adaptare la amplasament, executie lucrari COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII 05.04.2018 17:25
si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de
investitii: „Sala de sport scolara – combustibil solid, comuna Vadu Pasii,
satul Vadu Pasii, judetul Buzau”
Tip contract: Lucrari Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)

[426557]  Proiectare, asistenta tehnica si executie de lucrari pentru COMUNA IVANESTI 05.04.2018 17:25
obiectivul: “INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN
LOCALITATEA IVANESTI, COMUNA IVANESTI ,JUDETUL VASLUI “
Tip contract: Lucrari Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
[426556]  Proiectare, asistenta tehnica si executie de lucrari pentru COMUNA IVANESTI 05.04.2018 17:25
obiectivul: : Infiintare sistem de canalizare menajera in localitatea
Ivanesti, comuna Ivanesti , judetul Vaslui
Tip contract: Lucrari Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)

[426775]  „Construire Pod in Sat Viisoara, Comuna Viisoara, Judetul COMUNA VIISOARA 05.04.2018 16:55
Vaslui”
Tip contract: Lucrari Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 45221111-3 - Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)

[426772]  Modernizare drumuri locale in comuna Certesti, judetul Galati COMUNA CERTESTI 05.04.2018 16:55
Tip contract: Lucrari Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

[426679]  Scoala Profesionala Speciala „Sfanta Ecaterina „ Husi, judetul JUDETUL VASLUI 05.04.2018 16:55
Vaslui.
Tip contract: Lucrari Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)

[426565]  Contract de executie lucrari privind obiectivul „ASFALTARE Orasul Harsova 05.04.2018 16:55
STRAZI IN ORASUL HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA.”
Tip contract: Lucrari Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

[426711]  CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE - comuna GOLESTI , jud. COMUNA GOLESTI 05.04.2018 14:55
VRANCEA
Tip contract: Lucrari Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

[426709]  Proiectare si executie lucrari aferente obiectivului COMUNA JIRLAU - JUDETUL BRAILA 05.04.2018 09:55
“MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA JIRLAU, JUDETUL BRAILA”
Tip contract: Lucrari Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

[426540]  „Proiectare (PT + DDE) si executie - Reabilitare si modernizare JUDETUL VASLUI 05.04.2018 09:25
drum judetean DJ 248 A : Limita judet Iasi – Silistea – Huc – Plopoasa –
Rafaila – Buda – DJ 207 E (Osesti), judetul Vaslui”
Tip contract: Lucrari Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)

[426715]  Demolare, înfiintare ?i dotare gradini?a cu program prelungit în COMUNA MATCA 05.04.2018 08:55
comuna Matca, jude?ul Galati
Tip contract: Lucrari Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 45111100-9 - Lucrari de demolare (Rev.2)

[426422]  MODERNIZARE STRAZI VICINALE, DALARE SANTURI, COMUNA GUGESTI-VRANCEA 04.04.2018 18:54
PODURI SI PODETE IN COMUNA GUGESTI, JUDETUL VRANCEA
Tip contract: Lucrari Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

[426571]  Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 244 H: DJ 244- JUDETUL VASLUI 03.04.2018 17:55
Viisoara-Urdesti-Gagesti (DJ 244B), judetul Vaslui
Tip contract: Lucrari Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)

Parteneriat public-privat
-

Anunturi de atribuire

Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 187895/05.04.2018


INFORMATII ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT
Numar 181929 / 09.01.2018
anunt:
Denumire „Colectare, transport, tratare, valorificare si/sau eliminare finala a
contract: namolurilor de la SEAU si STAP.”

Planuri
anuale
de
achiziti Denumire plan Denumire detaliu plan
i
public
e An

Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
.
1
)
 
 
APA CTTA SA ALBA
Adresa postala:  STRADA VASILE GOLDIS NUMARUL 3 , Localitatea:  Alba Iulia , Cod postal:  510007 , Romania , Punct(e) de contact:

I
.
2 ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) A(LE)
) ENTITATII CONTRACTANTE
 
 

     - Apă

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


I
I
.
1 DESCRIERE
)
 
 
Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
„Colectare, transport, tratare, valorificare si/sau eliminare finala a namolurilor de
la SEAU si STAP.”
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a
produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Jud Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba

Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii : Colectare, transport, tratare, valorificare si/sau eliminare
finala a namolurilor de la SEAU si STAP. Scopul acordului-cadru de servicii
Colectare, transport, tratare, valorificare si/sau eliminare finala a namolurilor de
la SEAU., este de a asigura eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de
curatire a apei reziduale de la statiile de epurare aflate in administrarea SC APA
CTTA SA Alba.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

90513700-3 - Servicii de transport al namolului (Rev.2)


90513800-4 - Servicii de tratare a namolului (Rev.2)
90513900-5 - Servicii de eliminare a namolului (Rev.2)
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii
publice
Nu
I
I
.
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
2
)
(CONTRACTELOR)
 
 
Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

5,784,979.2 RON    

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


I
V
.
1 TIPUL PROCEDURII
)
 
 
Tipul procedurii
Licitatie deschisa

I CRITERII DE ATRIBUIRE
V
.
2
)
 
 
Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

S-a organizat o licitatie electronica


Nu
I
V
.
3 INFORMATII ADMINISTRATIVE
)
 
 
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Colectare, transport, tratare, valorificare si/sau eliminare finala a namolurilor de
la SEAU si STAP
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2018/S007-012729 din 11.01.2018
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 1745    Denumirea: Acord-cadru preluare namoluri


V
.
1
DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI    26.03.2018
)
 
 
V
.
2
NUMARUL DE OFERTE PRIMITE    2
)
 
 
 
NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE    1
 
V
.
3NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A
) FOST ATRIBUIT CONTRACTUL
 
 
ECO FIRE SISTEMS S.R.L.
Adresa postala:  Sola A 314 1/1 , Localitatea:  Lumina , Cod postal:  907175 , Romania , Tel.  +40 241760576

V
.
4
INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
)
 
 
ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI
Valoarea: 7366000.00     Moneda: RON    Fara TVA
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
Valoarea: 5784979.20     Moneda: RON    Fara TVA
Numarul de luni: 48
V
.
5
CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT
)
 
 
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


V
I
.
CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN
1
)
PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
 
 
Nu
V
I
.
2 ALTE INFORMATII
)
 
 
Deschiderea ofertelor: SC Apa CTTA SA Alba, Str. Vasile Goldis nr. 3, Alba
Iulia, Judetul Alba In cazul in care, in scopul calificarii, verificarii conformitatii
propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini sau in scopul verificarii
propunerii financiare, entitatea contractanta solicita prezentarea anumitelor
documente, acestea trebuie transmise in SEAP in format electronic, semnate cu
semnatura electronica. In vederea completarii DUAE, documentul se va putea
accesa la adresa: https://ec.europa.eu/tools/espd În cazul în care doua sau mai
multe oferte contin în cadrul propunerii financiare acelasi pret si clasate pe
primul loc, entitatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere
financiara, ca si clarificare (prin intermediul facilitatilor tehnice din SEAP), care
presupune incarcarea de catre ofertantii in cauza a unor documente ce vor
contine o noua propunere financiara, caz în care contractul va fi atribuit
ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, cu
repetare, daca este cazul. In conformitate cu prevederile art.70 din Legea
99/2016, ofertantii vor depune o declaratie in care vor indica care parte/parti din
oferta si care dintre documentele care insotesc oferta sunt confidentiale.
V
I
.
3 CAI DE ATAC
)
 
 
Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.

Organismul competent pentru procedurile de mediere


Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA CTTA SA Alba – Oficiul juridic
Adresa postala:  Str. Vasile Goldis nr. 3 , Localitatea:  Alba Iulia, judetul Alba , Cod postal:  RO - 510007 , Romania , Tel.

V
I
.
4 DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
)
 
 
04.04.2018 10:48
Copyright © 2014 A.A.D.R. e-guvernare. Toate drepturile rezervate.

Anunt de atribuire numarul 221496/05.04.2018

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)

Adresa:  localitatea Liesti, nr. 2095, jud. Galati , Localitatea:  Liesti , Cod postal:  807180 , Galati , Romania , Email:  p807180l@yahoo.com, primaria.liesti@xnet.ro , Tel.:  +40
236821006 , Fax:  +40 236821006
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)   DENUMIRE CONTRACT    Modernizare strazi in comuna Liesti, judetul Galati


OBIECTUL CONTRACTULUI    Proiectare si executie pentru obiectivul ,,Modernizarea strazi din comuna Liesti, judetul Galati", cu urmatoarele
II.2)   strazi: str.Ion Creanga – lungime 313 m, str.Vasile Alecsandri – lungime 296 m, str.Ion Luca Caragiale – lungime 923 m, str. George Calinescu – lungime
355 m, str.George Toparceanu – lungime 412 m, str.Garii – lungimea 360, str.Vlad Tepes – lungimea 269 m, str. Independentei – lungime 1858 m, str.
Ion Minulescu – lungimea 412m. Valoarea estimata a investitiei este de 5607916 lei, fara TVA
II.3)   TIP CONTRACT    Lucrari
II.4)   CPV    45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.5)   CRITERIU DE ATRIBUIRE    Pretul cel mai scazut
II.6)   INVITATIE DE PARTICIPARE / ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT    419732/14.12.2017 16:55
SECTIUNEA III: ATRIBUIRE

III.1) NUMAR DE OFERTE PRIMITE    3


         VALOARE ESTIMATA TOTALA    4,829,819.1 RON

III.2) Lista contracte


Contract Valoare
3167  / 04.04.2018 4,829,819.1 RON
Castigator CUI Adresa
STRADA FURNALISTILOR, NR. 8, BL J5, SC. 5, ET. 5,
NOMIS 2003 S.R.L. RO 15193295
AP.167, Galati, 800032, Galati

Total (fara TVA): 4,829,819.1


RON

S-ar putea să vă placă și