Sunteți pe pagina 1din 3

ANTET U.A.T.

SOLICITARE

Privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social,


Subprogramul ”ALTE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR”

pentru obiectivul de investiții1


CENTRU MULTIFUNCTIONAL " SFANTUL NICOLAE", BOGATA,
PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI SOCIO-CULTURALE,
EDUCATIVE SI RELIGIOASE

DATE PRIVIND SOLICITANTUL


Autoritatea administrației publice care solicită finanțarea:
Parohia Bogata
Reprezentant legal
Nume și prenume: Spiroiu Misu Oprica
Funcția: Preot Paroh
Persoana de contact:
Nume și prenume: Spiroiu Misu Oprica
Funcția: Preot Paroh
Telefon: 0728.730.571
e-mail: .....................................

DATE GENERALE ALE INVESTIȚIEI


Denumirea obiectivului de investiții:
CENTRU MULTIFUNCTIONAL " SFANTUL NICOLAE", BOGATA, PENTRU
DESFASURAREA DE ACTIVITATI SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVE SI RELIGIOASE

Amplasamentul (oraș/comuna, sat, strada, numărul, județ)2


STR. CALUGARENI, NR. 12, LOC. BOGATA, COM. GRADISTEA, JUD. CALARASI

Identificat potrivit Cărții funciare nr. 22427 și număr cadastral .22427, atașată solicitării3,
suprafața de teren pe care beneficiarul are posibilitatea sa o predea în vederea realizării

1
Idem Denumirea obiectivului de investiții
2
Se vor completa obligatoriu, în vederea identificării exacte a amplasamentului și în corelare cu
Extrasul de Carte Funciară
3
Se va atașa Extras de Carte Funciară, actualizat la anul în curs
construcției4 CENTRU MULTIFUNCTIONAL " SFANTUL NICOLAE", BOGATA, PENTRU
DESFASURAREA DE ACTIVITATI SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVE SI RELIGIOASE

Titularul investiției
PAROHIA BOGATA
Beneficiarul Investiției
PAROHIA BOGATA
Statutul juridic al amplasamentului (imobil constituit din teren şi/sau constructie):
Beneficiarul are drept de folosinţă asupra terenului în baza titlului de proprietate nr.
100831 emisa de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor.
Fotografii ale amplasamentului 5

DESCRIEREA INVESTIȚIEI
Construcţia propusă va fi amplasată pe un teren aflat în intravilanul satului Bogata,
comuna Grădiştea, judeţul Călărași, reglementat din punct de vedere urbanistic de Planul
Urbanistic General (P.U.G.) aprobat de Consiliul Local al comunei Grădiştea.

4
Se va preciza obligatoriu
5
Se vor atașa fotografii ale amplasamentului
Construcţia propusă se încadrează perfect în specificul funcţional al zonei, respectă
indicatorii de urbanism impuşi prin Regulamentul general de urbanism şi prin regulamentul local
de urbanism, având P.O.T.-ul de 18,67 % şi C.U.T.-ul de 0,19.
Incinta este în momentul de faţă împrejmuită.
Terenul pe care se realizează lucrarea are acces pe latura de vest.

Necesitatea promovării investiției


................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Oportunitatea investiției
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 6

Certific prin semnătura mea corectitudinea datelor completate în această solicitare și


declar, sub sancțiunile stipulate de Codul Penal faptei de fals în acte publice, că pentru obiectivul
de investiție solicitat, nu beneficiem de finanțare din alte surse, respectiv:
- Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru unele unități administrativ-
teritoriale afectate de calamități naturale
- Alte programe/surse de finanțare

Loc SEMNATURA și STAMPILĂ

6
Spațiile punctate se vor completa în funcție de necesitățile solicitantului