Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectant general: Proiect nr.

LANMARK CONCEPT SRL LDK.113/2021


Proiectant de specialitate: Faza: D.T.A.C.
INSTALATII OFFICE S.R.L. Calarasi

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII SANITARE

1. Descrierea generala a lucrarilor


1.1. Date generale

Titularul investitiei: RADU ANDRA SI RADU IONUT GEORGIAN

Beneficiarul investitiei: RADU ANDRA SI RADU IONUT GEORGIAN

Prezenta lucrare trateaza la faza de DTAC instalatiile sanitare pentru obiectivul “DEMOLARE
LOCUINTA C1 SI ANEXA C2 SI CONTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M SI IMPREJMUIRE TOTALA”.

Prin prezentul proiect se urmareste realizarea instalatiei sanitare pentru locuinta D+P+1E+M
, situata in STR. CARAIMAN, NR. 51, NC 71458, CF 71458, MUN. BUZAU, JUD. BUZAU.

Documentele care au stat la baza intocmirii prezentei documentatii:

- Tema de proiectare pusa Ia dispozitie de catre proiectantul de arhitectura


- Planurile de arhitectura.
- Normele si normativele in vigoare.

La intocmirea prezentei documentatii s-a tinut cont de urmatoarele standard si normative in


vigoare:

- Legea 10/1995 Legea calităţii în construcţii. Actualizata


- P118/2-2013 - ,Normativ privind securitatea Ia incendiu a constructiilor, Partea a II- a-
lnstalatii de stingere"
- Ord. 6026/2018 - pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice „Normativ
privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere",
indicativ P 118/2-2013
- Legea 177/2015 - pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 - calitatea in
constructii – Cerinte fundamentale aplicabile
- C56-02 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor
aferente .
- I 9-2015 Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare
aferente clădirilor.
Proiectant general: Proiect nr.
LANMARK CONCEPT SRL LDK.113/2021
Proiectant de specialitate: Faza: D.T.A.C.
INSTALATII OFFICE S.R.L. Calarasi

- NP011-97 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor


pentru grădiniţe de copii.
- STAS 1478-90 Instalaţii Sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale.
Prescripţii fundamentale de proiectare.
- STAS 1795 Canalizări interioare. Prescripţii fundamentale de proiectare.
- STAS 1504-85 Instalaţii sanitare. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare,
armăturilor şi accesoriilor.
- STAS 1481-86 Canalizare. Reţele exterioare de canalizare.
- STAS 3051-81 Sisteme de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare.
- STAS 6054/77 Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului
României.
- STAS 1061 Ţevi din polietilenă de înaltă densitate.
- SR 4163-1-95 Alimentări cu apă. Reţele de distributie. Prescripţii fundamentale de
proiectare.
- STAS 2448-82 Cămine de racord.
- SR 8591-97 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
- STAS 2099-89 Elemente pentru conducte. Diametre nominale.
- STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de incercare şi
presiuni de lucru maxime.
- STAS 9154 Armături pentru instalaţii sanitare şi de incălzire centrală. Conditii tehnice
generale de calitate.
- SR 11357-90 Măsuri de sigurantă contra incendiilor.
- P 118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor.
- MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a
prevederilor normativului
- P 118-99, Siguranţă la foc a construcţiei.
- C 300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
- CE 1-95 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei
de sigurantă în exploatare
- Notă:Actele de mai sus nu sunt limitative, constructorul având obligaţia să cunoascăşi
sărespecte toate normativele în vigoare legate de execuţia lucrării.STAS 1478-90-
Alimentarea cu apa Ia constructii civile si industriale;
- STAS 1795-87 - Canalizari interioare ;
- STAS 1846/1-2006 - Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1:
Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare;
- STAS 1846/2-2007 - Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2:
Determinarea debitelor de ape meteorice;
Proiectant general: Proiect nr.
LANMARK CONCEPT SRL LDK.113/2021
Proiectant de specialitate: Faza: D.T.A.C.
INSTALATII OFFICE S.R.L. Calarasi

Toate standardele si normativele Ia care care fac referire Ia reglementarile de mai sus.

1.2. Obiectivul Proiectului


In prezentul proiect sunt tratate :
- instalatiile interioare de alimentare cu apa menajera rece si calda;
- instalatiile interioare de canalizare menajera;
- instalatiile exterioare de canalizare menajera.
In conformitate cu Legea nr 10/1995, fazele determinante in executia lucrarii sunt :
- incercarea de etanseitate Ia presiune Ia rece, pentru conductele de apa rece si apa calda menajera;
- incercarea de etanseitate pentru conductele de canalizare.

Proiectul asigură realizarea unor instalaţii de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea


exigenţelor esenţiale de calitate, precum şi a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în
construcţii in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.
Echipamentele utilizate vor fi alese din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu
Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor uti lizate in constructii.
Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie sa
corespunda celor sase exigente esentiale de performanta conf. Legea 10/1995 actualizata,
astfel :
A- rezistență mecanică și stabilitate;
B - securitate la incendiu;
C - igienă, sănătate și mediu înconjurător;
D - siguranță și accesibilitate în exploatare;
E - protecție împotriva zgomotului;
F - economie de energie și izolare termică;
G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

1.3. Sursa de apa


Alimentarea cu apa se va realiza prin intermediul unui put forat si un hidrofor cu rezervor de apa de
100l si o presiune a apei de 2bari.

2. Prezentarea lucrarilor

Prin investiţia prezentată se propune realizarea unei unei instalatii sanitare adecvate
destinatiei obiectivului, in conformitate cu normele tehnice in vigoare.
Lucrarile propuse a se executa prin prezenta documentatie sunt de racordarea la reteaua de
apa rece, calda si canalizare a unui numar de 5 lavoare, 4 closete, 1 masina de spalat rufe, 1
cabin de dus si 3 cazi. Sunt prevazute instalatii sanitare interioare si exterioare.
Proiectant general: Proiect nr.
LANMARK CONCEPT SRL LDK.113/2021
Proiectant de specialitate: Faza: D.T.A.C.
INSTALATII OFFICE S.R.L. Calarasi

Debitul de calcul aferent consmatorilor casnici pentru apa rece la nivel de imobil este de 0,86
l/s, iar pentru ape uzate este de 2 l/s. Debitul de calcul aferent ansamblului de locuinte este
pentru apa rece de 6,88 l/s, iar pentru ape uzate este de 16 l/s.

2.1. Alimentarea cu apa rece menajera si potabila


Alimentarea cu apa rece de consum potabil a cladirii se va face de la reteaua de apa potabila
existenta pe strada Caraiman, printr-un racord contorizat.

Distributia alimentarii cu apa se va face prin peretii, cu conducta PP-R, respectiv PE-X cu
diametre de 25, respeciv 20mm, pozate prin pardoseala si aparent pe perete. Retelele de
distributie apa rece menajera se vor monta conform planurilor.

Instalatia interioara de alimentare cu apa rece de consum va fi realizata din conduta din
polietilena (PE), avand diametrele indicate pe plan. Imbinarile se vor realiza etans urmarind
recomandarile furnizorului.

Conductele de distribuţie şi coloanele de apă sunt protejate cu tuburi izolatoare cu grosimea


izolaţiei de 13mm. Rigidizarea conductelor orizontale de apa se face cu ajutorul unor semi-
cămăşi montate pe conductă. Se va urmări ca la execuţie să se respecte distanţele minime
normate a conductelor de apă faţă de conductorii electrici. În punctele de cotă minimă şi
acolo unde conductele formează un sac se prevăd robinete de golire.

Conductele de legătură la obiectele sanitare se vor monta în şliţ în perete la 10 - 15 cm de


pardoseală. Legaturile la echipamentele sanitare se vor realiza utilizand racorduri flexibile
si/sau racorduri fixe. La baza fiecărei coloane se vor monta robinete de secţionare si golire.

Calculul de dimensionare al conductelor de apă rece şi caldă s-a făcut în conformitate cu


STAS 1478.

2.2. Prepararea si alimentarea cu apa calda


Prepararea apei calde menajere se va realiza ajutorul centralei termice cu gaz situata in zona
de dining. La solicitarea beneficiarului, pentru a respecta si reglementarile din legea
372/2005, privind promovarea măsurilor pentru creşterea performanţei energetice a
clădirilor, ţinându-se cont de condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinţele
de confort interior, de nivel optim, din punctul de vedere al costurilor, al cerinţelor de
performanţă energetică, precum şi pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor,
se vor prevedea 2 panouri solare pentru economisirea de energie de cel putin 30%. Astfel, pe
perioada cuprinsa intre lunile aprilie-octombrie, necesarul de apa calda va fi asigurat de
panourile solare in proportie de 100%, iar pentru perioada mai friguroasa, castigul de
temperatura este de cca. 15°C, reprezentand un randament de 50%.
Proiectant general: Proiect nr.
LANMARK CONCEPT SRL LDK.113/2021
Proiectant de specialitate: Faza: D.T.A.C.
INSTALATII OFFICE S.R.L. Calarasi

Solutia consta in montarea unui sistem de panouri solare cu circulatie naturala, pentru care
boilerul este amplasat pe acoperis. Iesirea apei din boilerul solar este reglementata de vana
cu 3 cai motorizata.

2.3. Canalizare menajera


Sistemul de canalizare al cladirii va fi realizat din conducte de polipropilena pentru canalizare
cu garnituri de cauciuc. Apele uzate menajere vor fi deversate in reteaua de canalizare
menajera a orasului, existenta pe strada Caraiman prin intermediul unui camin de canalizare.

Sistemul de canalizare a fost prevazut coloane de ventilare naturala pentru a asigura regimul
de curgere a apei uzate cu suprafata libera si pentru evacuarea gazelor nocive. Se vor crea
doua coloane de ventilatie in conformitate cu schema coloanelor.

Conductele de canalizare se vor monta sub pardoseala finita, cu panta indicate, astfel incat la
iesirea din cladire, prin betonul simplu al fundatiei, sub betonul armat, cota va fi de -1,1m.

Apele meteorice se vor scurge de pe streasina, prin intermediul burlanelor de scurgere


direct in spatial verde.

3. VERIFICARI, CERINTE DE CALITATE

lnstalatiile se vor proiecta in conformitatea cu normele si reglementarile romanesti si


trebuie sa corespunda Legii 10/1995, astfel :
- proiectarea instalatiilor sanitare se va face astfel incat sa fie satisfacuta cerinta de
« rezistenta si stabilitate », cerinta A. Prin aceasta se intelege ca actiunile
susceptibile de a se exercita asupra constructiei in timpul executiei si exploatarii
instalatilor nu vor avea ca efect producerea de avarii disproportionate fata de
cauza producerii lor ;
- asigurarea in permanenta a apei reci si apei calde sanitare Ia parametrii de
temperatura si igiena impuse de Normativul I 9-2015 si STAS 1478-90 si, in
acelasi timp respectarea cerintelor de calitate obligatorii, cerinta B, C, D, E si F;
- asigurarea in permanenta a evacuarii apelor uzate menajere Ia parametrii ceruti
de NTPA 0002-94, pentru respectarea normelor de igiena si de protectia
mediului, cerintele B, C, D, E si F.
- folosirea apei reci intr-un mod judicios- cerinta G.
- Beneficiarul are obligatia sa verifice acest proiect in conformitate cu
prevederile legale. Verificarea se va face numai de catre verificatori de proiecte
atestati.
Proiectant general: Proiect nr.
LANMARK CONCEPT SRL LDK.113/2021
Proiectant de specialitate: Faza: D.T.A.C.
INSTALATII OFFICE S.R.L. Calarasi

4. Securitatea si sanatatea in munca


La executie se vor respecta, obligatoriu si urmatoarele norme :

- Norme generale de protectia muncii - Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii-1996


- Legea protectiei muncii Nr. 90/1996
- Norme de protectia muncii aprobate de M.C.Ind.-1970
- Normativ I.S.C.I.R. C9-1971, C4, C5, si C25
- Regulamentul pentru protectia si igiena muncii in constructii MLPAT- ordinal
9/N/15.3.1993
- Planul de securitate şi sănătate în muncă, P
- Planul propriu de securitate şi sănătate în muncă’’,

5. MĂSURI PSI
Executia,punerea in functiune ,exploatarea, intretinerea si reparatiile necesare se vor
face de catre personal calificat corespunzator, cunoscator al instructiunilor de executie si
montaj ale instalatiilor si in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru
astfel de categorii de lucrari:
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
-Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca ;
-Normativul P118-99 privind siguranta la foc a constructiilor;
-Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin HG. nr. 272/
1994; -Regulamentul de receptie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora,aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;
-Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul
avand obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura
orice fel de accidente.
-Execuţia va fi facută de personal calificat având instructajul de protecţia muncii,
efectuat conform metodologiei în vigoare, sub conducerea şi supravegherea de personal
care posedă pregătirea tehnică corespunzătoare, stabilite de conducătorul unităţii
constructoare.
Constructorul (în execuţie) şi beneficiarul (în exploatare) vor lua orice masură, care să
prevină producerea unor accidente de muncă, fiind direct răspunzători de acest lucru.
Intocmit,

Ing. Vartic Marius