Sunteți pe pagina 1din 5

Banca Comercială Română S.A. contact.center@bcr.

ro Înmatriculată la Registrul Comerţului: Cod Unic de Înregistrare: RO 361757


Societate administrată în sistem dualist J40/90/1991
InfoBCR: *2227 apelabil din Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden rețelele Vodafone, Orange, RCS Înmatriculată la Registrul
Bucharest, Clădirea A, Etaj 6, RDS, Telekom; Instituțiilor de Credit: SWIFT: RNCB RO BU
sector 6, București, cod poștal 060013 Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
+ 4021.407.42.00, apelabil din orice rețea
www.bcr.ro din România sau din străinătate

#esaw#
# esawo#

Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori


referitoare la Descoperitul de cont

Nr.20216939153 Data: 16.12.2021


De la: Banca Comercială Română S.A, „Noi, BCR”
Către: D-na / D-nul: Madosa Lidia Timeea „Dumneavoastră”

1. Identitatea şi datele de contact ale Creditorului


1.1. Creditor Banca Comercială Română S.A., societate administrată în sistem dualist,
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/90/1991, având CUI
361757, Capital Social 1.625.341.625,40 lei, înregistrată cu nr. RB-PJR-
40-008/1999 în Registrul instituţiilor de credit, având sediul social în
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A,
Etaj 6, sector 6, având adresa de e-mail contact.center@bcr.ro şi număr de
telefon *2227 apelabil din rețelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom
sau + 4021.407.42.00, apelabil din orice rețea din România sau din
străinătate
2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare
2.1. Tipul de credit Descoperit de cont
2.2. Valoarea totală a creditului
Înseamna plafonul sau sumele
2.653 RON
totale puse la dispoziție în temeiul
Contractului privind acordarea
descoperitului de cont individual.
2.3. Condiţiile care reglementează Plafonul de descoperit de cont va fi pus imediat și în mod automat la
tragerea dispoziție de Bancă, ulterior momentului aprobării, în Contul Curent
Înseamnă modul şi momentul de aferent Cardului de debit deschis pe numele dumneavoastră, care va fi
obţinere a banilor. alimentat cu drepturile bănesti (salariu) ale dumneavoastră numai dacă vă
mențineti calitatea de angajat.
2.4. Durata Contractului privind Contractul se încheie pe o perioadă de creditare de 24 de luni calculată de
acordarea descoperitului de la data acordării Descoperitului de cont.
cont individual Banca poate, fără să fie obligată, să acorde Descoperitul de cont pe noi
perioade de 24 de luni în condițiile respectării obligațiilor contractuale.

Pagina 1 din 5
2.5. Numărul și frecvența plăților Banca nu impune un termen fix de rambursare integrală a sumelor trase
privind Descoperitul de cont din Descoperitul de cont, mai mic de 24 de luni, în cazul respectării
condițiilor contractuale.
În cazul în care soldul debitor al Contului Curent este mai mare decât
plafonul de Descoperit de cont, aşa cum poate fi acesta diminuat în
condițiile Contractului, Banca va eșalona diferența în:
- șase (6) (în cazul în care noul plafon de Descoperit de cont calculat la
un moment dat este diferit de 0),
- respectiv 24 (în cazul în care plafonul de Descoperit de cont calculat
este 0) de rate lunare egale
pe care dumneavoastră vă obligați să le rambursați în termen de șase (6),
respectiv 24 de luni.
În cazul în care plafonul de Descoperit de cont va fi anulat în condițiile
Contractului, dumneavoastră veți restitui suma datorată în termenul
indicat de Bancă în notificarea cu privire la anularea plafonului de
Descoperit de cont. În caz contrar, Banca va eșalona soldul debitor în
maxim 24 de rate lunare egale pe care dumneavoastră vă obligați să le
rambursați în acest termen.
2.6. Valoarea totală pe care va Se stabilește în concordanță cu modul de utilizare a Descoperitului de cont
trebui să o achitaţi, calculată individual. La încetarea Contractului, dumneavoastră veți rambursa către
la încheierea Contractului Bancă suma trasă și nerambursată din Descoperitul de cont individual, la
privind acordarea care se adaugă valoarea dobânzilor şi a comisioanelor, dacă este cazul.
descoperitului de cont Exemplu reprezentativ: Pentru un plafon de descoperit de cont în valoare
individual de 2.653 RON, acordat pe 24 luni; dobândă variabilă: Indicele de referinţă
Înseamnă Descoperitul de cont pentru creditele acordate în monedă națională („IRCC”) 1,08 % + 8,99
individual pus la dispoziţie plus puncte procentuale marjă fixă pe an. Valoarea totală plătibilă: 3.187,24
dobânda şi posibile costuri RON.
aferente Descoperitului de cont
individual
3. Costurile creditului
3.1.Rata dobânzii aferentă Rata Dobânzii Curente este de 10,07%, variabilă și se calculează în funcție
creditului de indicele de referință pentru creditele acordate în monedă națională
(„IRCC”) 1,08% (reprezintă rata de dobândă calculată în funcție de
tranzacțiile realizate pe piața interbancară, în conformitate cu dispozițiile
legale aplicabile și se aplică pentru creditele acordate în lei (RON) cu
dobândă variabilă) + 8,99 puncte procentuale marja fixă pe an.
Indicele de referință pentru creditele acordate în monedă națională
(„IRCC”) utilizat cu titlu de informare pentru calculul ratei Dobânzii
Curente inițiale de mai sus este cel valabil la data de 16.12.2021.

Dobânda Curentă se calculează dupa următoarea formulă:


Dob. curentă = Suma trasă din Descoperitul de cont x Rata anuală a
dobânzii x 30 / 360 x 100

Dobânda se calculează la sumele trase din Contul Curent, de la data


efectuării tranzacției cu Cardul (data tragerii) până la data rambursării
integrale a sumelor trase.

Indicele de referință pentru creditele acordate în monedă națională


(„IRCC”) este publicat în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru pe
website-ul Băncii Naționale a României, fiind afișat și pe website-ul BCR
(www.bcr.ro) și la toate sediile BCR.

Pagina 2 din 5
3.2.Dobânda anuală efectivă Nivelul actual al Dobânzii Anuale Efective (DAE), calculat la nivelul
(DAE) Descoperitului de cont este de 10,55 %.
Aceasta este costul total exprimat
ca procentaj anual din valoarea Ipoteza folosită pentru calculul DAE are la bază faptul că valoarea
totală a Descoperitului de cont Descoperitului de cont acordată este trasă în totalitate și pe întreaga durată
individual. a Contractului.
DAE vă ajută să comparaţi În calculul DAE sunt incluse următoarele costuri pe care ni le datorați:
diferite oferte. Dobânda Curentă anuală, comisionul de analiză a documentației de credit.
DAE s-a calculat avându-se în vedere că rata Dobânzii Curente aferente
Descoperitului de cont şi celelalte costuri vor rămâne fixe în raport cu
nivelul inițial şi se aplică până la încetarea Contractului și valoarea totală a
Descoperitului de cont este trasă în totalitate și pe întreaga durată a
Contractului.
3.3.Obținerea Descoperitului de
cont individual sau obținerea
Descoperitului de cont
individual conform clauzelor
și condițiilor convenite este
condiționată de încheierea:
- unei asigurări pentru Nu
garantarea Descoperitului de
cont individual
- unui contract de servicii Contului Curent avânt un Card de debit atașat, deschis la Bancă, numai în
accesoriu cazul în care dumneavoastră nu dețineți un astfel de Cont.
4. Costuri aferente
4.1.Pentru a putea dispune de Comisioane aferente Contului Curent standard deschis la Noi, BCR.
Descoperitul de cont
individual se impune
deschiderea și menținerea,
unui Cont Curent pe toată
perioada de valabilitate a
Contractului.
4.2.Alte costuri ce reies din - comision unic în sumă fixă de 90 RON perceput pentru prestarea de
Contractul privind acordarea servicii la solicitarea dumneavoastră sau codebitorului/codebitorilor.
Descoperitului de cont - comision de analiză în sumă fixă de 0 RON, perceput pentru prima
individual acordare a Descoperitului de cont.
- comision de analiză în sumă fixă de 25 RON, perceput pentru acordări
ulterioare ale plafonului de descoperit de cont.
4.3.Condiţiile în care costurile Modificarea conținutului clauzelor contractuale referitoare la costuri se va
privind Contractul privind face numai cu notificarea dumneavoastră, care vă va fi transmisă cu cel
acordarea descoperitului de puțin 30 de zile înainte de aplicarea acestora. Dumneavoastră aveți la
cont, menționate mai sus, pot dispoziție un termen de 15 zile de la primirea notificării pentru a comunica
fi modificate opțiunea către Bancă.
4.4.Costuri în caz de întârziere la În cazul în care sunt înregistrate sume restante, vi se va percepe o dobândă
plată penalizatoare, care se calculează pe bază de procent fix de trei (3) puncte
Plățile neefectuate ar putea să procentuale, care se adaugă la nivelul ratei Dobânzii Curente și care se
aibă consecințe grave pentru aplică la valoarea sumei restante din Descoperitul de cont. Rata dobânzii
dumneavoastră (de exemplu penalizatoare se va aplica începând cu prima zi după scadență și până la
executarea silită a patrimoniului achitarea integrală a sumei restante.
personal) și să îngreuneze Dobânda penalizatoare este scadentă zilnic, imediat exigibilă și poate fi
obținerea de credite. Raportarea recuperată oricând.
la Biroul de Credit se face După declararea scadenței anticipate, dobânda penalizatoare se calculează
începând cu a 30-a zi de pe bază de procent fix de 2 puncte procentuale, care se adaugă la rata
Pagina 3 din 5
întârziere de la data scadenței dobânzii curente și se aplică la creditul restant rezultat din prima zi a
plății, iar raportarea la Centrala declarării scadenței anticipate. Pe parcursul executării silite nu se mai
Riscului de Credit se face lunar, percep dobânda Curentă şi dobânda penalizatoare.
începând cu prima zi de întârziere Prin excepție, nivelul dobânzii penalizatoare va fi de două (2) puncte
de la data scadenței, informația procentuale, care se adaugă la nivelul ratei Dobânzii Curente și se aplică
de risc bancar fiind aferentă la sumele restante din Descoperitul de cont, în cazul în care
ultimei zile a lunii anterioare) . dumneavoastră sau soțul/soția dumneavoastră (i) se va afla/se află în una
După 90 de zile consecutive din următoarele situații: șomaj, reducere drastică a salariului (o reducere
restanţă, Banca poate declara de cel puțin 15% din valoarea acestuia), deces și (ii) informați Banca în
scadența anticipată a scris cu privire la situațiile amintite și (iii) prezentați documente
Descoperitului de cont individual doveditoare. Această dobândă va fi percepută până la încetarea situației
împreună cu dobânzile și care a generat reducerea salariului, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de
comisioanele aferente și cu toate deces, perioada este de șase (6) luni.
celelalte sume pe care
dumneavoastră le datorați Băncii.
Dupa trei (3) luni de la data
declarării scadenței anticipate,
Banca poate declanșa procedura
de executare silită.
Totodată, existența unui istoric de
creditare nefavorabil poate
îngreuna obţinerea de credite.
5. Alte aspecte juridice importante
5.1.Dreptul de retragere Banca vă recunoaște dreptul ca, în termen de 14 zile calendaristice de la
data încheierii Contractului, să vă puteți retrage din Contract, renunțând la
acesta, fără sa ne spuneți motivul pentru care renunțați. În cazul în care
decideți să procedați astfel, aveți următoarele obligații față de Bancă:
(a) de a ne notifica în scris pe Noi, BCR la adresa de email
contact.center@bcr.ro, telefonic la *2227 apelabil din rețelele
Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom sau la + 4021.407.42.00,
apelabil din orice rețea din România sau din străinătate, sau la sediul
oricarei Sucursale/Agenţii BCR înainte de expirarea termenului de
retragere, pentru ca exercitarea acestui drept să îşi producă efectele; şi
(b) să ne restituiți, în maxim 30 de zile calendaristice de la data
trimiterii/prezentării notificării de retragere, sumele utilizate din
Descoperitul de cont și dobânda aferentă până la data la care sumele
utilizate din Descoperitul de cont vor fi integral restituite de
dumneavoastră. Dobânda se calculează pe baza ratei Dobânzii
Curente convenite împreună cu Banca prin Contract.
5.2.Rambursare anticipată Dumneavoastră aveți dreptul, în orice moment, la rambursarea anticipată
totală sau parțială a Descoperitului de cont utilizat.
5.3.Consultarea unei baze de date Banca trebuie să vă informeze imediat și gratuit asupra rezultatelor
consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este
respinsă în baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care
furnizarea unor astfel de informații este interzisă de acte normative care
transpun sau care creează cadrul de aplicare pentru legislația comunitară
ori contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.
5.4.Dreptul de a primi proiectul Aveți dreptul ca, la cerere, să obțineți gratuit un exemplar al proiectului
de Contract privind acordarea de Contract. Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul
descoperitului de cont cererii, Banca nu poate să încheie Contractul cu dumneavoastră conform
individual normelor sale interne.
5.5.Perioada de timp pe parcursul Această informare este valabilă 15 zile calendaristice începând de la data
Pagina 4 din 5
căreia Banca este ținută să furnizării. După expirarea termenului de valabilitate, Banca își rezervă
respecte obligațiile dreptul de a modifica condițiile de ofertare conform normelor sale interne
precontractuale

Pagina 5 din 5

S-ar putea să vă placă și