Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret


INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE Nr. 585170 din 22.11.2021
Ex .nr.1/2

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEŢEAN CLUJ


COMISIA DE CONCURS /EXAMEN
APROB
Conţinutul şi efectuarea publicităţii
conform H.G.R.286/2011, actualizată
ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar-șef de poliţie,
Mircea-Ion RUS
APROB
PREŞEDINTELE COMISIEI
DE CONCURS/EXAMEN
_____________________

A N U N Ţ

Privind modificarea anunțului de concurs/examen cu nr. 584162 din 12.11.2021, pentru ocuparea a 5
posturi vacante de personal contractual – muncitor calificat IV la Serviciul Logistic – Biroul Administrarea
Patrimoniului Imobiliar și Intendență – Complex “Colina”, cu recrutare din sursă externă, după cum
urmează :
1. muncitor calificat IV la Serviciul Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și
Intendență – Complex “Colina”, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 0128 din
statul de organizare al unităţii (cod COR 512001 – bucătar);
2. muncitor calificat IV la Serviciul Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și
Intendență – Complex “Colina”, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 0129 din
statul de organizare al unităţii (cod COR 512001 – bucătar);
3. muncitor calificat IV la Serviciul Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și
Intendență – Complex “Colina”, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 0130 din
statul de organizare al unităţii (cod COR 513201 - barman);
4. muncitor calificat IV la Serviciul Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și
Intendență – Complex “Colina”, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 0131 din
statul de organizare al unităţii (cod COR 513102 - ospătar);
5. muncitor calificat IV la Serviciul Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și
Intendență – Complex “Colina”, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 0132 din
statul de organizare al unităţii (cod COR 513102 - ospătar);

Anunțul de concurs/examen cu nr. 584162 din 12.11.2021, se modifică în sensul că,


examenul/concursul va consta în 3 etape succesive, desfăşurate în ordinea menţionată mai
jos, astfel:

1. Selecţia dosarelor de concurs – 09.12.2021;


2. Proba scrisă – 14.12.2021, începând cu ora 10.00;
3. Interviu – 17.12.2021, începând cu ora 10.00.

sens în care se modifică și anexa nr.7 a anunțului cu nr. 584162 din 12.11.2021,
respectiv: în data de 14.12.2021, începând cu ora 10.00 se va susţine proba scrisă, şi
Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.1/3


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
afişarea rezultatului probei scrise; până în data de 15.12.2021 - depunea de către
candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de rezultatul probei scrise; în data de
16.12.2021 - soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a eventualelor
contestaţii depuse faţă de rezultatul probei scrise, consemnarea rezultatelor şi afişarea
rezultatelor la contestaţii; în data de 17.12.2021, începând cu ora 10.00 se va susţine
interviul de către candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la proba scrisă şi afişarea
rezultatului interviului; până în data de 20.12.2021 - depunea de către candidaţi a
eventualelor contestaţii faţă de rezultatul interviului; iar în data de 21.12.2021 -
soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a eventualelor contestaţii
depuse faţă de rezultatul interviului; consemnarea rezultatelor şi afişarea rezultatelor la
contestaţii.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba


scrisă şi interviu.
Se consideră „Admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj
dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar. La
punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba
scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi
la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului
câştigător.

În cadrul interviului comisia de concurs va adresa candidaţilor întrebări din


tematica şi bibliografia stabilite.
În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Interviul poate fi susţinut doar de către acei candidaţi declaraţi „admis” la proba
scrisă.
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de
concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de
evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) motivaţia candidatului;
d) comportamentul în situaţiile de criză;
e) iniţiativă şi creativitate.
În vederea testării la proba interviu comisia poate stabili şi alte criterii de
evaluare.
Ora și locul unde se va desfășura interviul se vor comunica candidaților prin
postarea pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Secțiunea
carieră – Posturi scoase la concurs https://cj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-
la-concurs, precum și la avizierul unității.
Comunicarea rezultatelor la probele de concurs se face prin specificarea
punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin
postarea pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Secțiunea
carieră – Posturi scoase la concurs https://cj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-
la-concurs, precum și la avizierul unității.

Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.2/3


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
Pentru fiecare dintre probele de concurs (proba scrisă și interviu) rezultatele
obţinute se notează de la 0 la 100 de puncte.
Punctajul de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 50 puncte.
Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis”, iar cei care nu au
promovat sunt declaraţi „respins”.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa
precedentă.
După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, după caz,
candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de
la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv a interviului, sub sancţiunea
decăderii din acest drept, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din Inspectoratul
de Poliție Județean Cluj cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 176B,
iar comisia de soluţionare a contestaţiilor va soluţiona contestaţia în termen de
maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Celelalte prevederi ale anunţului de concurs/examen cu nr. 584162 din


12.11.2021 rămânând nemodificate.

AVIZAT MEMBRII COMISIEI DE CONCURS/EXAMEN:

1. __________________________________________ ________________

2. __________________________________________ ________________

Întocmit,
Secretarul Comisiei de concurs/examen
_______________________________________ _________________

Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.3/3


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro

S-ar putea să vă placă și