Sunteți pe pagina 1din 14

Exemplar:

S.C. ……….. PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU Ediţia: 01


Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 1 din 14

SC ……… SRL
Adresa

PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU

ASPECTE DE MEDIU

COD PSM – 4.3.1


EDIŢIA : 01

STANDARD DE REFERINŢĂ: SR EN ISO 14001:2005

DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. ....

ELABORAT,
Verificat, Reprezentant Management Calitate-Mediu
Director Economic

APROBAT
Director General

Data aprobării/aplicării: 05.06.2010/07.06.2010


Exemplar:
S.C. ………… PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU Ediţia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 2 din 14

INDICATORUL REVIZIILOR
Nr. Ediţia/ Conţinut sumar sau identificare Elaborat Verificat Aprobat
crt revizia/ modificare/analiză
. data Funcţie, nume, prenume şi
semnătură

Cod FCM-4.2.3-03, ed.01, rev. 0


1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE

..............................
Exemplar:
S.C. ………… PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU Ediţia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 3 din 14

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
2.1. MMCM - Manualul de management integrat calitate-mediu: SC …………. SRL.;
2.2. SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de Management de Mediu. Cerinte cu ghid de
utilizare.
2.3. SR EN ISO 14050:1999 – Management de mediu. Vocabular.
Documente asociate:
2.4. PSM-4.4.6: Control operaţional.
2.5. PSM-4.5.1: Monitorizare şi măsurare.

3. TERMENI, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1. TERMENI ŞI DEFINIŢI


AM – aspecte de mediu
AMS – aspecte de mediu semnificative
……………..
……………..

3.2 ABREVIERI

……………..

4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PRIVIND IDENTIFICAREA AM/AMS

4.1. Generalităţi
SC …………. SRL îşi propune ca efectele activităţilor sale asupra mediului să
fie în limitele legale şi/sau de reglementare, în vigoare şi să acţioneze pentru
diminuarea continuă a acestora.
SC …………. SRL îşi propune să identifice toate aspectele de mediu
prezente, anterioare, reale şi potenţiale, pozitive sau negative.
Exemplar:
S.C. ………… PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU Ediţia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 4 din 14

Procesul de identificare a aspectelor de mediu se face prin analizarea


proceselor tehnologice/serviciilor, pe faze, operaţii, zone de activitate, luând în
considerare condiţiile de funcţionare normale, pornire/oprire şi situaţii de
urgenţă posibile. Este un proces continuu şi societatea actualizează aceste
date anual şi la fiecare modificare apărută în activităţile sau serviciile sale.
Pentru identificarea aspectelor de mediu se iau în considerare următorii
factori:
....................
....................
Aspectele de mediu se identifica pentru 3 situatii:
Functionare normala;
Functionare anormala (porniri, opriri, suprasolicitare, mentenanta etc.);
Situatii de urgenta (accidente si incidente cu impact major, trecute si
potentiale).
Identificarea AM se face pe baza :
……………..
……………..

5.2. Identificarea aspectelor de mediu


……………..
……………..
Exemplar:
S.C. ……….. PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU Ediţia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 5 din 14

LISTA ASPECTE DE MEDIU

Condiţii Evaluare
Sursa generatoare: Cerinta/legisl
Aspect de de impact AM
activitate, faza tehnologica, Impact asupra mediului atia de
mediu funcţion F G P S
echipament mediu
are
Exemplar:
S.C. ……….. PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU Ediţia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 6 din 14

5.3. Evaluarea aspectelor de mediu


AM identificate se analizeaza pentru selectarea AMS, prin evaluarea
impactului acestora asupra factorilor de mediu, utilizand urmatoarele criterii :
F – frecventa de aparitie
G – gravitatea efectelor (evaluata prin indicatorii de
calitate ai mediului)
Evaluarea impactului se finalizeaza prin acordarea unui punctaj rezultat
din aplicarea formulei: P = F x G.
Punctajul de referinta, stabilit pentru fiecare criteriu este prezentat in
Tabelul 1.

Tabel 1
CRITERIU IMPACT Evaluar
e
impact
(P)
FRECVENTA DE accidental (max o data/an) 2
rar (1 - 12 ori/an) 4
APARITIE
foarte des, permanent (mai mult de 12 ori/an) 6
-F-
nu sunt reglementati prin prevederi legale 1
sunt indicatorii monitorizati nu 3
GRAVITATEA
reglementati depasesc limitele maxim
EFECTELOR
prin prevederi admise
-G-
indicatorii monitorizati 6
legale
depasesc limitele maxim
admise

Se considerǎ AMS acele AM pentru care se obţine P > 12.


Orice modificare a datelor cuprinse in documentele ce au stat la baza
identificarii AM (inclusiv cele rezultate in urma derulării PMCM) poate conduce
la modificari ale listelor de AM/AMS, respectiv actualizarea lor. Daca acest
lucru se impune, trebuie realizat de catre emitentii listelor in termen de maxim
Exemplar:
S.C. ………… PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU Ediţia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 7 din 14

3 zile de la modificarea datelor de intrare, modificarea inregistrandu-se in


„Evidenta modificarilor la AM/AMS” conform model formular FM-4.3.1-03 din
Anexa 3 la prezenta procedură.
Exemplar:
S.C. ……….. PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU Ediţia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 8 din 14

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU SEMNIFICATIVE

Condiţii Punctaj AMS dupa


Sursa generatoare: Mijloace de Punct
Aspect de de Acţiuni Acţiuni aplicarea actiunilor
activitate, faza control aj
mediu funcţion corective preventive corective
tehnologica, echipament existente AMS
are
Exemplar:
S.C. ……….. PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU Ediţia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 9 din 14

5.4. Stabilirea obiectivelor şi ţintelor de mediu


Pe baza politicii de mediu declarată, a AMS, a opţiunilor tehnologice, a
cerinţelor financiare ale societăţii şi a prevederilor legale, se stabilesc:
- obiectivele generale si specifice de mediu la nivelul EF şi la nivelul SC
……… SRL:
……………..
……………..
……………..
- obiectivele generale si specifice de sănătate şi securitate ocupaţională la
nivelul EF şi la nivelul SC …………… SRL:
……………..
……………..
Pentru fiecare obiectiv vor fi stabiliţi valori ţintă care să cuantifice gradul
de realizare a obiectivului respectiv.
Atingerea obiectivelor generale şi specifice de mediu se realizează prin
PMCM, elaborate anual şi analizate de către şefii EF şi RM.
PMCM desemnează acţiunile/măsurile, responsabilităţile, resurse şi
termenele de realizare a acestora pentru atingerea obiectivelor.

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1. DG/DE
……………..
……………..

6.2. RMCM
……………..
……………..
Exemplar:
S.C. ………… PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU Ediţia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 10 din 14

6.3. Şefii entităţilor funcţionale/Reprezentanţii EF


……………..
……………..

7. Înregistrări
Nr. Înregistrarea Suportul Completează Loc de Durata
crt. depozitare
Lista aspectelor de
1. FM-4.3.1-01
mediu
Lista aspectelor
2. FM-4.3.1-02
semnificative de mediu
Evidenta modificarilor
3. FM-4.3.1-03
la AM/AMS

8. ANEXE
8.1. Anexa nr. 1: Lista aspectelor de mediu, cod formular FM-4.3.1-01.
8.2. Anexa nr. 2: Lista aspectelor semnificative de mediu, cod formular FM-
4.3.1-02.
8.3. Anexa nr. 3: Evidenta modificarilor la AM/AMS, cod formular FM-4.3.1-03.
Exemplar:
S.C. ……….. PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU Ediţia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 11 din 14

ANEXA 1
Model Formular FM-4.3.1-01
SC ................... SRL Data emiterii:
Actualizare:

LISTA ASPECTE DE MEDIU

Condiţii Evaluare
Sursa generatoare: Cerinta/legisl
Aspect de de impact AM
activitate, faza tehnologica, Impact asupra mediului atia de
mediu funcţion F G P S
echipament mediu
are

Intocmit Verificat Aprobat


RMCM DE DG
Exemplar:
S.C. ………… PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU Ediţia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 12 din 14

ANEXA 2
Model Formular FM-4.3.1-02

SC …………….. SRL

Data emiterii:
Actualizare:

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU SEMNIFICATIVE

Condiţii Punctaj AMS dupa


Sursa generatoare: Mijloace de Punct
Aspect de de Acţiuni Acţiuni aplicarea actiunilor
activitate, faza control aj
mediu funcţion corective preventive corective
tehnologica, echipament existente AMS
are
Exemplar:
S.C. ………… PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU Ediţia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 13 din 14

Intocmit Verificat Aprobat


RMCM DE DG

ANEXA 3
Model Formular FM-4.3.1-03

SC ................. SRL

EVIDENŢA MODIFICĂRILOR LA LISTELE DE AM / AMS / PMM

Nr. Data Document Cauza modificarii Continutul modificarii Cine efectueaza Aprobat (nume,
crt. modificat modificarea (nume, semnatura)
semnatura)
1 2 3 4 5 6 7

Intocmit Aprobat
RMCM DE/DG
Exemplar:
S.C. ………… PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU Ediţia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 14 din 14