Sunteți pe pagina 1din 5

I.

Analiza SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Resursele financiare sunt folosite corespunzător, în
acord cu interesele elevilor și respectându-se  Număr redus de personal nedidactic comparativ cu
prevederile legale; suprafaţa şcolii;
 Personal didactic calificat 100% ;  Volumul mare de muncă și riscul de a nu finaliza
 Săli de clasă dotate cu table SMART, calculatoare, la timp, eficient și corespunzător, problemele de
videoproiectoare, multifuncționale, rețea pe agenda școlii;
informatică utilă, conexiune la internet care permite  Spațiul redus al școlii raportat la numărul mare de
desfășurarea lecțiilor online, platformă unică de elevi îngreunează amenajarea unor
desfășurare a lecțiilor online (Google Classroom); cabinete/laboratoare funcționale (fizică, biologie,
 Siguranță în școală prin sistem de monitorizare chimie, TIC);
video și pază, acces în unitate securizat;  Existența unor spații dezafectate/ neamenajate;
 Elaborarea CDŞ-ului prin consultarea părinţilor  Sala de sport de dimensiuni mici;
şi a elevilor, luând în considerare nevoile  Terenul de sport impracticabil;
comunităţii, resursele umane şi cele materiale  Motivare redusă de implicare în actul educațional
existente ; a personalului didactic din cauza salariilor mici;
 Participarea la stagii de formare continuă și la  Comunicarea deficitară cu părinții elevilor
gradele didactice, cu accent pe competențele cheie „problemă” datorita timpului limitat al acestora;
si pe competentele digitale/ învățarea online;  Timp insuficient pentru recuperarea lacunelor în
 Cultură organizațională bazată pe colegialitate, învățare cauzate de pandemie;
cooperare, încredere reciprocă, prin care se asigură  Creșterea absenteismului în rândul elevilor din
un climat ce promovează starea de bine, un climat cauza contextului pandemic;
de lucru motivant;  Insuficienaţă fondurilor pentru stimularea/
 Coordonarea elevilor care participă la competiții, recompensarea elevilor cu performanţe deosebite;
concursuri și olimpiade școlare;  Nepracticarea unor trasee individualizate de
 Implicarea elevilor în realizarea revistelor școlare și învăţare şi insuficienta adaptare a curriculum-ului
a proiectelor, a paginii de Instagram a liceului ; particularităţilor unor categorii speciale de elevi;
 O buna colaborare cu comunitatea locală (părinți,  Insuficienta manifestare a inventivităţii şi
primăria, consiliul local, poliția, ONG-uri) ; creativităţii pedagogice a cadrelor didactice în
 Asigurarea stării de siguranță a elevilor și vederea creşterii motivaţiei pentru învăţare a
respectarea normelor sanitare privind prevenirea elevilor ;
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV2;  Lipsa licențelor software / folosirea modulelor free
 Existenta centrului de formare și evaluare ECDL în pentru aplicații educaționale: crearea de conținut
școală; educațional, crearea de baterii de teste de
 Existenţa Cabinetului de consiliere psihopedagogică evaluare, folosirea unor materiale deja create.
dotat corespunzător;
 Formarea unor cadre didactice pe problematica
comunicării, cooperării și parteneriatului;
 Creşterea transparenţei promovării obiectivelor şi
ofertelor educaţionale la nivelul diferitelor categorii
de instituţii;
 Programul școlar se desfășoară într-un singur
schimb;
 Asigurarea egalității de șanse prin integrarea
elevilor cu CES și respectarea principiului echității -
în baza căruia accesul la învățare se realizează fără
discriminare.
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Alternative educaţionale care să completeze  Concurența cu liceele de elită din sectorul 1

Cristina Issa Page 1


„nişele” din planul cadru: programul „Să ne poate genera mobilitatea elevilor dintr-o școală
(re)găsim”, „ȘAH- Școală, Abilitate, Har”, Rose în alta;
etc. -derularea de programe și proiecte care  Posibilități limitate de extindere a spațiilor
stimulează interesul elevilor pentru activitatea școlare datorită lipsei surselor de finanțare;
școlară în în vederea reducerii absenteismului  Migrarea personalului didactic, didactic auxiliar
 Programul de guvernare România Educată privind si nedidactic spre alte sectoare mai bine
formarea cadrelor didactice pentru aplicarea noului remunerate;
curriculum bazat pe competențe;  Existența și proliferarea unui mediu negativ al
 Creșterea gradului de încredere al școlii la nivelul educației informale, care promovează valori
părinților; contrare celor ale școlii;
 Oportunități pentru colaborare cu parteneri  Accentuarea efectelor negative în educaţia
educaționali; elevilor din cauza unei comunicări tot mai
 Accesarea de finantari prin programul PNRR dificile cu familia şi falselor modele promovate
privind perfecționarea continuă a cadrelor didactice de mass-media;
pentru digitalizarea în sistemului educațional;  Numărul mare de ONG-uri care atrag fonduri
 Implicarea unor ONG-uri pentru desfășurarea unor pentru activităţi didactice extracurriculare;
activități educative privind dezvoltarea personală a  Disfuncționalități în receptarea modificărilor
elevilor; legislative de către beneficiarii procesului
 Disponibilitatea Consiliului Local pentru implicarea educativ;
în modernizarea bazei materiale;  Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
 Posibilitatea de reamenajare a spațiului care a fost conduce la uzura morală a dotărilor existente
destinat efectuării practicii de către elevii din (în special al calculatoarelor si softurilor);
Colegiul Tehnic Grivița;
 Existenţa unor posibilităţi de parteneriat cu şcoli
europene prin intermediul programului Erasmus + și
E-twinning;
 Disponibilitatea unor instituţii de a sprijini şcoală în
demersal său de instruire şi educare a tinerilor.

II. Viziunea școlii


Viziunea şcolii derivă din idealul educaţional de formare a personalităţii omului de mâine,
capabil să se integreze social și profesional într-o societate a cunoaşterii, în contextul valorilor
europene.
Deviza:
„Eu sunt copilul. Tu ții în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi
reuși sau voi eșua în viață! Dă-mi, te rog acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te
rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!”
Child’s Appels, Mamie Gepe Cole

III. Misiunea școlii


Misiunea noastră este să formăm tineri coordonatori, creativi, toleranţi, capabili să
relaţioneze social, să facă performanţă şi să se adapteze la realitatea aflată în continuă transformare.

IV. ȚINTE STRATEGICE/ OBIECTIVELE STRATEGICE:


 Obiectivele strategice se raportează la strategiile europene/naționale/regionale/locale privind educația și
formarea profesională:

Cristina Issa Page 2


 Recomandarea consiliului din 24 noiembrie 2020 privind educația și formarea profesională (EFP)
pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență 2020/C 417/01;
 Strategia privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030;
 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România;
 Strategia Naționalã pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
 HG nr. 994 din 18 noiembrie 2020 privind aprobarea standardelor de funcționare provizorie și a
standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar.
 Obiectivele strategice derivă din viziunea liceului şi reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate prin
Strategia de dezvoltare şi prin care se va îndeplini misiunea acesteia;
 Obiectivele strategice stabilite pentru perioada 2022-2026, pe baza diagnozei mediului intern şi extern,
având ca reper misiunea liceului, sunt:
 Obiectivul strategic 1: Realizarea de proiecte și programe, până în 2026, prin participarea a cel puțin
80% din numărul cadrelor didactice titulare în derularea acestora, atât la nivel local, național, cât și
internațional;
 Obiectivul strategic 2: Creșterea cu 70%, până în 2024, a interesului elevilor față de oferta CDȘ în
contextul implementării noilor planuri-cadru, prin consultarea autentică a beneficiarilor direcți și
indirecți;
 Obiectivul strategic 3: Îmbunătățirea bazei materiale, până în 2024,, prin dotarea celor 28 săli de
clasă cu echipamente IT, destinate actului educațional.
 Obiectivul strategic 4: Creșterea, până în 2024, a procentului absolvenților care continuă studiile în
învățământul superior cu 25%”.

V. PLANUL DE ACȚIUNI pentru implementarea Obiectivului strategic 1: Realizarea de


proiecte și programe, până în 2026, prin participarea a cel puțin 80% din numărul cadrelor didactice
titulare în derularea acestora, atât la nivel local, național, cât și internațional;

Motivarea alegerii ţintei:


1. Competențele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot dezvolta prin participare la proiecte locale,
naţionale, internaționale;
2. Oportunitățile de finanțare oferite de programele Erasmus +, POCU, fonduri norvegiene și alți finanțatori;
3. Ofertele ONG-urilor pentru activităţi de voluntariat;
4. Creșterea gradului de încredere al școlii la nivelul părinților;
5. Oportunități pentru colaborare cu parteneri educaționali;
6. Oferta de cursuri de formare continuă în ceea ce privește managementul de proiect;
7. Oportunitățile de dezvoltare a instituției prin diversificarea strategiilor, conturarea unei viziuni complexe în
context european, formarea personalului didactic prin mobilități și acțiuni de tip jobshadowing.

Resurse strategice:
Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinţi, autorităţi locale;
Resurse materiale și financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, granturi
obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotica și consumabile;
Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site ME, site ARACIP, site ISMB, site
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, site
ERASMUS+, site fonduri structurale, legislaţie actualizată;
Resurse de autoritate și putere: ISMB, ME, Comisia Europeană, Primărie Sector 1, Consiliul local;
Resurse de experienţă și expertiză: echipa managerială, coordonator pentru proiecte și programe,
experți;
Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din perspectiva
dezvoltării școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI.

Activități manageriale esențiale Coordonator Termen Indicatori de realizare


1. Realizarea unei analize de nevoi în Director septembrie -obținerea unor informații
legătură cu desfășurarea unor proiecte de Director adj. pertinente (răspunsurile a
parteneriat startegic sau de mobilitate prin Coordonator cel puțin 80% din actorii

Cristina Issa Page 3


aplicarea unor chestionare; proiecte și implicați);
programe;
Responsabil
CEAC
2. Informarea cadrelor didactice, a elevilor și Director septembrie -100% din cadrele
a părinților în legatură cu posibilitatea Director adj. didactice sunt informate;
desfășurarii unor proiecte de parteneriat Coordonator -90% din elevi sunt
strategic sau de mobilitate a cadrelor proiecte și informați;
didactice și a elevilor, cu aplicabilitate în programe
activităţile curriculare.
3. Formarea cadrelor didactice privind Director permanent -20% din numărul
participarea la acţiuni de managementul Director adj. cadrelor didactice
proiectelor, în elaborarea aplicaţiilor. corespunzător grupului
țintă vor fi formate în
domeniul
managementului de
proiect;
4. Amenajarea unui spațiu destinat activității Director septembrie existența spațiului cu
de proiectare, documentare, derulare și Director adj. dotările logistice necesare
implemetare a proiectelor și programelor desfășurarii activităților;
5. Stimularea elevilor și cadrelor didactice în Director permanent -cel puțin 50% din
vederea comunicării prin intermediul Director adj. profesori au activități în
internetului Coordonator cadrul proiectelor;
(email, alte aplicaţii, forumuri de discuţii) în proiecte și -cel puțin 50% din elevi
cadrul unor proiecte educaţionale E- programe vor participa la întâlniri in
Twinning/Erasmus. cadrul unor proiecte;
6. Realizarea de proiecte comune cu alte școli Director Pe tot -existența a cel puțin 4
(lingvistice, de cercetare, excursii tematice, Director adj. parcursul proiecte comune cu alte
lecții interactive, concursuri etc.) din zonă, CPP anului școlar școli: 3 la nivel național,
din ţară și din străinatate. 4 la nivel european
7. Diseminarea în cadrul unor activităţi Director adj. permanent -diseminarea activităților
specifice la nivelul comunității unităților de Coordonator derulate în cadrul
învățământ bucureștene, a experienţei proiecte și programelor și proiectelor
participării la programele europene și programe europene în cadrul unor
implementarea în demersul instructiv- ședințe de lucru,
educativ al școlii a achizițiilor/competențelor workshopuri, mese
dobândite, asigurând sustenabilitatea rotunde, conferințe etc
proiectelor și programelor derulate.
8. Diseminarea activităţii școlii, a rezultatelor Director permanent -folosirea mijloacelor de
obţinute de elevi și cadre didactice în cadrul Director adj. comunicare pentru a
proiectelor, în comunitate și în afara acesteia Coordonator promova imaginea școlii;
(mass-media, internet, publicaţii, revista proiecte și -includerea în pliantul
școlii), în vederea creșterii prestigiului școlii. programe școlii pentru promovarea
ofertei educaționale;
-crearea unei secțiuni
dedicate proiectelor pe
site-ul școlii;
9. Continuarea parteneriatelor existente cu Director permanent -acorduri de parteneriat;
instituţiile din cadrul comunităţii. Director adj. -procesele-verbale ale
CPP activităților desfășurate în
cadrul proiectelor.

Rezultate aşteptate:

Cristina Issa Page 4


 Creșterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru formarea şi implicarea în proiecte
comunitare;
 Şcoala aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi pentru proiecte finanțate din fonduri
europene;
 Menținerea și diversificarea parteneriatelor existente;
 Accesarea de finanțări, alături de școlile cu care există parteneriat de colaborare;
 Identificarea de noi parteneri și surse de finanțare;
 Creșterea prestigiului școlii în cadrul comunității prin diseminarea activităților și rezultatelor
proiectelor implementate.

VI. EVALUAREA EFECTELOR ATINSE DE SCHIMBĂRILE PROPUSE


Se vor evalua, cu precădere, rezultatele privind participarea la educație, rezultatele învățării și starea de
bine a elevilor, în general și, dacă este cazul, pentru categoriile grupurile defavorizate/vulnerabile de elevi
existente în liceu .
Evaluarea atingerii țintelor strategice stabilite include metodele și instrumentele de evaluare:
 observarea (cu instrumentul: ghid/fișă de observare);
 ancheta (având, ca instrument, interviul sau chestionarul aplicate grupurilor-țintă: cadre
didactice, elevi, părinți etc.);
 date statistice;
 documente.
Obiectivele strategice, opțiunile strategice, precum și activitățile vor fi evaluate intern din perspectiva
următoarelor criterii:
 necesitatea;
 fezabilitatea;
 oportunitatea;
 acceptabilitatea.
Evaluarea implementării Strategiei se va realiza prin: autoevaluare anuală, efectuată pe baza
planului managerial și a raportului privind starea calității, dar şi evaluare finală, realizată în ultimul an de
implementare.
Instrumentul anual de evaluare este Raportul Anual de Evaluare Internă a Calității (RAEI). Acesta va
cuprinde atât activitățile de îmbunătățire, cât și activități de evaluare internă a nivelului realizării țintelor
strategice (toate incluse în planurile manageriale). Astfel, RAEI va evalua nivelul de realizare a Strategiei (la
nivel de etapă sau în totalitate).
Monitorizarea implementării Strategiei se va face pe baza procedurilor interne care determină condiţiile de
monitorizare, evaluare şi raportare. Raportul de monitorizare, transmis directorului, va conţine: prezentarea
gradului de realizare a activităţilor prevăzute, observaţii, recomandări şi concluzii formulate de membrii
echipei de monitorizare. CEAC utilizează informaţiile cuprinse în raportul de monitorizare pentru a stabili
măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi propuneri de îmbunătăţire.
Informaţiile vor fi procesate de director şi analizate de Consiliul de Administrație. Raportul cu privire la
progresul înregistrat şi sugestiile referitoare la îmbunătăţirile necesare emise de Consiliul de Administrație, vor
fi prezentate anual Consiliului Profesoral şi Consiliului Reprezentativ al Părinților.
Strategia și planul managerial vor fi revizuite dacă apar evoluții noi, neprevăzute, la nivelul comunității
liceului, care pot afecta participarea școlară, starea de bine a și obținerea rezultatelor scontate sau dacă nivelul
de realizare a obiectivelor (țintelor) strategice nu este cel așteptat.

Cristina Issa Page 5

S-ar putea să vă placă și