Sunteți pe pagina 1din 8

EXAMEN AUDIT

1. Definiți auditul public intern


2. Definiți activitățile de asigurare
3. Definiți activitățile de consiliere
4. Care este organizarea auditului public intern la nivelul României
5. Ce reprezintă UCAAPI
6. Definiți auditul de sistem
7. Definiți auditul performanței
8. Definiți auditul de regularitate
9. Care sunt activitățile din cadrul entităților public ce intră în sfera auditului public intern
10. Caracterizați planul multianual
11. Caracterizați planul anual
12. Calculați fondul de timp pentru activitatea de audit public intern
13. Care este metodologia generală de derulare a misiunilor de asigurare
14. Ce reprezintă ordinul de serviciu
15. Ce presupune intervenția la fața locului
16. Care sunt principalele tehnici și instrumente de audit public intern
17. Ce presupune monitorizarea progresului
18. Ce reprezintă certificatul de atestare a auditorului public intern
19. Care sunt condițiile de eliberare a certificatului de atestare
20. Ce reprezintă auditul intern din sfera privată.

1.Definiți Auditul Public Intern


Reprezinta activitatea functional independenta si obicetiva, care ofera condiliere
si asigurari conducerii pentru buna administare a veniturilor si cheltuielilor
publice, ajutand entitatea sa isi indeplineasca obiectivele
De asemenea, evalueaza si imbunatateste eficienta managementului riscului,
controlului si proceselor de guvernanta, sprijinind contucerea entitatii publice
printr-o evaluare metodica si sistemica.
Este reglementat de legea 672/2002.

2. Definiti Activitatea de Asigurare


Reprezinta examinari obiective ale elementelor probante efectuate in scopul de a
furniza entitatilor publice o evaluare independenta a proceselor de management
al riscurilor si de control si de guvernanta.

3. Definiti Activitatile de Consiliere


Sunt menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele guvernantei in
entitatile publice, fara ca auditorul sa isi asume responsabilitatile manageriale.
Se poate organiza sau desfasura formalizat, prin cuprinderea misiunilor de
consiliere in cadrul Planului de Audit, sau se poate desfasura neformalizat, prin
participarea auditorului in diferite comisii si comitete organizate la nivelul
entitatii.

4. Care este organizarea auditului public intern la nivel de Romania


Sistemul de control financiar public intern in tara noastra pune in prim plan
organizarea si functionarea independenta a auditului public intern, astfel incat sa
asigure un sistem de control intern managerial adecvat care sa previna sau sa
limiteze erorile si frauda.
Auditul Public Intern este reglementat de Legea 672/2002. Se organizeaza
astfel:
-Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI)
-Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI)
-Comitetele de Audit Intern
-Compartimentele de Audit Public Intern din cadrul entitatilor publice.

5. Ce reprezinta UCAAPI
Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern este infiintata in
cadrul Ministerului Finantelor Publice, structurata fiind pe servicii de
specialitate, in subordinea directa a Ministerului Finantelor Publice.
Este condusa de un director general numit Ministrul Finantelor Publice ai
trebuie sa fie functionar public cu o inalta calitate profesionala in domeniu.
Printre principalele obiective enumeram:
-elaboreaza, conduce si aplica o strategie unitara in domeniul auditului public
intern
-monitorizeaza aceasta activitate
-dezvolta cadrul normativ in domeniul auditului public intern
-elaboreaza codul privind conduita etica a auditorului intern
-dezvolta metodologiile in domeniul riscului managerial
-coordoneaza sistemul de recrutare in domeniul auditului public intern
-coopereaza cu curtea de conturi si cu organizatiile de control financiar public

6. Definiti Auditul de Sistem


Reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si de control
intern, cu scopul de a stabili daca acestea funcioneaza economic, eficace, pentru
identificarea deficientelor si formuleaza recomandari pentru conducerea
acestora.

7. Definiti Auditul Performantei


Examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si a
sarcinilor unitatilor publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si
apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele.

8. Definiti Auditul de Regularitate


Reprezinta examinarea actiunilor sub aspectul respectarii principiilor si a
regulilor proceduale si metodologice care sunt aplicabile.
9. Care sunt activitatile din cadrul entitatilor publice ce intra in sfera auditului
public intern
Sfera auditului public intern curpinde toate activitatile desfasurate in cadrul
entitatilor publice pentru indeplinirea obiectivelor acestora, incluziv evaluarea
sistemului de control intern managerial. Audierea trebuie realizata cel putin p
data la trei ani, cuprinzand si:
-constituirea veniturilor publice, stabilirea titlurilor de creanta
-activitati financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica
-alocarea creditelor bigetare
-administrarea patrimoniului, prin vanzarea, gajarea sau inchirierea de bunuri
-sistemul contabil si fiabilitatea acestuia

10. Caracterizati Planul Multianual


Procesul de planificare a auditului public intern difera in functie de orizontul de
timp si anume poate fi o planificare multianuala sau anuala.
Planificarea multianuala de audit public intern se realizeaza pe o perioada de 3-
5ani, este intocmita de catre structura de audit public intern pe baza analizei
riscurilor associate activitatilor auditabile cuprinzand:
-misiunile de evaluare a activitatii de audit intern, realizandu-se cel putin la o
perioada de 5 ani
-misiunea de evaluare a activitatii derulate de entitatea puclica, se realizeaza cel
putin o data la 3 ani
-misiunile de consiliere

11. Caracterizati Planul Anual


Procesul de planificare a auditului public intern difera in functie de orizontul de
timp si anume poate fi o planificare multianuala sau anuala.
Planul annual este intocmit de catre structura de audit public intern in baza
planului multiannual si cuprinde misiunile de audit intern prioritizate in functie
de resursele de audit disponibile

12. Calculati Fondul de Timp pentru activitateqa de audit public intern


Fondul de timp se determină în zilele de muncă necesare pentru realizarea
misiunii de audit public intern. Se calculează ca produs între numărul total de
posturi (auditori implicați în misiune) și numărul total de zile de lucru. Astfel, se
scad din zilele calendaristice aferente unui an, zilele de sărbătoare legală,
obținându-se astfel fondul maxim de timp disponibil pentru realizarea activității
de audit public intern. Pentru determinarea efectivă a timpului disponibil pentru
activitatea de audit este necesară luarea în calcul a zilelor de concediu de odihnă,
a zilelor de concediu medical, zilele pentru pregătitrea profesională, precum și
zilele pentru efectuarea altor sarcini în afara misiunilor de audit, acestea
reprezentând de fapt fondul de timp indirect. Așadar, fondul total de timp
disponibil pentru misiunea de audit se determină prin diminuarea fondului
maxim cu a fondului de timp indirect.

13. Care este metodologia generala de derulare a Misiunilor de Asigurare


Misiunile de asigurare se realizeaza in conformitate cu tipurile de audit inter,
putand fi misiuni de regularitate, de audit al performantei sau de audit de sistem.
In ceea ce priveste metodologia generala de derulare a acestora, identificam mai
multe etape, proceduri si documente necesare.
Prima etapa este cea de pregatire a misiunii, identificand procedurile de initiere
a auditului intern, urmeaza sedinta de deschidere, colectarea si prelucrarea
infirmatiilor, analiza riscurilor si elaborarea programului misiunii de audit public
intern. Printre documente amintim ordinul de serviciu, declaratia de
independenta si modificarea privind desfasurarea misiunii, in vazul initierii
procedurii de audit intern.
La cea de-a doua procedura trebuie intocmita minuta sedintei de deschidere.
Chestionarul de luare la cunostinta si studiul preliminar trebuie intocmite la
nivelul procedurii de colectare si prelucrare a informaiilor. La analiza riscurilor
trebuie intocmit chestionarul de control internm stabilirea punctajului total al
riscurilor si evaluarea gradului de incredere in control. Nu in ultimul rand
trebuie intocmit programul emisiunii de audit intern.
Etapaa doua se refera ;a interventia la fata locului. Identificam aici procedura de
colectare si analiza a probelor de audit. In cadrul acestei proceduri trebuie
realizate teste, realizate chestionare, interviuri sau liste de verificare, trebuie
intocmita fisa de identificare si analiza problemeil. Urmatorul procedeu il
reprezinta revizuirea documentelor si constituirea dosarului de audit. In cadrul
acestei oriceduri trebuie intocmita nota centralizatoare a documentelor de lucru.
Iar ultumul procedeu este sedinta de inchidere, in cadul careia se intocmeste
minuta sedintei.
A treia etapa o reprezinta raportarea rezultatelor misiunii, etapa in care se
realizaeaza elaborarea proiectului de raportare si elaborare a raportului de audit
public inter,
Ultima etapa este aceea a urmarii recomandarilor in cadul careia se intocmeste o
fisa de urmarire a implementarii acestora.

14. Ce reprezinta Ordinul de Serviciu


Acesta autorizeaza efectuarea misiunilro de audit public intern, inclusiv
misiunile ad0hoc si se intocmeste de catre seful compartimentului de audit
public intern pe baza planului de audit anual. Altfel spus, este mandatul de
interventie al echipei de auditori, pe baza caruia se desfasoara misiunea de audit
public intern si se informeaza persoanele interesate asupra unor aspecte
importante cum ar fi cadrul legal, scopul misiunii, obiectivele, perioadele
electuarii acestora, numele auditorilor interni

15, Ce reprezinta Intervantia la Fata Locului


Consta in colectarea documentelor, amaliza si evaluarea acestora, cuprinzand
urmatoarele etape: cunoasterea activitatii, intervievarea oersonalului audiat,
analiza datelor, verificarea inregistrarilor contabile, evaluarea eficientei
contoalelor interne, realizarea de testari, verificarea modului de realizare a
corectarii activivitailor mentionate in auditarile anterioare.

16. Care sunt principalele tehnici si instrumente de audit public


Printre principalele tehnici de audit public amintim:
a. Vericicarea – aceasta asigura validarea, confirmarea, corectitudinea
inregistrarilor, a documentelor si declaratiilor, respectarea regulilor in
vigoare dar si eficienta controalelor interne.
b. Observarea fizica –reprezinta modelitatea pein care auditorii pot participa
fizic, formandu-si si o parere proprie
c. Intervalul –procedura procedura prin care auditorii publici interni
intervieveaza persoanele auditate sau implicate in acel proces.
Informatiile obtinute trebuie confirmate cu documente.
d. Analiza – impartirea entitatii in mai multe elemente, care pot fi izolat
identificate si masurare.
Principalele instrumente sunt:
a. Chestionarul – cuprinde intrebarile formulate de catre auditorii interni.
Exista mai multe tipuri de chestionare: de luare la cunostinte, de control
intern si lista de verificare.
b. Tabelul de prezentare a ciclului auditului public intern, permitand:
-stabilirea fluxului de informatii, atributiilot si responsabilitatilor
-stabilirea documentatiei
-reconstituirea operatiunilor de la suma totala pana la cheltuiala
individuala
c. Formularele constatarilor – utilizate pentru prezentarea fundamentata a
constatarilor audotului public intern. Fisa de identificare si analiza a problemelor
trebuie intocmita pentru fiecare difunctionalitate. Formularele de constatatre si
raportare a iregularitatilor, intocmite in situatia in care auditorii publici interni
constata existenta producerii unor iregularitati.

17. Ce reprezinta monitorizarea progresului?


Urmarirea implementarii recomandarilor facute de auditorii interni este procesul
subsecvent comunicarii catre organizatie a opiniei generale asupra rezultatelor
misiunii de audit intern, constatandu-se caracterul adevarat si eficacitatea
actiunilot intreprise. Acest proces se realizeaza de-a lungul mai multor etale:
- Stabilirea unei proceduri
- Obtinerea din partea structurii auditate a unui raport privind gradul de
implementare a recomandarilor
- Monitorizarea efectiva a stadiului de implementare
- Comunicarea rezultatelor monitorizarii ulterioare
Etapa monitorizarii se va documenta separat printr-un raport distinct al
auditorului intern catre conducerea superioara sau poate fi parte din raportul
de audit aferent urmatoarei misiuni de audit.

18. Ce reprezinta Certificatul de Atestare a auditului public intern?


Este emis de catre Ministerul Finantelor Publice prin Unitatea Centrala de
Arminozare pentru Auditul Public Intern, atestand indeplinirea conditiilot
necesare pentru ca un auditor intern sa desfasoare activitati de audit public
intern in entitatile publice. Aceste conditii sunt:
-studii universitare si postuniversitare, competente porifesionale in domeniile
de audit intern, managementul riscului, control intern si guvernanta,
management, contabilitate, finante publice, tehnologia informatiei, drept
-experienta profesionala de minim un an in domeniul de interes
Probitate profesionala confirmata prin doua recomandari din partea unor
auditori interni sau specialisti in domeniu, cu o experienta de minim 5 ani in
domeniul public.

20. Ce reprezinta auditul intern din Sfera Privata?


In Romania audotul intern se poate realiza in cazul entitatilor din domeniu
privat, in anumite conditii, si in mod obligatoriu la nivelul fiecarei entitati
publice.
In cazul sectorului privat auditul intern este obligatoriu pentru societatilor ale
caror situatii financiare sunt supuse auditului statutar si reprezinta activitatea
de examinare a activitatilor unei organizatii din punct de vedere al
controlului, riscului si a proceselor de conducere a acestuia.
Scopul efectuarii acestui audit intern este de a adauga valoare si a imbunatati
activitatea unei societati. Obligatoriu de efectuat este pentru societatile mai
mari si mijlocii, precum si pentru companiile nationale, avand capital integral
sau majoritar de stat si regii autonome.
Auditul intern in sectorul privat trebuie desfasurat de auditorii financiari.

S-ar putea să vă placă și