Sunteți pe pagina 1din 10

Se primește un certificat de concediu medical astfel: în luna iulie 2020, 10 zile lucrătoare și în

luna august 2020 un număr de 14 zile lucrătoare.


Salariul mediu brut al salariatului pentru ultimele șase luni este de 14.500 lei.
✔ Luna iulie 2020 (22 zile lucrătoare)
 Media zilnică a venitului este de: 14.500 lei / 22 zile = 659,09 lei/zi.
 Salariul aferent zilelor lucrate:
12 zile lucrate efectiv x salariu brut/zi: 12 x 659,09 lei = 7.909 lei.
 Venit brut aferent zilelor de concediu medical (10 zile lucrătoare cu procent de 75%):
659,09 lei x 10 zile x 75% = 4.943,2 lei, din care:
 indemnizația suportată de angajator pentru primele cinci zile: 4.943,2 / 2 = 2.471,6
lei
 indemnizația suportată din FNUASS: 2.471,6 lei.
Calculul contribuțiilor aferente concediului medical
 Suportate de societate
 CAM: Baza de calcul x 2,25%
Baza de calcul al CAM este indemnizația suportată de angajator.
Baza de calcul = 2.472 lei
CAM = 2.472 x 2,25% = 56 lei
 Reținute salariatului
➨ CAS
Baza de calcul CAS: suma reprezentând indemnizația de asigurări sociale de sănătate de care
beneficiază.
 CAS aferentă indemnizației suportate de angajator 2.471,6 lei x 25% = 617,9 lei
 CAS aferentă indemnizației suportate din FNUASS: 2.471,6 lei x 25% = 617,9 lei
Contribuţii care se reţin din salariul aferent zilelor lucrate
 Salariu brut aferent zilelor lucrate: 7.909 lei
 CAS: 7.909 lei x 25% = 1.977 lei
 Sănătate: 7.909 lei x 10% = 791 lei
 Contribuţii suportate de societate, aferente zilelor lucrate
CAM 2,25%: 7.909 lei x 2,25% = 178 lei
➨ Înregistrarea în contabilitate a drepturilor salariale aferente lunii iulie
 Salariul aferent zilelor lucrate și indemnizației suportate de angajator: 7.909 lei +
2.471,6 lei = 10.380,60 lei
641 = 421 10.380,6 lei
Cheltuieli cu salariile Personal – salarii datorate
personalului
 Reţineri din salariu:
– impozit de reținut [10.380,6 lei – (1.977 lei + 617,9 lei + 791)] x 10% = 699 lei:
421 = % 4.084,9 lei
Personal – salarii datorate 4315 2.594,9 lei
Contribuţia de asigurări sociale
4316 791 lei
Contribuţia de asigurări sociale de
sănătate
444 699 lei
Impozitul pe venituri de natura
salariilor

 Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă:


4382 = 423 2.471,6 lei
Alte creanțe sociale Personal – ajutoare materiale
datorate
 Reţineri din indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă:
CAS 25%: 617,9 lei.
– impozit: [(2471,6 lei – 617,9 lei) x 10% = 185 lei]:
423 = % 802,9 lei
Personal – ajutoare materiale 4315 617,9 lei
datorate Contribuţia de asigurări sociale
444 185 lei
Impozitul pe venituri de natura
salariilor

 Înregistrarea contribuţiilor societății


contribuţia asiguratorie pentru muncă (178 lei + 56 lei = 236 lei):
646 = 436 236 lei
Cheltuieli privind contribuția Contribuția asiguratorie pentru
asiguratorie pentru muncă muncă
 Plata drepturilor salariale:
sold cont 421: 10.380,6 lei – 4.084,9 lei = 6.295,7 lei
sold cont 423: 2.471,6 lei – 802,9 lei = 1.668,7 lei
% = 5121 7.964,4 lei
421 Conturi la bănci în lei 6.295,7 lei
Personal – salarii datorate
423 1.668,7 lei
Personal – ajutoare materiale  
datorate

Concediile de odihnă se înregistrează pe seama datoriilor atunci când suma lor este
comensurată în baza statelor de salarii sau a altor documente care să justifice suma respectivă.
La înregistrarea în contabilitate a concediilor de odihnă sunt avute în vedere prevederile
legislaţiei în vigoare, referitoare la modalitatea de efectuare a acestora.
În lipsa acestora, sumele reprezentând concedii de odihnă se recunosc pe seama
provizioanelor. Prevederile referitoare la recunoaşterea unor obligaţii faţă de salariaţi, pe seama
datoriilor sau a provizioanelor se aplică şi în cazul bonusurilor acordate angajaţilor.
Concediul de odihnă neefectuat se compensează în bani numai în cazul desfacerii
contractului individual de muncă, potrivit prevederilor art. 146 alin. (4) din Codul muncii. Acesta
se plăteşte odată cu plata drepturilor salariale aferente ultimei luni lucrate.
Suma aferentă se determină proporţional cu perioada lucrată şi corespunzător zilelor de concediu
pe care nu le-a efectuat.
Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale din
ultimele trei luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile
de concediu.
Suma reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat se adaugă la venitul
brut din salarii realizat, aferent lunii în care are loc desfacerea contractului individual de muncă,
asupra căruia se calculează toate contribuţiile aferente salariului.
EXEMPLU – plata concediului de odihnă neefectuat
La încetarea contractului de muncă al unui salariat, se constată că acesta are dreptul la plata
contravalorii a 10 zile de concediu de odihnă aferent anului curent, neefectuat.
Remuneraţia brută aferentă ultimelor trei luni este de 8.820 lei. Zile lucrătoare în ultimele trei
luni: 63. Media zilnică: 8.820 lei / 63 zile = 140 lei/zi. Suma datorată: 140 lei/zi x 10 zile = 1.400
lei.
 Înregistrarea venitului brut aferent concediului de odihnă neefectuat:
641 = 428 1.400 lei
Cheltuieli cu salariile Alte datorii şi creanţe în legătură cu
personalului personalul
 Reţinerile aferente:
428 = % 581 lei
Alte datorii şi creanţe în 4315 350 lei
legătură cu personalul Contribuţia de asigurări sociale
4316 140 lei
Contribuţia de asigurări sociale de
91
sănătate
444
Impozitul pe venituri de natura
salariilor

 onstituirea obligaţiilor suportate de societate


– contribuţia asiguratorie pentru muncă (1.400 lei x 2,25% = 32 lei):
646 = 436 32 lei
Cheltuieli privind contribuția Contribuția asiguratorie pentru
asiguratorie pentru muncă muncă
 Plata sumei nete:
428 = 5121 919 lei
Alte datorii şi creanţe în Conturi la bănci în lei
legătură cu personalul
Plata se face în acelaşi mod în care se efectuează, în mod uzual, plata salariului, fie pe card, fie în
numerar, prin semnarea statului de salarii.

Impozitul specific
Impozit specific unor activități
Prin derogare de la prevederile Titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, se determină potrivit prevederilor Legii nr. 170/2016
privind impozitul specific unor activități, impozitul specific pentru persoanele juridice române
care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN:
5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare“

5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată“

5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere“

5590 – „Alte servicii de cazare“

5610 – „Restaurante“

5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente“

5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.“

5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor“.

Acest impozit este datorat de persoanele juridice române care, la data de 31 decembrie a anului
precedent, au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiţii:
 aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau
secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN menționate mai
sus;
 nu se află în lichidare, potrivit legii.
Societățile care au mai multe unităţi determină impozitul specific anual prin
însumarea impozitului specific aferent fiecărei unităţi, calculat în mod corespunzător
fiecărui cod CAEN.
Societățile care desfășoară mai multe activități cu codurile CAEN menționate, cu
excepția celor care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier, determină
impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit pentru fiecare activitate desfășurată.
În situaţia în care intervin modificări datorate începerii sau încetării unei activităţi
corespunzătoare codurilor CAEN menționate, impozitul se recalculează începând cu semestrul
următor acestor modificări.
Impozitul se recalculează pentru perioada rămasă din an sau perioada din anul
calendaristic, pentru care contribuabilul a existat, prin împărțirea impozitului specific anual la
365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei rămase din an,
respectiv perioadei din anul calendaristic, pentru care contribuabilul a existat.
Important!
Acest impozit se aplică numai de către plătitorii de impozit pe profit.

Calculul impozitului specific


 Impozitul specific aferent activităților:
5610 – „Restaurante“
5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente“
5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.“
Se calculează potrivit formulei:
Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde:
k – 1.400, valoarea impozitului standard (lei)
x – variabilă în funcţie de rangul localităţii, sate, comune şi staţiuni turistice de interes local,
staţiuni turistice de interes naţional, municipii, orașe, „Cei 8 poli“, București
y – variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii
z – coeficient de sezonalitate
q = 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate – locaţie de desfăşurare a
activităţilor.
 Impozitul specific din cadrul codului CAEN 5610:
vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată
cărucioare mobile care vând mâncare
prepararea hranei la standuri din pieţe
Impozitul specific anual/unitate este în sumă de 1.500 lei.
 Impozitul specific aferent activităților:
5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”
Se calculează potrivit formulei de calcul:
Impozit specific anual/unitate – k * (x + y *q) * z, unde:
k – 900, valoarea impozitului standard
x – variabilă în funcţie de rangul localităţii, comună, oraș, stațiune, municipiu, localitățile
denumite „Cei 8 poli”, București
y – variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii
z – coeficient de sezonalitate
q – 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate = locaţie de desfăşurare a
activităţilor.
 Impozitul specific aferent activităților:
5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare“
5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată“
5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere“
5590 – „Alte servicii de cazare“
Se calculează potrivit formulei de calcul:
I = k * număr locuri de cazare, unde:
Impozit specific standard – k – lei/loc cazare/an, cu valori stabilite în funcție de rangul localității
și de clasificarea structurii de cazare (stele sau margarete), menționată în certificatul de
clasificare.
 Impozitul specific unui complex hotelier Impozitul specific anual/unitate se
determină:
I = k * număr locuri de cazare, unde:
Impozit specific standard – k – LEI/loc cazare/an, cu valori stabilite în funcție de rangul
localității și de clasificarea structurii de cazare (stele sau margarete), menționată în certificatul de
clasificare.
 Impozitul specific activităților de cazare însoțite de activități de alimentație
publică
Societățile care desfăşoară atât activităţi de cazare, cât și de alimentație publică determină
impozitul potrivit formulei:
I = k * număr locuri de cazare, unde:
k este impozitul specific standard pe loc cazare/an, în funcție de locul unității de cazare și de
clasificarea în stele/margarete aferente.
EXEMPLUL 1 – calcul impozit hotel
O societate deține un hotel de patru stele situat în Neptun, Constanța.
Numărul locurilor de cazare este de 300.
Impozitul datorat se calculează prin formula:
I = K * număr locuri de cazare
K = pentru stațiuni de interes național, conform Anexei, este de 111 lei
I = 111 lei/loc x 300 locuri = 33.300 lei/an
 Înregistrarea impozitului:
 695 = 4415 33.300 lei
Cheltuieli cu impozitul Impozitul specific unor activităţi
specific unor activităţi

EXEMPLUL 2 – calcul impozit restaurant


O societate deține un restaurant în Brașov, cu o suprafață construită de 200 mp.
Impozitul aferent anului 2020 este de:
I = k * (x + y * q) * z, unde:
k = 1.400 lei – impozit standard
x = 14 – variabilă în funcție de rangul localității – 8 Poli, zona B
y = 38 – variabilă în funcție de suprafață, corespunzător pentru 200 mp
q = 0,9 – coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic
z = coeficient de sezonalitate – corespunzător 8 Poli = 0,45
I = 1.400 x (14 + 38 x 0,9) x 0,45 = 30.366 lei
Impozitul aferent anului 2020 este în sumă de 30.366 lei.
 Inregistrarea impozitului:
695 = 4415 30.366 lei
Cheltuieli cu impozitul specific Impozitul specific unor activităţi
unor activităţi

EXEMPLU 3 – Mod de calcul venituri din activități combinate


O societate deține un complex hotelier pentru care datorează impozit specific și desfasoară și
activități conexe de prestări servicii, închiriere spații comerciale, venituri din transport clienți.
Societatea înregistrează următoarele venituri și cheltuieli:
Venituri
 venituri din activitatea complexului hotelier conform contabilității analitice –
5.890.600 lei
 venituri din alte activități – 1.025.000 lei.
Venituri totale = 5.890.600 + 1.025.000 = 6.915.600 lei
Cheltuieli înregistrate în contabilitate
 Cheltuieli aferente complexului hotelier (salarii, materii prime, consumabile,
amortizări, servicii) – 3.215.460 lei
 cheltuieli aferente altor activități înregistrate în analitice (salarii, consumabile) –
416.402 lei
 cheltuieli comune aferente întregii activități care trebuie repartizate (cheltuieli
administrative, amortizare, utilități) – 890.300 lei
Ponderea veniturilor din alte activități în total venituri = 1.025.000 lei x 100 / 6.915.600 lei =
14,82%
Cheltuieli comune de repartizat între cele două activități:
890.300 lei x 14,82% = 131.956 lei
Profit impozabil aferent altor activități:
1.025.000 – (416.402 lei + 131.956 lei) = 476.642 lei
Impozit aferent 476.642 lei x 16% = 76.263 lei
În afara impozitului pe profit datorat, societatea calculează și plătește și impozit specific aferent
activității hoteliere și barului.
 impozit specific datorat aferent complexului hotelier: 95.200 lei:
695 = 4415 95.200 lei
Cheltuieli cu impozitul specific Impozitul specific unor activităţi
unor activităţi

 impozit pe profit:
691 = 4411 76.263 lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit