Sunteți pe pagina 1din 5

GIMNAZIUL STEȚCANI

CURRICULUM ADAPTAT
DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ
CLASA a IX a
AN ȘCOLAR 2021-2022

Întocmit prof. Limba engleză


ILCA VALENTINA

ARGUMENT
Orice copil are o serie de particularităţi care se referă la modul, stilul, ritmul şi specificul
învăţării sale. Din acest motiv astăzi, mai mult ca oricând, educatorul se află în faţa unei decizii
privind diferenţierea şi personalizarea actului didactic.
În acelaşi timp o serie de copii au particularităţi care necesită un sprijin suplimentar,
activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor de învăţare şi care determină măsuri specifice.
Cerinţele educative speciale sunt necesităţi educaţionale complementare obiectivelor
generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor
individuale şi/sau caracteristice unei deficienţe (ori tulburări de învăţare), precum şi o intervenţie
specifică, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare.

Prezenta programă se doreşte a fi un suport real şi accesibil pentru studiul limbii moderne, cu
accent pe:
- stabilirea unor conţinuturi de învăţare uzuale, pe arii tematice bine definite;
- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi comunicare;
- necesitatea adaptării conţinuturilor predate în functie de nevoile de comunicare ale elevului din
şcolile speciale;
- asigurarea continuităţii şi a progresiei de la un an de studiu la altul, ţinînd cont de obiectivele
curriculare;
- dezvoltarea interesului pentru studiul limbii moderne ca o alternativă în comunicare şi
orientarea în spaţiul european.

Competențe generale:

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral.


Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală.
Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris.
Dezvoltarea capacităţii de exprimare în scris.
Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii engleze şi al
civilizaţiei spaţiului cultural anglofon.

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII:
 Copilul despre sine: nume, sex (actualizare), vîrstă (actualizare), adresă, însuşiri fizice
şi morale (actualizare), părţile corpului (actualizare şi extindere), îmbrăcăminte, culori
(actualizare şi extindere), jocuri şi jucării (actualizare).
 Familia: membrii familiei, ocupaţii, sărbători în familie, hrana.
 Casa: încăperi (actualizare), mobilă (actualizare şi extindere), şcoala, obiecte şcolare
(actualizare), activităţi specifice (actualizare şi extindere).
 Animale: denumire, caracteristici.
 Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice.
 Lumea fantastică: personaje de basm, desen animat, film.
 Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri), corespondenţă, cumpărături
 Activităţi: momentele zilei, zilele săptămânii, lunile anului, activităţi curente, activităţi
pentru timpul liber.
 Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice (actualizare), nume de monumente,
cîntece şi poezii, nume de oraşe.
COMPETENȚE COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE
GENERALE ELEVII CU CES/ CURRICULUM PENTRU ELEVII CU CES
ADAPTAT
1. Dezvoltarea capacităţii de 1.1. să identifice semnificația unor Exerciții de corelare.
receptare a mesajului oral. enunțuri simple, referitoare la Răspunsuri la întrebări de control.
universul imediat. Exerciții de confirmare a întelegerii
1.2 să desprindă sensul global din globale.
scurte mesaje audiate. Exerciții de răspuns la comenzi /
1.3 să reacționeze adecvat la diferite întrebări / formule de comunicare.
tipuri de mesaje orale.
2. Dezvoltarea capacităţii de 2.1 să reproducă scurte mesaje, părti Exerciții de repetare după model.
exprimare orală. dintr-un mesaj. Exerciții de corectare a pronunției și
2.2 să integreze cuvinte noi in enunțuri intonației.
proprii. Dialoguri.
2.3 să producă răspunsuri scurte și Conversații.
întrebări simple în situații simple de Joc de rol.
interacțiune, în contexte familiare sau Activități de simulare.
de necesitate imediată.
3. Dezvoltarea capacităţii de 3.1 să identifice semnificația unor Exerciții de tip adevărat / fals.
receptare a mesajului scris. cuvinte/ propoziții simple, în texte Exerciții cu soluții multiple.
autentice commune (etichete, anunțuri, Potrivire imagine – text.
afișe). Exerciții de citire .
4. Dezvoltarea capacităţii de 4.1 să reproducă în scris sintagme, Exerciții de copier.
exprimare în scris. expresii, enunțuri. Completare de text lacunar.

5. Dezvoltarea unor 5.1 să demonstreze interes pentru Colecții de cărti poștale.


reprezentări culturale şi a cunoașterea unor orașe. Proiecte.
interesului pentru studiul
limbii engleze şi al
civilizaţiei spaţiului cultural
anglofon.

MODALITĂȚI DE EVALUARE:
tema de lucru (în clasă, acasă) concepută în vederea evaluării;
proiectul;
portofoliul;
observarea sistematică.

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ


COMPETENȚE STANDARDELE DE PERFORMANȚĂ
GENERALE
1. Dezvoltarea capacităţii de  Desprinderea sensului global al unui scurt
receptare a mesajului oral mesaj audiat.
 Identificarea, în mesaje scurte audiate, a
semnificaţiei unor cuvinte şi propoziţii
simple referitoare la universul imediat.
2. Dezvoltarea capacităţii de  Reproducerea unor mesaje orale scurte.
exprimare orală.  Producerea unui mesaj simplu şi scurt
despre persoane şi activităţi din universul
apropiat.
 Participarea cu întrebări simple şi
răspunsuri scurte la interacţiuni verbale
simple (dialoguri), în contexte familiare
sau de necesitate imediată.

3. Dezvoltarea capacităţii de  Identificarea semnificaţiei unor cuvinte şi


receptare a mesajului scris. propoziţii simple, în texte autentice comune
(etichete, anunţuri, afişe).
 Desprinderea sensului global al unui scurt
text citit în gînd.

4. Dezvoltarea capacităţii de  Redactarea unui enunţ scurt / mesaj, pe


exprimare în scris baza unui suport verbal / a unei imagini.