Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE


BRAŞOV
SPECIALIZAREA MASTER

Administraţia,dreptul şi managementul serviciilor publice şi protecţia


mediului
Sem III

ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE


PUBLICA

Coordonator: Masterand:
Prof. conf. univ.dr. MAGUREANU ILIE NEAGOE MARIA LARISA

2011
Atribuirea contractului de achizitie publica

1
Achiziţiile publice reprezintă una din activităţile cele mai sensibile, ce se
desfăşoară la nivelul administraţiei publice, ca şi al instituţiilor şi întreprinderilor care
funcţionează în sectorul public şi aceasta cel puţin din trei puncte de vedere:

1. se cheltuiesc „bani publici”, a căror alocare presupune respectarea anumitor


cerinţe: transparenţă, economisire, şanse egale etc.

2. decizia aparţine unor „decidenţi aleşi” care în mod permanent sunt supuşi
unei duble presiuni:

a) din partea „alegătorilor”

b) din partea profesioniştilor

3. aparent principiile de eficienţă şi eficacitate capătă sensuri aparte dacă avem


în vedere faptul că întotdeauna „proprietatea publică” nu stimulează eficienţa ci
„cîştigul”.

Pornind de la aceste premise, cartea prezentă nu reprezintă decât o sintetizare a


principalelor prevederi legale privind achiziţiile publice. Aplicarea eficientă a
prevederilor legale presupune personal cu experienţă în domeniul asigurării resurselor
materiale în general şi al achiziţiilor publice în special.

Aceasta înseamnă că achiziţiile publice nu reprezintă decât o etapă a unui proces


de asigurare a resurselor materiale.

Achizitiile publice fac parte din activitatea desfasurata de institutiile publice.


Deoarece activitatea unei institutii publice presupune un consum de materiale, servicii,
procurarea de mijloace fixe etc, se face apel la diferiti furnizori sau prestatori. Cum
institutiile publice gestioneaza banul public, statul a instituit o serie de reguli privind
achizitia publica. Partea legislativa referitoare la achizitiile publice face referire la1
stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului
de achizitie publica, precum si a cailor de atac al actului sau deciziei autoritatii
contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie
publica.
1 OG nr. 34/2006 privind achizitiile publice, publicata in MO nr. 418/2006

2
La baza atribuirii contractului de achizitie publica trebuie sa se afle
urmatoarele principii:

Libera concurenta: asigurarea conditiilor pentru orice furnizor de produse,


executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul
de a deveni, in conditiile legii, contractant.

Eficienta utilizarii fondurilor publice: folosirea sistemului concurential si a


criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Transparenta: punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor


referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Tratamentul legal: aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie


si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice
furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale
de a i se atribui contractul respectiv.

Pentru a nu se crea confuzii in ceea ce priveste terminologia folosita in derularea


contractelor de achizitie publica, legiuitorul a dat o serie de definitii a termenilor
folositi.

Achizitie publica: dobandirea definitiva sau temporara de catre o persoana


juridica definita ca autoritate contractanta, a unor produse, lucrari sau servicii, prin
atribuirea unui contract de achizitie publica.

Contract de achizitie publica: contract, incheiat in forma scrisa, intre


autoritatea contractanta si contractant.

Contractant: ofertantul caruia i se atribuie contractul de achizitie publica in


urma aplicarii uneia din procedurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

Contract de furnizare: contract de achizitie publica care are ca obiect


furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile
statistice oficiale, pe baza cumpararii, inclusiv in rate, a inchirierii sau a leasingului cu
sau fara optiune de cumparare.

3
Contract de servicii: contract de achizitie publica care are ca obiect prestarea
unuia sau a mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice
oficiale.

Asociatie contractanta: asociatia constituita prin conventie civila, intre doua


sau mai multe autorittat contractante, fara a se constitui o persoana juridica in scopul
atribuirii, in comun, a unui contract de achizitie publica.

Fonduri publice: sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale
de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul trezoreriei statului, bugetele
locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare
financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe
contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale,
precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice
locale.

Garantie pentru participare: depozit valoric, titluri de credit sau alte forme
de garantie acceptate de autoritatea contractanta, puse la dispozitia autoritatii
contractante de catre ofertant inainte de deschiderea ofertei..

Garantie de buna executie a contractului: depozit valoric, titluri de credit


sau alte forme de garantie acceptate de catre autoritatea contractanta, puse la dispozitia
autoritatii contractante de catre ofertantul invitat sa incheie contractul de achizitie
publica.

Autoritatile contractante sunt reprezentate de :

a) oricare autoritate publica, asa cum este aceasta definita in Constitutia


Romaniei, inclusiv autoritatea judecatoreasca;

b) oricare institutie publica, de interes general sau local, autonoma ori aflata
in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice;

c) Academia Romana si institutiile subordonate acesteia;

d) oricare persoana juridica ce desfasoara activitati relevante in unul din


sectoarele de utilitati publice si care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive
pentru desfasurarea unor astfel de activitati, in sensul ca nu are piata concurentiala

4
datorita existentei unei pozitii de monopol sau prin efectul unui act normativ ori
administrativ;

Procedurile la care poate apela o institutie publica pentru atribuirea unui


contract de achizitie publica sunt:

 LICITATIE DESCHISA: orice furnizor, executant sau prestator interesat are


dreptul de a depune oferta;

Licitatia deschisa reprezinta procedura de atribuire a contractului de achizitie


publica la care orice operator econimic interesat are dreptul de a depune oferta.

Autoritatea contractanta va avea dreptul de a aplica procedura de licitatie


deschisa numai in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, cumulata pe parcursul
unui an pentru un cod CPV, este mai mare decat echivalentul in lei al urmatoarelor
praguri:

- pentru contractul de furmizare - 100.000 EURO

- pentru contractul de servicii - 100.000 EURO

- pentru contractul de lucrari - 750.000 EURO

 LICITATIE RESTRANSA: se desfasoara in doua etape si presupune ca numai


candidatii selectati de catre autoritatea contractanta in prima etapa sunt invitati sa
depuna oferte;

Licitatia publica restransa reprezinta procedura la care orice operator


econimic interesat are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii
selectati sa aiba dreptul de a depune oferta.

Licitatia publica restransa se desfasoara, de regula, in doua etape:

• etapa de selectare a candidatilor

• etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidate

 DIALOG COMPETITIV

5
Dialogul competitiv reprezinta procedura la care orice operator economic are
dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un
dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa
raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor identificate,
candidatii selectati sa elaboreze oferta finala.

Se aplica doar atunci cand sunt indeplinite cumulativ conditiile :

- contractul in cauza este considerat « a fi de complexitate deosebita »;

- aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea


contractului de achizitie publica in cauza, respectiv nu se poate elabora cu precizie.

 NEGOCIERE:

- negociere competitiva: autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele


contractuale, exclusiv pretul, cu mai multi furnizori, executanti sau prestatori;

- negociere cu o singura sursa: autoritatea contractanta se consulta si negociaza


clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu un singur furnizor, executant sau prestator;

Negocierea reprezinta procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza


consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu
unul sau mai multi dintre acestia.

Negocierea poate fi:

- negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;

- negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare

Procedura se desfasoara, de regula, in doua etape:

- etapa de selectare a candidatilor

- etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati

Se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care
se solicita operatorilor economici depunerea de candidaturi.

6
Se aplica atunci când:

1. În urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restrânse sau a dialogului


competitiv nu a fost depusa nici o oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile
ori neconforme

2. În situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci când natura


lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea
acestora, nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului contract de achizitie
publica;

3. Atunci când serviciile care urmeaza sa fie achizitionate, îndeosebi serviciile


financiare, asa cum sunt acestea prevazute în categoria 6 din anexa nr. 2A sau
serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor sunt de asa
natura încat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune
atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitattei deschise sau
licitatiei restrânse;

4. Atunci când lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv în


scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice, ss numai daca
acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea
costurilor aferente.

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

Se aplica atunci când:

1. Din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor
drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui
anumit operator economic;

2. Ca o masura strict necesara, atunci când perioadele de aplicare a licitatiei


deschise, a licitatiei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de
participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta determinate de
evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nici o forma unei actiuni sau
inactiuni a autoritatii contractante.

7
3. Produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetarii
stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea
nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor
aferente;

4. Este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati


suplimentare de produse destinate înlocuirii partiale sau extinderii
echipamentelor/instalatiilor livrate anterior, si numai daca schimbarea furnizorului
initial ar pune autoritatea contractanta în situatia de a achizitiona produse care, datorita
caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau
dificultati tehnice sporite de operare si întretinere.

5. Produsele sunt cotate la bursa de marfuri, iar achizitia acestora se realizeaza


prin operatiuni pe piata de disponibil;

6. Produsele pot fi achizitionate în conditii deosebit de avantajoase de la un


operator economic care îsi lichideaza definitiv afacerile, de la un administrator judiciar
care administreaza afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare,
printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau
lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

7. Ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie


atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre
concurentii castigatori ai concursului respectiv, în acest din urma caz, autoritatea
contractanta având obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor
câstigatori;

8. Este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare sau


aditionale, care nu au fost incluse în contractul initial, dar care, datorita unor
circumstante neprevazute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în
cauza, si numai daca se respecta, în mod cumulativ, urmatoarele conditii:

- atribuirea sa fie facuta contractantului initial;

- lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere


tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente

8
majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial sunt
strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

- valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii


suplimentare/aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial;

9. Ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea


contractanta îsi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt
similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si
numai daca se respecta, în mod cumulativ, urmatoarele conditii:

- atribuirea se face contractantului initial iar noile lucrari, respectiv noile


servicii, constau în repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute în
contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute în caietul de sarcini
elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

- contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie


deschisa sau restrânsa;

- valoarea estimata a contractului inital de lucrari/servicii s-a determinat prin


luarea în considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate
ulterior;

- în anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului


initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru
achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la
operatorul economic a carui oferta va fi declarata câstigatoare în cadrul procedurii
respective;

- autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura într-un interval


care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.

 CEREREA DE OFERTA: autoritatea contractanta solicita, fara publicarea


unui anunt publicitar, oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori;

Autoritatea contractanta va avea dreptul de a aplica procedura de cerere de


oferte numai in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, cumulata pe parcursul unui

9
an pentru un cod CPV, este egala sau mai mica decat echivalentul in lei al
urmatoarelor praguri:

• pentru contractul de furmizare - 100.000 EURO

• pentru contractul de servicii - 100.000 EURO

• pentru contractul de lucrari - 750.000 EURO

Cererea de oferta se initiaza prin publicarea, in SEAP, a unei invitatii de


participare.

Legiuitorul precizeaza conditiile in care autoritatea contractanta poate sa


apeleze la fiecare din procedurile amintite mai sus. Indiferent de procedura aplicata,
autoritatea contractanta are obligatia sa asigure respectarea pricipiilor liberei
concurente, transparentei, tratamentului legal si confidentialitatii in relatia cu
furnizorii, executantii sau prestatorii interesati sa participe la procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie publica.

In cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa, autoritatea contractanta are


obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru
depunerea ofertelor. Aceasta data nu trebuie sa fie mai devreme de 40 de zile de la
data publicarii anuntului de participare, exceptie fiind cazul in care autoritatea
contractanta a publicat in anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de
achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, cu cel putin 52 de zile inainte de data
trimiterii spre publicare a anuntului de participare (in acest caz data limita nu trebuie
sa fie mai mica de 15 zile de la data publicarii anuntului de participare).

In cazul aplicarii primei etape a procedurii de licitatie restransa sau de


negociere competitiva, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include
in anuntul de participare data limita pentru primirea documentelor de calificare,
insotite de scrisoarea de interes prin care se manifesta intentia candidatului de a
participa la procedura, data care nu poate fi stabilita de autoritatea contractanta mai
devreme de 25 de zile de la data publicarii anuntului de participare.

In etapa a II-a a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva,


autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in invitatia de

10
participare adresata candidatilor selectati data limita pentru depunerea ofertelor,
stabilita in asa fel incat sa nu fie mai devreme de 40 de zile de la data transmiterii
invitatiei de participare pentru a depune oferta, in cazul aplicarii procedurii de licitatie
restransa sau de 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune
oferta, in cazul aplicarii procedurii de negociere competitiva.

Orice furnizor, executant sau prestator, roman sau strain, persoana fizica sau
juridica are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie
publica, fara niciun fel de discriminare.

In cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta, numarul de furnizori,


executanti sau prestatori carora autoritatea contractanta trebuie sa le transmita invitatie
de participare este de cel putin 5, iar in cazul in care nu sunt primite cel putin doua
oferte corespunzatoare, autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura. La
repetarea procedurii pot participa si alti furnizori, executanti sau prestatori. Daca in
urma repetarii procedurii, autoritatea contractanta primeste o singura oferta
corespunzatoare, aceasta are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publica
ofertantului respectiv, fie de a repeta procedura.

Se refuza participarea la licitatie in cazul in care:

- este in stare de faliment sau lichidare, afacerile ii sunt adminstrate de un judecator


sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate sau se afl intr-o situatie similara
cu cele anterioare, reglementata prin lege;

- face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile
prezentate anterior;

- nu si-a indeplinit obligatiile eligibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat,


precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;

- furnizeaza informatii false in documentele prezentate;

Prin conditiile stipulate se evita situatiile in care contractele nu se pot derula ca


urmare a falimentului furnizorului sau neseriozitatii acestuia in situatia in care face o
oferta pe care nu o poate respecta. Prin obligativitatea achitarii la zi a obligatiilor
fiscale catre stat pentru a putea participa la licitatii in calitate de oferent se asigura o

11
mai buna colectare a acestor obligatii, impactul asupra institutiilor publice fiind
realizarea veniturilor bugetare, fie prin incasare directa, fie prin transferuri de la alte
bugete.

Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei


pentru elaborarea si prezentarea ofertei, care trebuie sa cuprinda cel putin:

a) informatii generale privind autoritatea contractanta;

b) cerinte minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta si documente care


urmeaza sa fie prezentate de ofertant/candidat pentru indeplinirea cerintelor
respective;

c) caietul de sarcini;

d) instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie
indeplinite, inclusiv cele privind garantia de participare si cea de buna executie,
referitoare la modul de prezentare si de depunere a ofertei, precum si perioada de
valabilitate a acesteia;

e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare;

f) informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie


publica.

Documentatia de atribuire cuprinde :

1. fisa de date a achizitiei

2. caietul de sarcini

3. formulare

4. model contract achizitii

Documentatia de atribuire trebuie sa fie clara, completa si fara echivoc.


Documentatia de atribuire este intocmita de catre beneficiarul achizitiei, in functie de
complexitatea si cerintele achizitiei astfel:

Fisa de date a achizitiei se va completa in conformitate cu formularul tipizat.

12
Caietul de sarcini: reprezinta descrierea obiectiva a produselor/ serviciilor
necesare autoritatii contractante. Va contine in mod obligatoriu specificatii tehnice, in
general acele, prescriptii, caracteristici tehnice, cu ajutorul carora sunt descrise
produsele/ serviciile, ce urmeaza a fi achizitionate.

Formulare: documentatia de atribuire trebuie sa cuprinde urmatoarele formulare:


Fisa de date a achizitiei, formularul de oferta, fromulare privind declaratiile.

Modelul de contract: contine clauze contractuale obligatorii si clauze contractuale


specifice.

Ofertantul are obligatia de a elabora in conformitate cu prevederile


documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Propunerea tehnica se elaboreaza in concordanta cu cerintele cuprinse in


caietul de sarcini, in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare
pentru evaluarea tehnica.

Propunerea financiara se elaboreaza in asa fel incat sa asigure furnizarea


tuturor informatiilor necesare in vederea evaluarii financiare.

Oferta, o data lansata, are un caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere
al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea
contractanta si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant si de
catre o persoana imputernicita legal de catre acesta. Ea trebuie depusa la adresa si
pana la data limita pentru depunere, stabilite in anuntul sau in invitatia de participare.

Mai multi furnizori, executanti sau prestatori au dreptul de a se asocia si de a


depune oferta in comun, fara a fi obligati sa isi prezinte asocierea intr-o forma
legalizata. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde
pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica. Autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea
contractului de achizitie publica, in cazul in care oferta comuna este declarata
castigatoare. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii
contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta,

13
in calitate de lider de asociatie. Asociatii nu au dreptul de a depune si alte oferte, in
mod individual, pe langa oferta comuna.

Autoritatea contractanta are obligatia de a constitui, pentru atribuirea fiecarui


contract de achizitie publica, o comisie de evaluare, formata din cel putin 5 membri cu
pregatire profesionala si experienta in domeniu, precum si cu probitate morala
recunoscuta, care raspunde de urmatoarele activitati:

a) verificarea eligibilitatii, inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la


capacitatea tehnica si economico-financiara de catre candidati/ofertanti;

b) deschiderea, examinarea si evaluarea ofertelor;

c) stabilirea ofertei castigatoare;

Prin exceptie, autoritatea contractanta are dreptul de a constitui comisia de


evaluare pentru atribuirea mai multor contracte, dar numai daca procedura aplicata
este cererea de oferta si numai daca contractele respective sunt de furnizare sau de
servicii.

Autoritatea contractanta are obligatia sa constituie, in scopul evaluarii


solutiilor prezentate intr-un concurs de solutii, un juriu format din cel putin 3 membri
cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu, precum si cu probitate
morala recunoscuta, care are urmatoarele atributiuni:

- verifica respectarea regulilor de depunere si prezentare a solutiilor;

- evalueaza solutiile primite;

- adopta o decizie sau formuleaza o opinie;

- indeplineste alte atributii specifice;

Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si in locul


indicate in anuntul sau in invitatia de participare, la deschidere putand participa orice
ofertant.

Comisia de evaluare are dreptul sa respinga o oferta in oricare din urmatoarele


cazuri:

14
a) oferta de baza nu respecta cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei, caz in care nu se iau in considerare nici eventualele oferte
alternative;

b) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in


mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;

c) explicatiile solicitate referitoare la pretul scazut in comparatie cu bunul livrat sau


serviciul prestat nu sunt concludente sau credibile;

Criteriul de baza care se ia in calcul la alegerea ofertei castigatoare trebuie


precizat de autoritatea contractanta in anuntul de participare si in documentatia pentru
licitatie. Respectarea acestui criteriu este obligatorie. Acest criteriu poate fi: pretul cel
mai scazut sau oferta tehnico-economica cea mai avantajoasa.

Aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica poate fi


anulata numai in urmatoarele circumstante:

a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul


de candidati/ofertanti este mai mic decat cel minim prevazut pentru fiecare procedura;

b) nici unul dintre candidati/ofertanti nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute


in documentatia pentru elaborarea si prezentare ofertei;

c) au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care:

- sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor;

- nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele cuprinse in


documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

- contin in propunerea financiara preturi care par in mod evident a nu fi rezultatul


liberei concurente si care nu pot fi temeinic justificate;

- contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod


evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;

- prin valoare inclusa in propunerea financiara, fiecare dintre ele a depasit valoarea
fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie respectiv;

15
d) circumstante exceptionale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de
achizitie publica sau este imposibila incheierea contractului;

Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a autoritatii contractante fata de


participantii la procedura de achizitie publica, cu exceptia returnarii garantiei pentru
participare.

Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie


publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia
de evaluare.

Autoritatea contractanta are obligatia de a denunta unilateral contractul de


achizitie publica, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au
putut fi prevazute la data incheierii contractului de achizitie publica si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public. In acest caz, contractantul are dreptul de a
pretinde plata corespunzatoare pentru partea din contractul de achizitie publica
indeplinita pana la data rezilierii, precum si recuperarea altor costuri aferente
indeplinirii acestuia, efectuate pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre una dintre parti, partea


lezata are dreptul de a cere rezilierea contractului de achizitie publica si de a pretinde
plata de despagubiri.

Actele sau deciziile nelegale care determina incalcarea prevederilor referitoare


la achizitiile publice pot fi atacate pe cale administrativa si/sau in justitie. Autoritatea
contractanta este competenta sa solutioneze contestatiile inaintate pe cale
administrativa. Autoritatea contractanta are obligatia sa indice in anuntul de
participare sau, dupa caz, in invitatia de participare denumirea, adresa, faxul si/sau
telexul compartimentului din cadrul autoritatii contractante unde se transmit/se depun
contestatiile. Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a
tribunalului in a carui arie teritoriala de competenta se afla sediul autoritatii
contractante. Impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de
contencios administrativ a Curtii de apel.

16
In anumite domenii de activitate a institutiilor publice (apararea nationala,
siguranta nationala) se aplica prevederi specifice achizitiilor publice care sa respecte
specificul domeniilor respective. Conditiile pentru participarea la achizitii publice si
castigarea licitatiilor sunt prezentate in actele normative specifice pentru acest
domeniu, ele fiind de multe ori mai restrictive.

Achizitii publice prin licitatie electronica

O institutie publica, pentru a putea functiona in bune conditii, trebuie sa


apeleze la diferiti furnizori pentru achizitionarea bunurilor necesare sau pentru
anumite servicii. Prin Ordonanta de Guvern s-a stabilit ca pentru atribuirea
contractelor de achizitie publica se va putea procedura on-line (unele achizitii publice
vor putea fi realizate numai prin licitatie electronica). Realizarea licitatiilor publice on-
line este considerata a fi o metoda revolutionara, moderna, folosita in putine state ale
lumii. Prin introducerea acestei metode se urmaresc o serie de obiective, printre care
eficientizarea achizitiilor publice (obtinerea celei mai bune oferte in conditii de calitate
si pret), eliminarea licitatiilor “aranjate”), stoparea coruptiei, punerea unor baze
moderne pentru sistemul public de achizitii. Pentru a putea deveni operationale
licitatiile electronice, s-a infiintat Sistemul electronic de achizitii publice, al carui
operator este Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologiei Informatiei,
institutie publica cu personalitate juridica situata in subordinea Ministerului
Comunicatiilor .

Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei:

- are obligatia sa dezvolte un sistem electronic de clasificare a produselor, lucrarilor


si serviciilor a caror dobandire face obiectul contractelor de achizitie publica,
compatibil cu sistemul de grupare si codificare prevazut de clasificare;

- va utiliza acele standarde si proceduri de securitate care sa asigure un grad ridicat


de fiabilitate si siguranta a operatiunilor de licitatii electronice, in acord cu practicile
internationale in domeniu;

Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei este finantat


integral prin venituri extrabugetare.

17
Pentru atribuirea contractelor de licitatii publice on-line trebuie respectate o serie
de reguli, considerate de legiuitor principii de atribuire. Prin OG nr. 20 din 24 ianuarie
2002, se considera ca trebuie respectate, ca si in cazul altor tipuri de realizare a
achizitiilor publice, urmatoarele principii:

- libera concurenta: asigurarea condiţiilor prin care orice furnizor, executant de


lucrări sau prestator de servicii, indifferent de naţionalitate, să aibă dreptul, în
condiţiile legii, să devină contractant;

- eficienta utilizarii fondurilor publice: adică folosirea sistemului concurenţial şi


a criteriilor de evaluare pentru a se obţine cel mai bun raport efort (preţ)/calitate
(utilitate);

- transparenta: punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a tuturor informaţiilor


referitoare la aplicarea procedurii de atribuire a contractului;

- tratamentul egal: aplicarea nediscriminatorii a criteriilor de atribuire a


contractului, astfel încât orice ofertant să aibă şanse egale de a câştiga;

- confidentialitatea: garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii


intelectuale a autorului;

- nediscriminarea;

- asumarea raspunderii.

Pentru a putea participa la licitatiile publice prin intermediul licitatiei electronice,


ofertantul trebuie sa fie inregistrat in sistemul electronic.

Participarea la licitatii prin intermediul internetului respecta prevederile legale


anterioare care actioneaza in domeniul achizitiilor publice.

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 154 din 10 martie 2010, a fost
publicata Hotararea Guvernului Romaniei 2010 („HG nr. 167/2010”) pentru
modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achizitie publica prin mijloace electronice cuprinse in Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a

18
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, norme aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1660/2006.

Principala modificare adusa de HG nr. 167/2010 consta in stabilirea obligatiei


autoritatii contractante de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor
de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe, reprezentand 40% din valoarea
totala a achizitiilor publice finalizate de aceasta in cursul anului respectiv, care se pot
efectua prin utilizarea mijloacelor electronice.

De asemenea, HG nr. 167/2010 introduce prevederea conform careia tarifele de


participare pentru procedurile de atribuire precum si pentru publicarea in catalog se
vor face venit la bugetul de stat si nu la bugetul operatorului Sistemului Electronic de
Achizitii Publice („SEAP”), astfel cum era prevazut in reglementarea anterioara.

Alta modificare adusa de HG nr. 167/2010 consta in abrogarea prevederilor


Normei cu privire la obligatiile autoritatilor contractante de a plati anual operatorului
SEAP un tarif de acces.

Cele mai importante modificări în noua ordonanţă de urgenţă sunt cele


referitoare la: încheierea contractului de achiziţie publică în situaţia în care atribuirea
acestuia (sau un act premergător atribuirii) este contestată în condiţiile legii de unul
din participanţii la procedură; cele privind posibilitatea de anulare a licitaţiei de către
autoritatea contractantă şi cele privind „penalizarea” contestatarilor care pierd la Con-
siliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).

Soluţia adusă de noile prevederi îşi propune să evite blocarea încheierii


contractului chiar dacă există contestaţii privind atribuirea de către autoritatea
contractantă, efect ce se producea sub imperiul legislaţiei anterioare.

În condiţiile tergiversării soluţionării dosarelor în instanţă prin exercitarea de căi


de atac ordinare şi extraordinare de către ofertanţi interesaţi să împiedice în orice mod
încheierea contractului din motive mai mult sau mai puţin temeinice şi reale, sub
imperiul legislaţiei anterioare multe autorităţi contractante au fost nevoite să aştepte
timp îndelungat soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului, pierzând în acest fel
oportunităţi economice, dar şi finanţări de la bănci, ceea ce în unele cazuri a însemnat

19
eşecul proiectului ce făcea obiectul contractului de achiziţie publică. Nu în ultimul
rând, a expus autorităţile contractante la sancţiuni din partea organismelor europene
pentru neconformarea la termenele asumate prin angajamentele luate de România cu
ocazia aderării la UE.

Noua prevedere permite autorităţilor contractante să încheie contractul de


achiziţie publică imediat ulterior soluţionării contestaţiei de către CNSC sau cererii de
chemare în judecată în prima instanţă de către instanţa competentă. Astfel, după
trecerea termenelor de aşteptare de 11, respectiv 6 zile, în funcţie de valoarea
contractului de achiziţie publică, de la data transmiterii comunicării privind rezultatul
aplicării procedurii, autoritatea contractantă poate încheia contractul de achiziţie
publică cu câştigătorul procedurii, iar executarea contractului nu este împiedicată de
exercitarea unei plângeri împotriva deciziei CNSC sau a unui recurs împotriva
sentinţei primei instanţe.

20
Concluzii

Practic, dupa desfasurarea procedurii de achizitie, electronica sau nu, furnizorul


este lasat la bunul plac al achizitorului in ceea ce priveste contractul de furnizare
propriu zis, termene, obligatii de plata etc. Clauzele din contract sunt de multe ori
abuzive, in favoarea achizitorului, iar furnizorul castigator este penalizat daca nu le
accepta.

Practic, castigi o licitatie, dupa care ti se impune un contract de furnizare cu


clauze inacceptabile si nerealiste.

Asa ca gradul scazut de utilizare al sistemului se datoreaza si lipsei ofertantilor


care s-au …lecuit dupa ce au castigat una sau mai multe licitatii. Ar fi rational si util
sa existe si o minima protectie a ofertantului, eventual prin obligativitatea unor clauze
in contratul care urmeaza dupa procedura de atribuire propriu zisa.

Modificarile sunt nesemnificative , nu rezolva nimic din adevaratele deficiente ale


sistemului de achizitii:

-cerintele abuzive impuse de achizitor;

-lipsa unui cadru contractual minimal care sa fie impus partilor dupa desfasurarea
procedurii.

21
BIBLIOGRAFIE

• O.U.G. nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii,
• O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
• H.G. nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
• Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii cu modificarile si completarile ulterioare;
• H. G. nr. 1056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotararea
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii;
• O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
• H.G. nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 30/2006
privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractelor de achizitie publica.
• H.G. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

22
• Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
• Hotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
• Legea nr. 128/5.05.2007 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 privind unele măsuri în domeniul
legislaţiei referitoare la achiziţiile publice
• Hotărârea Guvernului nr. 834/2009 privind modificarea şi completarea HG nr.
925/2006
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 privind unele măsuri în domeniul
legislaţiei referitoare la achiziţiile publice)

• Ordonanţa Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii


elecronice.

• Ordinul comun al MF şi MLPAT nr. 1013/2001 privind aprobarea structurii,


conţinutului şi modului de utilizare a “Documentaţiei standard privind elaborarea şi
prezentarea ofertei” pentru achiziţiile publice de servicii.

• Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1012/2001 privind aprobarea structurii,


conţinutului şi modului de utilizare a “Documentaţiei standard pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei” pentru achiziţiile publice de produse.

• Hotărârea Guvernului nr. 834/2009 privind modificarea şi completarea HG nr.


925/2006
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 privind unele măsuri în
domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice)

23