Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Liceul Teoretic ” M.Eminescu ”


APROBAT COORDONAT
Directorul Instituției
Directorul adjunct pentru educație
____Svetlana Stoinov________ ______Iabanji Natalia______

„____” _______________________ 2021 „____” _______________________ 20201

PROIECT
DE LUNGĂ DURATĂ
la disciplina Dezvoltare personală pentru anul de studii
2021-2022, clasa a XI- a profil umanist

Profesor : Covic Aurica

Discutat la şedinţa Comisiei Metodice, proces verbal nr.____ din_____________

Şef al Comisiei Metodice: __Bordan Maria _______


COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI

1. Valorificarea identității personale în relaționarea armonioasă cu familia și comunitatea, prin autoevaluarea critică și selectivă a sinelui și a resurselor
sociale;
2. Manifestarea unui comportament pro-activ, axat pe integritate și gestionarea eficientă a resurselor, orientat spre sporirea calității vieții;
3. Adoptarea unui mod de viață activ în vederea protecției sănătății proprii și a celor din jur, prin asumarea responsabilă a consecințelor deciziilor luate;
4. Proiectarea responsabilă a carierei prin valorificarea potențialului individual și a oportunităților pieței munci;
5. Manifestarea comportamentului constructiv și responsabil în acțiuni de protecție personală și a celor din jur, axat pe cunoștințe acumulate și atitudini
social pozitive.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Statutul Aria Nr. de ore Nr. de ore


Clasa
disciplinei curriculară pe săptămână pe an
Consiliere școlară și XI 1 34
Obligatorie
dezvoltare personală

Clasa
Unități de învățare XI
1.Securitatea personală 5
2. Identitatea personală si relationarea armonioasă 6
3. Asigurarea calității vieții 8
4. Modul de viață sănătos 7
5. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 8
Nr. Activități de învățare și produse
Unități de competențe Unități de conținuturi Data Observaţii
ore școlare realizate
Unitatea de învățare I Securitatea personală (5 ore)
5.1. Descrierea explicită a 1. Protecția omului la locul de muncă. 1 Discuții dirijate despre protecția omului
comportamentelor Situații de risc și pericole. Reguli de la locul de muncă: prevenirea
recomandate în cazul comportament. Surse de informare. accidentelor de muncă prin respectarea
stărilor de urgență, instrucțiunilor cu privire la securitatea
pericol, accidente; locului muncii; echipamente personale
5.2. Respectarea regulilor de de protecție necesare pentru activitatea
circulație rutieră, cu de muncă; responsabilitățile angajaților
asumarea responsabilității în prevenirea accidentelor de muncă
pentru securitatea proprie
și a celor din jur;
5.3. Manifestarea unui
comportament
regulamentar în locuri cu
risc social, în mediul
virtual, centrat pe
cunoașterea și respectarea
recomandărilor
normative.
2. Riscurile asociate perioadei reci a 1 Atelier de discuție Drumurile publice.
anului. Regulile de circulație rutieră. Drepturi și responsabilități;
Protejarea în cazul utilizării bazinelor Vizionarea filmelor educative despre
acvatice înghețate. Pericol de înec. Prim prevenirea accidentelor.
ajutor. Acțiuni întreprinse în cazul
întroienirilor. Prim ajutor în caz de
îngheț. Regimul de apărare împotriva
incendiilor în timpul desfășurării
activităților culturale în masă.
3. Comportamentul sigur în locuri cu 1 Elaborarea și discutarea Harta locurilor
risc și grad înalt de criminalitate. de risc cu grad nalt de criminalitate în
Caracteristici. Cauze. Mod de evitare. comunitate.
Modalități de acțiune.
4. Grooming-ul – tehnici de contact on- 1 Proiecte de grupde cercetare cu referire
line periculoase. Esența fenomenului. la Grooming-ului și impactul acestuia.
Mod de manifestare. Situații posibile.
Modalități de prevenire și acțiuni.
5. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 Discuţie dirijată despre concepte
generale de pericol și situații de urgență,
consecințe nefaste posibile, modalități
de acțiune.
Autoevaluarea în baza tabelului de
performanţă.
Unitatea de învățare Identitatea personală si relationarea armonioasă (6 ore)
6. Autoeficacitatea – calea de utilizare 1 Exerciții de dezvoltare a credinței în
a resurselor personale. Credințe capacitățile personale.
personale despre succes și eșec. Elaborarea unei liste individuale a
Atribuirea cauzelor succesului și strategiilor eficiente și sănătoase de
eșecului. Strategii de dezvoltare a depășire a situațiilor cu impact
autoeficacității. emoțional puternic.
7. Tipurile de comunicare (verbal, non- 1 Analiza studiilor de caz cu referire la
verbal, paraverbal; intrapersonal, gestionarea eficientă a emoțiilor
interpersonal, de grup). Factori implicați asociate situațiilor de comunicare.
în procesul de comunicare. Bariere ale
comunicării.
8. Stereotipurile și prejudecățile de gen. 1 Analiza surselor de formare și
Impactul stereotipurilor și prejudecăților menținere a stereotipurilor și
asupra comportamentului și relațiilor prejudecăților.
interpersonale. Factorii de menținere a
relațiilor. Strategii de combatere a
stereotipurilor și prejudecăților.
9. Familia. Valori, tradiții, viziuni. Roluri 1 Dezbateri în baza materialelor mass-
și responsabilități de gen în familie – media, textelor literare, filmelor
tradițional vs modern. vizionate cu privire la valorile familiale.
10. Proiect de grup la una din teme: 1 Elaborarea proiectelor de grup.
„Tradițional și modern în relațiile din Discutarea şi stabilirea criteriilor de
familie”, „Roluri și responsabilități fără succes.
stereotipuri”.
11. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 Prezentarea ,,produselor” şi evaluarea
reciprocă în baza criteriilor prestabilite.
Autoevaluarea în baza tabelului de
performanţă.
Nr. Activități de învățare și produse
Unități de competențe Unități de conținuturi Data Observaţii
ore școlare realizate
Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții (8 ore)
2.1. Analiza oportunităților și 1 Organizarea unor expoziţii a tablelor
12. Idealul vieții: viziuni și strategii de
beneficiilor unei de vizualizare cu privire la scopurile
realizare. Ideal, factorii de influență.
persoane integre, din pentru viitor şi a strategiilor de
Rolul modelelor. Modalități de atingere a
perspectiva relaționării realizare;
idealului: posibilități și limite.
cu mediul său de viață;
2.2. Argumentarea 13. Dimensiuni ale unei vieți de 1 Analiza diverselor studii de caz.
posibilității de obținere a calitate. Viața personală: viziuni și Discuţii în baza unor opera literare
unor dimensiuni ale vieții tendințe de realizare. Viața profesională, relevante temei.
de calitate, prin realizarea în carieră, caracteristici. Prezentarea unor cazuri reale din
deschiderea spre Echilibrarea vieții comunitate.
schimbare și gestionarea personale și a carierei.
resurselor; 1 Analiza diferitor relatări despre
14. Profilul persoanei integre. Valorile
2.3. Luarea unor decizii percepția cetățenilor din comunitate cu
morale și integritatea persoanei.
privind strategiile de referire la cazurile de corupție
Beneficiile unei persoane integre.
atingere a idealului vieții, identificate;
Posibilități ale manifestării integrității.
prin valorificarea
resurselor și implicarea 15. Provocările și schimbarea: acțiuni 1 Discuție-Panel Beneficiile și riscurile
activă; și riscuri. Schimbarea ca fenomen schimbării; Atitudinea tânărului
constant. Necesitatea schimbării. modern față de schimbare.
Beneficiile schimbării. Dezvoltarea
socială și personală. Deschiderea spre
schimbare, comportamentul adecvat.
16. Tipurile de resurse pentru o bună 1 Realizarea posterului/ dezbateri Ce
gospodărire. Reprezentări despre buna înseamnă să fii un bun gospodar; Buna
gospodărire. Prioritățile vieții și buna gospodărire între tradiție, stereotipuri
gospodărire. Mentalitatea ca resursă și abordări rezonabile;
principală a bunei gospodăriri. Utilizarea
rațională a resurselor în raport cu sistemul
de valori. Familia și copiii. Necesitatea
investirii în educația copiilor. Căminul
familial.
Nr. Activități de învățare și produse
Unități de competențe Unități de conținuturi Data Observaţii
ore școlare realizate
17. Pentru o viață de calitate consum 1 Elaborarea unor reguli privind
produse de calitate. Calitatea selectarea și consumul echilibrat al
produselor. Criterii de apreciere. produselor de calitate.
Consumul echilibrat. Influența socială
asupra consumului.
18. Dezbateri ”Idealul vieții: capriciu 1 Elaborarea argumentelor de grup;
personal sau necesitate vitală?”. Desfăşurarea dezbaterilor în baza
regulilor prestabilite.
18. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 Prezentarea unor secvențe de film
despre idealuri și reușita unor
personalități. Discutarea şi exprimarea
opiniilor argumentate..
Autoevaluarea în baza tabelului de
performanţă.
Unitatea de învățare: Modul de viață sănătos (7 ore)
3.1. Analiza impactului 19. Conceptul - modul de viață sănătos. 1 Prezentarea informațiilor privind modul
relațiilor sexuale Bazele cunoștințelor medicale cu sănătos de viață de medicul instituţiei
neprotejate, din referință la modul de viață sănătos. sau o persoană resursă.
perspectiva riscului
pentru sănătate și a 20. Curba fiziologică a capacității de 1 Realizarea sondajelor despre factorii ce
consecințelor de ordin muncă intelectuală. Modalitățile de influențează dezvoltarea capacității de
social; diminuare a stresului și oboselii. Cauze muncă intelectuală.
ale stresului. Mod de manifestare. Elaborarea unor sugestii pentru colegul
Modalități de diminuare a oboselii și de bancă, privind diminuarea stresului și
3.2. Stabilirea relației dintre extenuării. oboselii;
modul de viață și 21. Tulburările de nutriție. Obezitatea: 1 Analiza cazurilor de obezitate, bulimie,
consecințele asupra atitudine față de oamenii obezi. Bulimia. anorexie și a modalităților de diminuare
sănătății: oboseală, Anorexia. Modalități de depășire și de a lor.
extenuare, obezitate, etc; prevenire.
22. Relațiile sexuale neprotejate. 1 Redactarea unor fișe informaționale
Responsabilitatea partenerilor. Riscuri de referitoare la pericolul relațiilor sexuale
Nr. Activități de învățare și produse
Unități de competențe Unități de conținuturi Data Observaţii
ore școlare realizate
3.3. Aprecierea rolului ordin psihofiziologic și social. neprotejate.
imunității și imunizării Consecințe.
asupra sănătății proprii și 23. Imunizarea și imunitatea. 1 Dezbateri: Pro și contra imunizării;
a celor din jur; Imunizarea, proces natural și artificial: Elaborarea pliantelor care va fi
Atitudinea față de imunizarea artificială.. repartizat în instituție: Imunizare și
Mituri și beneficii. Modul de viață și imunitate – impact asupra sănătății.
imunitatea.
24. Proiect de grup: Promovarea 1 Realizarea unor filmuleţe promoţionale
modului de viaţă sănătos. elaborate în grup (care va fi
demonstrate elevilor din instituție)
Discutarea şi stabilirea criteriilor de
succes.
25. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 Prezentarea proiectelor şi evaluarea
reciprocă în baza criteriilor prestabilite.
Autoevaluarea în baza tabelului de
performanţă.
Unitatea de învățare: Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial (8ore)
4.1. Identificarea ofertelor 26. Preferințele profesionale și 1 Aplicarea testului ”Harta Intereselor”.
educaționale existente în dezvoltarea carierei. Cariera. Selectarea studiilor care se potrivesc cel
Republica Moldova, Planificarea carierei. Scopuri/ Obiective. mai bine cu interesele/ preferințele
relevante preferințelor și Studii, profesie, ocupație. elevilor.
aptitudinilor proprii;
27. Ofertele educaționale ale sistemului 1 Informarea din diverse surse despre
4.2. Valorificarea abilităților de învățământ din Republica Moldova. ofertele educaționale existente în
conexe profesiei alese, Sistemul de învățământ. Trasee și oferte Republica Moldova și solicitările pieței
prin activități educaționale. Preferințe, interese și studii. muncii.
antreprenoriale și de
voluntariat utile 28. Aptitudinile, aspirațiile, scopurile 1 Întocmirea unor liste cu experiențe
comunității în care în proiectarea carierei. Aptitudini și personale care ar putea fi valoroase
trăiește; tipuri de abilități. Valoarea aptitudinilor, pentru CV.
abilităților și atitudinilor pentru
Nr. Activități de învățare și produse
Unități de competențe Unități de conținuturi Data Observaţii
ore școlare realizate
4.3. Proiectarea cu proiectarea carierei.
responsabilitate a 29. Rețelele sociale (networking). 1 Analiza listelor de prieteni virtuali și
acțiunilor pentru Noțiunea de networking social. Tehnici nevirtuali din perspective acumulării
dezvoltarea unei cariere de menținere și dezvoltare a rețelei informațiilor cu referire la domeniile
de succes; sociale. Persoane-resursă. CV-ul profesionale de interes.
electronic. Completarea profilul personal pe
rețelele de socializare, cu accent pe
punctele forte pe care merită să le vadă
un posibilul angajator care va vizita
pagina de profil.
30. Voluntariatul și traseele paralele. 1 Formularea unor argumente cu referință
Domenii și activități de voluntariat. la decizia de a deveni voluntar.
Voluntariat pentru mediu, pentru oameni
nevoiași, persoane în etate etc.
31. Antreprenoriatul - opțiune în 1 Analiza necesităţilor cetăţenilor din
carieră. Activitatea de antreprenoriat. comunitate.
Beneficii și riscuri. Oportunități Identificarea unor idei de afaceri viabile
antreprenoriale în comunitate pentru comunitate.
32. Proiectarea carierei. Interesele și 1 Elaborarea unui Proiect de carieră, în
dezvoltarea carierei. Stiluri decizionale și care se trec toate scopurile/obiectivele
cariera. ce țin de viitoarea profesie și studiile pe
care ar dori să le urmeze.
33. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 Prezentarea proiectelor şi evaluarea
reciprocă în baza criteriilor prestabilite.
Autoevaluarea în baza tabelului de
performanţă.

S-ar putea să vă placă și