Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

LiceulTeoretic ”M.Eminescu ”
APROBAT COORDONAT
DirectorulInstituției
Directorul adjunct pentru instruire
____Svetlana Stoinov________ ______Grecu Diana______

„____” _______________________ 2020 „____” _______________________ 2020

PROIECT
DE LUNGĂ DURATĂ
la disciplinaEDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ pentru anul de studii
2020-2021, clasa a IX- a

Profesor:CovicAurica

Discutat la şedinţaComisieiMetodice, proces verbal nr.____ din_____________

Şef al ComisieiMetodice: __Grecu Diana _______

COMPETENȚELE SPECIFICE DISCIPLINEI


1. Receptareamesajelorvizualeşiartistico-plasticeîncontexte variate, manifestândsensibilitatepentrufrumosul din viaţăşiartă.
2. Exprimarea de sine princreațiivizual-plastice, demonstrândcreativitateși gust estetic.
3. Apreciereacreațiilor de artăplasticăînlimbaj specific, manifestând spirit critic și respect față de valorilenaționaleșicele ale altorculturi.
4. Transferareaabilitățilorartistico-plasticeîncontexteeducaționale/sociale/culturale, demonstrânddeschiderepentruvalorizareaexperiențelorartistice.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Nr. Nr. evaluări


Unitățiledeînvățare
ore EI EF ES Observțiii
(module)

Semestrul 1
1. Alfabetizarevizuală 6 1 1
2. Limbajulvizual-plastic 10 1 1 1
Totalsemestrul 1: 2 module 16 2 2 1
Semestrul 2
3. Compozițieşidesign 7 1 1

4. Istoriaartelorplastice 6 1 1
5. Valorizareaartelorvizual- 3 - - 1
plastice. Experiențepozitive
Totalsemestrul 2: 2 module 16 2 2 1
Totalan: 5 module 35 4 4 2
Unitățide Nr.
Detalierideconținut Data Resurse Evaluare Observații
competență ore
Modulul 1. Alfabetizarevizuală – 7 ore
1.Relațiaobiect –spațiu M1. cl.VI, p. 108-112
”Natura statică”. 1

2.Relația om-spațiu. ”Peisaj rural”. 1 M. cl.VI, p. 199-125 EI


1.1
3.Reprezentareanaturiistaticeprin diverse
Recunoașterearaportuluiobie
mijloace. 1 M. cl.V, p. 36-37
ct –
spațiuînmediulînconjurător 4.Peisajșinaturăstatică.
1.2.Explorarea materialelor, Abordarearealistășistilizată. 1 M. cl.VI, p. 119-125
instrumentelorșitehnicilor de 5.Legitățile de reprezentare a spațiului.
artăplasticăînredareapeisajulu Perspectivaliniară. 1 M. cl.VI, p. 113-115
ișinaturiistatice 6.Perspectiva aeriană.”Odaia mea ”. 1 M. cl.VI, p. 116- 118
1.3Aplicarea legităților de
reprezentare a
spațiuluiînimaginivizualplast 7.Valențeexpresive ale imaginiivizual –
ice plasticeîn opera de artă. 1 Probădeevaluare EF P2
1.4 Apreciereamodalităților
de valorificare a
legitățilorperspectiveiînrepre
zentareaspațiului.
Modulul 2. Limbajulvizual-plastic– 12 ore
2.1.Descrierea 1. Comunicareamesajelorartisticeprinexp
expresieielementelor de resiaeementelor de limbajvizual. 1 M. cl.VI, p. 92 EI
limbajvizual-plastic 2. Modulareașimodelarealiniilor, M. cl.VI, p. 94-96
înnaturășicreații de artă formelor: Forma plană. 1 M. cl.V, p. 32-35

2.2.Utilizarea 3. Transformareaartistică a formelo. M. cl.V, p. 32-35.


expresivitățiielementelor de Topicaformei. 1 cl.VI, p.94-96
limbajvizual-plastic 1 M. cl.V, p. 28-29
pentrureprezentareastăriloraf 4. Gradațiavalorică a culorii.
5. Imagini monocrome și policrome. 1 M. cl.VI, p. 103/105
6. Acorduri cromatice. Dominanta Probă de evaluare
cromatică. 1 M. cl.VI, p. 103-104 EF P11
7. Mijloace de expresie / de comunicare.
specific artelorvizual. Imaginisimbol. 1 Probădeevaluare ES P7
8. Tratareapicturală a
2.3.Explorareaprocedeelor de imaginii :nuanțeșinuanțare. 1 M. cl.VI, p. 101-102
transformareartistică a
formeiînprocesulcreăriiimagi
nilorvizualplastice. 9. Gama cromatică: gamacaldă, M. cl.VI, p. 103/106-
2.4. gamarece. 1 107
Experimentareaamestecului
de 10. Gama acromatică. 1 M. cl.VI, p. 105
culoriîntratareapicturalăaima 11. Imagineadecorativă. Modalități de
ginii. expresie specific tratării decorative a
2.5. imaginii :stilizareaformelor: caldă,
Argumentareaexpresieieleme rece; creareamotivuluidecorative. 1 M. cl.VII, p. 35-38
ntelor de limbaj visual-
plastic înlucrăripropriiși 12. Clarobscurul- procedeu de
opera de artă reprezentare a
volumuluiobiectelorpesuprafațaplană. 1 M. cl.VI, p. 108-112
3. Compozițieși design- 7ore
1.Mijloaceșiprocedeeartistice de realizare a
compoziției. 1 M. cl.V, p. 53-54 EI
3.1. M. cl.V p 46-48
Distingireamijloacelorșiproce 2.Tipuri de compoziție : închisă, deschisă. 1 M. cl.VI 126
deelorartistice de realizare a 3. Schemecompoziționale : înpătrat,
compoziției visual-plastice. încerc. 1 M. cl.VI 137-139
3.2. Aplicareaprocedeului de
proporționareînreprezentarea 4. Proporțiaînreprezentareaportretuluiși a
portretuluiși a corpuluiuman. corpuluiuman. 1 M. cl.VI p. 126-127
3.3.Explorareamaterialelor,
instrumentelorșitehnicilor de
artăpentruabordarea artistic a 5.Proporționareînreprezentareaportretuluiși a
unuisubiect. corpuluiuman. 1 M. cl.VI p. 128
6.Subiectullucrăriiplastice. Relațiasubiect -
material – tehnică. 1

7.Elemente de design. Compunereaimaginii


digitale. 1 Probă de evaluare EF P3

4. Istoriaartelor plastic-6 ore


4.1.Distingerea elementelor M. cl.VI p. 154-159 EI
specifice artei din Evul 1. Arta EvuluiMediu: - arhitectură; - 1
Mediu și Renaștere în picturămonumentală: frescă, mozaic,
diverse contexte icoane.
educaționale și culturale. M. cl.VI p. 149
2. Stiluri de artă: bizantin. 1
4.2. Aprecierea valorică a M. cl.VI p. 150-151
operelor de artă plastică din 3. Stiluri de artă: romanic. 1
Evul Mediu și Renaştere. 1 M. cl.VI p. 152-153
4. Stiluri de artă: gotic.
4.3. Valorizarea istoriei
artelor medievale și
renascentiste în diverse
M. cl.VII, p. 67-69
proiecte creative. 5. Arta Renaşterii: - pictură; - 1
sculptură; - arhitectură.
Probă de evaluare EF P8
6. Arta Renaşterii: - pictură; - 1
sculptură; - arhitectură
5. Valorizareaartelorvizual-plastice. Experiențe positive- 3 ore
5.1 Organizarea unor 1. Evenimente şi proiecte artistice: 1 Probă de evaluare ES P14
expoziții, vernisaje de școlare și extrașcolare.
creații vizual-plastice. 2. Activități diferențiate de postevaluare 1 Sarcini diferențiate
3. Excursie: Muzeul Naţional de Artă al 1
5.2. Colaborarea în cadrul
pregătirii unor evenimente Moldovei
școlare/ extrașcolare de
promovare a artelor.

S-ar putea să vă placă și