Sunteți pe pagina 1din 6

12.09.

2021 (9)
Leziunea (art. 1221-1224 C.civ)
Leziunea reprezinta acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare
între prestațiile celor doua parti.
Structura leziuni:
1. Un element obiectiv - adică disproportia de valoare intre contraprestatii
2. UN element subiectiv - adica profitarea de situatia speciala/concreta de starea de nevoie
in care se afla partea contractanta.
Domeniu de aplicare
A. În cazul minorului
- Trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
- Sa fie vorba de un act juridic de administrare
- Sa fie un act juridic bilateral, cu titlu oneros comutativ
- Sa fie vorba de minorul intre 14-18 ani, adică cu capacitatea de exercitiu
restransa.
- Sa fie încheiate fără încuviințarea ocrotitorului legal (parinte/tutore) si sa
producă o vătămare minorului.
-
B. În cazul majorului art. 1222
- Trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
- disproportia de valoare sa depaseasca jumătate din valoarea prestației
părților.
- sa subziste pana la introducerea cereri de chemare în judecată. (art.
1222 C.civ)
Sanctiune:
Nulitatea relativă - La fel ca și în cazul celorlalte vicii de consimțământ, și adaptarea contractului
art. 1213 C.civ de la eroare.
Art. 1223 - 1224 ! Foarte Important (Termenul de prescriptie)
Stabilește un termen special de prescriptie extinctiva de 1 an de la data incheiari actului juridic
respectiv.
Leziune nu va fi aplicată în cazul actelor juridice aleatorii, în cazul tranzactiei, și în alte cazuri
prevăzute de lege.
pag 181

Cerințele de valabilitate ale obiectului actului juridic civil


Definitie obiect ajc - de luat în vedere
Art. 1225 C.civ
● Obiectul actului juridic trebuie sa fie determinat și licit, sub sancțiunea nulitatii absolute.
A nu se confunda obiectul actului juridic civil cu obiectul obligației ( art. 1226 C.civ)
Conditiile:
● Obiectul sa fie determinat, adica prestatia (acțiunea sau inacțiunea părților) trebuie sa
fie individualizată corect. (art 1225 C.civ)
● Obiectul sa fie licit (art 1225 C.civ alin. 3 - dispune ca obiectul este ilicit, atunci cand
este prohibit de lege, sau contravine ordinii publice sau bunelor moravuri)
● Obiectul sa existe (art 1228 C.civ prevede aceasta condiție - Actul juridic va fi valabil
chiar dacă obiectul nu exista în momentul incheierii actului însă acesta va exista ulterior
la data, sau momentul executarii actului)
Bunurile viitoare pot forma obiectul actelor juridice civile.
● Obiectul sa fie posibil (art. 1227 C.civ) din punct de vedere juridic se face diferenta
intre imposibilitate absoluta - adica pentru orice subiect de drept. Si imposibilitate
relativa - adica obiectul este imposibil de realizat doar pentru un anumit debitor / sau
pentru o anumită categorie de debitor (cine poate sa traverseze un canal într-un anumit
timp, nu poate fi realizat doar de un atlet profesionist, și nu de toata lumea)
● Obiectul sa fie în circuitul civil (art. 1229 C.civ) - adică părțile sa poată încheia cu
privire la el acte juridice civile.
Speciale:
● Obiectul sa constea intro fapta personala a celui care se obliga* aceasta condiție
devine de actualitate în cazul actelor juridice cu caracter personal (intuito personae)
● Existența autorizației administrative, sau judiciare în cazurile în care lege impune
existența unei asemenea autorizații. (art 207 C.civ)

Cauza (scopul) Actului Juridic civil


Cauza sau scopul actului juridic civil reprezinta obiectivul urmarit de catre partii la incheierea
actului juridic. (art. 1236 C.civ)

Condițiile de valabilitate ale cauzei (3)


● Cauza sa existe - acest element nu exista, atunci cand partea sau subiectul de drept nu
are aptitudinea de a-și reprezenta corect consecințele juridice ale faptelor sale. Lipsa
cauzei se poate datora lipsei discernamantului.
Lipsa cauzei este identică cu situația în care acest element este fals.
Art 1238 C.civ sancționează lipsa cauzei cu anulabilitatea actului (nulitate relativa)
exceptand cazul în care contractul a fost greșit calificat și poate produce alte efecte
juridice.
ANULABILITATE = NULITATE RELATIVA
NUL = NULITATE ABSOLUTA
● Cauza sa fie licită (art 1236 alin. 2 C.civ) cauza este ilicita atunci cand este contrara
ordini publice si bunelor moravuri.
● Cauza sa fie morala (art 1236 alin. 3 C.civ) cauza este imorala atunci cand este
contrară bunelor moravuri.
! Întotdeauna cauză ilicită și imorala va fi sancționată cu nulitatea absoluta.

Proba cauzei
Art 1239 C.civ
Actul juridic va fi valabil și atunci cand cauza nu este expres prevăzută.
Existența unei cauze valabile se prezumă până la proba contrară.

Forma actului juridic civil


*condiție specială - doar cand legea prevede, de regula nu se cere forma pe baza principiului
consensualismului. - important pentru opozabilitate fata de terii.
Definitie: Reprezinta acea conditie speciala care consta in indeplinirea anumitor formalități
solemne, cerute în mod expres de lege pentru valabilitatea actului civil. (foma ad valaditatem)
Pentru Validitate actului juridic civil - ad validitatem
Pentru Proba actului juridic civil - ad probationem
Pentru Opozabilitatea actului juridic civil - Ad opozabilitem
● Regula în dreptul nostru civil este principiul consensualismului adică pentru a fi
valabile actele juridice civile nu trebuie sa respecte o anumita forma, fiind suficient
simplul acord de voință al părților pentru încheierea valabilă a actelor. (art. 1178 C.civ)
Forma ad validitatem
Este acea condiție specială prevăzută de lege în mod expres pentru anumite categorii de acte
juridice civile. Nerespectarea acesteia atrage sancțiunea nulitatii absolute - actul juridic
respectiv nu va produce nici un fel de efecte juridice.
● Forma ad validitatem este incompatibilă cu manifestarea de tacita de vointa.
● În cazul în care pentru un act juridic civil legea pretinde respectarea acestei forme ea va
trebui respectată și de actul aflat în interdependență cu cu un alt act considerat principat.
(accesorium sequitur principale)
● Exemple: donatia, testamentul, vânzarea unei moșteniri, contractul de societate, etc.)

12.16.2021 (10)
Forma ad probationem
~Forma pentru proba actului juridic civil
Definitie: Reprezinta acea conditie indicata sau prevazuta in mod expres de lege pentru ca
actul juridic civil sa poată fi probat.
! De cele mai multe ori forma ad probationem este reprezentata de forma scrisa.
! Sanctiunea nerespectari acestei forme va fi imposibilitatea probari actului juridic civil prin alt
mijloc de proba.
● Exemple: contractul de tranzactie - tranzactia; contractul de societate; contractul de
depozit; contractul de transport;
Forma ad opposabilitatem
~Forma pentru opozabilitatea fata de terti
Definitie: Desemnam prin forma ad opposabilitatem acele formalitatii cerute de lege care sunt
necesare pentru a face actul juridic civil opozabil și tertilor.
Terti: Acele persoane care nu au participat la încheierea actului juridic civil însă asupra
cărora se răsfrâng efectele unui anumit act juridic.
Exempe: mostenitorii; creditorii partilor;
Exemple: pentru bunurile mobile - publicitatea realizata prin cartile funciare; bunurile mobile -
publicitatea realizata prin intermediul registrului national de publicitate mobiliara;

Modalitatiile actului juridic civil


1. Termenul (art. 1412 C.civ)
Definitie: Acea modalitate a actului juridic civil care consta într-un eveniment viitor, si sigur ca
realizare pana la care este amanata inceperea sau dupa caz stingerea exercitiului drepturilor
subiective civile si a obligatilor corelative.
● Clasificare:
○ Dupa efectele produse, in funtie de efectele produse
Termenul suspensiv (art. 1412 C.civ) pana la implinirea caruia este amanata inceperea
exercitiului dreptului si a obligatilor.
Termenul extinctiv (art. 1412 C.civ Alin. 2) acel termen pana la implinirea caruia este amanata
stingerea drepturilor si a obligatilor.
In functie de persoana caruia ii profita:
Temen in favoarea debitorului
! Ca regula in dreptul nostru termenul este stipulat - profita debitorului.
Termen in favoarea creditorului
Termen in favoarea ambelor partii
- Importanta clasificarii persoana (debitorul,creditorul sau ambele parti) in favoarea caruia
este stipulat termenul poate sa renunte la beneficiul acestuia fara a avea nevoie de
consimtamantul celeilalte partii. ex: plata inainte de termen a unei facturi
In functie de izvorul sau:
- Unde este prevăzut
Termen voluntar: stabilit de partii
Termen legal: stabilit de lege
Temen judiciar (jurisdictional): stabilit de instanta in cazurile in care prin lege se prevede
aceasta posibilite.
În funcție de cunoașterea sau necunoașterea datei de împlinire a termenului la momentul
încheierii actului:
Termen cert - a cărui scadenta se cunoaste cu exactitate, la momentul incheieri actului.
Termen incert - a cărui scadenta nu se cunoaste la momentul incheieri actului.
Exemplu: data mortii intretinutului in contractul de întreținere;
Efecte
Efectele termenului suspensiv
- Daca debitorul face plata inainte de scadenta, aceasta va fi valabila si nu se va putea
solicita restituirea.
- In actele juridice translative de proprietate (vanzarea) existenta unui termen nu amana
transferul acestor drepturi.
- Inainte de implinirea termenului, titularul dreptului poate lua masuri de conservare
asupra patrimoniului sau.
II. Conditia
Art. 1017 -1019 C.civ - nu ii corect articolul ii defapt 1399 C.civ
Acea modalitate a actului juridic civil care consta într-un eveniment viitor si nesigur ca realizare
de care depinde însăși existența actului juridic civil.
Clasificare
In functie de efectele pe care le produce
Conditia suspensiva
- De a carei indeplinire depinde nasterea (eficacitatea) drepturilor subiective civile si a
obligatiilor.
- Exemple la pg. 211
Coditia rezolutorie
- Acea conditie de a carei indeplinire depinde insasi desfintarea dreptrilor si a obligatilor
corelative, este de fapt incetarea actului.
In raport cu vointa partilor referitor la realizarea sau nerealizarea evenimentului
Conditie cazuala
- Atunci cand realizarea sa depinde exclusiv de hazard (întâmplare - nu are legatura cu
voința părților)
Conditie mixta
- Atunci cand realizarea evenimentului depinde atat de vointa uneia dintre parti cat si de
vointa unei persoane determinate.
Conditia potestativa
- Acea conditie a carei realizare depinde de vointa uneia dintre parti.
Dupa cum conditia consta in realizarea sau nerealizarea evenimentului
Conditia pozitiva
- Este acea care afecteaza existenta drepturilor si a obligatilor printr-un eveniment care
urmeaza sa se implineasca
Conditia negativa
- Consta intrun eveniment care urmeaza sa nu se implineasca.
Efecte
Efectele conditiei suspensive
- 1. Creditorul nu poate cere executarea obligatiei
- 2. Pana la implinirea conditiei debitorul nu datoreaza nimic iar daca face plata aceasta
este valabila, si nu va putea sa ceara restituirea ei.
- 3. In actele juridice translative de proprietate, transferul drepturilor nu se va produce.
(pana la implinirea conditiei)
Efectele conditiei rezolutorii
- Pana la implinirea conditiei debitorul trebuie sa isi execute obligatia asumata iar
creditorul poate sa solicite executarea acesteia
- Un drept dobandit de catre o persoana sub conditie rezolutorie va putea fi transmis tot la
fel.
- Daca se va realiza conditia rezolutorie actul juridic civil, urmeaza sa se desfinteze
retroactiv, iar partile vor fi obligate sa isi restituie prestatile.
III. Sarcina
Defintie: Acea modalitate specifica liberalitatilor care consta intro obligatie de a da, a face, sau a
nu face, impusă de către dispunător gratificatului (
Dispunator - persoana care face
Gratificat - cel ce primeste)
- Sarcina poate fi stipulata, stabilita în favoarea dispunatorului, a gratificatului, sau a unui
tert.
- Aceasta modalitate afectează doar executarea actului neavand nici o influență asupra
valabilității acestuia.
Efectele actului juridic - din carte(notiune, determinarea efectelor)
PRINCIPILE CARE REGLEMENTEAZA EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL
2. Principiul forței obligatorii (art. 1270 C.civ)
- Acea regula fundamentala conform careia intelegerea partilor are intre acestea “forta de
lege”.
- Actul juridic civil va trebui respectat, atat de catre partii cat si de catre terti sau chiar de
catre intanta de judecata.
- Forta obligatorie a oricarui act juridic civil nu este insa absoluta principiul cunoscand mai
multe exceptii in sensul restrangerii sau extinderii fortei obligatorii.
3. Principiul irevocabilitatii actului juridic civil
- Acest principiu reprezinta o consecinta directa a principiului fortei obligatorii si stabileste
regula in conformitate cu care un act juridic civil incheiat de comun acord de catre parti
va putea fi desfintat tot numai in aceasta maniera;
- Actele juridice unilaterale ca regula nu pot fi desfintate / denuntate (1234 -foloseste
acest cuvant in cazul in care cineva doreste sa puna capat unui act unilateral) decat in
mod exceptional unui act care deprinde vointa contrara autorului sau.
Exceptii
Acest principiu are exceptii atat pentru actele bilaterale, cat si pentru cele unilaterala.
- Vazut exemple din carte (1-2 pentru examen)
4. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil
Definitie: Desemneaza regula potrivit careia actul juridic civil produce efecte doar intre partile
care l-au inceiat in mod exceptional, atunci cand legea prevede efectele actului se vor extinde si
asupra succesorilor partilor.
Exceptii
- Si acest principiu cunoaste mai multe exceptii, dintre care unele sunt reale, iar altele
aparente. (citit din carte - nu ii important in anul 1 dar ajuta)
- * singura exceptie reala de la acest principiu o reprezinta stipulatia pentru altul -
reprezinta acea conventie prin care o parte numita promitent se obliga fata de stipulant
sa execute o prestie in favoare unui tert denumit tert beneficiar. (de acea operatia in sine
se numeste stipulatia pentru altul)
-
DUPA VACANTA NULITATEA SI PRESCRIPTIA - PANA LA PAGINA 268 INVATAT PE CONT
PROPRIU IN VACANTA.

S-ar putea să vă placă și