Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect/Project MODIFICARE FATADA, EXTINDERE DEGAJAMENT PROTEJAT EXISTENT SI

CONSTRUIRE CIRCULATII VERTICALE, CONSTRUIRE PLATFORMA


DESCARCARE SI ZONA GARARE VEHICULE APROVIZIONARE MARFA,
AMENAJARI EXTERIOARE SI INTERIOARE SI ORGANIZARE DE SANTIER

Beneficiar/Client COTROCENI PARK S.A.


Amplasament/Location B-dul G-ral Paul Teodorescu (fost Vasile Milea) Nr. 4
Proiectant/Designer ARCHITECT SERVICE S.R.L.
Nr. Proiect/ Project No. 2007.203
Specialitate/Speciality ARHITECTURA
Faza/Project phase PTh

CONDITII GENERALE

Pentru realizarea lucrarilor de constructii la un inalt standard de calitate, se vor studia cu atentie toate
piesele desenate si scrise, se va intocmi graficul de esalonare a executiei lucrarilor conform specificului
tehnologic. In cazul in care exista neconcordante se vor cere precizari sefului de proiect de specialitate.
Dispozitiile de santier date de beneficiar si proiectant, cu respectarea normelor legale in vigoare, au
aceeasi putere ca si proiectul tehnic. Nu se vor executa lucrari care contravin normativelor existente,
produsele pentru constructii vor respecta legislatia europeana fiind agrementate sau avand certificate de
conformitate.
REALIZARI MOCK-UP

La solicitarea proiectantului se vor realiza mostre scara 1:1 pentru diferite imbinari intre materiale si
elemente de finisaj: panou fatada, spatii comune (lobby parter, lift lobby parter, lobby etaj curent, grupuri
sanitare). Pentru lobby parter se vor selecta de catre proiectant, de comun acord cu executantul, zonele
care vor fi detaliate la nivel de executie, direct in teren.
Se va realiza 1 etaj mostra (spatii comune) cu conditia ca in urma vizionarii si emiterii listei de observatii sa
fie remediate neconformitatile pe etajul respectiv si implementate in continuare, in intreaga cladire.
STANDARDE SI REGLEMENTARI

1. Rezistenta mecanica si stabilitate.

C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
P 100-1/2006 Cod de proiectare seismica – partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri
C 26-85 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive.

2. Securitatea la incendiu.

- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor, aprobate


prin Legea 212/1997 privind aprobarea Ordonantei nr. 60/97; OG 88/2001 privind infiintarea, organizarea
si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
- C.58-96 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in
constructii, elaborate de Comandamentul Pompierilor - Centrul de Studii si Experimentari pentru
Prevenirea si Stingerea Incendiilor, aprobate cu Ordinul ICCPDC MLPAT nr. 24/N/03.04.1996;
MEMORIU TEHNIC
AMENAJARI SI EXTINDERI AFI C. Bld.G-ral Paul Teodorescu, nr.4, sector 6,Bucuresti arhitectura FP 008-18/1.1

DATA 23.12.2021 PROIECT NR.2007.203 CAIETE DE SARCINI 1/4


- Legea 307/2006 actualizata prin OUG 70/2009 si normele generale din 2007 privind apararea impotriva
incendiilor
- Norme cuprinse in Ordinul MAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor
- Normativ P 118/99 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la
actiunea focului, elaborate de INCERC si IPCT si aprobate prin Ordinul IGSIC si IPCT nr. 10/3/ 1983 cu
modificarile aprobate cu Ordinul ICCPDC nr. 11/88 si MLPAT 27/N/99;
- Normativ P118/2 – 2013 Partea a II-a – Instalatii de Stingere
- Normativ C300/1994- - Normativ aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 20/N/11.06.1994 pentru prevenirea si
stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii.
- Ordin MTCT nr. 1.822 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi
încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performantelor de comportare la foc, modificat si
completat de Ordin nr. 133 din 3 feb 2006
- ORDIN nr.786/2005 - Ordin al MAI privind modificarea si completarea Ordinului MAI nr.
712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de
urgenta;
- Ordin nr.1312/2006 - Ordin pentru normele metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si
stingerea incendiilor;
- Hotarâre nr.1739/2006 - Hotarare privind aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii si / sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
PE 009/93 - Norme de prevenire si dotare împotriva incendiilor.
3. Igiena, sanatate , si mediu inconjurator.

- OUG nr. 195/2005 - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 aprobata cu Legea 265/2006
privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. nr. 78/2000 - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 aprobata cu Legea 426/2001
privind regimul deseurilor.
4. Siguranta si accesibilitate in exploatare

-Legea nr 10/18 ianuarie 1995 privind “Calitatea in Constructii”, republicata in 2015 cu modificarile si
completarile ulterioare;
-NP-068/2002 “Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare”;
-NP-051-2012 "Normativ privind adaptarea cladirilor civile la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap".
5. Protectia impotriva zgomotului

- C125-2013 Normativ privind acustica in constructii si zone urbane


- STAS 1957/1,2,3-88 Acustica. Terminologie.
6. Economia de energie si izolare termica

- Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.


- Normativele C107/7 – 2002 - Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de
inchidere ale cladirilor.

MEMORIU TEHNIC
AMENAJARI SI EXTINDERI AFI C. Bld.G-ral Paul Teodorescu, nr.4, sector 6,Bucuresti arhitectura FP 008-18/1.1

DATA 23.12.2021 PROIECT NR.2007.203 CAIETE DE SARCINI 2/4


- Normativele C107-2005 rev. 2010 - Normative privind calculul termotehnic al elementelor de constructie
ale cladirilor (inlocuieste C107/1,2,3,4,5)
- C 112-86 -"Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrari
de constructii. " si completarile aparute la normativ
- NP040-2002 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri.
- STAS 2355/3-75 "Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri"
- STAS 3303/1 -84 “Pantele acoperisurilor"
- NP 048-2000 Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a
instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora
- HG 1735 / 2006 Hotarârea de Guvern nr. 1735 / 2006 publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr.
1008 din 19/12/2006, privind Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 174 / 2002.
- PCC - 016 / 2000 Procedura de executie privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit
publicat în Buletinul Constructiilor nr. 6 / 2001.
MASURI DE PROTECTIE SI IGIENA MUNCII

La elaborarea proiectului s-a tinut seama de prevederile urmatoarelor acte normative:


- Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.
646 din 26 iulie 2006;
- HG 1425/2006- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr.319/2006, publicata in MO nr. 882/30.102006
- HG 955/2010 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006
-HG 300 /2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile.
-HG nr.355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, completata cu HG 1169/2011.
-HG nr.971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate
la locul de munca ;

Inainte de inceperea lucrarilor beneficiarul va preda executantului, releveul tuturor instalatiilor


tehnologice si energetice din zona santierului si va lua masuri de devierea sau scoaterea lor din functiune
pe toata durata executiei lucrarilor.
La executie, executantul si beneficiarul vor tine seama atat de dispozitiile normelor mai sus mentionate,
cat si de alte norme de protectia si igiena muncii in constructii, specifice activitatii de santier sau uzina, in
vigoare la data executarii lucrarilor.
Pe timpul executarii lucrarilor de constructii,instalatii, drumuri, etc., se vor respecta reglementarile tehnice
in vigoare, din care se mentioneaza, fara a se limita la acestea, urmatoarele :
1.Norme Generale de Protectia Muncii-editia 2002
2.Norme specifice de protectia muncii :
- N.S.23 -Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.
- N.S.111 - Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale.
- N.S.91 - Norme specifice de securitatea muncii pentru izolatii termice, hidrofuge si protectie
anticoroziva.
- N.S.89-Norme specifice de securitatea muncii la lucrari de montaj, utilajetehnologice si constructii
metalice.
MEMORIU TEHNIC
AMENAJARI SI EXTINDERI AFI C. Bld.G-ral Paul Teodorescu, nr.4, sector 6,Bucuresti arhitectura FP 008-18/1.1

DATA 23.12.2021 PROIECT NR.2007.203 CAIETE DE SARCINI 3/4


- N.S.3-Norme specifice de securitate a muncii la fabricarea, transportul si depozitarea oxigenului si
azotului.
- N.S.42 - Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice.
- N.S.65 - Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.
- N.S.26 - Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire.
- N.S.2 - Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.
- N.S.12 - Norme specifice de securitate a muncii pentru lucru la inaltime.
- N.S.7 - Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de betoane si prefabricate din beton.
- N.S.28 - Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare.
- N.S.27 - Norme specifice de securitate a muncii pentru zidarie, montaj prefabricate si finisaje.
- N.S.57-Norme specifice de securitate a muncii pentru manipulare, transport,depozitare (manual si
mecanizate)

LEGISLATIE SPECIFICA CONEXA

- Lege nr.10/1995 privind calitatea în construcţii cu completările şi modificările ulterioare (H.G.R.


nr.498/2001; Legea nr.587/2002; Legea nr.123/2007)
- Lege nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri
pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G.R. nr.122/2004; Legea
nr.119/2005; Legea nr.52/2006; Legea nr.376/2006; Legea nr.117/2007; Legea nr.101/2008; O.U.G.R.
nr.214/2008; O.U.G.R. nr.228/2008; Legea nr.261/2009)

C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente

Intocmit:
Arh. Florin-Petru Florescu

Verificat:
Arh. Constantin Ciurea

MEMORIU TEHNIC
AMENAJARI SI EXTINDERI AFI C. Bld.G-ral Paul Teodorescu, nr.4, sector 6,Bucuresti arhitectura FP 008-18/1.1

DATA 23.12.2021 PROIECT NR.2007.203 CAIETE DE SARCINI 4/4

S-ar putea să vă placă și