Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 114 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Vineri, 4 februarie 2022

SUMAR

Nr. Pagina

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
4. — Ordonanță de urgență pentru completarea art. 52
din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice ........ 2–3
141. — Hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din
fondul forestier național, fără compensare, de către
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere — S.A. a terenului forestier în suprafață de
95,4697 ha, în vederea realizării obiectivului de interes
național și utilitate publică „Autostrada Brașov—Târgu
Mureș—Cluj—Oradea, Secțiunea 3 B Mihăiești—
Suplacu de Barcău”.................................................... 3–4
171. — Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 7 februarie
2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19 ............................ 5–15

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
M.19. — Ordin al ministrului apărării naționale privind
declasificarea unor ordine ale ministrului apărării
naționale emise în perioada 2018—2021 .................. 16
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/4.II.2022

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
Având în vedere că:
a) pentru a permite îndeplinirea misiunii și a obiectivelor generale — astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 4 alin. (1)
din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Română de Televiziune este obligată să achiziționeze de la
parteneri externi drepturile de difuzare pentru programe, evenimente sportive, artistice, filme, concursuri internaționale, cu câțiva
ani înainte ca aceste evenimente să aibă loc și/sau ca respectivele programe să fie difuzate;
b) deținătorii drepturilor sublicențiate potrivit statutelor și regulilor proprii condiționează acordarea acestor drepturi de
încheierea contractelor multianuale și efectuarea unor plăți anticipate, în tranșe anuale în conformitate cu prevederile contractuale;
c) în scopul apărării interesului publicului larg transmiterea/difuzarea de către postul public de televiziune — televiziunea
națională având difuzare „în clar” la nivel național prin rețeaua de emițători deținuți de Societatea Națională de Radiocomunicații
S.A. — RADIOCOM, emițători care fac parte din MUX1 Național și care acoperă, conform licenței Autorității Naționale pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații — ANCOM, peste 90% din populație, cetățenii români putând astfel recepționa în mod
gratuit cu echipament compatibil programele emise de Societatea Română de Televiziune pe satelit, în pachetul propriu, precum
și faptul că, în conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările
ulterioare, toți distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligația includerii în oferta de servicii a programelor Societății
Române de Televiziune — evenimentele sportive, cultural-artistice de importanță deosebită — branduri exclusive ale serviciului
public de televiziune — și/sau cele de importanță majoră, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 47/2003 privind stabilirea evenimentelor de importanță majoră difuzate în cadrul programelor de televiziune, răspunde
obiectivelor generale de informare, educație, divertisment, televiziunea națională având, printre altele, obligația promovării valorilor
sportive și ale creației autentice culturale, naționale și universale;
d) potrivit Codului financiar al European Broadcasting Union — EBU, în cadrul căreia Societatea Română de Televiziune
are calitatea de membru fondator, achiziționarea drepturilor de difuzare pentru cea mai mare parte a competițiilor sportive, pentru
programe ce conțin concerte importante, precum Concertul de Anul Nou de la Viena și Concertul de la Schönbrunn, concursul
Eurovision Song Contest și altele asemenea, se negociază și se contractează cu mult timp înainte de momentul desfășurării
evenimentelor, iar plata este necesar a fi efectuată, în cele mai multe cazuri, anticipat, există riscul pierderii drepturilor de difuzare,
precum și a sumelor deja achitate;
e) neadoptarea în regim de urgență a acestor măsuri ar avea ca efecte imposibilitatea achiziționării și pierderea drepturilor
de difuzare a unor evenimente sportive, cultural-artistice de importanță deosebită și/sau majoră, precum Campionatul Mondial de
Fotbal 2022 din Qatar, Concertul de Anul Nou de la Viena, ori imposibilitatea participării României la concursul internațional
Eurovision 2022, cu consecința afectării activității și misiunii serviciilor publice de radio și de televiziune în ceea ce privește
îndeplinirea obiectivelor generale, dar și a celor specifice fiecărui serviciu public;
f) Societatea Română de Televiziune în calitate de serviciu public de televiziune a dobândit statut de membru în cadrul
unor importante structuri internaționale, cum sunt Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, Asociația Televiziunilor Publice
Regionale din Europa — CIRCOM Regional, Uniunea Internațională de Radio și Televiziune — U.R.T.I., Asociația Europeană de
Publicitate de Televiziune — EGTA, Conferința Permanentă a Audiovizualului Mediteranean — Co.Pe.AM., Federația Internațională
a Arhivelor de Televiziune — FIAT/IFTA, iar cotizațiile anuale stabilite/datorate trebuie achitate anticipat și integral la începutul
fiecărui an calendaristic, cu excepția cotizației anuale stabilite de către EBU, care este plătibilă în 4 tranșe;
g) Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, permite, conform prevederilor
art. 52 alin. (8), efectuarea de plăți în avans de până la 30% din fondurile publice — aceste dispoziții fiind inaplicabile în raport cu
regulile organismelor internaționale și/sau cele ale titularilor de drepturi asupra respectivelor programe, aceștia condiționând
acordarea drepturilor de transmisie/difuzare de efectuarea unor plăți anticipate, integral ori în tranșe anuale — aspect care intră
în contradicție cu legislația actuală aplicabilă fondurilor alocate de la bugetul de stat;
h) prin Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative a fost eliminată taxa pentru serviciul public de televiziune, respectiv pentru serviciul public de radiodifuziune, ce constituia
o mare parte din veniturile proprii ale celor două servicii publice,
apreciind că nesoluționarea în regim de urgență a măsurilor necesare ar avea ca efecte imposibilitatea achiziționării și/sau
pierderea de către Societatea Română de Televiziune a drepturilor de participare și/sau de difuzare aferente acțiunilor, programelor
și evenimentelor menționate mai sus, unele dintre acestea devenite branduri ale televiziunii române, fiind difuzate de postul public
de televiziune de zeci de ani, pentru care serviciul public de televiziune deține drepturi exclusive, conform detaliilor contractuale
negociate cu partenerii, cu consecința nedifuzării acestora, ceea ce ar priva serviciul public de televiziune, dar și publicul acestuia
din țară, dar și din afara granițelor țării, de una dintre sursele principale de informare a publicului cu privire la actualitatea/creația
culturală națională și internațională, precum și valorile sportive naționale și universale,
luând în considerare necesitatea funcționării în cele mai bune condiții și pentru ducerea la îndeplinire a scopului și a
misiunii publice celor două servicii publice de radio și de televiziune — servicii publice autonome de interes național,
adoptarea măsurilor vine în aplicarea principiilor din Constituția României, republicată, care consacră accesul la cultură.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/4.II.2022 3

Întrucât elementele anterior menționate vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — La articolul 52 din Legea nr. 500/2002 privind artistice internaționale, precum și plata cotizațiilor la Uniunea
finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Europeană de Radio și Televiziune. Prin hotărâre a Guvernului
Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările și se stabilesc categoriile de cheltuieli pentru care se efectuează
completările ulterioare, după alineatul (91) se introduce un nou plăți în avans.”
alineat, alineatul (92), cu următorul cuprins: Art. II. — Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
„(92) Prin excepție de la prevederile alin. (8), Societatea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din
Română de Radiodifuziune și Societatea Română de 13 august 2002, cu modificările și completările ulterioare,
Televiziune pot efectua plăți în avans, de până la 100% din precum și cu completarea adusă prin prezenta ordonanță de
fonduri publice, conform contractelor încheiate, pentru urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României,
finanțarea activităților specifice privind achiziția drepturilor de Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor
difuzare a evenimentelor, acțiunilor și concursurilor sportive sau o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu
p. Președinte, director general
al Societății Române de Radiodifuziune,
Silvia Gavrilă
Președinte, director general
al Societății Române de Televiziune,
Dan-Cristian Turturică
p. Ministrul finanțelor,
Alin Chitu,
secretar de stat
București, 2 februarie 2022.
Nr. 4.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare,
de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. a terenului forestier
în suprafață de 95,4697 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și utilitate publică
„Autostrada Brașov—Târgu Mureș—Cluj—Oradea, Secțiunea 3 B Mihăiești—Suplacu de Barcău”
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), art. 38, 41 și 44 din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), art. 9, 14 și art. 28 alin. (5) din Legea nr. 255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările
și completările ulterioare, ale art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 1
alin. (2), art. 18 și 20 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011,
cu completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul (2) Terenul prevăzut la alin. (1) face parte din fondul forestier
forestier național, fără compensare, de către Compania național, se află în proprietatea publică a statului și se compune
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. a din:
terenului forestier în suprafață de 95,4697 ha, aflat în a) terenul în suprafață de 18,7372 ha, aflat în administrarea
proprietatea publică a statului, în vederea realizării obiectivului Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva, prin Ocolul Silvic
de interes național și utilitate publică „Autostrada Brașov—Târgu Almaș din cadrul Direcției Silvice Sălaj;
Mureș—Cluj—Oradea, Secțiunea 3 B Mihăiești—Suplacu de b) terenul în suprafață de 76,7325 ha, aflat în administrarea
Barcău”. Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, dobândit în condițiile
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/4.II.2022

Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate u.a. 15 B = 1,2732 ha, 96 = 2,2954 ha, în U.P. VI Treznea,
publică, necesară realizării unor obiective de interes național, u.a. 73 = 4,1612 ha, în U.P. I Bana, u.a. 5 A = 0,9219 ha și în
județean și local, cu modificările și completările ulterioare, pentru U.P. V Răstolț, 1C = 2,6428 ha, pe raza Ocolului Silvic Stejarul
care serviciile silvice sunt asigurate de către Ocolul Silvic Almaș, Zalău (34,2440 ha), în U.P. I Zalău, u.a. 50 B = 0,4654 ha, în
Ocolul Silvic Stejarul și Ocolul Silvic Blidaru. U.P. V Răstolț, u.a. 126 A = 0,6235 ha, u.a. 126 B = 8,7316 ha,
(3) Terenul prevăzut la alin. (2) lit. a) este localizat pe raza u.a. 127 A = 0,2703 ha, în U.P. VI Treznea, u.a. 82 A = 1,2621 ha,
Ocolului Silvic Almaș (18,7372 ha), în U.P. I Zimbor, u.a. 56 B% = u.a. 82 B = 3,4948 ha, u.a. 82 C = 0,6136 ha, u.a. 82 D =
0,0250 ha, u.a. 57 F% = 0,0022 ha, u.a. 59 B% = 0,0881 ha, în 0,7096 ha, u.a. 82 G = 2,9842 ha, u.a. 45 B = 0,5104 ha, u.a. 45
U.P. V Răstolț, u.a. 1 C% = 0,1074 ha, u.a. 1 E% = 1,4370 ha, C = 0,6698 ha, u.a. 43 B = 0,7910 ha, u.a. 43 C = 0,0997 ha, u.a.
u.a. 5 B% = 0,3990 ha, u.a. 5 D% = 0,1463 ha, în U.P. VI 44 C = 0,0668 ha, u.a. 30 E = 0,8249 ha, u.a. 30 G = 0,4448,
Sânmihai u.a. 2 F% = 0,9721 ha, u.a. 3 A% = 8,8724 ha, u.a. 3 u.a. 30 H = 0,7828 ha, u.a. 30 A = 0,7423 ha, u.a. 25 A = 0,2357 ha
D% = 1,9453 ha, u.a. 4 A% = 0,0959 ha, u.a. 4 B% = 1,6558 ha, și U.P. I Asociația Boghiș, u.a. 65 = 4,1637 ha, u.a. 67 D =
u.a. 4 C% = 2,2442 ha, u.a. 12 D% = 0,2972 ha, u.a. 15 A% = 5,7570 ha, pe raza Ocolului Silvic Blidaru (11,6672 ha), în U.P. I
0,3727 ha și U.P. VI Treznea 82R% = 0,0766 ha. Românași, u.a. 77 = 6,4783 ha, u.a. 78 A = 5,1889 ha.
(4) Terenul prevăzut la alin. (2) lit. b) este localizat pe raza: (6) Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier
— Ocolului Silvic Almaș (29,8706 ha), în U.P. I Zimbor, u.a. național a terenului prevăzut la alin. (1) este statul român.
38 = 2,1068 ha, u.a. 40 A = 3,2475 ha, u.a. 40 B = 0,2622 ha, Art. 2. — (1) Masa lemnoasă de pe terenul prevăzut la art. 1
u.a. 41 A = 1,5337 ha, u.a. 41 B = 0,1000 ha, u.a. 41 D = 2,0446 ha, alin. (1) se va exploata conform prevederilor art. 60 alin. (1)—(3)
u.a. 42 = 3,1072 ha, u.a. 52 Leg = 3,6663 ha, u.a. 52 = 2,1124 ha, și art. 62 alin. (1)—(3) și (6) și se va precompta potrivit art. 59
u.a. 53 A = 0,1978 ha, în U.P. VI Sânmihai, u.a. 15 B = 1,2732 ha, alin. (7) și (8) și pct. 27 din anexa nr. 1 din Legea nr. 46/2008 —
15 AA = 0,1976 ha, 96 = 2,2954 ha, în U.P. VI Treznea, u.a. 73 = Codul silvic, republicată, cu modificările și completările
4,1612 ha, în U.P. I Bana, u.a. 5 A = 0,9219 ha și în U.P. V Răstolț, ulterioare.
1C = 2,6428 ha; (2) Masa lemnoasă de pe terenul prevăzut la art. 1 alin. (2)
— Ocolului Silvic Stejarul Zalău (35,1947 ha) (29,0758 ha + lit. a) revine Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva.
6,1189 ha), în U.P. I Zalău, u.a. 50 B = 0,4654 ha, în U.P. V Art. 3. — Scoaterea definitivă a terenului prevăzut la art. 1
Răstolț, u.a. 126 A = 0,6235 ha, u.a. 126 B = 8,7316 ha, u.a. alin. (1) se face cu exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte
127 A = 0,2703 ha, în U.P. VI Treznea, u.a. 82 A = 1,2621 ha, obligații bănești, potrivit prevederilor art. 14 din Legea
u.a. 82 B = 3,4948 ha, u.a. 82 C = 0,6136 ha, u.a. 82 D = 0,7096 ha, nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
u.a. 82 G = 2,9842 ha, u.a. 45 B = 0,5104 ha, u.a. 45 C = publică, necesară realizării unor obiective de interes național,
0,6698 ha, u.a. 43 B = 0,7910 ha, u.a. 43 C = 0,0997 ha, u.a. 44 județean și local, cu modificările și completările ulterioare.
C = 0,0668 ha, u.a. 30 E = 0,8249 ha, u.a. 30 F = 0,9507 ha, u.a. Art. 4. — (1) Regia Națională a Pădurilor — Romsilva, prin
30 G = 0,4448, u.a. 30 H = 0,7828 ha, u.a. 30 A = 0,7423 ha, u.a. Direcția Silvică Sălaj, Ocolul Silvic Almaș, Ocolul Silvic Stejarul,
25 A = 0,2357 ha și U.P. I Asociația Boghiș, u.a. 65 = 4,1637 ha, Ocolul Silvic Blidaru, și Ministerul Transporturilor și
u.a. 67 D = 5,7570 ha; Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a
— Ocolului Silvic Blidaru (11,6672 ha), în U.P. I Românași, Infrastructurii Rutiere — S.A., vor încheia procesele-verbale de
u.a. 77 = 6,4783 ha, u.a. 78 A = 5,1889 ha. predare-primire a terenurilor prevăzute la art. 1, în prezența
(5) Scoaterea definitivă din fondul forestier național a reprezentantului Gărzii Forestiere Oradea.
terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrișarea vegetației (2) Compania Națională de Administrare a Infrastructurii
forestiere, pe suprafața de 94,2448 ha, conform Acordului de Rutiere — S.A. are obligația de a înregistra modificările
mediu nr. 5 din 6.11.2017 emis de Agenția Națională pentru intervenite în cartea funciară, ca urmare a schimbării destinației
Protecția Mediului, Deciziei etapei de încadrare nr. 53 din terenurilor prevăzute la art. 1 și a proceselor-verbale încheiate
28.01.2019 emisă de Agenția Națională pentru Protecția între părți, potrivit prevederilor art. 37 alin. (9) din Legea
Mediului și anexei din data de 13.10.2021 la Acordul de mediu nr. 46/2008 — Codul silvic, republicată, cu modificările și
nr. 5 din 6.11.2017, după cum urmează: pe raza Ocolului Silvic completările ulterioare.
Almaș (48,3336), în U.P. I Zimbor, u.a. 56 B% = 0,0250 ha, u.a. Art. 5. — Se interzice schimbarea destinației obiectivului
57 F% = 0,0022 ha, u.a. 59 B% = 0,0881 ha, în U.P. V Răstolț, „Autostrada Brașov—Târgu Mureș—Cluj—Oradea, Secțiunea 3 B
u.a. 1 C% = 0,1074 ha, u.a. 1 E% = 1,4370 ha, u.a. 5 B% = Mihăiești—Suplacu de Barcău”, mai devreme de 5 ani de la data
0,3990 ha, u.a. 5 D% = 0,1463 ha, în U.P. VI Sânmihai u.a. 2 intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 38
F% = 0,9721 ha, u.a. 3 A% = 8,8724 ha, u.a. 3 D% = 1,9453 ha, alin. (3) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, republicată, cu
u.a. 4 A% = 0,0959 ha, u.a. 4 B% = 1,6558 ha, u.a. 4 C% = modificările și completările ulterioare.
2,2442 ha, u.a. 12 D% = 0,2972 ha, u.a. 15 A% = 0,3727 ha, Art. 6. — Garda Forestieră Oradea, Regia Națională a
u.a. 38 = 2,1068 ha, u.a. 40 A = 3,2475 ha, u.a. 40 B = 0,2622 ha, Pădurilor — Romsilva, Direcția Silvică Sălaj, Ocolul Silvic Almaș,
u.a. 41 A = 1,5337 ha, u.a. 41 B = 0,1000 ha, u.a. 41 D = Ocolul Silvic Stejarul, Ocolul Silvic Blidaru și Compania
2,0446 ha, u.a. 42 = 3,1072 ha, u.a. 52 Leg = 3,6663 ha, Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A.
u.a. 52 = 2,1124 ha, u.a. 53 A = 0,1978 ha, în U.P. VI Sânmihai, răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
Sorin Mihai Grindeanu
p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Robert-Eugen Szép,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu
București, 27 ianuarie 2022.
Nr. 141.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/4.II.2022 5

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022,
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum
și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare,
precum și de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data
de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea
unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011,
precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și completările ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și
completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu
modificările ulterioare,
având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuți la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
indică necesitatea menținerii unui răspuns amplificat la situația de urgență determinată de răspândirea noului coronavirus, aspecte
materializate în cuprinsul documentului intitulat „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generate de
virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 1.02.2022”, întocmit la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere
a Intervenției,
ținând seama de propunerile cuprinse în Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 7/2022 privind
propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3, 4, 6 și art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Începând cu data de 7 februarie 2022 se 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin
declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de alertă pe teritoriul României începând cu data de
de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică
prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care pandemiei de COVID-19, prin Hotărârea Guvernului nr. 3/2021
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea
completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin Hotărârea
începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021,
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul COVID-19, prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind
României începând cu data de 16 august 2020, precum și prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și
Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 432/2021
teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin Hotărârea
Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe
alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și
2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului
Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/4.II.2022

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru c) anexa nr. 3 — „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu de risc”.
modificările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 Art. 3. — În aplicarea dispozițiilor art. 71 din Ordonanța de
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență
începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016
și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului privind managementul tipurilor de risc, cu modificările ulterioare,
nr. 826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de
României începând cu data de 11 august 2021, precum și Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, acțiunii, măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu
prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor de răspuns la
de alertă pe teritoriul României începând cu data de nivel național.
10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se Art. 4. — Regimul contravențional aplicabil pentru
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1—3 este cel
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și stabilit la art. 64—70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea Art. 5. — Actele emise pentru punerea în executare a
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, cu modificările și completările
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu modificările
și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 553/2020,
nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și nr. 668/2020, cu modificările și completările ulterioare, a
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru Hotărârii Guvernului nr. 782/2020, cu modificările și completările
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 856/2020, cu modificările
cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 967/2020,
Guvernului nr. 1.242/2021 privind prelungirea stării de alertă pe cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, nr. 1.065/2020, a Hotărârii Guvernului nr. 3/2021, a Hotărârii
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia Guvernului nr. 35/2021, a Hotărârii Guvernului nr. 293/2021, cu
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
COVID-19 și prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2022 privind nr. 432/2021, a Hotărârii Guvernului nr. 531/2021, cu
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se nr. 636/2021, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea nr. 730/2021, cu modificările și completările ulterioare, a
efectelor pandemiei de COVID-19. Hotărârii Guvernului nr. 826/2021, a Hotărârii Guvernului
Art. 2. — Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire nr. 932/2021, cu modificările și completările ulterioare, a
și control ale infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.090/2021, cu modificările și
concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2021,
instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de nr. 1.242/2021 și a Hotărârii Guvernului nr. 34/2022 își mențin
alertă sunt prevăzute în: aplicabilitatea în măsura în care dispozițiile acestora nu
a) anexa nr. 1 — „Măsuri pentru creșterea capacității de contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1—3 la prezenta
răspuns”; hotărâre.
b) anexa nr. 2 — „Măsuri pentru asigurarea rezilienței Art. 6. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta
comunităților”; hotărâre.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor, p. Ministrul economiei,
ministrul transporturilor și infrastructurii, Corvin Nedelcu, Mihai-Ion Macaveiu,
Sorin Mihai Grindeanu secretar general secretar de stat
Ministrul afacerilor interne, Ministrul sportului, p. Ministrul energiei,
Lucian Nicolae Bode Novák Carol-Eduard Dan-Dragoș Drăgan,
Ministrul sănătății, Ministrul familiei, tineretului secretar de stat
Alexandru Rafila și egalității de șanse, Ministrul culturii,
Ministrul muncii și solidarității Gabriela Firea Lucian Romașcanu
sociale, Ministrul educației, Ministrul finanțelor,
Marius-Constantin Budăi Sorin-Mihai Cîmpeanu Adrian Câciu
Ministrul antreprenoriatului p. Ministrul afacerilor externe, p. Directorul Serviciului
și turismului, Dănuț Sebastian Neculăescu, de Telecomunicații Speciale,
Constantin-Daniel Cadariu secretar de stat Angelica Lămășanu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Secretariatul de Stat pentru Culte,
și administrației, Sorin Moise, Victor Opaschi,
Cseke Attila-Zoltán secretar de stat secretar de stat
București, 3 februarie 2022.
Nr. 171.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/4.II.2022 7

ANEXA Nr. 1
MĂSURI
pentru creșterea capacității de răspuns
Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea completările ulterioare, cu avizul direcțiilor de sănătate publică
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și județene, respectiv a municipiului București;
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările 2. furnizorii de servicii sociale își organizează programul în
și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri: centrele rezidențiale în funcție de contextul epidemiologic
1. coordonarea operațională a serviciilor publice de existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare
ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor
condițiile art. 54 și 55 din Ordonanța de urgență a Guvernului servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor
nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de
data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice autoritățile competente.
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, Art. 3. — În condițiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii stabilește desfășurarea în regim permanent a activității tuturor
educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu temporară, precum și a activității Centrului Național de
Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/al
modificările și completările ulterioare; municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
2. coordonarea operațională a poliției locale, în condițiile Art. 4. — (1) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 1 se pune în
art. 50—521 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, aplicare de către unitățile teritoriale pentru situații de urgență,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, respectiv de către inspectoratele pentru situații de urgență.
cu modificările și completările ulterioare. (2) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 2 se pune în aplicare de
Art. 2. — În condițiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea către Poliția Română, prin inspectoratele de poliție
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
stabilesc următoarele măsuri: (3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se
1. se instituie obligația de a asigura măsurile de continuitate urmărește de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.
a activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a (4) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către
persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și instituțiile la nivelul cărora sunt organizate centrele operative
adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii pentru situații de urgență, respectiv centrele de coordonare și
vulnerabile și de a stabili programul de lucru al angajaților, conducere a intervenției. Respectarea aplicării acestei măsuri
potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.

ANEXA Nr. 2
MĂSURI
pentru asigurarea rezilienței comunităților
Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
și completările ulterioare, în toate spațiile publice închise și infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
deschise se poate institui obligativitatea purtării măștii de c) se află între sfârșitul perioadei de izolare și până la
protecție tip medical sau FFP2, astfel încât să acopere nasul și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului (2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor
sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 prevăzute la alin. (1) prin intermediul certificatelor digitale ale
și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare. Uniunii Europene privind COVID, în conformitate cu prevederile
Art. 2. — Se pot institui izolarea și carantina persoanelor în Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind
condițiile art. 7, 8 și 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului
unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a
completările ulterioare. facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19,
Art. 3. — În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, (3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror
direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind
București asigură testarea săptămânală a personalului de COVID sau documente compatibile cu aceste certificate,
îngrijire și asistență, a personalului de specialitate și auxiliar care dovada situațiilor prevăzute la alin. (1) se face prin intermediul
își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale de îngrijire și unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să
asistență a persoanelor vârstnice, în centrele rezidențiale pentru ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul
copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte SARS-CoV-2.
categorii vulnerabile. Art. 5. — (1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la
Art. 4. — (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea art. 1 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este
permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa Afacerilor Interne.
nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7—12, 15 și 18, art. 5 pct. 1—5, 8, 9, 11 și (2) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către
13, art. 8 pct. 1—4 și 6—10, art. 10 alin. (2) și (3), precum și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la
art. 11 alin. (4) numai persoanelor care se află în una dintre art. 3 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul
următoarele situații: Afacerilor Interne.
a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru (3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 4 se
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor
vaccinare; Interne.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/4.II.2022
ANEXA Nr. 3

MĂSURI
pentru diminuarea impactului tipului de risc
Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările care se află între sfârșitul perioadei de izolare și până la
și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri: a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2,
1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului și
SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2)
mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
de instruire, workshopuri, conferințe sau alte tipuri de întruniri, 6. activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor,
organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive cinematografelor, studiourilor de producție de film și
și altele asemenea), precum și a întrunirilor de natura activităților audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor
culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în populare de artă și meserii, precum și evenimentele culturale în
spații deschise sau închise, cu excepția celor organizate și spații închise sau deschise se pot desfășura numai în condițiile
desfășurate potrivit pct. 2—19; stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului
2. activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea
sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând 7. organizarea și desfășurarea activității în cadrul
în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în
pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile spații închise sau deschise sunt permise cu participarea
stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului și al ministrului publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în
sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea intervalul orar 5.00—22.00 și cu purtarea măștii de protecție în
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare; județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile
3. în condițiile pct. 2 se permite desfășurarea de către este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea
sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile
aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
permise în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
completările ulterioare; infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
4. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se respectiv persoanele care se află între sfârșitul perioadei de
pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor izolare și până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
5.00—22.00, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul
între persoane și purtarea măștii de protecție în art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile și completările ulterioare;
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Repartizarea 8. organizarea și desfășurarea activității în cadrul
spectatorilor se face pe întreaga suprafață a spațiului. cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt spații închise sau deschise sunt permise cu participarea
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, intervalul orar 5.00—22.00 și cu purtarea măștii de protecție în
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă
ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
ore, respectiv persoanele care se află între sfârșitul perioadei schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
de izolare și până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
ministrului sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
și completările ulterioare; care se află între sfârșitul perioadei de izolare și până la
5. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2,
pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al
până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2)
5.00—22.00, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
între persoane și purtarea măștii de protecție în județele/ 9. organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor,
localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor
mare de 3/1.000 de locuitori. Repartizarea spectatorilor se face evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului
pe întreaga suprafață a spațiului. Participarea este permisă doar până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului de 1.000 de persoane, în intervalul orar 5.00—22.00, cu
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum și
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul cu purtarea măștii de protecție, în județele/localitățile în care rata
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/4.II.2022 9

3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă
și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
care se află între sfârșitul perioadei de izolare și până la SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, care se află între sfârșitul perioadei de izolare și până la
în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) 13. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și
din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare; rugăciunile colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara
10. organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară,
concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului
evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din
până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
de 500 de persoane, în intervalul orar 5.00—22.00, cu 14. în condițiile pct. 13, pentru prevenirea răspândirii
asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni
suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum și și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea
cu purtarea măștii de protecție, în județele/localitățile în care rata regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al
de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de ministrului sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte;
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care 15. activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care sunt permise cu participarea a cel mult 10 persoane care nu
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
sfârșitul perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară
certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății,
care se află între sfârșitul perioadei de izolare și până la
emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2,
cu modificările și completările ulterioare;
în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și
11. se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv
al ministrului sportului, al ministrului mediului, apelor și pădurilor
cele de formare profesională care necesită activități practice,
workshopuri, conferințe, precum și cele organizate pentru sau al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, după caz;
implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu 16. se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile
participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței
spațiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 150 de publice, în aer liber, a activităților specifice, sub supravegherea
persoane, în intervalul orar 5.00—22.00, cu asigurarea unei unui medic epidemiolog;
distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de 17. se permit organizarea și desfășurarea activităților
minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor
protecție și cu respectarea normelor de protecție sanitară, în diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România, cu
județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană
este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate participantă, precum și cu respectarea regulilor de protecție
împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile sanitară;
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele 18. se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată,
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau cu modificările ulterioare, organizarea de mitinguri și
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, persoane și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este
respectiv persoanele care se află între sfârșitul perioadei de permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
izolare și până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
virusul SARS-CoV-2; finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care
12. se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția
cele de formare profesională care necesită activități practice, cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
workshopuri, conferințe, precum și cele organizate pentru negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a persoanele care se află între sfârșitul perioadei de izolare și
spațiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 100 de până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
persoane, în intervalul orar 5.00—22.00, cu asigurarea unei SARS-CoV-2;
distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de 19. se permite desfășurarea activităților de prevenire și
minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la
protecție și cu respectarea normelor de protecție sanitară, în care pot participa maximum 20 de persoane.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/4.II.2022

Art. 2. — Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 Art. 5. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
și 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și stabilesc următoarele măsuri:
biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
Art. 3. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice,
stabilesc următoarele măsuri: de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor,
1. suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea
din aviație spre și dinspre țări care nu fac obiectul excepției de maximă a spațiului în intervalul orar 5.00—22.00 în
la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile
Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea
Urgență și din aceste țări către România pentru toate este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile
cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
a Comitetului Național pentru Situații de Urgență; care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
2. sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
categorii de zboruri: rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
a) efectuate cu aeronave de stat; infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
b) de transport marfă și/sau corespondență; respectiv persoanele care se află între sfârșitul perioadei de
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență; izolare și până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de virusul SARS-CoV-2;
urgență, la solicitarea unei autorități publice din România; 2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România; produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice,
f) aterizări tehnice necomerciale; de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor,
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială precum și la terase este permisă până la 30% din capacitatea
tip ferry; maximă a spațiului în intervalul orar 5.00—22.00 în
h) tehnice, în scopul efectuării unor lucrări la aeronave; județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă
operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini din
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
Române și al autorității competente din statul de destinație;
certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin
care se află între sfârșitul perioadei de izolare și până la
curse neregulate (charter), din alte state către România, pentru a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice 3. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul
Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la
și al Ministerului Afacerilor Externe; terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de maximă a spațiului în intervalul orar 5.00—22.00 în
operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile
curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea
sectorul transporturilor, prevăzuți în anexa nr. 3 la Comunicarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes”) în împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile
temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
mărfurilor și serviciilor esențiale — C (2020) 1.897 din 23 martie infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
2020, din România către alte state și din alte state către rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, al infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
Ministerului Afacerilor Externe și al autorității competente din respectiv persoanele care se află între sfârșitul perioadei de
statul de destinație; izolare și până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
3. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul virusul SARS-CoV-2;
SARS-CoV-2, în perioada stării de alertă se interzic efectuarea 4. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul
transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la
și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în terasele acestora este permisă până la 30% din capacitatea
vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele maximă a spațiului în intervalul orar 5.00—22.00 în
religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități. județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile
Art. 4. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se menține doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
închiderea temporară, totală sau parțială, a următoarelor puncte SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
de trecere a frontierei de stat: schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
1. la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare; rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
2. la frontiera româno-bulgară: SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
a) Lipnița, județul Constanța; certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
b) Dobromir, județul Constanța. SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/4.II.2022 11

care se află între sfârșitul perioadei de izolare și până la c) este limitat numărul coșurilor de cumpărături la numărul
a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; maxim de persoane care pot avea acces;
5. măsurile prevăzute la pct. 1—4 se aplică și operatorilor 11. activitatea cu publicul a operatorilor economici care au
economici care desfășoară activități de preparare, ca obiect principal de activitate comercializarea produselor
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau nealimentare este permisă doar pentru persoanele care sunt
băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile publice închise care vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
temporar sau permanent; pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
6. în situația în care activitatea operatorilor economici sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
prevăzuți la pct. 1—4 este restricționată sau închisă, se permit infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și respectiv persoanele care se află între sfârșitul perioadei de
băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile izolare și până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
respective; virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică unităților farmaceutice
7. operatorii economici prevăzuți la pct. 1—4 vor respecta dispuse în afara centrelor și parcurilor comerciale, precum și
obligațiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, al benzinăriilor;
ministrului economiei și al ministrului antreprenoriatului și 12. prin excepție de la pct. 11 este permis accesul în cadrul
turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, spațiilor de comercializare a produselor nealimentare cu
cu modificările și completările ulterioare; suprafața mai mică sau egală de 200 mp a tuturor persoanelor
8. prepararea, comercializarea și consumul produselor fără a fi necesară dovada vaccinării, testării sau vindecării de
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în infecția cu virusul SARS-CoV-2, cu asigurarea unei distanțe de
spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp
liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 5, cu respectarea pentru fiecare persoană și afișarea la intrarea în spațiul
măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al comercial a numărului maxim de persoane care se pot afla
ministrului sănătății, al ministrului economiei, al ministrului simultan în incintă;
antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității 13. activitatea de cazare în structurile de primire turistice,
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, definite potrivit art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998
emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu privind organizarea și desfășurarea activității de turism în
modificările și completările ulterioare. Consumul produselor România, aprobată cu modificări și completări prin Legea
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice este permis în nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, este
spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
liber, doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârșitul perioadei de izolare și
persoanele care se află între sfârșitul perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
SARS-CoV-2; 14. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă.
9. activitatea cu publicul în centrele și parcurile comerciale, Art. 6. — (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
definite potrivit art. 4 lit. o) și q) din Ordonanța Guvernului nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități în
piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este domeniul comerțului și prestărilor de servicii în spații închise
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva și/sau deschise, publice și/sau private, inclusiv în interiorul
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la centrelor și parcurilor comerciale, să își organizeze și să își
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care desfășoare activitatea în intervalul orar 5.00—22.00.
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul 22.00—5.00, operatorii economici care desfășoară activități de
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise,
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv publice și/sau private, pot activa doar în relația cu operatorii
persoanele care se află între sfârșitul perioadei de izolare și economici cu activitate de livrare la domiciliu.
până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile
SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică persoanelor care se prezintă farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de
la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul
vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate de transportului rutier de persoane și de mărfuri își pot desfășura
intrare, deplasare și ieșire în/din centrele și parcurile comerciale; activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor
10. prin excepție de la pct. 9, accesul la operatorii economici de protecție sanitară.
care au ca obiect principal de activitate comercializarea Art. 7. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și ale art. 33—36 din
produselor alimentare situați în centrele și parcurile comerciale Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare,
este permis tuturor persoanelor dacă sunt îndeplinite cumulativ se stabilesc următoarele măsuri:
următoarele condiții: 1. transportul aerian se desfășoară cu respectarea măsurilor
a) sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune,
deplasare și ieșire în/din centrele și parcurile comerciale; echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor,
b) este asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru procedurile și protocoalele din interiorul aeroporturilor și
fiecare persoană din suprafața destinată vânzării; aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul operatorilor
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/4.II.2022

aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
transportului aerian, stabilite prin ordin comun al complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul
viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, al negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
temeiul art. 32, 33 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
cu modificările și completările ulterioare; SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
2. transportul feroviar se desfășoară cu respectarea care se află între sfârșitul perioadei de izolare și până la
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a 2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile și protocoalele desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de
din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 30% din
și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de
de ocupare a materialului rulant, regulile de conduită pentru 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp
personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la pentru fiecare persoană în județele/localitățile în care rata de
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al viceprim- sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, al ministrului au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
art. 32, 34 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
modificările și completările ulterioare; vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
3. transportul rutier se desfășoară cu respectarea măsurilor antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între
transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul sfârșitul perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară
mijloacelor de transport, gradul și modul de ocupare a confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului
pasagerilor și personalului ce activează în domeniul în județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la
transportului rutier, stabilite prin ordin comun al 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, al Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
temeiul art. 32, 35 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
cu modificările și completările ulterioare; persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
4. transportul naval se desfășoară cu respectarea măsurilor pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de
și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
transport persoane, procedurile și protocoalele spațiilor comune pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de
din porturi, terminale/dane de pasageri sau locuri de ore, respectiv persoanele care se află între sfârșitul perioadei
îmbarcare/debarcare pasageri, din interiorul navelor de transport de izolare și până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
persoane, gradul și modul de ocupare a navelor de transport virusul SARS-CoV-2;
persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este
pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului
personalului ce activează în domeniul transportului naval, în județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la
stabilite prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este
transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 32, 36 și al art. 71 virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care
ulterioare; prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția
5. transportul intern și internațional de mărfuri și persoane se cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
desfășoară cu respectarea prevederilor din ordinul comun al negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, al virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în persoanele care se află între sfârșitul perioadei de izolare și
temeiul art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
completările ulterioare. SARS-CoV-2;
Art. 8. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea 5. se instituie obligația operatorilor economici care
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a
stabilesc următoarele măsuri: piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/fitness de a respecta
1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2)
sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de 6. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 50% din
pentru fiecare persoană în județele/localitățile în care rata de capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5.00—22.00 în
incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/4.II.2022 13

este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea 11. se instituie obligația operatorilor economici care
este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate desfășoară activități de tratament balnear de a respecta normele
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru completările ulterioare;
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau 12. se instituie obligația operatorilor economici care
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală,
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de
respectiv persoanele care se află între sfârșitul perioadei de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta
izolare și până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
virusul SARS-CoV-2; economiei, al ministrului antreprenoriatului și turismului și al
7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea
domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 30% din nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, în baza
capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5.00—22.00 în căruia își pot desfășura activitatea;
județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile 13. se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice,
este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71
certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele ulterioare;
care se află între sfârșitul perioadei de izolare și până la 14. se instituie obligația desfășurării activității la nivelul
a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID, în
8. activitatea operatorilor economici care administrează săli condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în
de jocuri este permisă fără a depăși 50% din capacitatea temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
maximă a spațiului în intervalul orar 5.00—22.00 în completările ulterioare.
județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile Art. 9. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și ale art. 38 din
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate stabilesc următoarele măsuri:
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile 1. activitatea în creșe și afterschooluri este permisă numai
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru educației, al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 2. în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ sunt permise
respectiv persoanele care se află între sfârșitul perioadei de activitățile didactice și alte activități specifice, precum și
izolare și până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți,
virusul SARS-CoV-2; cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de prevenire,
9. activitatea operatorilor economici care administrează săli stabilite prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului
de jocuri este permisă fără a depăși 30% din capacitatea sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
maximă a spațiului în intervalul orar 5.00—22.00 în cu modificările și completările ulterioare.
județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile Art. 10. — (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, activitatea
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, definite
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, se
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al
care se află între sfârșitul perioadei de izolare și până la ministrului muncii și solidarității sociale.
a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; (2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020,
10. activitatea operatorilor economici care administrează cu modificările și completările ulterioare, activitatea târgurilor, a
locuri de joacă pentru copii în spații închise sau deschise este bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din
permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările și
în intervalul orar 5.00—22.00. Participarea este permisă doar completările ulterioare, este permisă până la 50% din
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile în care rata
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 3/1.000 de locuitori, în condițiile stabilite prin ordin comun al
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății
certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul și al ministrului muncii și solidarității sociale. Participarea este
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
care se află între sfârșitul perioadei de izolare și până la virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/4.II.2022

prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul și operatorilor economici cu capital public este permis doar celor
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
persoanele care se află între sfârșitul perioadei de izolare și de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test
până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
SARS-CoV-2. 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
(3) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
cu modificările și completările ulterioare, activitatea târgurilor, a 48 de ore, respectiv care se află între sfârșitul perioadei de
bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din izolare și până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările și virusul SARS-CoV-2.
completările ulterioare, este permisă până la 30% din (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4) este permis
capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile în care rata accesul avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la
de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea
locuitori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului ulterioare.
agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al (6) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror
ministrului muncii și solidarității sociale. Participarea este autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva COVID sau documente compatibile cu aceste certificate,
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la dovada situației prevăzute la alin. (4) se face prin intermediul
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul SARS-CoV-2.
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu (7) Prevederile alin. (4) și (6) se aplică și pentru operatorii
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv economici care funcționează în clădiri cu birouri private în care
persoanele care se află între sfârșitul perioadei de izolare și își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan.
până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul (8) Prin excepție de la prevederile alin. (4) și (7), instituțiile
SARS-CoV-2. publice și operatorii economici vor întreprinde măsurile necesare
Art. 11. — (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. f) pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice
și art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările oferite, în situații urgente (de exemplu: eliberare certificat de
ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun deces, certificat de naștere și altele asemenea) și persoanelor
organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția
pentru cel puțin 50% din angajați, acolo unde specificul activității cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activității în mediul
permite, în condițiile art. 108—110 din Legea nr. 53/2003 — online, în spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul
Codul muncii, republicată, cu modificările și completările clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea
ulterioare, și cu respectarea prevederilor Legii nr. 81/2018 măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.
privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și (9) Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării,
completările ulterioare. testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 este
(2) În situația în care nu se poate desfășura activitatea de permis în lăcașurile de cult, unde se desfășoară activitatea
către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, și în
angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice unitățile de alimentație publică în care se comercializează
centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și produse alimentare și băuturi alcoolice sau nealcoolice aflate în
subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, afara centrelor comerciale, târgurilor, bâlciurilor și talciocurilor,
companiile naționale și societățile la care capitalul social este cu purtarea măștii de protecție și respectarea normelor de
deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate protecție sanitară.
administrativ-teritorială, având un număr mai mare de 50 de Art. 12. — (1) Prin incidența cumulată la 14 zile se înțelege
salariați, au obligația organizării programului de lucru decalat, incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile,
cu începere de la ora 7.30, respectiv 10.00 sau împărțit în cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi anterioare datei în care aceasta
grupe/schimburi/ture. se realizează, prin raportare la cifra reprezentând suma
(3) Organizarea activității la locul de muncă se va realiza cu persoanelor cu domiciliul sau reședința în localitatea de
respectarea prevederilor legale emise de autoritățile competente referință, comunicată comitetului județean/al municipiului
în ceea ce privește prevenirea contaminării cu virusul București pentru situații de urgență de către Direcția pentru
SARS-CoV-2 și pentru asigurarea securității și sănătății în Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din
muncă a lucrătorilor, ținând cont și de gradul de vaccinare a cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale
angajaților de la acel loc de muncă, atestat prin certificat de județene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 16.00. Cifra
vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariații comunicată de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete Administrarea Bazelor de Date, prin structurile teritoriale
de vaccinare, precum și de numărul de angajați care se află județene, este utilizată ca referință pentru întreaga perioadă de
între sfârșitul perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate și se
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care dețin și transmite și Serviciului de Telecomunicații Speciale.
prezintă angajatorului adeverință eliberată de medicul de familie. (2) Constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la
(4) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, a 14 zile, astfel cum este calculată la alin. (1), se realizează în
participanților în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, maximum 48 de ore de la atingerea acestora, prin hotărâre a
contravenționale, administrativ-jurisdicționale și a celor comitetului județean/al municipiului București pentru situații de
administrative din motive de ordine și siguranță publică, a urgență, pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate
persoanelor care necesită servicii medicale și prestații sociale, publică județene, respectiv a municipiului București, iar măsurile
precum și a persoanelor care se prezintă la centrele de se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la
vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, în finalul acesteia.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/4.II.2022 15

(3) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a (6) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 15 se pune în aplicare de
municipiului București calculează zilnic, pentru fiecare localitate către Ministerul Sănătății și, după caz, de Ministerul Sportului,
din zona de competență, incidența cumulată a cazurilor la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sau Ministerul Agriculturii
14 zile, astfel cum este calculată potrivit dispozițiilor alin. (1), și și Dezvoltării Rurale. Respectarea aplicării acestei măsuri se
prezintă comitetului județean/al municipiului București pentru urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
situații de urgență analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la (7) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 16,
data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre. 17 și 19 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(4) Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor (8) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 1 pct. 18 se
nou-confirmate, gestionate în aplicația „corona-forms”, Serviciul urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
de Telecomunicații Speciale va prezenta automat, la ora 10.00, (9) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 2 se
pe platforma „alerte.ms.ro”, rezultatul calculului ratei de urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor
incidență conform formulei prevăzute la alin. (1). Interne.
Art. 13. — (1) Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de (10) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 3 se
infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul urmărește de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și
certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID, în Ministerul Afacerilor Interne.
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului (11) Măsura prevăzută la art. 4 se pune în aplicare de către
nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în Ministerul Afacerilor Interne.
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și (12) Măsurile prevăzute la art. 5 pct. 7 și 8 se pun în aplicare
acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind de către Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul
COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de Antreprenoriatului și Turismului și Autoritatea Națională Sanitară
COVID-19, cu modificările și completările ulterioare. Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Respectarea aplicării
(2) Organizatorii/Operatorii economici care desfășoară măsurilor prevăzute la art. 5 se urmărește de către Ministerul
activități potrivit prezentei anexe au obligația de a scana codul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID (13) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 6 se
folosind secțiunea „Verificare reguli interne” din aplicația mobilă urmărește de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și
„Check DCC” pentru verificarea autenticității, valabilității și Ministerul Afacerilor Interne.
integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau (14) Măsurile prevăzute la art. 7 se pun în aplicare de către
informații din certificatul verificat. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror Interne și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor
autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Solidarității
COVID sau documente compatibile cu aceste certificate,
Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
organizatorii/operatorii economici care desfășoară activități
(15) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 8
potrivit prezentei anexe au obligația de a verifica existența
pct. 1—4 și 8—11 se urmărește de către Ministerul Muncii și
documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să
Solidarității Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul
(16) Măsurile prevăzute la art. 8 pct. 5, 13 și 14 se pun în
SARS-CoV-2 a acestor persoane.
(4) Măsurile prevăzute în prezenta anexă nu se aplică în aplicare de către Ministerul Sănătății, Ministerul Sportului și
cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestor
și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Solidarității
care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete (17) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 8 pct. 6 și
de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test 7 se urmărește de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de și Ministerul Afacerilor Interne.
72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen (18) Măsura prevăzută la art. 8 pct. 11 se pune în aplicare de
rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de către Ministerul Sănătății.
48 de ore, respectiv care se află între sfârșitul perioadei de (19) Măsura prevăzută la art. 8 pct. 12 se pune în aplicare de
izolare și până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu către Ministerul Economiei, Ministerul Antreprenoriatului și
virusul SARS-CoV-2. Turismului și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestei
Art. 14. — (1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Solidarității
art. 1 pct. 1 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne. Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 2—5 se pun în aplicare (20) Măsurile prevăzute la art. 9 se pun în aplicare de către
de către Ministerul Sănătății și Ministerul Sportului. Respectarea Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității
aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul de Șanse și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor
Afacerilor Interne. măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Solidarității
(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 6—10 se pun în aplicare Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
de către Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii. Respectarea (21) Măsurile prevăzute la art. 10 se pun în aplicare de către
aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 6—12 se urmărește Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
de către Ministerul Afacerilor Interne. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății și
(4) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 13 se pune în aplicare de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Respectarea aplicării
către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Solidarității Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
Ministerul Afacerilor Interne. (22) Măsurile prevăzute la art. 11 alin. (1)—(8) se pun în
(5) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 14 se pune în aplicare de aplicare de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.
către Ministerul Sănătății și Secretariatul de Stat pentru Culte. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 11 alin. (4) și
Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către (9) se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Ministerul Afacerilor Interne. Sănătății și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/4.II.2022

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ORDIN
privind declasificarea unor ordine ale ministrului apărării naționale emise în perioada 2018—2021
Pentru aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) și ale art. 24 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate
în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 lit. a) din
Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu,
în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.


Art. 1. — Se declasifică informațiile secrete de serviciu cuprinse nr. M.S.28/20212 pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 342
în Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S.112/20181 pentru din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind
completarea Ordinului ministrului apărării naționale instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor
nr. M.S.166/2017 privind salarizarea personalului militar și civil din măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte
Ministerul Apărării Naționale în anul 2018. normative și prorogarea unor termene.
Art. 2. — Se declasifică informațiile secrete de serviciu Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
cuprinse în Ordinul ministrului apărării naționale României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,


Vasile Dîncu
București, 26 ianuarie 2022.
Nr. M.19.

1 Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S.112/2018 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
2 Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S.28/2021 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

&JUYEJT|333142]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.
Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114/4.II.2022 conține 16 pagini. Prețul: 4 lei ISSN 1453—4495