Sunteți pe pagina 1din 61

IMPLEMENTAREA

SISTEMULUI
DE
CONTROL INTERN MANAGERIAL
SCIM

ÎN CONFORMITATE
CU
OSGG NR. 600/2018

PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN


MANAGERIAL

Prezintă:
Prof. univ. dr. MARCEL GHIŢĂ

BUCUREŞTI
2019

1
ENTITATEA PUBLICĂ

AUDITUL INTERN

REGISTRUL STANDARDELE
DE RISCURI DE CONTROL INTERN
PE +
ENTITATE PROCEDURILE DOCUMENTATE

SISTEMUL
DE
CONTROL INTERN MANAGERIAL

AUDITUL EXTERN

CURTEA DE CONTURI
2
MOTO: Fiecare
salariat răspunde de propriul său control
intern.
Standarde
le de control intern - IAI New York,
USA

MOTO
Pentru reorganizarea
sistemului de control intern managerial – SCIM
responsabilitatea îi revine în totalitate
managementului general al entității publice.
Marcel Ghiță
Guvernanța corporativă - Editura Economică, 2008, București

ETAPELE

PROCESULUI DE IMPLEMENTARE ȘI DEZVOLTARE


A
SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - SCIM

ÎN
CONFORMITATE CU OSGG NR. 600/2018

In cele ce urmează prezentăm etapele pentru implementarea SCIM în entitățile publice, cu


exemplificări pentru modul de elaborare a fiecărui document specific, prevăzut de OSGG
nr. 600/2018

1. STABILIREA OBIECTIVELOR GENERALE ŞI SPECIFICE


2. STABILIREA ACTIVITĂŢILOR ŞI PROCEDURILOR
3. IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA RISCURILOR
4. MODALITĂŢILOR DE DEZVOLTARE A SCIM
5. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
6. STABILIREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A DESFĂȘURĂRII
ACTIVITĂȚILOR
7. AUTOEVALUAREA REALIZĂRI OBIECTIVELOR
8. ELABORAREA PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
9
ETAPA I

STABILIREA OBIECTIVELOR GENERALE ŞI SPECIFICE

 Standardele avute în vedere: Standardul 5 - OBIECTIVE


 Obiectivele SMART trebuie să răspundă următoarelor cerințe, respectiv să fie:
Specifice, Măsurabile, Adecvate, Realiste și în Timp precizat.

NOTA:
Entitatea publică își definește obiectivele legate de misiunea acesteia și se
conformează legislației, regulamentelor și politicilor interne stabilite.

Stabilirea obiectivelor este în competența conducerii entității publice, iar


responsabilitatea realizării acestora este atât a conducerii, cât și a
angajaților

ENTITATEA PUBLICĂ..............................
Nr. .........din..........
Aprobat,
Președintele CM
..........................
Etapa I - SCIM
OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE
Nr. Obiective generale Obiective specifice Observarții
crt.
I. DCIMRI
1. Elaborarea și 1.1. Elaborarea și Alin. (5), art. 11 din
implementarea implementarea politicii în OUG nr. 86/2014
politicii în domeniu domeniu controlului intern
controlului intern managerial
managerial, 1.2. Desfășurarea misiunilor OSGG nr. 201/2016
îndrumarea de verificare și îndrumare publicat în MO nr.
metodologică, metodologică 276/12.04.2016
coordonarea şi 1.3. Raportarea privind
supravegherea stadiul de implementare și Alin. (2) și alin. (3), art.

10
implementării dezvoltare a sistemului de 8 din OSGG nr.
sistemelor de control intern managerial la 400/2015, rep.
control intern nivelul SGG
managerial 1.4. Elaborarea Raportului Alin. (3), art. 11 din
anual privind stadiul OUG nr. 86/2014
implementării sistemului de
control intern/managerial la
nivelul instituțiilor publice
II. ...............................................

Întocmit,
Secretarul CM ................

 Exemplu de elaborare a obiectivelor SMART

EVALUARE

OBIECTIVE Specific Măsurabil Adecvat Realist în Timp


precizat

Obiectiv specific 2 –
Dezvoltarea cunoștințelor
profesionale ale personalului Parțial Nu Da Da Nu
pentru aplicarea corectă a
legislației specifice

Evaluare generală Nesatisfăcător – nu definește grupul țintă care urmează


a fi supus procesului de pregătire profesională, nu este
clar dacă este măsurabil și nu se poate stabili măsura
limitării în timp.
Propunere: obiectiv SMART Dobândirea în perioada de referință de către
cu caracteristici mai specialiști în domeniul achizițiilor publice, de la
accentuate nivelul autorității contractante, a unor cunoștințe
care să asigure aplicarea corectă a legislației în
materie de achiziții publice.

EVALUARE
OBIECTIVE Specific Măsurabil Adecvat Realist In Timp
precizat
11
Obiectiv specific 5 –
Asigurarea unei colaborări
optime cu Autoritatea Da Da Da Da Da
Națională pentru
Reglementarea și
Monitorizarea Achizițiilor
Publice, Consiliul național de
Soluționare a Contestațiilor,
cu alte structuri de control și
instituții publice implicate în
domeniul achizițiilor publice,
în vederea derulării în bune
condiții a contractelor de
achiziții publice.
Evaluare generală Obiectivul a fost definit şi respectă caracteristicile
SMART
Propunere: obiectiv SMART Obiectivul este păstrat în forma în care a fost definit.
cu caracteristici mai
accentuate

ETAPA II

STABILIREA ACTIVITĂŢILOR ŞI PROCEDURILOR

 Standardele avute în vedere: Standardul 6 – PLANIFICAREA,


Standardul 11 - CONTINUITATEA
ACTIVITĂȚII

NOTA 1:

După stabilirea obiectivelor generale și specifice de către conducerea entității și


conducătorii compartimentelor și comunicarea acestora întregului personal,
compartimentele își identifică activitățile ce conduc la îndeplinirea obiectivelor specifice,
care se află în responsabilitatea lor.

Conducătorii compartimentelor stabilesc activitățile pentru realizarea


obiectivelor specifice prin elaborarea unui document de management – lista
activităților - care să cuprinde obiectivele, activitățile și , dacă este cazul, și acțiunile
aferente acestora.

Pentru elaborarea acestei liste se utilizează planuri de activitate, operaționale;


programe de activitate ș.a.

12
ENTITATEA PUBLICĂ .........................
Nr. .......... din ................
Aprobat,
Președintele CM
...........................

Etapa II SCIM
OBIECTIVE SPECIFICE ȘI ACTIVITĂŢI
Nr. OBIECTIVE ACTIVITĂŢI ACŢIUNI
crt.
0 1 2 3
I. DCIMRI
1. Elaborarea și 1.1. Elaborarea politicilor în a. Inițiază și fundamentează
implementare domeniul sistemelor de propuneri pentru
a politicii în control intern managerial îmbunătățirea cadrului
domeniu normativ de reglementare a
controlului procesului de implementare
intern a sistemului de control
managerial intern/managerial
b. Participă la derularea și
implementarea proiectelor
cu finanțare externă
c. Colaborează cu organisme
și organizații naționale și
internaționale din țările
membre UE, în curs de
aderare sau din alte țări în
domeniul sistemului de
control intern
1.2. Elaborarea și a. actualizarea Îndrumarului
actualizarea instrumentelor metodologic pentru
de lucru (registrelor de risc, dezvoltarea SCIM în entitățile
a procedurilor formalizate ți publice
a chestionarelor) în vederea b. actualizarea Metodologiei
implementării sistemului de de implementarea a
control intern managerial Standardului de control
intern Managementul
riscurilor
13
Nr. OBIECTIVE ACTIVITĂŢI ACŢIUNI
crt.
0 1 2 3
.............................
1.7. Asigură interpretarea a. înregistrarea scrisorilor,
unitară a reglementărilor adreselor, sesizărilor și
legale prin elaborarea de petițiilor
răspunsuri la solicitări de b. repartizarea solicitărilor
puncte de vedere, scrisori, primite personalului
adrese, sesizări și petiții direcției
înregistrate în cadrul c. elaborarea răspunsurilor la
direcției scrisori, adrese, sesizări și
petiții
d. avizarea răspunsurilor la
scrisori, adrese, sesizări și
petiții
e. aprobarea răspunsurilor de
către conducătorul entității
f. transmiterea răspunsurilor
și arhivarea acestora
2. Desfășurarea 2.1. Planificarea misiunilor a. elaborarea Planului de
misiunilor de de verificare și îndrumare activitate privind desfășurarea
verificare și metodologică misiunilor, anual
îndrumare b. avizarea Planului de
metodologică activitate privind desfășurarea
misiunilor
c. realizarea Planului de
activitate privind desfășurarea
misiunilor
d. modificarea Planului de
activitate privind desfășurarea
misiunilor
e. aprobarea Planului de
activitate privind desfășurarea
misiunilor
2.2. Organizarea și a. stabilirea echipelor de
pregătirea misiunilor de verificare și a misiunilor de
verificare și îndrumare verificare și îndrumare
metodologică metodologică, conform
Planului de activitate al
DCIMRI
b. organizarea și pregătirea
documentației necesare
pentru derularea misiunilor
de verificare și îndrumare
14
Nr. OBIECTIVE ACTIVITĂŢI ACŢIUNI
crt.
0 1 2 3
metodologică
2.3. Efectuarea misiunilor de a. derularea misiunilor de
verificare și îndrumare verificare și îndrumare
metodologică a stadiului metodologică pe teren
implementării sistemului de b. organizarea activităților
control intern managerial pentru încheierea misiunii
de verificare
c. finalizarea misiunii de
verificare și îndrumare
metodologică
d. constituirea și arhivarea
Dosarului misiunii de
verificare și îndrumare
metodologică
e. informarea conducerii
entității cu privire la
finalizarea misiunii și
rezultatele acesteia

II. .........................

Întocmit,
Secretar CM ...................

NOTA 2:
După identificarea activităților din structura obiectivelor este necesară
identificarea activităților și proceselor procedurale.
Conducătorii compartimentelor dispun măsuri pentru ca să se identifice toate
activitățile semnificative și procesele majore și să se elaboreze o listă a activităților
procedurale din cadrul entității, care include atât procedurile de sistem, cât și
procedurile operaționale, conform modelului de mai jos.

15
Procedurile se elaborează pentru activități sau procese derulate la nivelul
entității publice pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general
valabile și cu caracter de repetabilitate.
Procedurile reprezintă o componentă esențială a instrumentelor de control
intern, care contribuie la asigurarea desfășurării activităților, prin separarea atribuțiilor,
sarcinilor, competențelor, funcțiilor și a responsabilităților personalului din cadrul entității.
Scopul elaborării unei proceduri este de a stabili și descrie pașii ce trebuie
urmați pentru derularea unei activități sau a unui proces, a modalităților de lucru,
regulilor de aplicat și a responsabilităților ce le revin angajaților.
In acest sens, în cadrul CM se stabilesc procedurilor de sistem pentru care se vor
constitui colectivele și responsabilii pentru elaborarea acestora, iar conducătorii
compartimentelor desemnează responsabili și înlocuitorii acestora pentru elaborarea
procedurilor operaționale, atribuții care se trec în fișele de post.

Pentru elaborarea procedurilor se recomandă adoptarea unei – Procedură privind


elaborarea procedurilor - PS-00, valabilă pentru întreg personalul entității care vor
elabora și actualiza proceduri, cu respectarea structurii minimale prevăzută în OSSG nr.
600/2018, Anexa nr. 2.
Procedurile de sistem se vor arhiva la secretariatul tehnic al CM, iar procedurile
operaționale la nivelul compartimentelor, unde se va ține o situație a procedurilor
elaborate, având structură prezentată în continuare:

16
Etapa II - SCIM
LISTA ACTIVITĂŢILOR ȘI PROCESELOR PROCEDURALE

Nr. Obiective
Activități procedurale Cod procedură Responsabili Termen
crt. specifice
0 1 2 3 4 5
I. DCIMRI
1. Elaborarea și - OSGG nr. Conducătorii
1.1. Elaborarea politicilor în
implementarea 400/2015 compartimentul
domeniul sistemelor de control Permanent
politicii în - OSGG nr. ui
intern managerial
domeniu 201/2016
controlului intern - Îndrumarul
managerial metodologic
pentru dezvoltarea
1.2. Elaborarea instrumentelor de
SCIM în entitățile
lucru (registrelor de risc, a
publice Personalul
procedurilor formalizate şi a
- Metodologia de compartimentul Permanent
chestionarelor) în vederea
implementarea a ui
implementării sistemului de control
Standardului de
intern managerial
control intern
Mangementul
riscurilor
.................................
1.7. Asigură interpretarea unitară a Permanent
reglementărilor legale prin
Personalul
elaborarea de răspunsuri la solicitări PS- XX
compartimentul
de puncte de vedere, scrisori,
ui
adrese, sesizări și petiții înregistrate
în cadrul direcției
9
Nr. Obiective
Activități procedurale Cod procedură Responsabili Termen
crt. specifice
0 1 2 3 4 5
2. Desfășurarea Două persoane
2.1. Planificarea misiunilor de
misiunilor de din cadrul
verificare și îndrumare PO – YY- 02 Anual
verificare și compartimentul
metodologică
îndrumare ui
metodologică 2.2. Organizarea și pregătirea
derulării misiunilor
2.3. Efectuarea misiunilor de
verificare și îndrumare
metodologică a stadiului Trei persoane
implementării sistemului de control din cadrul
PO - YY - 03
intern managerial și verificarea compartimentul
Permanent
realității și exactității raportărilor ui
periodice ale ordonatorilor
principali de credite
2.4. Urmărirea implementării
recomandărilor stabilite în cadrul
misiunilor de verificare și
îndrumare metodologică
3. Raportarea 3.1. Înregistrarea și verificarea
privind stadiul de situațiilor centralizatoare primite de
implementare și la aparatul propriu și de la
Permanent
dezvoltare a instituțiile publice, aflate în
sistemului de subordonare și coordonare, de la
control intern nivelul SGG
managerial la 3.2. Elaborarea semestrială a
nivelul SGG Situației centralizatoare Cap. I – Semestrial
Informații generale, la nivelul SGG Doua persoane
3.3. Elaborarea anuală a Situației PO – YY - 04 din cadrul Anual
10
Nr. Obiective
Activități procedurale Cod procedură Responsabili Termen
crt. specifice
0 1 2 3 4 5
centralizatoare, Cap. II – Stadiul compartimentul
implementării sistemului de control ui
intern managerial, la nivelul SGG
3.4. Elaborarea anuală a Raportului
asupra stadiul implementării
sistemului de control intern Anual
managerial la 31 decembrie 20.., la
nivelul SGG
II........................................................................

Întocmit,
Secretar CM
....................

11
ETAPA III

IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA RISCURILOR

 Standardele avute în vedere: Standardul 8 – MANAGEMENTUL


RISCURILOR

NOTA 1

In procesul de gestionare a riscurilor primul pas îl reprezintă identificarea acestora,


ceea ce reprezintă descoperirea tuturor surselor de risc din cadrul entităților, în vederea
eliminării sau diminuării acestora.
Riscul se caracterizează prin două componente: probabilitatea de apariție a riscului
și impactul riscului aspra realizării obiectivelor, iar produsul acestora reprezintă valoarea
riscului sau scoring-ul riscului.
În procesul de management al riscurilor conducerile compartimentelor trebuie să-și
identifice vulnerabilitățile, respectiv punctele slabe care pot determina apariția riscurilor
din cauze interne și amenințările la adresa realizării obiectivelor din cauze externe.
Riscurile se identifică la toate nivelurile de activitate și acolo se impun amplasarea
unor măsuri de control.
Practic, activitatea de identificare a riscurilor este un proces permanent, care se
desfășoară de întreg personalul entității în coordonarea nivelelor de management, în
funcție de gradul de maturitate al entității publice.
Din aceste considerente, conducerile compartimentelor de la primul nivel
desemnează responsabilii cu riscurile, care printre alte activități elaborează Registru
riscurilor – RR, la nivelul compartimentului, conform OSGG nr. 600/2018, ANEXA
nr. 1.
Pentru riscurile identificate, conducerile compartimentelor aprobă Formularul de
alertă la risc - FAR, conform Procedurii Managementul riscului PS-01, în vederea
analizării acestora în CM.

NOTA 2

Prezentarea materialului: Considerații privind managementul riscurilor din


lucrarea Guvernanța corporativă, autor Marcel Ghiță, Editura Economică, București, 2008.

9
ENTITATEA PUBLICĂ ................
Nr. .........din........... Aprobat,
Președinte CM,
......................
Etapa III SCIM

OBIECTIVE, ACTIVITĂŢI, RISCURI


Nr. OBIECTIVE ACTIVITĂŢI ACŢIUNI RISCURI CAUZE
crt. SPECIFICE
0 1 2 3 4
I. DCIMRI
1. Elaborarea și 1.1. Elaborarea și a. Inițiază și Neluarea în considerație a Imposibilitatea
implementarea implementarea fundamentează tuturor direcțiilor de acțiune documentării asupra
politicii în politicilor în propuneri pentru stabilite în documentul noutăților apărute în
domeniu domeniul sistemelor îmbunătățirea strategic, referitoare la domeniu pe plan
controlului de control intern cadrului normativ de adaptarea cadrului legislativ internațional
intern managerial reglementare a preconizat
managerial procesului de Nerealizarea cadrului
implementare a normativ pentru toate Imposibilitatea
sistemului de control elementele de noutate stabilite
promovării proiectelor
intern managerial prin cadrul legislativ
de acte normative

Posibilitatea nerespectării

9
Nr. OBIECTIVE ACTIVITĂŢI ACŢIUNI RISCURI CAUZE
crt. SPECIFICE
0 1 2 3 4
b. Participă la Planului de activitate al Suprapunerea
derularea și direcției activităților curente cu
implementarea cele specifice proiectelor
proiectelor cu cu finanțare externă
finanțare externă Personal insuficient pregătit Programe de
c. Colaborează cu pentru implicarea în perfecționare a pregătirii
organisme și colaborării cu organizații profesionale neadecvate
organizații naționale naționale și internaționale în
și internaționale din
domeniul sistemului de
țările membre UE,
control intern
în curs de aderare sau
din alte țări în
domeniul sistemului
de control intern
1.2.Elaborarea și a. actualizarea Neactualizarea periodică a Pregătire
actualizarea Îndrumarului Îndrumarului metodologic necorespunzătoare a
instrumentelor de metodologic pentru pentru dezvoltarea SCIM personalului în
lucru (registrelor de dezvoltarea SCIM în elaborarea metodologiei
risc, a procedurilor entitățile publice de dezvoltare a SCIM
formalizate și a b. actualizarea Neactualizarea periodică a
chestionarelor) în Metodologiei de Metodologiei privind Pregătire
vederea implementarea a Standardul 8 – Managementul necorespunzătoare a
implementării Standardului de riscurilor personalului în
sistemului de control intern elaborarea metodologiei
control intern Managementul de dezvoltare a SCIM
managerial riscurilor

10
Nr. OBIECTIVE ACTIVITĂŢI ACŢIUNI RISCURI CAUZE
crt. SPECIFICE
0 1 2 3 4
2. Desfășurarea 2.1. Planificarea a. elaborarea Planului Depășirea termenului de Nerespectarea PO
misiunilor de misiunilor de de activitate privind elaborarea a Planului
verificare și verificare și desfășurarea
îndrumare îndrumare misiunilor, anual
metodologică metodologică b. avizarea Planului - -
de activitate privind
desfășurarea
misiunilor Nerealizarea Planului Apariția unor lucrări
c. realizarea Planului neplanificate
de activitate privind
desfășurarea Neactualizarea Planului Lipsă supervizare
misiunilor
d. modificarea
Planului de activitate - -
privind desfășurarea
misiunilor
e. aprobarea Planului
de activitate privind
desfășurarea
misiunilor
Întocmit,
Secretar CM
...................

11
NOTA 3
Responsabili cu riscurile da la nivelul compartimentelor, pe baza Listei obiectivelor, activităților și riscurilor și a Procedurii
privind managementul riscurilor PS-01 elaborează RR pe compartimente, care se aprobă de conducătorii compartimentelor, așa
cum se prezintă în continuare:

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI


DCIMRI
Nr. .........din........... APROBAT,
PREȘEDINTE CM
………………………
Etapa III SCIM

REGISTRUL DE RISCURI

12
Obiective/activităţi Cauzele care Risc inerent Risc rezidual Obs
Data
favorizează Strategia
Riscul Probabi ultimei Probabi
apariţia Impact Expunere adoptată Impact Expunere
litate revizuiri litate
riscului

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Obiectivul 1: Elaborarea și implementarea politicii în domeniu controlului intern managerial

1.1. Elaborarea Neluarea în Imposibilitatea M(2) M(2) MM(4) Perfecţionare Dec. S(1) M(2) SM(2)
politicilor în consideraţie a tuturor documentării profesională 2016
domeniul sistemelor direcţiilor de acţiune asupra
de control intern stabilite în documentul noutăților
managerial strategic, referitoare la apărute în
adaptarea cadrului domeniu pe
legislativ preconizat plan
internațional

Neactualizarea cadrului Imposiblitatea M(2) M(2) MM(4) Monitorizare Dec. S(1) M(2) SM(2)
normativ pentru toate promovării 2016
elementele de noutate proiectelor de
stabilite prin cadrul acte normative
legislativ
Posibilitatea Suprapunerea S(1) S(1) SS(1) Supervizare Dec. S(1) S(1) SS(1)
nerespectării Planului activităților 2016
de activitate al direcției curente cu cele
specifice
proiectelor cu
finanțare
externă

Imposibilitatea Suprapunere M(2) S(1) MS(2) Perfecţionare Dec. S(1) S(1) SS(1)
participării la toate activităților profesională 2016
acțiunile internaționale direcției

Personal
insuficient

13
Obiective/activităţi Cauzele care Risc inerent Data Risc rezidual Obs
favorizează Strategia
Riscul Probabi ultimei Probabi
apariţia Impact Expunere adoptată Impact Expunere
litate revizuiri litate
riscului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2. Elaborarea și Neactualizarea Lipsă M(2) M(2) MM(4) Instruirea Dec. S(1) M(2) SM(2)
actualizarea periodică a perfecționare a personalului 2016
instrumentelor de Îndrumarului pregătirii
lucru (registrelor de metodologic pentru profesionale a
risc, a procedurilor dezvoltarea SCIM a personalului
formalizate și a
chestionarelor) în
vederea
Neactualizarea Lipsă S(1) S(1) SS(1) Instruirea Dec. S(1) S(1) SS(1)
implementării
periodică a perfecționare a personalului 2016
sistemului de control
Metodologiei privind pregătirii
intern managerial
Standardul 8 – profesionale a
Managementul a personalului
riscurilor

1.3. Activitatea Neactualizarea Nerespectarea M(2) M(2) MM(4) Supervizare Dec. S(1) M(2) SM(2)
Comisiei de componenței anuale a PS - 00 2016
monitorizare (CM) CM

Neparticiparea Nerespectarea S(1) S(1) SS(1) Monitorizare Dec. S(1) S(1) SS(1)
membrilor la ședințele PS - 02 2016
CM și imposiblitatea
desfășurării acestora

Neparticiparea Nerespectarea S(1) M(2) SM(2) Acceptare Dec. S(1) S(1) SS(1)
membrilor titulari în PS - 02 2016
CM și trimiterea
înlocuitorilor acestora,
care nu au putere de
decizie

Neelaborare în termen Nerespectarea S(1) S(1) SS(1) Supervizare Dec. S(1) S(1) SS(1)
a minutelor ședințelor PS - 02 2016
și hotărârilor CM

Netransmiterea Nerespectarea S(1) S(1) SS(1) Supervizare Dec. S(1) S(1) SS(1)
membrilor CM a
14
Obiective/activităţi Cauzele care Risc inerent Data Risc rezidual Obs
favorizează Strategia
Riscul Probabi ultimei Probabi
apariţia Impact Expunere adoptată Impact Expunere
litate revizuiri litate
riscului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
minutelor ședințelor și PS - 02 2016
hotărârilor CM

Ținerea incorectă a Nerespectarea S(1) S(1) SS(1) Instruire Dec. S(1) S(1) SS(1)
evidenței a PS - 00 2016
procedurilor de sistem
și operaționale

Neavizarea anual Neprimirea M(2) R(3) MR(6) Monitorizare Dec. M(2) M(2) MM(4)
limitelor de toleranță a limitelor de 2016
riscurilor toleranță a
riscurilor

Neelaborarea în termen Neprimirea S(1) S(1) SS(1) Supervizare Dec. S(1) S(1) SS(1)
a Informării privind Rapoartelor 2016
monitorizarea privind
indicatorilor de monitorizarea
performanță performanțelor
de la
compartimente

15
PROCESUL DE MANAGEMENT AL RICURILOR

în cadrul
INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ......  BUCUREŞTI

Analiza în cadrul CM a riscului inerent - APARIŢIA UNUI INCENDIU –


la operatorul economic Clubul Colectiv București

NC ELEMENTE CARACTERISTICI

1 Obiectivul Asigurarea securităţii persoanelor

2 Riscul Apariţia unui incendiu

Vechimea de 15-20 ani a instalaţiilor


electrice
3 Cauze posibile
Reparaţii improvizate

Evaluarea probabilităţii
4 Mare
riscului
Evaluarea impactului
5 Mare
riscului
6 Expunerea la risc Ridicata = Probabilitate x Impact

a. Pierderea unor vieţi omeneşti


b. Operatorul economic poate fi obligat la
plata unor despăgubiri importante
Consecinţe în caz de
7
materializare c. Managementul poate fi acuzat de
neglijenţă în serviciu
d. Instituţiile de autorizare şi verificare în
domeniu pot fi sancţionate

9
PROCESUL DE GESTIONARE A RISCURILOR

Măsuri de
Costuri Observaţii
gestionare
A. Supravegherea 20.000 u.m.
în permanenţă a  Angajarea de personal specializat care să
activităţii de supravegheze desfăşurarea spectacolelor
organizare de  Suma nu este prevăzută în buget
spectacole
B. Verificarea 10.000 u.m.  Suma este disponibilă în buget la
instalaţiei activitatea de mentenanţă
electrice
C. Instalarea unor 30.000 u.m.  Suma nu este disponibilă în buget, dar se
detectoare de fum pot obţine fondurile necesare prin
reprioritizare

D. Avizarea Planului 100.000  Planul nu a fost întocmit de către un


de intervenţie de ISU u.m. specialist – pompier în rezervă sau
specialist în domeniul apărării naţionale
 Planul nu a fost avizat de către ISU

Risc Nivelul Acţiuni de Consecinţe/


ul Costuri Impact
Apetitul la risc apetitului gestionare a
u.m.
la risc riscului
Se acceptă riscul Ridicat 1. Nicio 0
acţiune
Apari Nu se acceptă plata Mediu 1. Verificarea 10.000 a. Concediere
ţia unei amenzi și Instalaţiei
unui despăgubiri mai mari Electrice
incen de 40.000 u.m. 2. Instalarea b. Plata unor
diu unor 30.000 despăgubiri
detectoare de
fum
c. Plata unor
amenzi
Nu se acceptă Scăzut 1. Înlocuirea 150.000
existenta vreunui risc instalaţiei
semnificativ electrice
2. Instalarea
detectoarelor

10
ETAPA IV

MODALITĂŢILOR DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE


CONTROL INTERN MANAGERIAL

 Standardele avute în vedere:


- Standardele de control intern managerial – Anexa 1.
- FIȘELE DE STANDARDE – pentru toate cele 16 standarde de control.

NOTA 1

Pentru dezvoltarea continuă a SCIM în cadrul EP, la începutul fiecărui an, se


elaborează / actualizează PD al SCIM, conform modelului de mai jos.
PD se elaborează de Secretariatul tehnic al CM, pe baza măsurilor stabilite de
conducătorii compartimentelor, în procesul de autoevaluare a SCIM la nivelul
compartimentelor și propunerilor rezultate din dezbaterile care au avut loc în ședințele
CM.
Programul de dezvoltare cuprinde standardele de control intern managerial pentru
care se stabilesc pe obiective activitățile, responsabilii și termenele de realizare și alte
elemente relevante necesare.

Pentru stabilirea deficiențelor care pot să apară în procesul de implementare a


SCIM se recomandă analiza detaliată a – activităților necesare și a documentelor
justificative – din structura FISELOR DE STANDARDE.

Practic, pentru actualizarea PD, anual, se utilizează, pe lângă Chestionarele de


autoevaluare de la nivelul compartimentelor, elaborate la sfârșitul anului și Fișele de
standarde din care se vor prelua activitățile care încă nu sunt implementate în cadrul
compartimentelor.

Implementarea standardelor de control intern, conform cerințelor generale impuse,


se realizează prin acțiuni concrete și nu prin abordări abstracte sau judecăți de valoare.
Evaluarea procesului de implementare și dezvoltare a SCIM înseamnă rezultate concrete,
cuantificate prin indicatori de performanță, materializate în documente justificative.

11
NOTA 2. Atenție ! În practică, pentru analiza îndeplinirii
cerințelor standardelor de control se recomandă elaborarea unei FIȘE
COMPLEMENTARE A STANDARDULUI DE CONTROL, care să cuprindă pentru
fiecare standard următoarele elemente: descrierea standardului, cerințele generale,
activități necesare și documente, elemente justificative.

ENTITATEA PUBLICĂ ..............................


Nr.......din.............

APROB,

Conducătorul entității publice Etapa IV - SCIM

.....................
PROGRAM DE DEZVOLTARE
a sistemului de control intern managerial la nivelul ...... pe anul.....

•Obiectivul programului: Implementarea standardelor de control intern/managerial


la nivelul entității...........................

Nr. Standard Activitate Responsabil Termen


crt.
0 1 2 3 4
I. MEDIUL DE CONTROL
1. 1. Etica, • Desfăşurarea de Direcţia generală Permanent
integritatea activităţi de consiliere managementul
etică a personalului din resurselor umane;
partea consilierului Conducătorii
etic. compartimentelor
din minister.
• Monitorizarea Conducătorii Permanent
respectării normelor de compartimentelor
conduită de către toţi din minister.
angajaţii ministerului.
• Elaborarea şi Direcţia generală 31.07.2015
comunicarea Codului managementul
de etică către toţi resurselor umane;
angajaţii ministerului. Conducătorii
compartimentelor
din minister.
12
Nr. Standard Activitate Responsabil Termen
crt.
0 1 2 3 4
2. 2. Atribuţii, • Stabilirea atribuţiilor Conducătorii Cu ocazia
funcţii, asociate fiecărui post, compartimentelor întocmirii
sarcini în concordanţă cu din minister fişei
competenţele postului
decizionale necesare
realizării acestora.
• Actualizarea fişelor Conducătorii Ori de câte
de post şi informarea compartimentelor ori
angajaţilor cu privire la din minister necesităţile
acestea, în concordanţă impun acest
cu misiunea lucru
ministerului şi
prevederile ROF.

3. 3. • Efectuarea de analize Conducătorii Permanent,


Competenţa, pentru stabilirea compartimentelor în funcţie
performanţa cunoştinţelor şi din minister de evoluţia
abilităţilor necesare în mediului de
vederea îndeplinirii lucru
sarcinilor/atribuţiilor
fiecărui post.
• Identificarea nevoilor Conducătorii -
de perfecţionare a compartimentelor Permanent,
pregătirii profesionale din minister; în funcţie
a personalului. de evoluţia
mediului de
lucru
- Anual
• Elaborarea planului Şcoala de Finanţe Anual
de pregătire Publice şi Vamă,
profesională a pe baza
personalului din propunerilor
compartimentele primite de la
ministerului, conform direcţiile
nevoilor identificate. generale/direcţiile
din minister

Avizat,

Președintele Comisiei de monitorizare


13
.............................................

14
ETAPA V

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

 Standardele avute în vedere: 13 – GESTIONAREA


DOCUMENTELOR

NOTA

Datele, informațiile și documentele în integralitatea lor sunt la baza activităților și


proceselor desfășurate în entitățile publice, centrale și locale. Din aceste considerente
este important nu numai conținutul și componența lor, respectiv administrativă,
financiară, patrimonială, legislativă etc., dar, mai ales, modul de gestionare al acestora,
de la elaborare până la arhivare, inclusiv modul de comunicare intern sau extern.

Datele sunt materia primă a activităților desfășurate compuse din; litere, cifre,
simboluri, semne.
Informațiile sunt date care au fost analizate, prelucrate, centralizate și interpretate, cu
scopul de a fi comunicate destinatarului lor, pe un anumit flux.

Documentele sau documentațiile conțin date și informații, obiective sau subiective,


primite sau trimise pentru /spre soluționare care se ordonează și se iau în evidentă,
conform unor criterii stabilite, activitate care reprezintă inventarierea documentelor.
Prin activitatea de inventariere, se realizează o evidență clară a tuturor
documentelor care intră în compartiment și care au fost procesate.

EP își organizează propriul proces de management ai documentelor, interne și


externe, care constă în principal în: intrarea și înregistrarea documentelor, analiza și
distribuirea acestora, prelucrarea, elaborarea răspunsurilor, revizuirea, avizarea, aprobarea,
ieșirea documentelor, distribuirea la destinatarul final și arhivarea.

In acest fel se creează un control integrat asupra ciclului de viață al documentelor,


precum și o accesibilitate rezonabilă la acestea, atât pentru conducere cât și pentru
angajații EP, în conformitate cu Standardul 13 – Gestionarea documentelor.

Exemple de evidență și inventariere a documentelor;


- Registrul de intrări-ieșiri;
- Lista procedurilor de sistem și operaționale;
- Dosar cu documentația specifica Sistemului de control intern managerial care
cuprinde; documentele de planificare, Registrul de riscuri de la nivelul EP;
- Planul de implementare a măsurilor de control;
- Chestionarele de autoevaluare – Anexa 4.1;
- Situația centralizatoare – Anexa 3;
15
- Situația sintetică – Anexa 4.2;
- Raportul privind stadiul implementării SCIM pe anul ... – Anexa 4.3.
- Și altele.

In aceste condiții, managementul documentelor devine principalul instrument ce


conduce la identificarea rapidă și exactă a unui document, documentație, dosar, act etc.
de către angajații compartimentului.

Totalitatea informațiilor care circulă între o sursă și un destinatar, pe un anumit tip


de canal de comunicare se definește ca flux informațional, la care sunt asociate
documente, acte, documentații.
Orice document, act, documentație trebuie să fie asociat unui anumit flux
informațional.
Fluxurile de informații pot fi interne și externe,

O modalitate eficientă pentru managementul documentelor, optimizarea fluxurilor de


informații și modul de comunicare o reprezintă implementarea unui sistem informatic de
tipul: Platformă de management al documentelor.

16
ENTITATEA PUBLICĂ ...............................................
Nr. .........din..........
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Direcția de Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale
Nr. .........din........... Aprobat,
Președintele Comisie de monitorizare

Marin POPESCU

Etapa V - SCIM

INVENTARIEREA DOCUMENTELOR DE INTRARE ŞI DE IEŞIRE

Nr. Denumirea activității Documentele de


Conținutul procesării Documentele de ieșire
crt. (fluxul de informații) intrare
Obiectivul nr. 1: Elaborarea și implementarea politicii în domeniu controlului intern managerial
1.1. Elaborarea politicilor în - Cadrul normativ - Modificarea și completarea - OSGG nr. 200/2016
domeniul sistemelor de actualizat privind Codului controlului intern pentru modificarea OSGG nr.
control intern managerial sistemul de control managerial al entităților publice, 400/2015
intern managerial - Elaborarea Normelor - OSGG nr. 201/2016
- Raportul anual al metodologice privind
Curții de Conturi coordonarea, îndrumarea
metodologică și supravegherea
stadiului implementării și
dezvoltării sistemului de control
intern managerial la entitățile
publice
17
Nr. Denumirea activității Documentele de
Conținutul procesării Documentele de ieșire
crt. (fluxul de informații) intrare
1.2. Elaborarea și actualizarea
- Îndrumarul - Metodologia pentru Documente care vor fi
instrumentelor de lucru metodologic pentru implementarea și dezvoltarea actualizate în cadrul proiectului
(registrelor de risc, a dezvoltarea SCIM în SCIM în entitățile publice cu finanțare externă IP 2/2015,
procedurilor formalizateentitățile publice cod SIPOCA 34 - Consolidarea
și a chestionarelor) în - Procesul de gestionare a implementării standardelor de
vederea -
implementării Metodologia de riscurilor pe baza Standardului control intern managerial la
sistemului de control implementarea a de control intern 8 - nivel central și local
intern managerial Standardului de control Mangementul riscurilor
intern Mangementul
riscurilor
1.3. Activitatea Comisiei de - Ordin nr. - Actualizarea structurii - Ordin nr. 699/16.10.2015
monitorizare (CM) 623/15.09.2015 Comisiei de monitorizare
- Ordinea de zi - Desfășurarea ședințelor CM - Minutele ședințelor CM
- Hotărârile CM
- Procedurilor de sistem - Actualizarea procedurilor de - Lista actualizată a procedurilor
și operaționale de sistem și operaționale de sistem și operaționale
actualizat
- Rapoartele de - Stadiul îndeplinirii - Informarea privind
monitorizare a indicatorilor de performanță sau monitorizarea
performanțelor de la de rezultat performanțelor
compartimente
1.4. Elaborarea și actualizarea Program de dezvoltare Direcțiile de acțiune și Neactualizat
Programului de nr. 239/22.01.2014 activitățile care se vor desfășura
dezvoltare a sistemului în cursul anului pentru
de control intern implementare și/sau dezvoltarea
managerial, anual SCIM
1.5. Activitatea Echipei de - Organigrama SGG - Constituire EGR - Ordin nr. 700/16.10.2015
gestionarea a riscurilor - Ordinea de zi - Desfășurarea ședințelor EGR - Procesele-verbale EGR
(EGR) - Formularele de alertă - Propuneri de riscuri spre - Planul pentru implementarea
la risc analiză măsurilor de control
- Rapoartele privind - Informarea privind procesul de
gestionarea riscurilor de - Procesul de gestionare a gestionare a riscurilor
la compartimente riscurilor
1.6. Elaborarea și actualizarea - Registrele de riscuri pe Actualizarea Registrul de riscuri Neactualizat
18
Nr. Denumirea activității Documentele de
Conținutul procesării Documentele de ieșire
crt. (fluxul de informații) intrare
Registrului de riscuri pe compartimente, pe entitate
entitate actualizate
1.7. Asigură interpretarea Scrisori, adrese, sesizări Solicitarea de clarificări Răspunsuri la scrisori, adrese,
unitară a reglementărilor și petiții înregistrate în legislative și puncte de vedere sesizări și petiții
legale prin elaborarea de cadrul direcției privind cadrul de reglementare al
răspunsuri la solicitări de SCIM
puncte de vedere,
scrisori, adrese, sesizări
și petiții înregistrate în
cadrul direcției
Obiectivul nr. 2: Desfășurarea misiunilor de verificare și îndrumare metodologică
2.1. Planificarea misiunilor de Plan de activitate Derularea misiunilor de Plan de activitate privind
verificare și îndrumare privind desfășurarea verificare și îndrumare desfășurarea misiunilor,
metodologică misiunilor metodologică care vor fi actualizat
efectuate în cursul anului
2.2. Organizarea și pregătirea Ordinele de misiune și Informarea entităților publice Chestionarele de control intern
misiunilor de verificare și Notificările adresate care vor fi verificate în cursul vizate de șeful de serviciu
îndrumare metodologică entităților planificate a fi anului DCIMRI
verificate, în cursul
anului
2.3. Efectuarea misiunilor de Notelor de constatare și Rezultatele misiunilor de Notele de prezentare pentru
verificare și îndrumare Notelor unilaterale verificare și îndrumare aprobarea misiunilor încheiate în
metodologică a stadiului elaborate cu ocazia metodologică desfășurate la cursul anului, de către
implementării sistemului finalizării misiunilor entitățile publice cuprinse în conducerea entității
de control intern desfăsurate în cursul Plan
managerial anului
2.4. Urmărirea implementării Planurile de Planurile conțin constatările și Actualizarea Planului de
recomandărilor stabilite implementare a recomandările acceptate, activitate privind desfășurarea
în cadrul misiunilor de recomandărilor primite termenele și persoanele misiunilor pe baza măsurilor de
verificare și îndrumare de la entitățile verificate responsabile control stabilite de echipa de
metodologică verificare

19
Nr. Denumirea activității Documentele de
Conținutul procesării Documentele de ieșire
crt. (fluxul de informații) intrare
Obiectivul nr. 3: Raportarea privind stadiul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial,
la nivelul SGG
3.1. Înregistrarea și Situațiile centralizatoare Raportările privind stadiul -
verificarea situațiilor primite de la aparatul implementării și dezvoltării
centralizatoare primite de propriu și de la sistemului de control intern
la aparatul propriu și de instituțiile publice, aflate managerial ale SGG
la instituțiile publice, în subordonare și
aflate în subordonare și coordonare
coordonare, de la nivelul
SGG
3.2. Elaborarea semestrială a - Centralizarea situațiilor Situația centralizatoare Cap. I –
Situației centralizatoare centralizatoare primite de la Informații generale, la nivelul
Cap. I – Informații aparatul propriu și de la SGG
generale, la nivelul SGG instituțiile publice, aflate în
subordonare și coordonare
3.3. Elaborarea anuală a - Centralizarea situațiilor Situația centralizatoare, Cap. II
Situației centralizatoare, centralizatoare primite de la – Stadiul implementării
Cap. II – Stadiul aparatul propriu și de la sistemului de control intern
implementării sistemului instituțiile publice, aflate în managerial, la nivelul SGG
de control intern subordonare și coordonare
managerial, la nivelul
SGG
3.4. Completarea Raportului - Centralizarea situațiilor Raportul asupra stadiul
asupra stadiul centralizatoare primite de la implementării sistemului de
implementării sistemului aparatul propriu și de la control intern managerial la 31
de control intern instituțiile publice, aflate în decembrie 20.., la nivelul SGG
managerial la 31 subordonare și coordonare
decembrie 20.., la nivelul
SGG

Obiectivul 4: Elaborarea Raportului anual privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial,
la nivelul intituțiilor publice
20
Nr. Denumirea activității Documentele de
Conținutul procesării Documentele de ieșire
crt. (fluxul de informații) intrare
4.1. Înregistrarea și Situațiile centralizatoare Raportările privind stadiul -
verificarea documentației primite de la ordonatorii implementării și dezvoltării
prevăzute de cadrul de principali de credite sistemului de control intern
reglementare primite de managerial ale entităților
la ordonatorii principali publice centrale
de credite
4.2. Elaborarea semestrială a - Centralizarea situațiilor Situațiile centralizatoare a
Situației centralizatoare centralizatoare primite de la DCIMRI Cap. I – Informații
a DCIMRI Cap. I – ordonatorilor principali de generale, semestriale
Informații generale, de la credite
nivelul ordonatorilor
principali de credite
4.3. Elaborarea anuală a - Centralizarea situațiilor Situația centralizatoare a
Situației centralizatoare centralizatoare primite de la DCIMRI Cap. II – Stadiul
a DCIMRI, Cap. II – ordonatorilor principali de implementării sistemului de
Stadiul implementării credite control intern managerial
sistemului de control
intern managerial, la
nivelul ordonatorilor
principali de credite
4.4. Elaborarea anuală a - Centralizarea rapoartelor primite Raportul asupra stadiul
Raportului asupra de la ordonatorilor principali de implementării sistemului de
stadiul implementării credite control intern managerial la 31
sistemului de control decembrie 20.., de către
intern managerial la 31 DCIMRI
decembrie 20.. de către
DCIMRI, la nivelul
ordonatorilor principali
de credite
4.5. Elaborarea Raportului - Situațiile Analiza stadiului implementării Raportului anual privind stadiul
anual privind stadiul centralizatoare a și dezvoltării sistemelor de implementării sistemului de
implementării sistemului DCIMRI Cap. I, control intern managerial la control intern/managerial la
21
Nr. Denumirea activității Documentele de
Conținutul procesării Documentele de ieșire
crt. (fluxul de informații) intrare
de control semestriale nivelul entităților publice nivelul instituțiilor publice
intern/managerial la - Situația centrale, în vederea informării
nivelul instituțiilor centralizatoare a Guvernului
publice la care se DCIMRI Cap. II
exercită funcția de - Raportul asupra
ordonator principal de stadiul implementării
credite al bugetului de sistemului de control
stat, bugetului intern managerial la 31
asigurărilor sociale de decembrie 20.., de către
stat și al bugetului DCIMRI
oricărui fond special

Întocmit,
Secretarul Comisiei de monitorizare, Consilier coordonator,
Nicoleta PETRE Marcel GHIȚĂ

22
ETAPA VI

STABILIREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A DESFĂŞURĂRII


ACTIVITĂŢILOR

 Standardele avute în vedere: Standardul 6 – PLANIFICARE, Standardul 11 –


CONTINUAREA ACTIVITĂȚII

NOTĂ:
Realizarea obiectivelor specifice presupune realizarea tuturor activităților din
structura acestora, iar realizarea activităților impune îndeplinirea tuturor acțiunilor din
componența acestora.
Așadar, pentru îndeplinirea obiectivelor este necesară:
- o monitorizare a desfășurării activităților în ansamblul lor și
- o evaluare a gradului de realizare a obiectivelor,
pe baza unor indicatori de performanță, care se calculează prin compararea
rezultatului țintă așteptat, cu valoarea efectivă a acestuia obținută în momentul
evaluării.
Monitorizarea și evaluarea desfășurării activităților din structura obiectivelor sunt
două procese independente, dar complementare, realizate la nivelul conducerii
compartimentelor, respectiv la nivelul entității, pentru luarea deciziilor sau a măsurilor
corective, după caz.
Monitorizarea este un proces continuu, de colectare a datelor și informațiilor
despre modul de realizare a unui obiectiv specific, activitate sau acțiune, prin care se
observă și înregistrează, într-un mod sistematic, evoluția unui proces sau a unei
activității/acțiuni.
Evaluarea este o operațiune realizată la un anumit moment, planificată de
conducătorul compartimentului sau entității publice, de regulă lunar, semestrial, anual,
și utilizează indicatori măsurabili care exprimă gradul de realizare sau rezultatul
unui obiectiv specific sau activități, de-a lungul unei perioade de timp.
Dacă obiectivele specifice nu sunt stabilite conform cerințelor SMART, și în mod
special nu sunt măsurabile, rezultatele acestora și stabilirea indicatorilor de performanță
vor fi dificil de apreciat cu obiectivitate.
Indicatorii de performanță sunt definiți ca variabile cantitative sau calitative, care
furnizează informații simple și de încredere pentru măsurarea rezultatelor în dinamica
activităților și proceselor realizate.

23
Indicatorii cantitativi sunt exprimați în termeni numerici sau procentuali.
Indicatorii calitativi sunt exprimați printr-o apreciere de genul realizat/nerealizat,
aprobat/neaprobat, da/nu. In cazul acestui indicator se impune existența unui document
justificativ.

Sistemul de monitorizare a desfășurării activităților se stabilește la începutul fiecărui


an și poate fi actualizat pe parcursul anului, prin parcurgerea acelorași etape.

24
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Direcția de Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale
Nr. .........din..........
Aprobat,
Președintele Comisie de
monitorizare

Marin POPESCU

Eta
pa VI - SCIM

STABILIREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE A DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR DIN STRUCTURA OBIECTIVELOR

Obiective
Indicatori de rezultat Termen
Rezultate aşteptate Resurse Responsabili
şi/sau de performanţă limită
Activităţi
Obiectivul 1: Elaborarea și implementarea politicii în domeniu controlului intern managerial
1.1. Elaborarea - Modificarea/completarea și - Gradul de Fără alocarea - Director Februarie 2016
politicilor în domeniul actualizarea cadrului de implementare a acţiunilor de resurse DCIMRI
sistemelor de control reglementare în domeniu cuprinse în documentul suplimentare - Şef serviciu
intern managerial strategic DCIMRI
- Gradul de - Consilierii
implementare a noilor DCIMR
prevederi legislative în
cadrul normativ
- Gradul de acceptare a
observaţiilor şi
propunerilor
25
Obiective
Indicatori de rezultat Termen
Rezultate aşteptate Resurse Responsabili
şi/sau de performanţă limită
Activităţi
1.2 Elaborarea - Actualizarea Îndrumarului - Gradul de actualizare Fără alocarea - Director Aprilie
instrumentelor de lucru metodologic pentru dezvoltarea al instrumentelor de lucru de resurse DCIMRI 2016
(registrelor de risc, a SCIM în entitățile publice suplimentare - Şef serviciu
procedurilor formalizate DCIMRI
și a chestionarelor) în - Actualizarea Metodologiei - Consilierii
vederea implementării de implementare a DCIMR
sistemului de control Standardului de control intern
intern managerial Mangementul riscurilor
1.3. Activitatea Comisiei - Actualizarea anuală a - Gradul de actualizarea Fără alocarea - Conducătorul Ianuarie
de monitorizare (CM) componenței CM a componenței CM de resurse entității 2016
suplimentare - Președintele
- Limitele de toleranță a CM
- Actualizarea anuală a riscurilor, actualizate anual - Secretar CM
limitelor de toleranță a
riscurilor
1.4. Elaborarea și - Realizarea Programului de - Gradul de realizare al Fără alocarea - Conducătorul Martie
actualizarea anuală a dezvoltare Programului de dezvoltare de resurse entității 2016
Programului de suplimentare - Președintele
dezvoltare a sistemului CM
de control intern - Secretar CM
managerial
1.5. Activitatea Echipei - Actualizarea anuală a - Gradul de actualizarea a Fără alocarea - Conducătorul Ianuarie
de gestionarea a componenței EGR componenței a EGR de resurse entității 2016
riscurilor (EGR) - Implementarea măsurilor de - Gradul de suplimentare - Președintele
control implementarea măsurilor EGR
de control - Secretar EGR
1.6. Elaborarea și - Actualizarea anuală a - Gradul de actualizare al Fără alocarea - Președintele Decembrie
actualizarea Registrului Registrului de riscuri de la Registrului de riscuri de la de resurse EGR 2016
de riscuri pe entitate nivelul entității nivelul entității suplimentare - Secretar EGR
1.7. Asigură - Elaborarea răspunsurilor în - Gradul de încadrare în Fără alocarea - Director Permanent
interpretarea unitară a termenul prevăzut de termen de redactarea de resurse DCIMRI
reglementărilor legale prevederile legale răspunsurilor suplimentare - Şef serviciu
26
Obiective
Indicatori de rezultat Termen
Rezultate aşteptate Resurse Responsabili
şi/sau de performanţă limită
Activităţi
prin elaborarea de DCIMRI
răspunsuri la solicitări de - Consilierii
puncte de vedere, DCIMRI
scrisori, adrese, sesizări
și petiții înregistrate în
cadrul direcției

Obiectivul 2: Desfășurarea misiunilor de verificare și îndrumare metodologică


2.1. Planificarea - Îndeplinirea Planului de - Gradul de îndeplinire a Fără alocarea - Director Decembrie
misiunilor de verificare activitate privind desfășurarea Planului de activitate de resurse DCIMRI 2016
și îndrumare misiunilor, anual privind desfășurarea suplimentare - Şef serviciu
metodologică misiunilor, anual DCIMRI
2.2. Organizarea și - Asigurarea pregătirii - Gradul de elaborare în Fără alocarea - Șef serviciu Permanent
pregătirea misiunilor de misiunilor de verificare și termen a chestionarelor de resurse DCIMRI
verificare și îndrumare îndrumare metodologică suplimentare - Consilierii
metodologică DCIMRI
2.3. Efectuarea - Finalizarea misiunilor de - Gradul de acceptare a Fără alocarea - Consilierii Permanent
misiunilor de verificare verificare a realității și constatărilor de către de resurse DCIMRI
și îndrumare exactității raportărilor entitatea verificată suplimentare
metodologică a stadiului periodice
implementării sistemului
de control intern
managerial și verificarea
realității și exactității
raportărilor periodice ale
ordonatorilor principali
de credite
2.4. Urmărirea - Implementarea - Gradul de urmărire a Fără alocarea - Șef serviciu Permanent
implementării recomandărilor în vederea transmiterii Planului de de resurse DCIMRI
recomandărilor stabilite finalizării misiunilor implementare a suplimentare - Consilierii
în cadrul misiunilor de recomandărilor DCIMRI
27
Obiective
Indicatori de rezultat Termen
Rezultate aşteptate Resurse Responsabili
şi/sau de performanţă limită
Activităţi
verificare și îndrumare
metodologică
Obiectivul 3: Raportarea privind stadiul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul SGG
3.1. Înregistrarea și - Asigurarea activității de - Gradul de înregistrare al Fără alocarea - Consilierii Semestrial
verificarea situațiilor raportare a aparatului propriu și situațiilor centralizatoare de resurse DCIMRI și anual
centralizatoare primite de la instituțiile publice în primite suplimentare
de la aparatul propriu și subordonare și în coordonare
de la instituțiile publice,
aflate în subordonare și
coordonare, de la nivelul
SGG
3.2. Elaborarea - Asigurarea elaborării - Raportare în termenul Fără alocarea - Președintele Semestrial
semestrială a Situației semestrială a Situației prevăzut de PO - 04 de resurse CM
centralizatoare Cap. I – centralizatoare Cap. I suplimentare - Secretarul CM
Informații generale, la
nivelul SGG
3.3. Elaborarea anuală a - Asigurarea elaborării anuale a - Raportare în termenul Fără alocarea - Președintele Anual
Situației centralizatoare Situației centralizatoare Cap. prevăzut de PO - 04 de resurse CM
Cap. II – Stadiul II suplimentare - Secretarul CM
implementării sistemului
de control intern
managerial, la nivelul
SGG
3.4. Elaborarea anuală a - Asigurarea elaborării - Raportare în termenul Fără alocarea - Conducătorul Anual
Raportului asupra Raportului la 31 decembrie prevăzut de cadrul de de resurse entității
stadiul implementării 20.. reglementare suplimentare - Președintele
sistemului de control CM
intern managerial la 31 - Secretarul CM
decembrie 20.., la nivelul
SGG
Obiectivul 4: Elaborarea Raportului anual privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial la nivelul intituțiilor
publice
28
Obiective
Indicatori de rezultat Termen
Rezultate aşteptate Resurse Responsabili
şi/sau de performanţă limită
Activităţi
4.1. Înregistrarea și - Asigurarea activității de - Gradul de înregistrare al Fără alocarea - Consilierii Semestrial și
verificarea raportare de la ordonatorii situațiilor centralizatoare de resurse DCIMRI anual
documentației prevăzute principali de credite primite suplimentare
de cadrul de
reglementare primite de
la ordonatorii principali
de credite
4.2. Elaborarea - Asigurarea elaborării - Raportare în termenul Fără alocarea - Şef serviciu Semestrial
semestrială a Situației semestrială a Situației prevăzut de PO - 05 de resurse DCIMRI
centralizatoare a centralizatoare Cap. I a suplimentare - Consilierii
DCIMRI Cap. I – DCIMRI DCIMRI
Informații generale, la
nivelul ordonatorilor
principali de credite
4.3. Elaborarea anuală a - Asigurarea elaborării anuale a - Raportare în termenul Fără alocarea - Şef serviciu Anual
Situației centralizatoare Situației centralizatoare Cap. prevăzut de PO - 05 de resurse DCIMRI
a DCIMRI, Cap. II – II a DCIMRI suplimentare - Consilierii
Stadiul implementării DCIMRI
sistemului de control
intern managerial, la
nivelul ordonatorilor
principali de credite
4.4. Elaborarea anuală a - Asigurarea elaborării - Raportare în termenul Fără alocarea - Şef serviciu Anual
Raportului asupra Raportului la 31 decembrie prevăzut de PO - 05 de resurse DCIMRI
stadiul implementării 20.. al DCIMRI suplimentare - Consilierii
sistemului de control DCIMRI
intern managerial la 31
decembrie 20.. al
DCIMRI, la nivelul
ordonatorilor principali
de credite
4.5. Elaborarea - Asigurarea elaborării - Raportare în termenul Fără alocarea - Conducătorul Anual
29
Obiective
Indicatori de rezultat Termen
Rezultate aşteptate Resurse Responsabili
şi/sau de performanţă limită
Activităţi
Raportului anual privind Raportului anual al SGG prevăzut de cadrul de de resurse entității
stadiul implementării reglementare suplimentare - Director
sistemului de control DCIMRI
intern/managerial la - Şef serviciu
nivelul instituțiilor DCIMRI
publice la care se - Consilierii
exercită funcția de DCIMRI
ordonator principal de
credite al bugetului de
stat, bugetului
asigurărilor sociale de
stat și al bugetului
oricărui fond special, de
către SGG

Întocmit,
Secretarul Comisiei de monitorizare, Consilier coordonator,
Nicoleta PETRE Marcel GHIȚĂ

Consilier DCIMRI
Daniela GÂLCĂ

30
ETAPA VII

AUTOEVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR

 Standardele avute în vedere: Standardul 12 – INFORMAREA ȘI


COMUNICAREA,
Standardul 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR

NOTĂ:
Procesul de evaluare a stadiului și realizării obiectivelor specifice la nivelul
compartimentelor se realizează de către personalul propriu desemnat sau de către
conducătorul compartimentului, fapt pentru care este cunoscut sub numele de -
autoevaluarea realizării obiectivelor.
Etapele autoevaluării obiectivelor și activităților sunt următoarele:
- colectarea datelor și informațiilor – când se identifică toate documentele și
documentațiile relevante existente la nivelul compartimentelor care au fost elaborate în
vederea realizării obiectivului specific evaluat, pe baza celor două standarde
menționate;
- analiza și prelucrarea datelor și informațiilor care concură la realizarea
obiectivului specific analizat sau activității și care au stat la baza indicatorului de
performanță din sistemul de monitorizare.

Raportarea anuală a performanțelor de la nivelul compartimentului constă în


elaborarea unui Raport de activitate al compartimentului, ca rezultat al monitorizării
performanțelor activităților desfășurate. Acest raport stă la baza întocmirii cu
obiectivitate a Rapoartelor de evaluare anuale a performanțelor profesionale ale
personalului angajat, și reprezintă un instrument util conducătorului entității pentru
monitorizarea în timp a evoluției compartimentelor din punct de vedere al
performanței.
Raportarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul compartimentului se
transmite Secretariatului tehnic al CM în vederea centralizării la nivelul entității
publice.

31
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Direcția de Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale Etapa VII - SCIM
Nr. .........din..........

RAPORTUL DE MONITORIZARE

Obiective Riscul identificat Indicatori de rezultat/performanţă pentru fiecare activitate Obs


activităţii asociate Denumire Formulă calcul Periodicitate Valoare
Activităţi obiectivului specific indicator de calcul indicator
Obiectivul 1: Elaborarea și implementarea politicii în domeniu controlului intern managerial
1.1. Elaborarea Neluarea în consideraţie Gradul de Nr. acţiuni Anual 100%
politicilor în domeniul a tuturor direcţiilor de implementare a implementate /
sistemelor de control acţiune stabilite în acţiunilor cuprinse Nr. acţiuni propuse
intern managerial documentul strategic, în documentul
referitoare la adaptarea strategic
cadrului legislativ
preconizat
Neactualizarea cadrului Gradul de Nr. prevederi Anual 100%
normativ pentru toate implementare a legislative noi
elementele de noutate noilor prevederi implementate / Nr.
stabilite prin cadrul legislative în cadrul prevederi legislative
legislativ normativ noi

Gradul de acceptare Nr. observaţii și Cu ocazia 100%


a observaţiilor şi propuneri acceptate / elaborării
propunerilor Nr. observaţii și proiectelor de
propuneri formulate acte normative
în domeniul
SCIM

32
Obiective Riscul identificat Indicatori de rezultat/performanţă pentru fiecare activitate Obs
activităţii asociate Denumire Formulă calcul Periodicitate Valoare
Activităţi obiectivului specific indicator de calcul indicator
1.2 Elaborarea Neactualizarea Îndrumarul Îndrumarul Anual Îndrumarul
instrumentelor deperiodică a metodologic pentru metodologic pentru metodologic
lucru (registrelor de Îndrumarului dezvoltarea SCIM, dezvoltarea SCIM, pentru
risc, a procedurilor metodologic pentru actualizat anual aprobat de conducere dezvoltarea
formalizate și adezvoltarea SCIM SCIM aprobat
chestionarelor) în
vederea implementării
sistemului de control
intern managerial
1.3. Activitatea Neactualizarea Gradul de Nr. reprezentanți ai Anual 100%
Comisiei de componenței anuale a actualizarea a compartimentelor
monitorizare (CM) CM componenței CM nominalizați / Nr.
compartimente din
organigrama
Neavizarea anuală Limitele de
limitelor de toleranță a toleranță a Limitele de toleranță Anual Limitele de
riscurilor riscurilor, a riscurilor anuale, toleranță a
actualizate anual aprobate de riscurilor
conducerea entității aprobate
1.4. Elaborarea și Nerealizarea Gradul de realizare Nr. activități realizate Anual 100%
actualizarea anuală a Programului de al Programului de / Nr. activități
Programului de dezvoltare dezvoltare programate
dezvoltare a sistemului
de control intern
managerial
1.5. Activitatea Neactualizarea Gradul de Nr. reprezentanți ai Anual 100%
Echipei de gestionarea componenței anuale a actualizarea a compartimentelor
a riscurilor (EGR) EGR componenței a nominalizați / Nr.
EGR compartimente din
organigrama

33
Obiective Riscul identificat Indicatori de rezultat/performanţă pentru fiecare activitate Obs
activităţii asociate Denumire Formulă calcul Periodicitate Valoare
Activităţi obiectivului specific indicator de calcul indicator
Nr. măsuri de control
implementate / Nr.
Neimplementarea Gradul de Anual 100%
măsuri de control
măsurilor de control implementarea
stabilite
măsurilor de
control
1.6. Elaborarea și Neactualizarea Gradul de Nr. de registre de la
actualizarea Registrului de riscuri de actualizare al nivelul Anual 100%
Registrului de riscuri la nivelul entității, anual Registrului de compartimentelor
pe entitate riscuri de la nivelul actualizate / Nr. total
entității registre de la nivelul
compartimentelor
1.7. Asigură Nerăspunderea în Gradul de încadrare Nr. răspunsuri Anual 100%
interpretarea unitară a termen la puncte de în termen de transmise în termen /
reglementărilor legale vedere, scrisori, adrese, redactarea Nr. răspunsuri
prin elaborarea de sesizări și petiții răspunsurilor solicitate
răspunsuri la solicitări
de puncte de vedere,
scrisori, adrese,
sesizări și petiții
înregistrate în cadrul
direcției
Obiectivul 2: Desfășurarea misiunilor de verificare și îndrumare metodologică
2.1. Planificarea Nerealizarea Planului de Gradul de Nr. de misiuni Anual 100%
misiunilor de activitate privind îndeplinirea realizate / Nr. de
verificare și îndrumare desfășurarea misiunilor, Planului de misiuni planificate
metodologică anual activitate

34
Obiective Riscul identificat Indicatori de rezultat/performanţă pentru fiecare activitate Obs
activităţii asociate Denumire Formulă calcul Periodicitate Valoare
Activităţi obiectivului specific indicator de calcul indicator
2.2. Organizarea și Neelaborarea în termen Gradul de elaborare Nr. chestionare Permanent 100%
pregătirea misiunilor a chestionarelor pentru în termen a avizate în termen /
de verificare și cele 4 obiective ale chestionarelor Nr. chestionare
îndrumare misiunii elaborate
metodologică

2.3. Efectuarea Neobținerea în cadrul Gradul de acceptare Nr. de constatări Anual 100%
misiunilor de ședinței de analiză a a constatărilor de acceptate / Nr. de
verificare și îndrumare punctelor de vedere a către entitatea constatări formulate
metodologică a entității publice cu verificată
stadiului implementării privire la constatările
sistemului de control echipei de verificare
intern managerial și
verificarea realității și
exactității raportărilor
periodice ale
ordonatorilor
principali de credite
2.4. Urmărirea Neurmărirea Gradul de urmărire Nr. entități publice Anual 100%
implementării transmiterii în termen, a transmiterii care au transmis
recomandărilor de către entitatea Planului de Planul / Nr. total de
stabilite în cadrul verificată a Planului de implementare a entități publice
misiunilor de implementare a recomandărilor verificate
verificare și îndrumare recomandărilor
metodologică
Obiectivul 3: Raportarea privind stadiul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul SGG
3.1. Înregistrarea și Neînregistrarea Gradul de Nr. situațiilor
verificarea situațiilor situațiilor înregistrare al centralizatoare Anual 100%
centralizatoare primite centralizatoare primite situațiilor înregistrate / Nr.
de la aparatul propriu centralizatoare situațiilor
și de la instituțiile primite centralizatoare
35
Obiective Riscul identificat Indicatori de rezultat/performanţă pentru fiecare activitate Obs
activităţii asociate Denumire Formulă calcul Periodicitate Valoare
Activităţi obiectivului specific indicator de calcul indicator
publice, aflate în primite
subordonare și
coordonare, de la
nivelul SGG
3.2. Elaborarea Nerespectarea Raportare în Elaborarea Situației Semestrial Situație
semestrială a Situației termenului de elaborare termenul prevăzut centralizatoare Cap. centralizatoa
centralizatoare Cap. I de cadrul de I - Informații re Cap. I, la
– Informații generale, reglementare generale, la nivelul nivelul SGG,
la nivelul SGG SGG, până la data de elaborată la
25 a lunii următoare termen și
pentru fiecare aprobată
semestru încheiat,
aprobat de către
conducerea entității
3.3. Elaborarea anuală Nerespectarea Raportare în Elaborarea Situației Anual Situație
a Situației termenului de elaborare termenul prevăzut centralizatoare Cap. centralizatoa
centralizatoare Cap. II de cadrul de II - Stadiul re, Cap. II, la
– Stadiul reglementare implementării nivelul SGG
implementării sistemului de control elaborată la
sistemului de control intern managerial, la termen și
intern managerial, la nivelul SGG, până la aprobată
nivelul SGG data de 20 februarie a
anului următor,
aprobat de către
conducerea entității
3.4. Elaborarea anuală Nerespectarea Raportare în Elaborarea Anual Raportul
a Raportului asupra termenului prevăzut de termenul prevăzut Raportului asupra anual la
stadiul implementării cadrul de reglementare de cadrul de stadiul implementării nivelul SGG,
sistemului de control reglementare sistemului de control elaborat la
intern managerial la intern managerial la termen și
31 decembrie 20.., la 31 decembrie 20.., la aprobat
36
Obiective Riscul identificat Indicatori de rezultat/performanţă pentru fiecare activitate Obs
activităţii asociate Denumire Formulă calcul Periodicitate Valoare
Activităţi obiectivului specific indicator de calcul indicator
nivelul SGG nivelul SGG, până la
data de 20 februarie a
anului următor,
aprobat de către
conducerea entității
Obiectivul 4: Elaborarea Raportului anual privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial la nivelul intituțiilor
publice
4.1. Înregistrarea și Neînregistrarea Gradul de Nr. situațiilor Anual 100%
verificarea documentației primite înregistrare al centralizatoare
documentației situațiilor înregistrate / Nr.
prevăzute de cadrul de centralizatoare situațiilor
reglementare primite primite centralizatoare
de la ordonatorii primite
principali de credite

4.2. Elaborarea Neelaborarea Situațiilor Raportare în Elaborarea Situațiilor Semestrial Situațiilor


semestrială a Situației centralizatoare Cap. I a termenul prevăzut centralizatoare Cap. centralizatoar
centralizatoare a DCIMRI, semestriale de PO - 05 I - Informații e Cap. I a
DCIMRI Cap. I – generale a DCIMRI, DCIMRI,
Informații generale, la semestriale, până la semestriale,
nivelul ordonatorilor sfârșitul lunii aprobate
principali de credite următoare încheierii
termenului de
depunere, aprobate de
către conducătorul
direcției
4.3. Elaborarea anuală Neelaborarea Situației Raportare în Elaborarea Situației Anual Situației
a Situației centralizatoare Cap. II termenul prevăzut centralizatoare Cap. centralizatoa
centralizatoare a a DCIMRI de PO - 05 II - Stadiul re, Cap. II a
DCIMRI, Cap. II – implementării DCIMRI
37
Obiective Riscul identificat Indicatori de rezultat/performanţă pentru fiecare activitate Obs
activităţii asociate Denumire Formulă calcul Periodicitate Valoare
Activităţi obiectivului specific indicator de calcul indicator
Stadiul implementării sistemului de control aprobată
sistemului de control intern managerial a
intern managerial, la DCIMRI, până la
nivelul ordonatorilor sfârșitul lunii
principali de credite următoare încheierii
termenului de
depunere, aprobată de
către conducătorul
direcției
4.4. Elaborarea anuală Neelaborarea Raportare în Elaborarea Anual Raportul
a Raportului asupra Raportului DCIMRI termenul prevăzut Raportului asupra DCIMRI
stadiul implementării de PO - 05 stadiul implementării aprobat
sistemului de control sistemului de control
intern managerial la intern managerial la
31 decembrie 20.. al 31 decembrie 20.. a
DCIMRI, la nivelul DCIMRI, până la
ordonatorilor sfârșitul lunii
principali de credite următoare încheierii
termenului de
depunere, aprobat de
către conducătorul
direcției
4.5. Elaborarea Nerespectarea Raportare în Elaborarea Anual Raportul
Raportului anual termenului de termenul prevăzut Raportului anual anual al
privind stadiul elaborarea a Raportului de cadrul de privind stadiul SGG,
implementării anual al SGG reglemantare implementării elaborat la
sistemului de control sistemului de control termen și
intern/managerial la intern/managerial la aprobat
nivelul instituțiilor nivelul instituțiilor
publice la care se publice la care se
exercită funcția de exercită funcția de
38
Obiective Riscul identificat Indicatori de rezultat/performanţă pentru fiecare activitate Obs
activităţii asociate Denumire Formulă calcul Periodicitate Valoare
Activităţi obiectivului specific indicator de calcul indicator
ordonator principal de ordonator principal
credite al bugetului de de credite al
stat, bugetului bugetului de stat,
asigurărilor sociale de bugetului
stat și al bugetului asigurărilor sociale
oricărui fond special, de stat și al bugetului
de către SGG oricărui fond special,
aprobat de către
conducătorul SGG,
până la sfârșitul
semestrului I al
anului curent pentru
anul precedent

Întocmit,
Secretar Comisia de monitorizare, Consilier coordonator,
Nicoleta PETRE Marcel GHIȚĂ

39
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Direcția de Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale
Nr. .........din..........
Aprobat,
Președintele Comisie de monitorizare

Marin POPESCU

Etapa VII - SCIM


AUTOEVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR

Obiective
Indicatori de rezultat şi/sau Termen
Rezultate aşteptate Resurse Responsabili
de performanţă limită
Activităţi
Obiectivul 1: Elaborarea și implementarea politicii în domeniu controlului intern managerial
1.1. Elaborarea - Modificarea/ - - Gradul de implementare a Fără alocarea - Director Februarie
politicilor în domeniul completarea și acţiunilor cuprinse în de resurse DCIMRI 2016
sistemelor de control actualizarea cadrului de documentul strategic: 100% suplimentare - Şef serviciu
intern managerial reglementare în domeniu - Gradul de implementare a DCIMRI
noilor prevederi legislative în - Consilierii
cadrul normativ: 100% DCIMR

40
Obiective
Indicatori de rezultat şi/sau Termen
Rezultate aşteptate Resurse Responsabili
de performanţă limită
Activităţi
- - Gradul de acceptare a
observaţiilor şi propunerilor: 0
1.2 Elaborarea - Actualizarea - Gradul de actualizare al Fără alocarea - Director Aprilie 2016
instrumentelor de lucru Îndrumarului metodologic instrumentelor de lucru de resurse DCIMRI
(registrelor de risc, a pentru dezvoltarea SCIM suplimentare - Şef serviciu
procedurilor formalizate în entitățile publice DCIMRI
și a chestionarelor) în - Consilierii
vederea implementării - Actualizarea DCIMR
sistemului de control Metodologiei de
intern managerial implementare a
Standardului de control
intern Mangementul
riscurilor
1.3. Activitatea Comisiei - Actualizarea anuală -a - Gradul de actualizarea a Fără alocarea - Conducătorul Ianuarie
de monitorizare (CM) componenței CM componenței CM de resurse entității 2016
suplimentare - Președintele
- Actualizarea anuală a - Limitele de toleranță a CM
limitelor de toleranță a riscurilor, actualizate anual - Secretar CM
riscurilor

1.4. Elaborarea și - Realizarea Programului - Gradul de realizare al Fără alocarea - Conducătorul Martie 2016
actualizarea anuală a de dezvoltare Programului de dezvoltare de resurse entității
Programului de suplimentare - Președintele
dezvoltare a sistemului CM
de control intern - Secretar CM
managerial
1.5. Activitatea Echipei- - Actualizarea anuală -a - Gradul de actualizarea a Fără alocarea - Conducătorul Ianuarie
de gestionarea a componenței EGR componenței a EGR de resurse entității 2016
riscurilor (EGR) - Implementarea măsurilor - Gradul de implementarea suplimentare - Președintele
de control măsurilor de control EGR
- Secretar EGR
1.6. Elaborarea și - Actualizarea anuală a - Gradul de actualizare al Fără alocarea - Președintele Decembrie
41
Obiective
Indicatori de rezultat şi/sau Termen
Rezultate aşteptate Resurse Responsabili
de performanţă limită
Activităţi
actualizarea Registrului Registrului de riscuri de la Registrului de riscuri de la de resurse EGR 2016
de riscuri pe entitate nivelul entității nivelul entității suplimentare - Secretar EGR

1.7. Asigură - Elaborarea răspunsurilor - Gradul de încadrare în termen Fără alocarea - Director Permanent
interpretarea unitară a în termenul prevăzut de de redactarea răspunsurilor de resurse DCIMRI
reglementărilor legale prevederile legale suplimentare - Şef serviciu
prin elaborarea de DCIMRI
răspunsuri la solicitări de - Consilierii
puncte de vedere, DCIMRI
scrisori, adrese, sesizări
și petiții înregistrate în
cadrul direcției
Obiectivul 2: Desfășurarea misiunilor de verificare și îndrumare metodologică
2.1. Planificarea - Îndeplinirea Planului de - Gradul de îndeplinire a Fără alocarea - Director Decembrie
misiunilor de verificare activitate privind Planului de activitate privind de resurse DCIMRI 2016
și îndrumare desfășurarea misiunilor, desfășurarea misiunilor, anual suplimentare - Şef serviciu
metodologică anual DCIMRI

2.2. Organizarea și - Asigurarea pregătirii - Gradul de elaborare în Fără alocarea - Șef serviciu Permanent
pregătirea misiunilor de misiunilor de verificare și termen a chestionarelor de resurse DCIMRI
verificare și îndrumare îndrumare metodologică suplimentare - Consilierii
metodologică DCIMRI

2.3. Efectuarea- - Finalizarea misiunilor de- - Gradul de acceptare a Fără alocarea - Consilierii Permanent
misiunilor de verificare verificare a realității și constatărilor de către entitatea de resurse DCIMRI
și îndrumare exactității raportărilor verificată suplimentare
metodologică a stadiului periodice
implementării sistemului
de control intern
managerial și verificarea
realității și exactității

42
Obiective
Indicatori de rezultat şi/sau Termen
Rezultate aşteptate Resurse Responsabili
de performanţă limită
Activităţi
raportărilor periodice ale
ordonatorilor principali
de credite
2.4. Urmărirea - Implementarea - Gradul de urmărire a Fără alocarea - Șef serviciu Permanent
implementării recomandărilor în vederea transmiterii Planului de de resurse DCIMRI
recomandărilor stabilite finalizării misiunilor implementare a recomandărilor suplimentare - Consilierii
în cadrul misiunilor de DCIMRI
verificare și îndrumare
metodologică
Obiectivul 3: Raportarea privind stadiul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul SGG
3.1. Înregistrarea și - Asigurarea activității de - Gradul de înregistrare al Fără alocarea - Consilierii Semestrial și
verificarea situațiilor raportare a aparatului situațiilor centralizatoare de resurse DCIMRI anual
centralizatoare primite propriu și de la instituțiile primite suplimentare
de la aparatul propriu și publice în subordonare și
de la instituțiile publice, în coordonare
aflate în subordonare și
coordonare, de la nivelul
SGG
3.2. Elaborarea - Asigurarea elaborării - Raportare în termenul Fără alocarea - Președintele Semestrial
semestrială a Situației semestrială a Situației prevăzut de cadrul de de resurse CM
centralizatoare Cap. I – centralizatoare Cap. I reglementare suplimentare - Secretarul CM
Informații generale, la
nivelul SGG
3.3. Elaborarea anuală a - Asigurarea elaborării - Raportare în termenul Fără alocarea - Președintele Anual
Situației centralizatoare anuale a Situației prevăzut de cadrul de de resurse CM
Cap. II – Stadiul centralizatoare Cap. II reglementare suplimentare - Secretarul CM
implementării sistemului
de control intern
managerial, la nivelul
SGG
3.4. Elaborarea anuală a - Asigurarea elaborării - Raportare în termenul Fără alocarea - Conducătorul Anual
Raportului asupra Raportului la 31 prevăzut de cadrul de de resurse entității
43
Obiective
Indicatori de rezultat şi/sau Termen
Rezultate aşteptate Resurse Responsabili
de performanţă limită
Activităţi
stadiul implementării decembrie 20.. reglementare suplimentare - Președintele
sistemului de control CM
intern managerial la 31 - Secretarul CM
decembrie 20.., la nivelul
SGG
Obiectivul 4: Elaborarea Raportului anual privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial la nivelul
intituțiilor publice
4.1. Înregistrarea și - Asigurarea activității de - Gradul de înregistrare al Fără alocarea - Consilierii Semestrial
verificarea raportare de la ordonatorii situațiilor centralizatoare de resurse DCIMRI și anual
documentației prevăzute principali de credite primite suplimentare
de cadrul de
reglementare primite de
la ordonatorii principali
de credite
4.2. Elaborarea - Asigurarea elaborării - Raportare în termenul Fără alocarea - Şef serviciu Semestrial
semestrială a Situației semestrială a Situației prevăzut de PO - 05 de resurse DCIMRI
centralizatoare a centralizatoare Cap. I a suplimentare - Consilierii
DCIMRI Cap. I – DCIMRI DCIMRI
Informații generale, la
nivelul ordonatorilor
principali de credite
4.3. Elaborarea anuală a - Asigurarea elaborării - Raportare în termenul Fără alocarea - Şef serviciu Anual
Situației centralizatoare anuale a Situației prevăzut de PO - 05 de resurse DCIMRI
a DCIMRI, Cap. II – centralizatoare Cap. II a suplimentare - Consilierii
Stadiul implementării DCIMRI DCIMRI
sistemului de control
intern managerial, la
nivelul ordonatorilor
principali de credite
4.4. Elaborarea anuală a - Asigurarea elaborării - Raportare în termenul Fără alocarea - Şef serviciu Anual
Raportului asupra Raportului la 31 prevăzut de PO - 05 de resurse DCIMRI
stadiul implementării decembrie 20.. al DCIMRI - Consilierii
44
Obiective
Indicatori de rezultat şi/sau Termen
Rezultate aşteptate Resurse Responsabili
de performanţă limită
Activităţi
sistemului de control suplimentare DCIMRI
intern managerial la 31
decembrie 20.. al
DCIMRI, la nivelul
ordonatorilor principali
de credite
4.5. Elaborarea - Asigurarea elaborării - Raportare în termenul Fără alocarea - Conducătorul Anual
Raportului anual privind Raportului anual al SGG prevăzut de cadrul de de resurse entității
stadiul implementării reglementare suplimentare - Director
sistemului de control DCIMRI
intern/managerial la - Şef serviciu
nivelul instituțiilor DCIMRI
publice la care se - Consilierii
exercită funcția de DCIMRI
ordonator principal de
credite al bugetului de
stat, bugetului
asigurărilor sociale de
stat și al bugetului
oricărui fond special, de
către SGG

Întocmit,
Consilier coordonator, Secretar Comisia de monitorizare,
Marcel GHIȚĂ Nicoleta PETRE

Consilier DCIMRI
Daniela GÂLCĂ
45
46
ETAPA VIII

ELABORAREA PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ


PENTRU IMPLEMENTAREA SCIM

 Standardele avute în vedere: Standardul 3 – COMPETENȚĂ,


PERFORMANȚĂ

NOTĂ:
Procesul de implementare a SCIM este un proces de durată care necesită
eforturi însemnate din partea întregului personal al entității publice.

Din aceste considerente, conducătorii entităților publice trebuie să


conștientizeze necesitatea și importanța formării profesionale a propriului personal
în domeniul SCIM, care este într-o continua evoluție.

Activitățile de formare și perfecționare profesională, atât pentru funcții de


conducere, cât și pentru funcții de execuție, sunt dispuse încă din faza de
completare a Chestionarelor de autoevaluare a SCIM, la nivelul
compartimentelor, Anexa 4:1, și sunt cuprinse în Programul de dezvoltare a
SCIM, anual, conform Standardului 3 – Competență, performanță.

Notă:
EVALUAREA ANUALĂ A SALARIAŢILOR DE CĂTRE ŞEFII DE
COMPARTIMENTE SE VA REALIZA ŢINÂND CONT DE STADIUL
ELABORĂRII ŞI ACTUALIZĂRII PROCEDURILOR FORMALIZATE.

In încheiere, precizăm ca toate entitățile publice trebuie să implementeze acest


sistem de control intern managerial și să îl actualizeze anual.

Prof . univ. dr. Marcel GHIȚĂ

47
48