Sunteți pe pagina 1din 18

Principalele diferente între IAS-IFRS si OMFP

3055/2009 pentru imobilizarile corporale


Jan 20th, 2014 ·  Comments Off  on Principalele diferente între IAS- IFRS si OMFP 3055/2009 pentru
imobilizarile corporale
 Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
Conform Ordinului 9/2010 emis de BNR, Situațiile Financiare întocmite în conformitate  cu Standardele Internaționale
de Raportare Financiară, devin unicul sistem contabil pentru  instituțiile de credit. De asemenea, la 1 Octombrie 2012, Ministerul
Finanțelor Publice a emis  Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu standardele 
internaționale de raportare financiară aplicabile societăților comerciale ale căror titluri de  valoare sunt admise la tranzacționare
pe o piață reglementată.
Potrivit acestui ordin,  în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale individuale, entitățile aplică IFRS, inclusiv  prevederile
IFRS 1 “Adoptarea pentru prima dată a Standardelor internaționale de raportare  financiară”.

Începând cu exercițiul financiar al anului 2013, entităților care fac obiectul acestui  ordin nu le mai sunt aplicabile Reglementările
contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere aceste aspecte consider că este necesară cunoașterea prevederilor  Standardelor Internaționale de Contabilitate și
de aceea mi-am propus ca în acest articol să  prezint unele dintre cele mai importante diferențe între reglementările naționale și
referențialul  international pe partea de imobilizări corporale:

1. IAS 16 “Imobilizări corporale” solicită ca în calculul amortizării să se țină cont de  valoarea reziduală în timp ce OMFP
presupune că aceasta este nulă.
2. IAS cere ca amortizarea să se calculeze prin metoda care reflectă cel mai bine ritmul  în care se consumă avantajele economice
aferente imobilizării respective, în timp ce OMFP  prezintă o listă cu patru metode acceptate (liniară, degresivă, accelerată și
calculată pe unitate de  produs sau serviciu ), din care doar două sunt fiscale (liniară și degresivă)
3. IAS 16 cere societăților ca periodic să analizeze dacă durata de amortizare, ritmul de  amortizare și valoarea reziduală mai
corespund realității și, în caz contrar, să se procedeze la  reestimarea acestora. În schimb, OMFP consideră că reestimarea duratei
de utilizare ar putea să  apară extrem de rar, iar schimbarea metodei de amortizare este considerată o corectare de eroare.
4. Conform IAS 16, amortizarea începe de la data punerii în funcțiune a activului, în  timp ce OMFP prevede înregistrarea
amortizării începând cu luna următoare punerii în  funcțiune.

5. În cazul în care un activ are o componentă corporală și una necorporală, conform  referențialului internațional, întregul activ se
recunoaște ca o imobilizare corporală dacă  funcționarea sa este dependentă de existența componentei necorporale (exemplu:
instalație și soft  dacă instalația nu funcționează fără soft) . În OMFP nu este prevăzut acest lucru, cele două  active se vor
recunoaște separat.
6. În referențialul internațional se face distincția între Imobilizări Corporale (IAS 16),  Imobile de Plasament (IAS 40 “Investiții
imobilizare”) și Active Necurente Destinate Cedării  (IFRS 5 “Activele pe termen lung deținute pentru vânzare și activități
întrerupte”). În OMFP nu  există această distincție, majoritatea acestor elemente fiind considerate Imobilizări Corporale.
Conform IAS 40, Imobilele de Plasament reprezintă terenuri și clădiri de pe urma  cărora se obțin avantaje sub formă de chirii
sau pentru care se așteaptă avantaje sub formă de  creștere de valoare prin trecerea timpului.

În momentul în care un activ nu mai îndeplinește condițiile pentru a fi imobil de  plasament, acesta se transferă într-o altă
categorie de active, la valoarea justă de la data  transferului.
Conform IFRS 5, un activ necurent se clasifica în categoria celor destinate cedării cel  mai devreme atunci când sunt îndeplinite
două condiții:

– Activul este disponibil pentru o cesiune imediată în starea sa actuală;

– Există o probabilitate ridicată ca cesiunea activului să aibe loc.

De asemenea, un grup destinat cedării reprezintă un ansamblu de active și datorii pe  care întreprinderea are intenția să le cedeze
printr-o tranzacție unică. Uneori grupurile destinate  cedării pot conține și elemente curente (stocuri) Activele Destinate Cedării,
respectiv datoriile ce fac parte din grupuri destinate cedării,  trebuie prezentate în bilanț la o categorie distinctă, conform IFRS 5.
La fel și rezerva din  reevaluare: dacă există, se prezintă la Rezerve la Activele Necurente Destinate Cedării.
În momentul în care un activ nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de IFRS 5, trebuie  reclasificat. Reclasificarea se face la
valoarea recunoscută de la acea dată. Nu se poate, însă  depăși Valoarea Contabilă Netă pe care ar fi avut-o la acea dată activul
respectiv dacă anterior nu  ar fi fost clasificat conform IFRS 5.

7. În OMFP 3055/2009 s-au preluat numeroase noțiuni legate de indiciile de depreciere  din IAS 36, dar nu s-a preluat noțiunea
de Valoare Recuperabilă cu tot ce implică calculul  acesteia și nici precizările referitoare la unitățile generatoare de trezorerie.
Conform IAS 36,  există depreciere atunci când Valoarea Contabilă a unui Activ este mai mare decat Valoarea 
Recuperabilă(VR).VR este considerată valoarea maximă dintre Valoarea Justă (VJ) mai puțin Cheltuielile estimate de Vânzare
(Cv) și Valoarea Utilă (Vu):
VR= max. (VJ-Cv; Vu).

Vu este  valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de trezorerie, generată de utilizarea continuă a activului  și de ieșirea acestuia
din întreprindere.

IAS 36 recomandă ca pentru perioadele ce depășesc 5 ani  să se folosească rate stabile sau descrescătoare pentru estimarea
fluxurilor de trezorerie.  Se efectuează test de depreciere doar pentru acele active pentru care există indicii că au  pierdut din
valoare, iar deprecierile constatate reprezintă cheltuieli ale exercițiului curent. De  asemenea, există active care nu generează
fluxuri de trezorerie în mod independent de alte active.

Pentru acestea este necesar să se testeze întreaga unitate generatoare de trezorerie (UGT)  de care aparține activul respectiv. Mai
trebuie precizat faptul că există anumite active, altele  decât fondul comercial, care genereaza fluxuri de trezorerie pentru mai
multe grupuri de active  (ex: clădirea în care se află sediul societății, un centru de cercetare al societății, unele programe 
informatice, etc). Acestea se numesc active corporative sau active suport.

8. Provizioanele pentru dezafectarea unei imobilizări și refacerea amplasamentului  se constituie, conform OMFP 3055/2009, la
valoarea nominală la care sunt estimate  cheltuielile cu dezafectarea imobilizării și refacerea amplasamentului, la momentul
constituirii  provizioanelor, în timp ce conform IAS 16, aceste provizioane se recunosc pentru Valoarea  actualizată cu ratele
dobânzii estimate de pe piață.

Analiza diferenţelor dintre politicile contabile prevăzute de


OMFP 3055/2009 şi cele solicitate de IFRS şi identificarea
surselor posibile de retratări în procesul de trecere la IFRS
IAS 16 Imobilizări corporale OMFP 3055/2009

IAS 16 se aplică pentru contabilizarea imobilizărilor corporale. Sfera imobilizărilor corporale din Ordin 
IAS 16 nu este aplicabil pentru:  este mai extinsă faţă de imobilizările
(a) Active biologice aferente activităţii agricole (IAS41, Agricultura)
păduri şi alte resurse naturale neregenerabile similare; si corporale ce intră în aria de aplicabilitate
(b) concesiuni miniere, prospecţiuni şi extracţie de minereu, de petrol, a IAS 16.
gaze naturale şi resurse naturale neregenerabile.

Consecinţe asupra procesului de retratare

Entităţile care aplică pentru prima dată IFRS vor analiza dacă imobilizările corporale din bilanţul conform OMFP
3.055/2009 intră în sfera standardului IAS 16. Pot exista imobilizări corporale care vor trebui încadrate în alte categorii
conform IAS (de exemplu, investiţii imobiliare, active imobilizate deţinute în vederea vânzării, active biologice). Pe
lângă transferul în altă categorie de active vor fi necesare retratări, deoarece politicile contabile utilizate pentru investii
imobiliare, active biologice sau active imobilizate deţinute în vederea vânzării sunt diferite.

Evaluarea iniţială
În cazul în care plata este amânată peste termenele normale de
creditare, diferenţa dintre preţul în numerar echivalent şi plata totală
Evaluarea iniţială
este recunoscută ca dobândă pe perioada de creditare, cu excepţia
OMFP 3055/2009 nu conţine o cerinţă de
cazului în care o astfel de dobândă este recunoscută în valoarea
actualizare în cazul în care plata
contabilă a elementului, în conformitate cu IAS 23. Dacă efectul ratei
contravalorii unei imobilizări este
dobânzii este semnificativ entităţile vor trebui să actualizeze sumele
amânată în timp. Reducerile financiare nu
de plătit şi să reflecte diferenţa drept cost al finanţării (în planul de
sunt deduse din costul de achiziţie, ci
conturi din Reglementările conforme cu IFRS contul 6681 Cheltuieli cu
sunt recunoscute ca venituri financiare
amânarea plăţii peste termenele normale de creditare).
(767 „Venituri din sconturi primite”).
NOTĂ
Reducerile comerciale primite în facturi
Potrivit OG 8/2013 sunt nedeductibile din punct de vedere fiscal
ulterioare ajustează cheltuielile din
cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu reglementările
exploatare (contul de ajustare – 609
contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare
„Reduceri comerciale primite”).
financiară, în cazul în care mijloacele fixe/ imobilizările
necorporale/stocurile sunt achiziţionate în baza unor contracte cu plată
amânată. Toate reducerile de preţ se deduc din costul de achiziţie.

Consecinţe asupra procesului de retratare

Pentru prezentarea situaţiilor financiare soldurile conturilor 767 şi 609 vor diminua costul de achiziţie pentru reducerile
aferente imobilizărilor existente. Este separată componenta de finanţare la achiziţiile la care s-a depăşit termenul
normal de creditare. Ajustarea costului de achiziţie poate determina şi ajustarea amortizării.

Schimbul de active
Evaluarea imobilizării primite se realizează la valoarea justă cu Schimbul de active
excepţia situaţiilor în care tranzacţia de schimb nu are substanţă Schimbul de active determină
comercială sau nici valoarea justă a activului primit şi nici cea a înregistrarea a două operaţii distincte.
activului cedat nu pot fi determinate fiabil.

Consecinţe asupra procesului de retratare

Se vor efectua ajustări la nivelul prezentării situaţiilor financiare.


Amortizarea
Se amortizează valoarea amortizabilă (costul din care este dedusă
Amortizarea
valoarea reziduală). Amortizarea unei imobilizări începe atunci când
Se amortizează costul (nu există
aceasta este disponibilă pentru utilizare adică atunci când se află în
noţiunea de valoare reziduală).
amplasamentul şi condiţia necesare funcţionării în maniera vizată de
Amortizarea imobilizărilor corporale se
conducere. Amortizarea ar trebui întreruptă atunci când valoarea
înregistrează începând cu luna următoare
reziduală depăşeşte valoarea netă contabilă.
punerii în funcţiune şi până la
Perioada de amortizare
recuperarea integrală a valorii lor de
-începe când imobilizarea este disponibilă pentru utilizare
intrare.
-inceteaza cand imobilizarea este disponibila pentru vanzare (IFRS 5)
Schimbarea metodei de amortizare este
sau derecunoscuta
considerată schimbare de politică si
-nu încetează atunci când imobilizarea nu este utilizata (cu exceptia
produce efecte începând cu anul următor
situatiei in care este complet amortizată)
luării deciziei de schimbare.
Pentru revizuirea valorii reziduale, a metodei de amortizare şi a duratei
de viaţă utilă se aplică tratamentul pentru schimbările de estimări din
IAS 8.

Consecinţe asupra procesului de retratare

Entităţile vor trebui să definească politici contabile în conformitate cu IAS 16 şi să efectueze retratările necesare sau
pot să utilizeze opţiunea valorii juste drept cost prezumat din IFRS 1 la data trecerii la IFRS. Utilizarea opţiunii nu este
dependentă de politica utilizată de entităţi pentru imobilizările corporale. Acestea pot utiliza opţiunea chiar dacă nu
doresc să reevalueze imobilizările conform IFRS. Politicile aplicabile conform IAS 16 pot fi selectate idependent de
cele pe care le utilizau entităţile anterior conform OMFP 3055/2009.

IAS 38 Imobilizări necorporale OMFP 3055/2009

Cheltuielile de constituire nu pot fi capitalizate (afectează contul de


profit şi pierdere atunci când sunt angajate).
Există categoria imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă O entitate poate capitaliza cheltuielile de
nedeterminată care nu se amortizează. constituire caz în care trebuie să
NOTA: procedeze la amortizarea acestora pe o
Prin OG 8/2003 se precizează că din punct de vedere fiscal perioadă de maxim 5 ani.
imobilizările necorporale cu durată de viaţă nedeterminată nu Fondul comercial se amortizează într-o
reprezintă active amortizabile. perioadă de 5 ani. Totuşi, entităţile pot să
Fondul comercial este supus unui test de depreciere anual. amortizeze fondul comercial în mod
Deprecierea constatată pentru fondul comercial nu poate fi reluată sistematic într-o perioadă de peste cinci
ulterior. ani, cu condiţia ca această perioadă să
Pe lângă modelul costului există şi modelul reevaluării. Imobilizările nu depăşească durata de utilizare
necorporale pentru care există o piaţă activă pot fi reevaluate. economică. OMFP 3055/2009 nu permite
Pentru angajamentele de concesiune a serviciilor se aplică prevederile reevaluarea imobilizărilor necorporale.
IFRIC 12 (potrivit căreia operatorul recunoaşte în anumite condiţii o
imobilizare necorporală contabilizată conform IAS 38).

Consecinţe asupra procesului de retratare

Entităţile care trec la IFRS  pot utiliza pentru imobilizările necorporale politici contabile în conformitate cu IAS 38
(imobilizări cu durată de viaţă nedeterminată, reevaluare). Entităţile vor anula amortizarea fondului comercial existent
şi vor proceda la efectuarea unui test de depreciere. Opţiunea valorii juste drept cost prezumat din IFRS 1 (care
presupune evaluarea imobilizărilor necorporale la valoarea justă la data trecerii la IFRS care să fie utilizată drept cost
ulterior în detrimentul unei aplicări retrospective a politicilor din IAS 38) este aplicabilă doar pentru imobilizările
necorporale pentru care există piaţă activă.

IAS 36 Deprecierea activelor OMFP 3055/2009

IAS 36 se aplică pentru:


- imobilizări corporale şi necorporale
- investiţii imobiliare evaluate la cost
- investiţii în filiale, societăţi asociate şi asocieri în participaţie.
Deprecierea se determină prin compararea valorii nete contabile cu
valoarea recuperabilă (la nivel individual sau la nivel de unitate
Nu este definită noţiunea de unitate
generatoare de numerar). Pentru o unitate generatoare de numerar, o
generatoare de numerar şi nici cea de
pierdere de valoare trebuie să fie contabilizată dacă şi numai dacă
valoare recuperabilă. Deprecierea se
valoarea sa recuperabilă este mai mică decât valoarea contabilă.
determină la nivel individual.
Pierderea de valoare trebuie să fie repartizată, pentru a reduce
valoarea contabilă a activelor unităţii generatoare de numerar, în
următoarea ordine:
-mai întâi, fondului comercial afectat unităţii generatoare de numerar
(dacă este cazul);
-apoi, celorlalte active ale unităţii, în funcţie de prorata valorii contabile
a fiecăruia.

Consecinţe asupra procesului de retratare

Vor trebui efectuate teste de depreciere pentru activele pentru care există indicii de depreciere şi anual pentru
imobilizările necorporale cu durată de viaţă nedeterminată şi pentru fondul comercial.

IAS 40 Investiţii imobiliare OMFP 3055/2009

În referenţialul internaţional se face distincţie între bunurile imobiliare Pentru investiţiile imobiliare se aplică
(terenuri şi clădiri) utilizate de proprietar pentru care se aplică IAS 16, politicile specifice imobilizărilor corporale.
scopul acestora fiind să fie utilizate în obţinerea de bunuri, prestarea Bunurile primite în leasing operaţional nu
de servicii sau scopuri administrative şi de cele deţinute în scopul sunt recunoscute în bilanţ. Pentru
închirierii sau valorificării capitalului pentru care se aplică IAS 40. investiţiile imobiliare se aplică politicile
Exemplu specifice imobilizărilor corporale.
*         a) Un teren achiziţionat pentru care nu s-a stabilit utilizarea Transferul din categoria stocurilor în
viitoare este investiţie imobiliară până la data stabilirii utilizării. categoria imobilizărilor corporale se
*         b) O clădire în curs de construcţie care va fi închiriată terţilor va realizează la valoarea contabilă.
fi considerată investiţie imobiliară Evaluarea imobilizării corporale la
Dacă plata pentru o investiţie imobiliară este amânată trebuie separat valoarea justă (dacă entitatea utilizează
efectul trecerii timpului (6681 Cheltuieli cu amânarea plăţii peste această politică) se înregistrează la
termenele normale de creditare). sfârşitul exerciţiului după regulile
Pot fi recunoscute ca investiţii imobilizare investiţiile primite printr-un aplicabile reevaluării.
contract de leasing operaţional în următoarele condiţii:
-contractul să fie contabilizat ca un contract de leasing financiar,
-activul primit îndeplineşte definiţia investiţiei imobiliare,
-pentru investiţia imobiliară se utilizează modelul valorii juste.
Pentru evaluarea investiţiilor imobiliare poate fi utilizat modelul costului
sau modelul valorii juste cu recunoaşterea variaţiilor de valoare în
rezultat. În reglementările conforme cu IFRS au fost introduse
conturile:
2151 Investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă
2152 Investiţii imobiliare evaluate la cost
pentru a reflecta investiţiile imobiliare în funcţie de politica utilizată şi
conturile 7561 Câştiguri  din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor
imobiliare şi 6561 Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor
imobiliare pentru a reflecta variaţiile de valoare. Entităţile trebuie să
aplice politica aleasă pentru toate investiţiile imobiliare (pentru
drepturile imobiliare deţinute în baza unui contract de leasing
operaţional trebuie aplicat modelul valorii juste).
Pentru cesiunea investiţiilor imobiliare se vor utiliza conturile 7562
Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare pentru înregistrarea drept
venit a preţului de vânzare şi 6562 Cheltuieli cu cedarea investiţiilor
imobiliare-valoarea contabilă.
În cazul în care un activ este transferat la investiţii imobiliare evaluate
la valoarea justă, diferenţa dintre valoarea justă şi valoarea contabilă
este tratată diferit în funcţie de originea activului. Dacă acesta a fost
anterior stoc atunci diferenţa afectează contul de profit şi pierdere, iar
dacă a fost imobilizare corporală atunci diferenţa dintre valoarea justă
şi valoarea contabilă în momentul transferului este contabilizată ca o
reevaluare conform IAS 16. Dacă transferul nu implică schimbarea
bazei de evaluare acesta se realizează la valoarea contabilă.  De
exemplu, pentru transferul de la stocuri (cu depreciere anterioară) la
investiţii imobiliare evaluate la cost se efectuează înregistrarea:
% = 371
2152
397
Regulile privind transferurile

Consecinţe asupra procesului de retratare

Entităţile care trec la IFRS vor trebui să identifice imobilizările corporale din bilanţul conform OMFP 3.055/2009 care
îndeplinesc definiţia investiţiilor imobiliare conform IAS 40 şi să desemneze politicile contabile aplicabile pentru
investiţiile imobiliare (cost cu prezentarea valorii juste în note sau valoare justă).
Opţiunea valorii juste drept cost prezumat conform IFRS 1 poate fi utilizată pentru investiţiile imobiliare evaluate la
cost.

IFRS 5 Active imobilizate deţinute în vederea vânzării OMFP 3055/2009

Potrivit IFRS 5 activele imobilizate deţinute în vederea vânzării sunt Activele rămân în categoria imobilizărilor
acele active a căror valoare contabilă va fi recuperată mai degrabă corporale sau necorporale până în
prin vânzare decât prin utilizare. În reglementările conforme cu IFRS a
fost introdus contul 311 Active imobilizate deţinute în vederea vânzării.
Reclasificarea are loc la data la care sunt îndeplinite următoarele
condiţii:
- activul este disponibil pentru o cesiune imediată;
- cesiunea are un grad ridicat de probabilitate.
Cerinţele de evaluare din IFRS 5 se aplica tuturor activelor pe termen
lung si grupurilor destinate cedării, cu excepţia:
(a) activelor de impozit amânat (IAS 12 „Impozitul pe profit”)
(b) activelor ce rezultă din beneficiile acordate angajaţilor (IAS 19
„Beneficiile angajaţilor”)
(c) activelor financiare care intra in aria de aplicabilitate a IAS 39
„Instrumente financiare: recunoaştere si evaluare”; momentul vânzării.
(d) activelor pe termen lung care sunt evaluate la valoarea justa mai Atunci când există o modificare a utilizării
puţin costurile estimate de vânzare, în conformitate cu IAS 41 unei imobilizări corporale, în sensul că
„Agricultura”; aceasta urmează a fi îmbunătăţită în
(e) activelor pe termen lung care sunt contabilizate in conformitate cu perspectiva vânzării, la momentul luării
modelul valorii juste din IAS 40 „Investiţii imobiliare” deciziei privind modificarea destinaţiei, în
(f) drepturilor contractuale aferente contractelor de asigurare asa cum contabilitate se înregistrează transferul
sunt definite in IFRS 4 „Contractele de asigurare”. activului din categoria imobilizări
Un activ imobilizat (sau grup destinat cedării) clasificat drept deţinut în corporale în cea de stocuri.
vederea vânzării este evaluat la valoarea cea mai mică dintre valoarea Transferul se înregistrează la valoarea
contabilă şi valoarea justă minus costurile generate de vânzare. neamortizată a imobilizării. Dacă
Un activ imobilizat nu este amortizat cât timp este clasificat drept imobilizarea corporală a fost reevaluată,
deţinut în vederea vânzării sau face parte dintr-un grup destinat cedării concomitent cu reclasificarea activului se
clasificat ca fiind deţinut în vederea vânzării. procedează la închiderea contului de
O entitate trebuie să recunoască o pierdere din depreciere pentru rezerve din reevaluare aferente acestuia.
orice reducere iniţială sau ulterioară a valorii contabile a unui activ
(sau grup destinat cedării) până la valoarea justă minus costurile
generate de vânzare (contul 6531 Pierderi din evaluarea activelor
deţinute în vederea vânzării).
O entitate trebuie să recunoască un câştig din orice creştere ulterioară
a valorii juste minus costurile generate de vânzare ale unui activ, dar
fără a depăşi pierderea cumulată din depreciere care a fost
recunoscută fie în conformitate cu IFRS 5, fie anterior, în conformitate
cu IAS 36 (7531 Câştiguri din evaluarea activelor deţinute în vederea
vânzării). Pentru cesiunea activelor imobilizate deţinute în vederea
vânzării au fost introduse conturile 7532 Venituri din cedarea activelor
deţinute în vederea vânzării  şi 6532 Cheltuieli cu cedarea activelor
deţinute în vederea vânzării).

Consecinţe asupra procesului de retratare

Entităţile vor trebui să identifice activele imobilizate (imobilizări corporale, necorporale, investiţii imobiliare evaluate la
cost) care au îndeplinit condiţiile pentru a fi încadrate în categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării
după data trecerii la IFRS şi vor efectua retratările corespunzătoare (reclasificarea activelor în această categorie,
anularea amortizărilor şi recunoaşterea pierderilor de valoare). Similar vor fi identificate grupurile de active deţinute în
vederea vânzării.

IAS 23 Costul îndatorării

Costurile îndatorării care se pot atribui direct achiziţiei, construcţiei sau


producţiei unui activ cu ciclu lung de producţietrebuie capitalizate ca Costurile îndatorării care sunt direct
parte din costul acelui activ. Celelalte costuri ale îndatorării trebuie atribuibile achiziţiei, construcţiei sau
recunoscute drept cheltuială în perioada în care sunt suportate. producţiei unui activ cu ciclu lung de
Costurile îndatorării pot include: fabricaţie pot fi incluse în costul acelui
- dobânzile calculate folosind metoda dobânzii efective, aşa cum este activ. Dacă entităţile au trecut pe
descrisă în IAS 39; cheltuieli costurile finanţării aferente
- cheltuielile de finanţare aferente contractelor de leasing financiar activelor cu ciclu lung de fabricaţie
recunoscute în conformitate cu IAS 17; şi conform OMFP 3.055/2009 vor trebui să
- diferenţele de curs valutar aferente împrumuturilor în valută, în schimbe politica la trecerea la IFRS.
măsura în care acestea sunt privite ca o ajustare a cheltuielilor cu De exemplu, în costurile îndatorării pot fi
dobânda. incluse dobânda la capitalul împrumutat
pentru finanţarea achiziţiei, construcţiei
Metodologia de calcul al costurilor capitalizabile presupune deducerea sau producţiei de active cu ciclu lung de
venitului din investiţia fondurilor împrumutate special pentru activ şi fabricaţie, precum şi comisioanele
calculul unei rate medii a îndatorării pentru împrumuturile cu caracter aferente acestor împrumuturi contractate.
general.

Consecinţe asupra procesului de retratare


După data trecerii la IFRS costurile îndatorării aferente activelor cu ciclu lung de producţie vor fi capitalizate. Entităţile
vor trebui să determine valoarea costurilor încorporabile după metodologia descrisă de IAS 23. Capitalizarea se va
realiza de manieră indirectă (costurile sunt înregistrate după natură pe cheltuieli urmând să se majoreze valoarea
contabilă a activelor cu suma costurilor capitalizabile).

IAS 2 Stocuri OMFP 3055/2009

IAS 2 nu se aplică pentru: Reglementarea naţională include în


- produsele în curs de execuţie în baza unor contracte de execuţie, categoria stocurilor şi active pentru care
inclusiv contracte de prestări de servicii direct legate de acestea (IAS în contextul aplicării referenţialului
11 Contracte de construcţii); internaţional se aplică IAS 11 Contracte
- activele biologice aferente activităţii agricole şi producţia agricolă la de construcţie şi respectiv IAS 41
momentul recoltării (IAS 41 Agricultura). Agricultura.
IAS 2 nu face distincţie între diferitele tipuri de reduceri (toate se OMFP 3055/2009 nu conţine cerinţe de
deduc din cost). separare a costului finanţării pentru
O entitate poate achiziţiona stocuri în condiţii de decontare amânată. achiziţiile în condiţii de decontare
Atunci când acordul conţine efectiv un element de finanţare, elementul amânată.
respectiv, de exemplu o diferenţă între preţul de achiziţie în condiţii OMFP 3055/2009 permite evaluarea la
normale de creditare şi suma plătită, este recunoscut drept cheltuială ieşire a stocurilor cu ajutorul metodelor
cu dobânda pe perioada de finanţare. FIFO, LIFO, CMP.
Metoda LIFO este interzisă de IAS 2.

Consecinţe asupra procesului de retratare


Entităţile vor identifica stocurile care intră în sfera altor standarde (IAS 11, IAS 18 şi IAS 41) şi le vor reclasifica şi
evalua la bazele de evaluare solicitate de standardele respective. Reducerile comerciale în facturi ulterioare şi scontul
aferent stocurilor existente vor fi deduse din costul stocurilor existente la nivelul prezentării situaţiilor financiare. Dacă
entitatea utilizează metoda LIFO va trebui să schimbe politica.

IAS 41 Agricultura OMFP 3055/2009

Produsul agricol reprezintă produsul recoltat de la activele biologice


ale entităţii. (contul 347 Produse agricole)
Un activ biologic este un animal viu sau o plantă vie . Exemple de
active biologice: oi, copacii dintr-o pepinieră, vaci de lapte, porci, viţă
de vie, pomi fructiferi. Exemple de produse agricole: lână, buşteni,
lapte, carcase, struguri,fructe.
Un activ biologic trebuie evaluat la recunoaşterea iniţială şi la fiecare Activele biologice şi produsele agricole
dată a bilanţului la valoarea sa justă minus costurile estimate la nu sunt definite în cadrul ordinului. Sunt
punctul de vânzare, cu excepţia cazului în care valoarea justă nu considerate fie stocuri, fie imobilizări
poate fi evaluată în mod credibil. corporale. Sunt considerate stocuri
Produsele agricole recoltate din activele biologice ale unei entităţi animalele şi păsările, respectiv animalele
trebuie evaluate la valoarea lor justă minus costurile de vânzare în născute şi cele tinere de orice fel (viţei,
momentul recoltării. miei, purcei, mânji şi altele) crescute şi
Câştigurile sau pierderile ce rezultă din recunoaşterea iniţială a unui folosite pentru reproducţie, animalele şi
activ biologic la valoarea justă minus costurile estimate la punctul de păsările la îngrăsat pentru a fi valorificate,
vânzare şi din modificarea valorii juste minus costurile estimate la coloniile de albine, precum şi animalele
punctul de vânzare trebuie incluse în contul de profit şi pierdere în pentru producţie – lână, lapte şi blană.
perioada în care apar (7571 Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a Pentru evaluarea acestora se utilizează
activelor biologice şi 6571 Pierderi din evaluarea la valoarea justă a politici contabile specifice imobilizărilor
activelor biologice). Pentru produsele agricole câştigurile şi pierderile corporale şi stocurilor .
se reflectă cu ajutorul conturilor 6572 şi 7572. Există conturi separate
pentru cesiunea activelor biologice 7573 şi 6573.
NOTĂ
În planul de conturi din OMFP 1286/2012 au fost introduce conturile
2411 „Active biologice evaluate la valoarea justă” (A), 2412 „Active
biologice evaluate la cost” (A) pentru evidenţierea separată a activelor
biologice în funcţie de politicile contabile utilizate.

Consecinţe asupra procesului de retratare

Activele vor fi reclasificate din categoria imobilizărilor sau stocurilor în categoria activelor biologice sau produselor
agricole şi evaluate conform IAS 41.

IAS 19 Beneficiile angajaţilor OMFP 3055/2009

Costul beneficiilor acordate salariaţilor trebuie recunoscut în perioada Pentru beneficiile post angajare şi alte
în care aceste beneficii sunt câştigate de salariaţi. datorii pe termen lung este recunoscut un
Pentru beneficiile pe temen scurt (plătibile într-o perioadă mai mică de provizion (dacã sunt îndeplinite criteriile
un an) valoarea neactualizată a acestora va afecta cheltuielile în de recunoaştere).
perioada în care salariaţii prestează serviciile. OMFP 3.055/2009 permite evaluarea
provizioanelor la valori actualizate.

Consecinţe asupra procesului de retratare

Entităţile care trec la IFRS recunosc beneficiile pe termen scurt la valoarea nominală şi beneficiile pe termen lung la
valori actualizate (constituire de provizioane 1517 Provizioane pentru beneficiile angajaţilor şi conturile 4221 Beneficii
postangajare,4222 Alte beneficii pe termen lung, 4223 Beneficii pentru terminarea contractului de muncă). Dacă
aceste beneficii au fost recunoscute vor fi efectuate ajustări de valoare dacă evaluările nu au fost efectuate în
conformitate cu IAS 19 şi reclasificări la nivel de prezentare. Dacă nu au fost recunoscute este determinată valoarea
lor la data trecerii la IFRS și modificările în exercițiile următoare.

IAS 12 Impozitul pe profit OMFP 3055/2009

IAS 12 conţine criterii detaliate de recunoaştere, evaluare şi


prezentare pentru activele şi datoriile de impozit amânat. Există cerinţe similare pentru impozitul pe
Impozitul curent şi cel amânat trebuie să fie recunoscute ca un venit profit exigibil.
sau ca o cheltuială, cu excepţia cazului în care impozitul respectiv Provizionul pentru impozite se constituie
apare din: pentru sumele viitoare de plată datorate
(a) o tranzacţie sau un eveniment care este recunoscut(ă) direct în bugetului de stat, în condiţiile în care
capitalurile proprii, în aceeaşi perioadă sau într-o perioadă diferită; sau sumele respective nu apar reflectate ca
(b) combinări de întreprinderi. datorie în relaţia cu statul. Impozitul
NOTĂ curent se recunoaşte pe seama unei
Impozitul pe profit care, potrivit IAS 12, se recunoaste in alte elemente cheltuieli. Provizionul pentru impozite
ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS, se urmează regulile aplicabile pentru
evidentiaza in contul 1034 «Impozit pe profit curent si impozit pe profit provizioane.
amanat recunoscute pe seama capitalurilor proprii», urmarindu-se
distinct impozitul pe profit curent si impozitul pe profit amanat.

Consecinţe asupra procesului de retratare

Recunoaşterea de impozite amânate la data trecerii la IFRS. Evoluţia ulterioară a impozitelor amânate conform va fi
înregistrată după prevederile IAS 12.

IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea


OMFP 3055/2009
informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală

Subvenţiile aferente activelor pot fi prezentate prin deducerea valorii În general prevederi asemănătoare cu
subvenţiei din activul subvenţionat. cele ale IAS 20.

Consecinţe asupra procesului de retratare


Ajustări la nivelul prezentării situaţiilor financiare (în funcţie de politicile de prezentare din IAS 20 adoptate de entitate.)

IAS 18 Venituri OMFP 3055/2009

IAS 18 se aplică pentru  contabilizarea veniturilor provenite din Ordinul nu face referire la metoda
următoarele tranzacţii şi evenimente: dobânzii efective pentru recunoaşterea
(a) vânzarea bunurilor; veniturilor din dobânzi. Conform OMFP
(b) prestarea serviciilor; şi
(c) utilizarea de către terţi a activelor entităţii care generează dobânzi,
redevenţe şi dividende.
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute după metoda dobânzii
efective.
3.055/2009 din valoarea veniturilor se
Separarea componentei de dobândă în cazul vânzărilor în care
deduc doar reducerile comerciale, scontul
valoarea justă a contraprestaţiei este mai mică decât valoarea
reprezentând o cheltuiala financiară
nominală (7681 Venituri din amânarea încasării peste termenele
pentru vânzător.
normale de creditare).
În OMFP 3055/2009 nu există cerinţa de
Conform IAS 39 creanţa este evaluată la cost amortizat. În cazul
actualizare a sumelor de primit.
programelor de fidelizare a clienţilor, vânzătorii recunosc un venit în
Creanţa client se evaluează la valoarea
avans pentru obligaţia de a furniza produse sau servicii gratuite sau cu
nominală. În cazul programelor de
preţ redus care este reluat la venituri pe măsură ce vânzătorul se
fidelizare a clienţilor,vânzătorii recunosc
achită de obligaţie (IFRIC 13).
venitul pentru valoarea brută şi un
IFRIC 15 conţine precizări referitoare la acordurile privind construcţia
provizion pentru obligaţia de a furniza
de proprietăţi imobiliare (când se aplică IAS 11, IAS 18 sau IAS 2).
produse sau servicii gratuite sau cu preţ
SIC 31 conţine îndrumări cu tranzacţii barter de servicii de publicitate.
redus.
În cazul transferurilor de active de la clienţi (IFRIC 18) entitatea
Conform OMFP 3055/2009 nu este
recunoaşte activele primite pentru a conecta clienţii la o reţea şi pentru
permisă gruparea a două sau mai multe
a le furniza accesul continuu la anumite mărfuri (electricitate, gaze,
tranzacţii similare în vederea aplicării
apă) în contrapartidă cu un venit în avans reluat la venituri pe măsura
criteriilor de recunoaştere. Schimbul de
prestării serviciilor.
bunuri similare sau diferite implică
NOTĂ
înregistrarea a două tranzacţii: scoaterea
Cu ajutorul contului 478 «Venituri in avans aferente activelor primite
din bilanţ a activului cedat şi
prin transfer de la clienti» se tine evidenta datoriei corespunzatoare
recunoaşterea activului primit în schimb.
valorii activelor primite de entitate de la clientii sai, sub forma de
imobilizari corporale sau numerar, pentru a-i conecta, conform
prevederilor legale, la o retea de electricitate, gaze, apa sau pentru a
le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit
prevederilor IFRIC 18 «Transferul de active de la clienti».

Consecinţe asupra procesului de retratare

Ajustări de valoare sunt necesare pentru recunoaşterea venitului din dobânzi după metoda ratei efective a dobânzii.
Ajustări la nivelul prezentării situaţiilor financiare în cazul programelor de fidelizare a clienţilor.

IAS 11 Contracte de construcţii OMFP 3055/2009

Atunci când rezultatul unui contract poate fi estimat fiabil, veniturile şi Venitul este recunoscut atunci când
cheltuielile sunt recunoscute prin referinţă la gradul de avansare a documentul de recepţie privind realizările
activităţii contractului la sfârşitul perioadei de raportare (metoda este semnat de beneficiar. Costurile
gradului de avansare). suportate în contul contractului, dar
Atunci când rezultatul contractului nu poate fi estimat fiabil, neacceptate de beneficiar încă trebuie
recunoaşterea venitului poate fi realizată doar în limita costurilor recunoscute drept lucrări în curs (în
angajate probabil a fi recuperate. Costurile contractuale sunt categoria stocurilor).
recunoscute drept cheltuieli atunci când sunt suportate.
Consecinţe asupra procesului de retratare
Entităţile recunosc veniturile după data trecerii la IFRS după metoda gradului de avansare (418=704). Activele şi
datoriile aferente contractelor de construcţie vor fi clasificate, evaluate şi prezentate conform IAS 11 la data trecerii la
IFRS.

IAS 17 Contracte de leasing OMFP 3055/2009

Un contract de leasing este clasificat la început drept contract de


leasing financiar dacă transferă locatarului majoritatea riscurilor şi
avantajelor asociate proprietăţii. Toate celelalte contracte sunt
contracte de leasing operaţional. Exemplele de situaţii care ar conduce în
În cazul contractului de leasing financiar locatarul recunoaşte activele mod normal la clasificarea unui contract
şi datoriile la valoarea justă sau la valoarea actualizată a plăţilor în categoria contractelor de leasing
minime de leasing, dacă aceasta este mai scăzută. financiar  din OMFP 3055/2009 sunt  în
Pot fi încadrate în categoria contractelor de leasing conform IAS 17 şi general coerente cu IAS 17, cu excepţia
contracte care nu îmbracă această formă juridică (IFRIC 4). unuia, care precizează că la începutul
Dacă o tranzacţie de vânzare şi leaseback conduce la un contract de contractului valoarea totală a ratelor de
leasing financiar,orice câştig realizat de către vânzătorul-locatar este leasing, mai puţin cheltuielile accesorii,
amânat şi amortizat pe durata contractului de leasing. este mai mare sau egală cu costul de
Exemplu achiziţie al bunului pentru locator
Un echipament cu un cost de 4.000 şi amortizare cumulată de 2.500 În cazul tranzacţiilor de vânzare şi
este vândut la preţul de 3.000 şi preluat în leasing financiar. leaseback ce conduc la un contract de
Potrivit IAS 17 se efectuează următoarele înregistrări: leasing financiar, activul nu este
461= %       3.000 derecunoscut şi este recunoscută o
          7583 1.500 datorie pentru preţul de vânzare.
          472   1.500 Exemplu
%=2131 4.000 Un echipament cu un cost de 4.000 şi
2813       2.500 amortizare cumulată de 2.500 este
6583      1.500 vândut la preţul de 3.000 şi preluat în
2131=167 3.000 leasing financiar.
Dacă o tranzacţie de vânzare şi leaseback conduce la un contract de Potrivit OMFP 3.055/2009 se
leasing operaţional şi este clar că tranzacţia a fost realizată la înregistrează:
valoarea justă, vânzătorul-locatar trebuie să recunoască imediat orice 461=167 3.000
profit sau pierdere. În cazul tranzacţiilor de vânzare şi lease
Dacă preţul de vânzare este sub valoarea justă, vânzătorul-locatar back ce conduc la un contract de leasing
trebuie să recunoască imediat orice profit sau pierdere, în afara operaţional, sunt înregistrate douã
cazului în care pierderea este compensată prin plăţile viitoare de tranzacţii: vânzarea activului şi contractul
leasing sub preţul pieţei. În acest caz, vânzătorul-locatar trebuie să de leasing. Câştigul rezultat este
amâne şi să amortizeze o astfel de pierdere proporţional cu plăţile de recunoscut integral în contul de profit şi
leasing pe perioada pentru care se preconizează că va fi utilizat pierdere. Nu existã o cerinţã de a
activul. Dacă preţul de vânzare este mai mare decât valoarea justă, compara preţul de vânzare cu valoarea
vânzătorul-locatar trebuie să amâne diferenţa pozitivă dintre valoarea justã (ca în IAS 17).
justăşi preţul de vânzare şi să o amortizeze peperioada pentru care se
preconizează că activul va fi utilizat.

Consecinţe asupra procesului de retratare


Ar putea fi identificate contracte care să fie reclasificate în categoria contractelor de leasing financiar. Activul şi datoria
corespunzătoare trebuie evaluate la data trecerii la IFRS. Pot fi necesare ajustări impuse de evaluarea şi prezentarea
tranzacţiilor de vânzare şi lease-back.  Pot fi identificate angajamente care conţin contracte de leasing (IFRIC 4).

Contabilizarea instrumentelor financiare OMFP 3055/2009

Cerinţele privind instrumentele financiare se regăsesc in următoarele Investiţiile în acţiuni care nu sunt cotate
standarde: pe o piaţă reglementată sunt evaluate
IAS 32 Instrumente financiare : Prezentare conţine: iniţial la cost (inclusiv costurile legate de
- definiţiile  instrumentelor financiare achiziţie). În bilanţ, investiţiile în acţiuni
- distincţia capitaluri proprii datorii şi evaluarea instrumentelor hibride care nu sunt cotate pe o piaţă
- compensarea activelor şi datoriilor financiare reglementată sunt evaluate la cost minus
IAS 39 Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare conţine ajustările de valoare. Investiţiile pe
aspecte legate de: termen scurt în acţiuni cotate pe o piaţă
-clasificarea activelor şi datoriilor financiare, reglementată sunt recunoscute iniţial la
-recunoaştere şi derecunoaştere, preţul de achiziţie (costurile legate de
-evaluarea iniţială şi evaluarea ulterioară (inclusiv deprecierea), achiziţie fiind înregistrate pe cheltuieli) şi
-contabilitatea de acoperire. ulterior la preţul pieţei la data bilanţului
IFRS 7 Instrumente financiare:cerinţe de prezentare a informaţiilor (cu recunoaşterea plusurilor sau
conţine cerinţe de prezentare referitoare la impactul instrumentelor minusurilor ca venituri financiare sau
financiare asupra performanţei şi poziţiei financiare şi natura şi cheltuieli financiare).
mărimea riscurilor la care este expusă entitatea şi modul de gestiune a Discuţia privind instrumentele financiare
acestora. este dezvoltată la secţiunea privind
Recunoaştere opţiunea de a evalua la valoarea justă
Conform IAS 39 o entitate recunoaşte un activ sau o datorie financiară anumite instrumente financiare posibilă în
atunci când devine parte la prevederile contractuale ale instrumentului contextul aplicării OMFP 3055/2009 doar
financiar. la nivelul situaţiilor financiare consolidate.
În cazul achiziţiilor sau vânzărilor cu temene standard activele şi Conform OMFP 3055/2009 nu se
datoriile financiare pot fi recunoscute/derecunoscute la data efectuează separarea între componenta
tranzacţionării sau la data decontării în funcţie de politica utilizată de de datorie şi componenta de capital
entitate. obligaţiunile convertibile în acţiuni fiind
Evaluarea iniţială clasificate integral de emitent ca datorii.
La recunoaşterea iniţială, activele şi datoriile financiare sunt evaluate La recunoaşterea iniţială, creanţele
la valoarea justă, reprezentată de obicei de preţul tranzacţiei. comerciale sunt evaluate la valoarea
Valoarea justă ar putea fi diferită de suma tranzacţiei. nominală. Sunt înregistrate ajustări de
Sunt capitalizate costurile de tranzacţionare cu excepţia celor care valoare pentru creanţe pentru sumele
sunt aferente activelor şi datoriilor financiare evaluate la valoarea justă care se estimează că nu vor fi
cu variaţiile de valoare înregistrate în rezultat). recuperate.
Evaluarea ulterioară depinde de categoria în care se încadrează Obligaţiunile emise sunt evaluate în bilanţ
activele: la preţul de răscumpărare minus prima
1. active deţinute până la scadenţă; privind rambursarea obligaţiunilor
2.împrumuturi şi creanţe; neamortizată. Nu există cerinţa de
3. active financiare evaluate la valoarea justă cu înregistrarea evaluare la costul amortizat. Nu sunt
variaţiilor de valoare în contul de profit şi pierdere; prevăzute criterii detaliate privind
4.active disponibile pentru vânzare. derecunoaşterea activelor şi a datoriilor
Activele financiare (şi toate derivatele) trebuie evaluate la valoarea financiare.
justă, cu excepţia categoriilor 1şi 2, evaluate la costul amortizat
(împreună cu instrumentele de capital necotate).
Se aplică reguli diferite pentru contabilitatea de acoperire.

Categorie Se utilizează pentru

Derivate (daca nu sunt desemnate ca


instrumente de acoperire).
Evaluate la
Alte elemente pe care entitatea
valoarea
intenţionează sa le tranzacţioneze
justă prin
activ.
rezultat
Orice element desemnat in aceasta
categorie care îndeplineşte criteriile.

Deţinute
Instrumente de datorie achiziţionate
până la
pentru a fi deţinute până la scadenţă.
scadenţă

Împrumuturi Creanţe (emise sau achiziţionate),


şi creanţe creanţe comerciale.

Disponibile Active care nu se afla in categoriile de


pentru mai sus.
vânzare Categorie reziduală

Datorii financiare:
1.datoriilor financiare evaluate la valoareajustă cu înregistrarea
variaţiilor de valoare în contul de profit şi pierdere;
2.alte datorii evaluate la cost sau cost amortizat.

Categorie Se utilizează pentru

Evaluate la Derivate (daca nu sunt desemnate ca


valoarea justă instrumente de acoperire)
cu variaţiile în Alte elemente pe care entitatea
contul de intenţionează să le tranzacţioneze activ
profit şi Orice element desemnat in aceasta
pierdere categorie care îndeplineşte criteriile

Alte datorii neincluse in categoria


Alte datorii
anterioară.

Metoda dobânzii efective este o metodă de calcul a costului


amortizat al unui activ/ datorii financiare şi de alocare a veniturilor/
cheltuielilor cu dobânzile în perioada relevantă.
Costul amortizat al unui activ / datorii financiare = Valoarea de la
recunoaşterea iniţială
- Rambursările de principal +/- Amortizarea cumulată a diferenţelor
dintre valoarea iniţială şi valoarea la scadenţă utilizând metoda
dobânzii efective – Pierderile din depreciere.
IAS 39 conţine reguli specifice pentru contabilitatea de acoperire şi
impune separarea derivatelor încorporate în anumite condiţii. În
situaţiile financiare individuale ale societăţii mamă investiţiile în filiale
sau societăţi asociate sunt evaluate la cost sau în conformitate cu IAS
39.

Consecinţe asupra procesului de retratare

Activele şi datoriile financiare vor fi clasificate la data trecerii la IFRS în categoriile descrise de IAS 39 şi evaluate
conform IAS 39. Cerinţele legate de contabilitatea de acoperire şi derecunoaştere vor fi aplicate prospectiv începând
cu data trecerii la IFRS. Derivatele vor fi recunoscute la data trecerii la IFRS. Va avea loc separarea componentei de
datorie de cea de capital pentru obligaţiunile convertibile (în cazul în care componenta de datorie un a fost decontată
până la data trecerii la IFRS). Contabilitatea de aacoperire poate fi aplicată voluntar.

IAS 21 Efectul variaţiei cursurilor de schimb OMFP 3055/2009

Conceptul de monedă funcţională nu este


definit în OMFP 3055/2009. Moneda de
prezentare a entităţilor ce cad sub
incidenţa Ordinului este leul. Este
considerată valută orice altă monedă în
Moneda funcţională este moneda mediului economic de bază în care
afara leului. O tranzacţie în valută este
operează entitatea.
convertită la cursul de schimb comunicat
OMFP 213/2013 precizează că “Elementele monetare, respectiv
de Banca Naţională a României la data
nemonetare, exprimate în valută se evaluează la finele fiecărei
tranzacţiei.
perioade de raportare conform prevederilor IFRS”.
La sfârşitul fiecărei luni, o entitate trebuie
să convertească elementele monetare în
valută la cursul de închidere şi va
recunoaşte diferenţele de curs în contul
de profit şi pierdere.

Ordinul 1286/2012 prevede ca situatiile financiare intocmite in conformitate cu standardele IFRS sa fie intocmite in
limba romana si in RON.Totusi, pentru societăţile având o monedă funcţionala diferită, conform IAS 21, situatiile
financiare întocmite în conformitate cu standardele IFRS vor fi întocmite pe baza monedei functionale a acestora. În
scop de prezentare, se pot folosi si valori în RON şi  in acest caz se vor folosi regulile de conversie mentionate de IAS
21.

IAS 8 Politici contabile, modificări în estimările contabile, erori OMFP 3055/2009

În selectarea unei politici contabile vom urmări: Definiţia politicii contabile este coerentã
-dacă există un standard sau interpretare aplicabil(ă)-se aplică acesta cu definiţia din IAS 8. Totuşi, metoda de
-nu există standard-se exercită raţionamentul profesional pentru a amortizare este consideratã politicã
obţine informaţie relevantă şi credibilă urmărind:cerinţele altor contabilã (IAS 8considerã metoda de
standarde, prevederile cadrului conceptual, precizările ale altor amortizare drept estimare).
organisme de normalizare ce utilizează un cadru conceptual similar. OMFP nr. 3.055/2009 nu conţine o
-dacă schimbarea de politică este impusă de un standard se aplică ierarhie a altor îndrumãri care ar trebui
urmate atunci când nu existã o cerinţã
explicitã în reglementarea naţionalã.
Noua politică este aplicată începând cu
anul următor anului în care a fost luată
decizia de schimbare. Nu sunt permise
schimbãri de politici contabile în timpul
anului. Informaţiile comparative din bilanţ
prevederile tranzitorii ale acestuia, şi din contul de profit şi pierdere nu sunt
-pentru schimbările de politici voluntare se aplică tratamentul retratate ca urmare a schimbãrii de
retrospectiv (prin afectarea capitalurilor proprii), politici. Dacã valorile prezentate nu sunt
comparabile, lipsa de comparabilitate
trebuie explicatã în note. Schimbãrile de
estimãri sunt recunoscute prospectiv prin
includerea efectelor în profitul sau
pierderea perioadei afectate (adicã
perioada schimbãrii şi perioadele
viitoare).

IAS 37 Provizioane, datorii contingente şi active contingente OMFP 3055/2009

În general, prevederile IAS 37 au fost


preluate în OMFP 3.055/2009  (vor trebui
aplicate prevederile IFRIC 1).
Provizioanele care nu au fost
recunoscute trebuie să fie recunoscute la
data trecerii la IFRS.

IAS 29 Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste OMFP 3055/2009

Prin aplicarea retrospectivă a IAS 29 elementele nemonetare aflate în


bilanţul de la data trecerii la IFRS trebuie retratate la inflaţie până la
31.12.2003. Sunt elemente nemonetare:

Active

Cheltuieli în avans
IAS 29 se va aplica pana la 31.12.2003.
Avansuri plătite

Stocuri

Investiţii în acţiuni

Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale

Datorii

Avansuri primite

Venituri în avans (de exemplu, subvenţii pentru investiţii)

Capitaluri proprii

Indicii preţurilor de consum pot fi consultaţi la adresa


https://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro
Exemplu
Societatea M retratează la inflaţie capitalul social (în funcţie de
indicele general al preţurilor de la 31.12.2003 şi momentul constituirii
şi al majorărilor de capital) şi înregistrează un plus de 40.000 lei.

118
Rezultatu
l reportat 1028
provenit Ajustări 40.00
40.00 din ale 0
=
0 adoptare capitalulu
a pentru i social
prima
dată a
IAS 29

OMFP 213/2013 precizează că valoarea capitalului social (ct. 101


„Capital”) se prezintă distinct în situaţia poziţiei financiare şi situaţia
modificărilor capitalurilor proprii.

IFRS 2 Plăţile pe bază de acţiuni OMFP 3055/2009

Principii generale de recunoaştere Beneficiile sub forma acţiunilor proprii ale


*         Debit entităţii (sau alte instrumente de capitaluri
*         Sunt recunoscute bunurile/serviciile când sunt primite proprii), acordate angajaţilor sunt
*         Dacă bunurile/serviciile nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere înregistrate distinct (contul 644 “Cheltuieli
ale activelor sunt recunoscute cheltuieli cu remunerarea în instrumente de
*         Credit capitaluri proprii”), în contrapartida
*         În cazul plăţilor pe bază de acţiuni decontate cu instrumente de conturilor de
capital este recunoscută o creştere în capitalurile proprii ; şi capitaluri proprii (de exemplu, contul
*         În cazul tranzacţiilor pe bază de acţiuni decontate în numerar 1068 “Alte rezerve”, analitic distinct), la
este recunoscută o datorie evaluată la valoarea justă (cu variaţiile de valoarea justă a respectivelor instrumente
de capitaluri proprii, de la data acordării
acelor beneficii.
Recunoaşterea cheltuielilor aferente
valoare în contul de profit şi pierdere). muncii prestate de angajaţi are loc în
momentul prestării acesteia.Nu există
prevederi referitoare la tranzacţiile
decontate în numerar.

Plăţile pe bază de acţiuni care nu au fost recunoscute anterior sunt recunoscute, evaluate şi prezentate conform
prevederilor IFRS 2.

OMFP 3055/2009 şi Ordinulnr.
1.376/2004 pentru aprobarea Normelor
IFRS 3 Combinări de afaceri metodologiceprivind reflectarea in
contabilitate a principalelor operaţiuni
de fuziune

IFRS 3 poate avea incidenţe şi la nivelul situaţiilor financiare


individuale.-IFRS 3 solicită evaluarea la valoarea justă a activelor şi Spre deosebire de IFRS, listele de clienți
datoriilor afacerii achiziţionate. nu sunt recunoscute ca o imobilizare
- Entităţile care trec la IFRS pot aplica excepţia opţională din IFRS 1 necorporală conform OMFP 3055/2009.
sau pot aplica retroactiv IFRS 3. Fondul comercial pozitiv
Fondul comercial negativ este recunoscut integral la venituri. este supus amortizării
Fondul comercial pozitiv este testat periodic pentru depreciere.

Prezentarea situaţiilor financiare şi cerinţe de informare

Prezentarea situaţiilor financiare trebuie să respecte cerinţele IAS 1.


În situaţia rezultatului global (contul de profit şi pierdere) este interzisă
prezentarea separată a elementelor extraordinare. Standardele
internaţionale conţin cerinţe de informare suplimentare faţă de
informaţiile solicitate de OMFP 3005/2009.
De exemplu, conform OMFP 3055/2009, entităţile trebuie să prezinte
tranzacţiile cu părţile afiliate, inclusiv sumele acestor tranzacţii,natura
relaţiei şi alte informaţii referitoare la tranzacţie, necesare pentru o
înţelegere a poziţiei financiare a entităţilor, dacă aceste tranzacţii sunt
semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii normale de piaţă.
OMFP 3055/2009 solicită defalcarea cifrei de afaceri pe segmente de
activitate şi segmente geografice. Cerinţele IFRS 8 mult mai extinse.
Există standarde care solicită cerinţe de informare ce nu se regăsesc
în OMFP 3055/2009 (de exemplu, IAS 33, IFRS 7 etc). Poate fi
necesară colectarea de informaţii suplimentare.