Sunteți pe pagina 1din 7

1. Ce este profesia 2.

Care sunt principalele


contabilă? activităţi componente ale
profesiei contabile?
3. Cum se clasifică 4. Ce înţelegeţi prin audit în 5. Care sunt aşteptările
profesioniştii contabili? general; dar prin audit publicului de la un audit
financiar; dar prin audit statutar?
statutar?
6. Ce este auditul intern? 7. Care sunt deosebirile 8. În ce relaţie se află
fundamentale între auditul profesia contabilă şi
intern şi auditul statutar? fiscalitatea?
9. Cum explicaţi necesitatea 10. Aria de acoperire a 11. Care sunt condiţiile de
reglementării profesiei reglementării profesiei. calitate a reglementării
contabile? profesiei contabile?
12. Modalităţi de 13. Reglementarea profesiei 14. Rolul profesiei contabile
implementare a contabile la nivel european. pentru satisfacerea
reglementării profesiei. interesului public.
15. Rolul profesiei contabile 16. Necesitatea existenţei 17. Modalităţi de
pentru dezvoltarea unor organisme organizare a profesiei
economiei. profesionale puternice. contabile.
18. Criteriile de 19. Despre IFAC 20. Despre FEE.
recunoaştere a unui
organism profesional.
21. Despre organizaţiile şi 22. Structura legală şi 23. Colaborarea
grupările regionale. organizaţională a unui organismului profesional cu
organism profesional. Guvernul.
24. Organele de conducere 25. Finanţarea unui 26. Marketingul şi
şi de execuţie ale unui organism profesional. promovarea profesiei.
organism profesional.

27. Despre Standardele 28. Despre Standardele 29. Despre Standardele

7
Internaţionale de Educaţie. Internaţionale de Calitate. Internaţionale de Etică.
30. Despre Standardele 31. Despre Standardele 32. Aspecte conceptuale
Internaţionale de Internaţionale de Audit. privind etica.
Contabilitate.
34. Codul etic IFAC; rol, 35. Despre integritate. 36. Despre obiectivitate.
structură.
37. Despre competenţa 38. Despre confidenţialitate. 39. Despre profesionalism.
profesională şi prudenţă.
40. Despre respectarea 41. Explicaţi conceptul şi 42. Ameninţări la adresa
standardelor şi normelor tipurile de independenţă. independenţei.
profesionale.
43. Măsuri de protecţie 44. Obligaţiile organismelor 45. Care sunt factorii care
împotriva ameninţărilor la profesionale în legătură cu trebuie analizaţi când se
adresa independenţei. Codul etic. iniţiază înfiinţarea unui
organism profesional din
domeniul contabilităţii?
46. Necesitatea colaborării 47. Care este aria de 48. Care este structura de
cu Guvernul la înfiinţarea cuprindere a conducere la înfiinţarea
unui organism profesional reglementărilor la unui organism profesional
în domeniul contabilităţii. înfiinţarea unui organism din domeniul contabilităţii?
profesional din domeniul
contabilităţii?
49. Evidenta membrilor 50. Sursele de finanţare ale 51. Rolul marketingului şi
unui organism professional unui organism profesional. promovării profesiei.
52. Rolul sectorului public. 53. Cerinţele pentru a 54. Rolul cerinţelor de
deveni membru al unui practică pentru a deveni
organism profesional din membru al unui organism
domeniul contabilităţii. profesional.
55. Rolul organismului 56. Rolul organismului 57. Rolul organismului
profesional pentru profesional pentru profesional pentru

7
adoptarea standardelor. elaborarea codurilor de asigurarea calităţii
etică. serviciilor profesionale.
58. Rolul organismului 59. Rolul organismului 60. Conţinutul programelor
profesional pentru profesional pentru de educaţie ale
instituirea unui sistem de dezvoltarea profesională organismelor profesionale.
investigaţii şi disciplinar. continuă.
61. Care sunt căile pentru 62. Care sunt priorităţile 33. Necesitatea unui cod etic
dezvoltarea capacităţii unui nou organism al profesiei contabile.
organismului profesional? profesional din domeniul
contabilităţii?
63. Ce sunt serviciile
profesionale?
64. Care sunt 65. Ce semnificaţie are 66. Care sunt imperativele
caracteristicile esenţiale ale interesul general (interesul fundamentale pentru
unei profesii contabile? public)? realizarea obiectivului
profesiei contabile?

67. Cum se explică rolul 68. Explicaţi relaţia dintre 69. Cine poate exercita
social al profesioniştilor etică şi calitatea în profesia profesia de expert contabil
contabili? contabilă. şi de contabil autorizat?
70. În ce constă diferenţa 71. Cine este expertul 72. Cine este contabilul
dintre expertul contabil şi contabil? autorizat?
economistul salariat, dintre
contabilul autorizat şi
contabilul salariat?

73. Cum se obţine 74. Cum se obţine 75. Cum se menţin


calitatea de expert contabil? calitatea de contabil calitatea de expert contabil
autorizat? şi calitatea de contabil

7
autorizat?
76. Care sunt lucrările 77. Care sunt lucrările 78. Cum se exercită
care pot fi executate de care pot fi executate de profesia de expert contabil
experţii contabili? contabilii autorizaţi? şi de contabil autorizat?
79. Ce se înţelege prin 80. Ce se înţelege prin 81. Care este organizarea
calitatea de persoană autonomia Corpului? CECCAR?
juridică a Corpului?
82. Care sunt atribuţiile 83. Ce atribuţii are 84. Ce atribuţii are
Corpului? Conferinţa Naţională Consiliul Superior?
Ordinară?
85. Care sunt atribuţiile 86. Care sunt atribuţiile 87. Care sunt atribuţiile
preşedintelui Consiliului Adunării generale a filialei Consiliului filialei?
Superior al Corpului? CECCAR?
88. Care sunt atribuţiile 89. Care sunt atribuţiile 90. Organizarea şi
preşedintelui de filială? directorului general constituirea Comisiilor de
executiv? Disciplină
91. Care sunt competenţele 92. Care sunt 93. Cum funcţionează
Comisiei Superioare de competenţele Comisiei de Comisiile de Disciplină?
Disciplină? Disciplină a filialei?
94. Care sunt locul şi 95. Care sunt 96. Cum se face alegerea
rolul reprezentantului principalele fapte care în Consiliul Superior al
Ministerului Economiei şi constituie abateri Corpului?
Finanţelor? disciplinare ale unui
membru al Corpului?
97. Ce este şi ce structură 98. Cum explicaţi principiul 99. Cum explicaţi
are Tabloul Corpului? fundamental al integrităţii? principiul fundamental al
obiectivităţii?
100. Ce semnifică 101. Confidenţialitatea; 102. Comportamentul
competenţa profesională şi care sunt obligaţiile profesional sau
prudenţa? profesionistului contabil? profesionalismul; ce

7
obligaţii avem?
103. Definirea 104. Care sunt ameninţările 105. Care sunt măsurile de
independenţei potrivit la adresa independenţei? protecţie împotriva
reglementărilor Corpului ameninţărilor la adresa
independenţei?
106. Ce presupune 107. Care este structura 108. Conflicte de interese.
acceptarea unui client? Codului etic naţional al Care sunt circumstanţele de
profesioniştilor contabili? care trebuie să se ţină
seamă?
109. Care este procedura de 110. Activităţi 111. Relaţiile cu ceilalţi
urmat când este dificil de incompatibile cu membri – Acceptarea de
sesizat un comportament exercitarea profesiei libere. noi misiuni.
contrar eticii sau pentru a
rezolva un conflict de ordin
profesional?
112. Relaţiile cu ceilalţi 113. Relaţiile 114. Competenţa
membri – înlocuirea cu un profesioniştilor contabili cu profesională şi
alt liber-profesionist clienţii. responsabilitatea când se
contabil. utilizează lucrările unui alt
expert.
115. Criterii de stabilire a 116. Onorariile şi 117. Bunurile sau serviciile
onorariilor. independenţa. primite şi independenţa.

118. Calitatea lucrărilor şi 119. Plata lucrărilor, modul 120. Păstrarea arhivelor
autocontrolul. de stabilire a onorariilor. clientului.

121. Care sunt factorii de 122. Explicaţi 123. Care sunt restricţiile în
care trebuie să se ţină comportamentul promovarea serviciilor de
seama atunci când se profesionistului contabil către profesioniştii
apreciază respectarea într-o activitate de consilier contabili?

7
regulilor de etică în ceea ce fiscal.
priveşte integritatea şi
obiectivitatea?
124. Marketingul serviciilor 125. Ce se înţelege prin 126. Enumeraţi situaţiile
profesionale. publicitate în profesia care nu răspund criteriilor
contabilă? de obiectivitate, încredere,
cinste, decenţă şi bun-gust
pentru o acţiune de
promovare.
127. Care sunt condiţiile 128. Conţinutul 129. Răspunderea
cerute unei acţiuni de responsabilităţii disciplinară.
promovare atunci când profesionale.
publicitatea nu este
autorizată?
130. Care sunt sancţiunile 131. Care sunt abaterile 132. Fapte care se
disciplinare aplicabile disciplinare? sancţionează cu
membrilor Corpului? suspendarea şi interdicţia
dreptului de exercitare a
profesiei.
133. Radierea unui membru 134. Asigurarea civilă. 135. Răspunderea
din Tabloul Corpului. administrativă.
136. Răspunderea penală. 137. Depunerea 138. Sindicate şi asociaţii
jurământului. profesionale.
139. Cotizaţiile 140. Etica pentru
profesionale. profesioniştii contabili
angajaţi.

33. Necesitatea unui cod etic

7
al profesiei contabile.