Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS

EXECUTAREA SILITĂ

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ …… 5


Secţiunea I: Noţiunea, natura juridică şi scopul executării silite ……………………………….. 5
§. 1. Noţiunea executării silite……………………………………………………………………… 5
§. 2. Natura juridică a executării silite…………………………………………………………… 6
§. 3. Scopul executării silite…………………………………………………………………………. 10
Secţiunea a II-a: Participanţii la executarea silită ……………………………………………………. 13
§. 1. Părţile la executarea silită …………………………………………………………………… 13
§. 2. Instanţa judecătorească……………………………………………………………………… 16
§. 3. Organele de executare silită ………………………………………………………………. 17
§. 4. Participarea procurorului la activitatea de executare silită ……………………… 20
§. 5. Terţele persoane………………………………………………………………………………… 20
Secţiunea a III-a: Modalităţi de executare silită ……………………………………………………… 21

CAPITOLUL II: BUNURILE IMOBILE SUPUSE URMĂRIRII ……………………….. 24


Secţiunea I: Aspecte generale ……………………………………………………………………………… 24
Secţiunea a II-a: Bunuri imobile susceptibile de a fi urmărite silit ……………………………. 25
Secţiunea a III-a: Bunuri imobile ce nu pot fi urmărite şi bunuri imobile
ce întâmpină dificultăţi în executarea imobiliară……………………………………………………… 30

CAPITOLUL III: FORMALITĂŢI PREMERGĂTOARE VÂNZĂRII LA LICITAŢIE … 31


Secţiunea I: Reglementare legală …………………………………………………………………………. 31
Secţiunea a II-a: Pornirea urmăririi silite imobiliare. Procesul verbal de somaţie…………. 31
Secţiunea a III-a: Somaţia ……………………………………………………………………………………. 33
Secţiunea a IV-a: Stabilirea termenului pentru vânzare şi publicitatea vânzării …………… 37
CAPITOLUL IV: VÂNZAREA LA LICITAŢIE …………………………………………….. 43

CAPITOLUL V: ACTUL DE ADJUDECARE ŞI EFECTELE ADJUDECĂRII …………. 47


Secţiunea I: Actul de adjudecare …………………………………………………………………………… 47
Secţiunea a II-a: Efectele actului de adjudecare ……………………………………………………… 52
secţiunea a III-a: Propuneri de „lege ferenda” ……………………………………………………….. 56

CAPITOLUL VI: ELIBERAREA ŞI DISTRIBUIREA SUMELOR REALIZATE PRIN


EXECUTAREA SILITĂ ÎN CADRUL URMĂRIRII SILITE IMOBILIARE …………… 58

CAPITOLUL VII: PARTICULARITĂŢI ÎN CAZUL EXECUTĂRII


CREANŢELOR BUGETARE …………………………………………………………………. 66
Secţiunea I: Aspecte generale ………………………………………………………………………………. 66
Secţiunea a II-a: Reglementare legală …………………………………………………………………… 68
Secţiunea a III-a: Titlul de creanţă şi plata obligaţiilor bugetare ………………………………. 71
§. 1. Titlul de creanţă ……………………………………………………………………………….. 71
§. 2. Plata obligaţiilor bugetare ………………………………………………………………….. 72
§. 3. Înlesniri la plata obligaţiilor bugetare şi compensarea, restituirea,
scăderea pentru cauze de insolvabilitate şi anularea obligaţiilor bugetare………… 76
Secţiunea a IV-a: Măsuri asigurătorii ……………………………………………………………………… 81
Secţiunea a V-a: Executarea silită ………………………………………………………………………….. 82
§. 1. Executarea silită prin poprire ………………………………………………………………. 82
§. 2. Executarea silită a bunurilor mobile ……………………………………………………… 84
§. 3. Executarea silită a bunurilor imobile …………………………………………………….. 88
Secţiunea a VI-a: Valorificarea bunurilor mobile şi imobile ……………………………………….. 89
Secţiunea a VII-a: Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită ……. 92

CAPITOLUL VIII: CONCLUZII …………………………………………………………….. 95

BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………………….. 99
BIBLIOGRAFIE

 Savelly Zilberstein, Viorel Mihai Ciobanu, Tratat de executare


silită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 Savelly Zilberstein, Viorel Mihai Ciobanu, Ion Băcanu, Drept
procesual civil. Executarea silită, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
1996.
 Gabriel Boroi, Dumitru Rădescu, Codul de procedură civilă
comentat şi adnotat, Editura All, Bucureşti, 1995.
 Graţian Porumb, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1962.
 Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Editura All Beck, Bucureşti,
2001.
 E. Heroveanu, Teoria execuţiunii silite, Editura Cioflec, Bucureşti,
1942.
 Raoul Petrescu, Contestaţia la executarea silită imobiliară,
Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002.
 V.M. Ciobanu, G. Boroi, M. Nicolae, Modificările aduse Codului de
procedură civilă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
138/2000, partea a III-a, în Revista Dreptul nr. 4/2001.
 I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura Servo-Sat, vol. III.
 Florea Măgureanu, Drept procesual civil, Editura All Beck, Bucureşti,
2001.
 I. Luca, Executarea silită asupra bunurilor nemişcătoare,
Bucureşti, 1905.
 C. Sion, Executarea silită imobiliară, Vaslui, Tipografia Nouă Chiriac,
1935.
 V. Cădere, Tratat de procedură civilă, ediţia a II-a, Bucureşti, 1935.
 Ioan Leş, Principii şi instituţii de drept procesual civil, Vol. I.
 N. Luca, Executarea silită asupra bunurilor nemişcătoare, Editura
Curierul Judiciar, Bucureşti, 1905.
 C.D. Popa, Executarea creanţelor financiar-bancare, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 Ioan Condor, Procedura fiscală, Editura Tribuna Economică,
Bucureşti, 2000.
 Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu,
Constituţia României - comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1997.
 P. Perju, Sinteză teoretică a jurisprudenţei Curţii de Apel
Suceava în domeniile dreptului civil, procesual-civil şi dreptului
muncii.
 V. Pătulea, Particularităţi ale executării silite a hotărârilor
judecătoreşti prin care s-a dispus desfiinţarea construcţiilor
nelegal realizate, Dreptul nr. 9/2000.
 I.C. VURDEA, Intervertirea executării silite directe în executare
silită indirectă, R.R.D, nr. 10/1974.
 B. Diamant, V. Luncean, Dreptul nr. 5-6/1994, p. 161 ;i urm.
 Gh. S. Brînduşa, Taxa eliberării şi înscrierii (intabulării)
ordonanţei de adjudecare şi situaţia taxei de timbru în cazul
anulării acesteia, Dreptul nr. 9-12/1990.
 V. Stoica, M. Ronea, Dreptul nr. 10-11/1990.
 Leş, Consideraţii de lege ferenda asupra căilor de atac care pot
fi exercitate în materia urmăririi silite imobiliare, în S.C.J. nr.
8/1985.
 C. Oltean, Consideraţii asupra executării silite a imobilelor
debitorilor pentru recuperarea creanţelor bugetare, în Dreptul nr.
6/1999.
 Paul Vasilescu, Privilegiul statului cu privire la creanţele
bugetare, în Dreptul nr. 12/1998.
 Constituţia României din 1991
 Codul civil român
 Codul de procedură civilă, cu modificările aduse prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 138/2000, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002, publicată în M. Of. nr. 644/2002 care
a abrogat Ordonanţa nr. 11/1996 şi alte acte normative cu incidenţă în
materie care contravin noilor dispoziţii.
 Ordonanţa Guvernului nr. 138/2000, publicată în M. Of. nr.
497/02.10.2000.

S-ar putea să vă placă și