Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEȚEAN

,,OBICEIURI DE IARNĂ PE ULIȚA SATULUI’’


- concurs județean –
- Ediţia a II-a –

MOTTO:
„Am crezut de la început în specificul naţional,
adică am crezut că nu se intră în universalitate
decât pe poarta ta proprie. Am crezut în dreptul
de a trăi al valorilor autohtone, ca o completare
a principiului de universalitate .........am susţinut
că tradiţia trebuie să fie osătura unui popor “
O. Goga

INFORMAŢII DESPRE PROIECT:


ORGANIZATORI: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,FLOREA MUREŞANU” SUCIU DE SUS

COORDONATORI PROIECT:
Director: Prof. POP MIHAELA ANGELA
Prof. înv. primar POP DINA CLAUDIA
Prof. POP MONICA NICOLETA

TITLUL PROIECTULUI: ,,Obiceiuri de iarnă pe ulița satului’’

DOMENIUL: Cultural – artistic, literatură

SCOPUL PROIECTULUI:
 Păstrarea notei de autenticitate și originalitate a tradițiilor și obiceiurilor românești

GRUP ŢINTĂ: elevi şi cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal din
județ / ţară.

SECŢIUNI:
- pentru elevi:
 creaţii literare;
 desene, colaje.
- pentru cadre didactice:
 materiale care au legătură cu tema ,,Sărbătorile de iarnă”(scenete, serbări, referate etc.)

REGULAMENT DE PARTICIPARE:
 Înscrierea partenerilor se face pe baza formularului tip - fişă de înscriere - ANEXA 1,
precum şi a acordului de parteneriat - ANEXA 2, în dublu exemplar.

Redactarea lucrărilor:
Creaţiile literare:
 se vor scrie în format A4, pe o singură parte, scris la 1,5 rânduri, text alineat justified,
obigatoriu cu caractere româneşit (cu diacritice), maxim 2 pagini;
 titlul va fi scris cu majuscule, caractere de 14 bold, Times New Roman, centrat;
 la două rânduri sub titlu se va scrie numele şi prenumele autorului (elevului), clasa, instituţia,
numele şi prenumele cadrului didactic coordonator, în partea dreaptă (align right), cu caractere
de 12 Times New Roman;
 la două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului cu caractere de 12 Times
New Roman, cu alineat;
 nu se acceptă lucrări fără semne diacritice;
 autorii lucrărilor să respecte tema fiecărei etape, cu asumarea originalităţii acestora;
 fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 creaţii literare ale elevilor (un elev poate
participa la ambele secţiuni) pe care îi îndrumă.

Lucrările plastice/tehnologice: pot fi realizate în format A4 sau orice alt format, tehnica de lucru la
alegere (pot fi realizate pe hârtie, carton, tehnica de lucru - origami, quilling etc.); să respecte tema
proiectului şi vor avea aplicate, pe verso, o etichetă cu următoarea structură:
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI
CLASA
ŞCOALA
TITLUL LUCRĂRII
CADRU DIDACTIC COORDONATOR

Lucrările vor fi expediate prin poştă pe adresa şcolii împreună cu FISA DE ÎNSCRIERE și
ACORDUL DE PARTENERIAT (în original, în dublu exemplar), completat, semnat şi ştampilat de
către conducerea unităţii, la următoarea adresă:
Şcoala Gimnazială ,,Florea Mureşanu” Suciu de Sus
Str. Principală, Nr. 788 , Loc. Suciu de Sus
Jud. Maramureş, Cod 437315
Cu menţiunea: pentru Concursul județean ,,OBICEIURI DE IARNĂ PE ULIȚA SATULUI’’.

TERMEN LIMITĂ: 15 DECEMBRIE, DATA POȘTEI

Creaţiile literare se trimit atât în plicul cu lucrări, cât şi pe e-mail la oricare dintre adresele:
e-mail: popdinaclaudia@yahoo.com
e-mail: monicap64@yahoo.com
Creaţiile literare se vor scrie în acelaşi document Word, salvat cu numele cadrului didactic
îndrumător şi localitatea (ex. Popescu Maria – Brașov).

CRITERII DE SELECŢIE A LUCRĂRILOR:


 Nu se admit lucrări plagiate;
 Se punctează originalitatea şi respectarea temei;
 Se iau în considerare lucrările realizate de elevi.

JURIZAREA LUCRĂRILOR:
Vor exista două comisii de jurizare:
- comisia de jurizare pentru secţiunea creaţie literară;
- comisia de jurizare pentru secţiunea creaţie plastică/tehnologică.
Deciziile juriului sunt definitive şi nu pot face obiectul vreunei contestaţii. Se vor acorda premiile I,
II, III şi menţiuni; toţi elevii care n-au primit premii / menţiuni vor primi diplome de participare (pe
diplomele elevilor va fi specificat numele cadrului didactic îndrumător). Cadrele didactice
îndrumătoare vor primi adeverinţă de coordonator de elevi, diplomă de onoare şi diplomă de
participare la o expoziţie județeană, carte cu ISBN pe suport electronic. Diplomele, adeverinţele,
cartea, acordul de parteneriat scanat, vor fi expediate prin e-mail, la adresa specificată în fişa de
înscriere.

 NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE


Vă aşteptăm cu mult drag!
Participarea dumneavoastră ne onorează!
ANEXA 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL JUDEȚEAN
,,OBICEIURI DE IARNĂ PE ULIȚA SATULUI’’
- ediţia a II-a –
2018-2019

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator: ..........................................................................


Unitatea de învăţământ: ..........................................................................................................................
Localitatea/judeţul: ..........................................................................................................................
E-mail personal: .......................................................................................................................................
Telefon personal/ şcoală: .........................................................................................................................

Nr. Numele şi prenumele


Grupa / Clasa Titlul lucrării Secţiunea
crt. preșcolarului / elevului
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Particip la secțiunea dedicată cadrelor didactice cu


lucrarea .................................................................. ....................................................................................
...............................................................................
Şcoala Gimnazială ,,Florea Mureşanu” Şcoala...........................................................
Suciu de Sus, Str. Principală, Nr. 788 Loc..............................................................
Jud. Maramureş, Cod poştal 437315 Str. ......................................... Nr. .............
Tel/fax 0262388166 Jud............................... Cod poştal..............
E-mail: scoala_suciu@yahoo.com Tel/ fax…………………………………..
Nr.______ / __________ e-mail............................................
Nr.______ / __________
Nr. _______ / ___________________

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, .................... între şcolile: Şcoala Gimnazială ,,Florea Mureşanu”, din localitatea
Suciu de Sus, judeţul Maramureş, reprezentată prin prof. POP MIHAELA-ANGELA, în calitate de
director, şi prof. înv. primar POP DINA CLAUDIA şi POP MONICA, în calitate de coordonatori ai
concursului județean: ,,OBICEIURI DE IARNĂ PE ULIȚA SATULUI’’- ediţia a II-a – 2018- 2019,
şi
2. Şcoala____________________________________,din localitatea__________________________
judeţul________________________, reprezentată de ______________________________________,
în calitate de director şi ___________________________________________________ în calitate de
partener al concursului județean: ,,OBICEIURI DE IARNĂ PE ULIȚA SATULUI’’- ediţia a II-a –
2018- 2019
AU CONVENIT URMĂTOARELE: derularea unor acţiuni comune între cele două instituţii în
realizarea concursului județean: ,,OBICEIURI DE IARNĂ PE ULIȚA SATULUI’’- ediţia a II-a –
2018- 2019.
OBIECTUL ACORDULUI:
- Obiectul contractului de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării activităţilor extraşcolare în cadrul Expoziţiei – Concurs județean:
,,OBICEIURI DE IARNĂ PE ULIȚA SATULUI’’
OBLIGAŢII ALE PARTENERILOR:
a) Şcoala Gimnazială ,,Florea Mureşanu” Suciu de Sus
 să planifice şi să avizeze derularea proiectului;
 să anunţe în timp util organizarea activităţilor propuse;
 să coordoneze desfăşurarea activităţilor în condiţii optime ;
 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
 să coordoneze activităţile de mediatizare şi diseminare a proiectului;
 să organizeze expoziţia lucrărilor;
 să asigure jurizarea lucrărilor, premierea lor;
 să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute;
 să realizeze evaluarea finală a proiectului.
b) Instituţia parteneră
 să promoveze activităţile proiectului;
 să înscrie elevii în concurs;
 să respecte regulamentul/programul de desfăşurare a concursului;
 să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
 să distribuie diplomele cuvenite elevilor premianţi.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acesta să se
deruleze conform scopului stabilit.

APLICANT, PARTENER,
Şcoala Gimnazială ,,Florea Mureşanu” Suciu de Sus Şcoala___________________
Director, Director,
Prof. Pop Mihaela-Angela

S-ar putea să vă placă și