Sunteți pe pagina 1din 6

Proces – verbal

al întrunirii
Comitetului Reprezentativ al Părinților
din Liceul Teoretic Ștefan Odobleja
26.10.2021

In cadrul sedintei desfasurata online din data de 26.10.2021 la care au participat doamna prof.
Doina Burcau, doamna prof. Elena Barbu – Director, respectiv Director adjunct ai Liceului Teoretic
Ștefan Odobleja, membrii Comitetului Reprezentativ al Parintilor (C.R.P.), domnul Mario Grigorascu
– Presedinte CRP, s-au abordat si s-au stabilit urmatoarele:
Ordinea de zi:
1) Raportul anual al președintelui C.R.P. pentru anul școlar 2020/2021.
2) Desemnarea conducerii C.R.P., presedinte si a vicepresedinti
3) Stabilirea reprezentantului parintilor in cadrul concursului pentru examenul de director,
director adjunct ai Liceului Teoretic Ștefan Odobleja
4) Prezentarea Raportului pe anul școlar 2020/2021 asupra stării învățământului la Liceul Teoretic
”Ștefan Odobleja”.
5) Prezentarea Raportului anual de evaluare a calitatii in invatamant
6) Prezentare ROF al unitatii de invatamant
7) Diverse

1) Dl. Mario Grigorascu, Presedinte al Comitetului Reprezentativ al Parintilor (CRP) a descris


situatia scolara in anul scolar 2020/2021 desfasurata in contextul pandemiei.
A fost subliniate masurile de siguranta adoptate la nivelul scolii precum si sprijinul Asociatiei de
parinti acordat in acest sens scolii.
De asemenea, dl. Mario Grigorascu a prezentat noilor membri ai C.R.P. faptul ca, in anul 2016,
a fost infiintata Asociatia de parinti a Liceului teoretic “Stefan Odobleja” prin intermediul careia atat
parintii elevilor liceului cat si alte persoane pot sprijini scoala si pot contribui la cresterea calitatii
invatamantului in cadrul acesteia.
S-a prezentat faptul ca parintii care dobandesc calitatea de membru al Asociatiei au
posibilitatea atat a reprezentarii celorlalti parintii ai scolii precum si a implicarii corespunzatoare in
actiunile acesteia, iar prin dreptul de vot astfel dobandit pot hotari asupra proiectelor demarate
si/sau sustinute de Asociatie.
A fost stabilita o intalnire a membrilor asociatiei intr-un termen de doua saptamani pentru a
discuta aspecte legate de sprijinirea scolii.
Noilor membri CRP le-a fost adresata invitatia de a deveni membri ai Asociatiei de parinti.

2) Membrii CRP prezenti indeplinind cvorumul (din totalul de 60 de membri) prin voturile
exprimate au stabilit continuarea formulei de conducere a CRP.
Astfel, a fost votata urmatoarea conducere a CRP:
- Presedinte: dl. Mario Grigorascu
- Vicepresedinte: dna. Aura Lupu
- Vicepresedinte: dl. Klaus Ripanu

1
De asemenea, doamna Bălănescu Rodica va fi in continuare reprezentantul parintilor in cadrul
Consiliului de administratie al Liceului Teoretic Stefan Odobleja.

3) In urma propunerilor si a votului exprimat de membrii CRP s-a sabilit ca reprezentantul


parintilor in cadrul concursului pentru examenul de director, director adjunct ai Liceului Teoretic
Ștefan Odobleja va fi doamna Aura Lupu.

4) Doamna prof. Doina Burcau in calitate de Director al Liceului a prezentat Raportul privind
starea invatamantului din Liceul Teoretic Stefan Odobleja pentru anul 2020-2021:
- Raportul se dezbate in Consiliul Profesoral si se aproba in Consiliul de Administratie
- Scoala a debutata cu invatamand hibrid, atat fizic cat si online - o forma noua pentru
invatamantul de stat atat pentru cadrele didactice cat si pentru elevi
- A urmat apoi o perioada de invatamant exclusiv online pentru desfasuarea careia Asociatia
de parinti a sprijinit cadrele didactice cu mijloace tehnice
- Atat cadrele didactice cat si elevii au trebuit sa se adapteze la noile conditii de invatamant
fara sa existe capacitati informatice corespunzatoare si metodica pentru acest nou mod de
predare/invatare
- Din luna noiembrie Primaria Sectorului 5 in urma derularii procedurilor de achizitie a
tabletelor a inceput distributia acestora
- In luna decembrie cu sprijinul organizatoric al dnei. Administrator al Liceului au fost predate
parintilor tabletele pentru invatamantul online
- Scoala a functionat cu 98 cadre didactice, 10 salariati auxiliari si administrativ precum si 7
cadre nedidactice (femei de serviciu care asigura curatenia pentru un spatiu de peste
7000mp)
- Sunt doua cadre didactice care si-au definitivat doctoratul, 8 cadre didactice care au statut
de metodist, 20 de cadre didactice care au gradatie de merit
- In anul scolar 2020-2021 in cadrul Liceului teoretic “Stefan Odobleja” au fost 58 de clase
respectiv 20 de clase in invatamant primar, 14 clase la gimnaziu si 24 clase de liceu.
- Pentru asigurarea claselor pentru numarul de elevi precum si pentru respectarea masurilor
de protectie in contextul pandemiei au fost utilizate laboratoarele disponibile ca sali de clasa

- Din cei 56 de elevi care au terminat clasa a VIII-a numai unul singur a avut media sub 5
- Promovabilitatea in cadrul liceului la examenul de Bacalaureat a fost de 84,7% pentru cei
163 de elevi care au finalizat clasa a XII-a
- Media de admitere in liceu a fost de: 8,02 la profilul filologie, 7,92 la profilul stiinte sociale,
7,93 la profilul stiinte ale naturii si 7,43 la profilul matematica
- In anul scolar 2020-2021 au fost acordate 733 burse in semestrul I si 1093 in semestrul II
(datorita mai multor burse de merit pentru medii intre 9,50 si 9,99 care au crescut de la 216
in semestrul I la 462 in semestrul II).

- A fost prezentat faptul ca scoala deruleaza un proiect finantat din fonduri europene care are
ca obiect prevenirea bullying-ului care va avea ca rezultat formularea unei strategii in acest
sens
- Din anul 2019 se deruleaza programul Erasmus – “Educam cu echitate”
- Liceul Stefan Odobleja este singura scoala din sectorul 5 acreditata Erasmus

2
- In urma evaluarii ARACIP Liceul este acreditat pentru BAC-ul la profilele stiinte sociale si
stiinte ale naturii

5) Raportul Comisei interne pentru evaluare si asigurare a calitatii invatamantului in scoala fost
prezentat de doamna prof. Elena Barbu - Director adjunct al Liceului:
- Raportul are ca scop evaluarea activitatilor din unitatea de invatamant, atat scolare cat si
extrascolare
- Este reallizat pe structura de criterii a Agentiei romane de asigurare a calitatii in
invatamantul preuniversitar (ARACIP)
- Raportul este compus din patru parti principale care cuprind:
o Informatii generale: informatii statistice despre unitatea de invatamant, specializari,
niveluri scolarizare, caracteristici ale mediului familial, statistici privind rezultatele scolare
ale elevilor, baza materiala a scolii, calificarea personalului, etc;
o Activitati desfasurate in vederea cresterea calitatii invatamantului:
- oferta curiculara care trebuie sa corespunda nevoilor elevilor si sa formuleze o oferta
atractiva pentru acestia
- egalitatea de sanse pentru copiii defavorizati (nevoi speciale, probleme de sanatate,
suport pentru copii in timpul pandemiei)
- formarea profesionala a cadrelor didactice
o Evaluarea indicatorilor stabiliti de ARACIP pe cele trei domenii: capacitate institutionala,
eficacitate educationala si managementul calitatii;
o Program activitati pentru imbunatatirea calitatii invatamantului pentru anul 2020-2021:
obtinerea de finantare externa pentru finantarea de proiecte noi si continuarea celor
incepute, imbunatatirea ofertei educationale, dezvoltarea resurselor umane –
imbunatatirea formarii profesionale a cadrelor didactice, activitati de orientare scolara si
profesionala, etc.
- In urma evaluarii scoala a obtinut calificative foarte bune si excelente din prisma ofertei
educationale si a derularii programelor cu finantare europeana

6) Referitor la Regulamentul de organizare si functionare, doamna Director prof. Doina Burcau a


prezentat urmatoarele aspecte:
- Regulamentul urmareste prevederile R.C.O.F.U.I.P. aprobat prin OMEC 5.447/2020 cu
modificarile si completarile ulterioare.
- Astfel au fost adaugate masuri pentru desfasurarea orelor online, masurile de protectia
impotriva infectarilor cu virusul SARS-CoV-2
- Regulamentul de organizare si functionare a fost diseminat de catre diriginti/invatatori catre
parintii claselor
- A fost asigurata respectarea cu strictete a ordinelor comune MEC/MS pentru aprobarea
măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii
de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
- A fost subliniata acordarea unei atentii deosebite asupra regulilor privind invatamantul
online instituite prin OMEC 5545/2020 cu completarile ulterioare (OMEC 6200/2020)
respectiv obligatia mentinerii conexiunii audio-video in timpul evaluarii elevilor care are loc
inclusiv atunci cand cadrul didactic adreseaza o intrebare clasei:
- Art. 14 lit. f) din OMEC 5545/2020 cu modificarile si completarile ulterioare: elevii “au
obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al
internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent şi se consemnează absenţa în
3
catalog. Absenta poate fi motivata, in cazuri justificate, in baza unei cereri scrise a
elevului major/a parintelui/a tutorelui legal instituit.
In situatia in care elevul raspunde cadrului didactic, indiferent daca are sau nu in
functiune sistemul audio-video, nu i se poate consemna absenta la ora de curs; exceptie
fac orele destinate exclusiv evaluarii elevilor la care acestia trebuie sa fie conectati
audio-video.”
- A fost subliniata necesitatea parcurgerii etapelor in formularea si solutionarea petitiilor
conform art. 161 din R.C.O.F.U.I.P. respectiv transmiterea acestora in ordine catre profesor,
diriginte, director, ISMB, Minister
- S-au precizat ca in zilele de miercuri si joi dupa-amiaza exista program de audiente la
directori si, de asemenea, faptul ca exista o receptie pentru primirea de documente

7) Alte aspecte discutate:


- Discutii privind reluarea cursurilor dupa vacanta din perioada 25.10-05.11.2021 stabilita prin
OMEC 5490/22.10.2021 in conditiile asigurarii deficitare a agentului termic
- Discutii legate de dotarea claselor

Membrii Comitetului Reprezentativ al Parintilor s-au intrunit, au hotarat si au luat la cunostinta


de aspectele prezentate in acest Proces-verbal potrivit anexei de prezenta, atasata.

Președinte C.R.P.,

Mario Grigorașcu

Intocmit,
Bogdan Bărăgan
Președinte cls. a V-a C

4
Anexa nr. 1 – PREZENTA - la Procesul – verbal al Sedintei Comitetului Reprezentativ al Parintilor al
Liceului teoretic “Stefan Odobleja” din data de 26.10.2021

Nr.
Nume_Prenume Clasa Prezent online
Crt
1 ARDELEANU ELENA PA DA
2 MANOLE CRISTINA PB DA
3 CIUPELEA MARIANA PC DA
4 MITROI ANDREEA PD DA
5 DOBRE FLORINA 1A DA
6 SARBU LILIANA 1B DA
7 GROPENEANU ANA MARIA 1C DA
8 GEAMPALIA ANDREEA 1D DA
9 JIDOVU BEATRICE 2A DA
10 CONSTANTIN ANDREEA LAVINIA 2B DA
11 LAZAR DANA 2C
12 STEFAN LUCIAN 2D
13 NICULAE OLENA 3A
14 IUSCU SILVIA 3B DA
15 ANGHEL MIHAELA ALINA 3C DA
16 PORUMB DOINA 3D
17 SIMION-STANESCU MARIA 4A
18 GUSTIL ANCA 4B DA
19 GHEORGHE ALDINA 4C DA
20 SARBU AIDA 4D DA
21 CIUCIOI PAUL 5A
22 SERBAN IONELA ROXANA 5B
23 BARAGAN BOGDAN 5C DA
MANOLACHE GEORGIANA
24
SIMONA 5D
25 STANCIU CRISTINA OANA 6A DA
26 BUNESCU MIHAELA 6B
27 AVRAMESCU DANIELA 6C
28 PAVEL DANIELA 6D DA
29 LUPU AURA 7A DA
30 POPA ADRIANA 7B DA
31 ION LUCIAN 7C

5
32 STEFAN LUCIAN 7D
33 VECIOREC IULIANA 8A DA
34 CHIOVEANU MIHAELA 8B DA
35 NICULAE LAURA 8C DA
36 IONESCU MONICA MARIA 8D DA
37 CALIN MIHAELA 9A DA
38 PAVEL COSMIN 9B DA
39 MACIUNEANU MADALINA 9C
40 FOCHIANU GIANINA 9D DA
41 TOMULESCU VALENTIN 9E
42 SOLTUZ ILEANA 9F DA
43 ATANASIU MIRELA 10A DA
44 MACIUNEANU MADALINA 10B
45 POPA VALENTIN 10C DA
46 IANCU ADINA 10D DA
47 BURTICEL DRAGOS 10E DA
48 ISMAIL IRINA 10F DA
49 BALAN BADULESCU SIMONA 11A DA
50 CIMPEANU MIHAELA 11B
51 MARIN VALY 11C DA
52 BAJAN ADRIANA 11D DA
53 SCARLAT NICUSOR 11E DA
54 LUPU AURA 11F DA
55 CHELU MARIANA 12A
56 HUMA IONELA 12B DA
57 BALDEA DUMITRU 12C DA
58 FIERARU MARIA 12D DA
59 NICOLAE DORIN 12E
60 MUSUC ADINA 12F DA

S-ar putea să vă placă și