Sunteți pe pagina 1din 1

Durata de completare a formularului: 16 minute

A Denumirea organului fiscal de la B Denumirea organului fiscal local:


domiciliul/sediul persoanei care înstrăinează: CONTRACT DE ......................................................................
..................................................................... ÎNSTRĂINARE- Vânzătorul nu are debite la data de întâi
CIF/Cod SIRUTA: ....................................... DOBÂNDIRE a lunii viitoare înregistrării actului de
Adresa: ......................................................... A UNUI MIJLOC înstrăinare-dobândire.
........................................................................ Prenumele: ...................................................
Tel.: ............................ Fax: ........................... DE TRANSPORT Numele: .......................................................
E-mail: .......................................................... Funcția: ........................................................
REMTII: Nr. .................. / ...........................
Rol nr. .......................................................... LS
Original Copie

(1) PERSOANA CARE ÎNSTRĂINEAZĂ: Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa LUPU ........................................................................


GABRIEL cu
domiciliul/sediul în România/............................,
ROMANIA județul IASI
.................................., codul poștal ............, municipiul/orașul/comuna
..........................................................., satul/sectorul ......................................................, str. DECEBAL
IASI .................................................. ...........,
nr. 8A
..........., bl. .............,
S1 sc. A........., et. ......., ap. 3........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria......... MZ nr.....................,
595112 C.N.P./C.I.F.
........................................................, tel./fax: ................................, e-mail: ........................................................ și domiciliul fiscal în
1761127221161
România/........................., județul ........................................................, codul poștal ..........................., municipiul/orașul/comuna
..........................................................., satul/sectorul ......................................................, str. .............................................. ...............,
nr. ..........., bl. ............., sc. ........., et. ......., ap. ........, reprezentată prin ..............................................................., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ........ nr. ................., C.N.P./C.I.F. ................................................, tel./fax: ..........................................,
e-mail: ................................................................., în calitate de ............................................................................................................

(2) PERSOANA CARE DOBÂNDEȘTE: Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa BALAUR ........................................................................


MILICA cu
domiciliul/sediul în România/............................,
ROMANIA județul IASI .................................., codul poștal ............, municipiul/orașul/comuna
..........................................................., satul/sectorul ......................................................, str. NATIONALA
IASI .............................................. ...............,
nr.47..........., bl. C4
............., sc.B........., et.8......., ap.35
........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria......... MZ nr.....................,
911029 C.N.P./C.I.F.
........................................................, tel./fax: ................................, e-mail: ........................................................ și domiciliul fiscal în
România/........................., județul ........................................................, codul poștal ..........................., municipiul/orașul/comuna
..........................................................., satul/sectorul ......................................................, str. .............................................. ...............,
nr. ..........., bl. ............., sc. ........., et. ......., ap. ........, reprezentată prin ..............................................................., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ........ nr. ................., C.N.P./C.I.F. ........................................... ....., tel./fax: ..........................................,
e-mail: ................................................................., în calitate de ......................................................................................................... ...

(3) OBIECTUL CONTRACTULUI


Mijlocul de transport: marca MITSUBISHI ............................................................, tipul OUTLANDER
................................................, număr de identificare
......................................................, serie motor 4031089
JMBXJCW7W8Z005279 .................., capacitatea cilindrică 2.197 ............ cmc/greutate maximă admisă (pentru
remorci/semiremorci) ......... tone, număr de înmatriculare/înregistrare IS27ENG ........................., data la care expiră inspecția tehnică periodică
......................., seria și numărul cărții de identitate a vehiculului M182920
14.06.2022 ....................., anul de fabricație 2008 ..........., norma euro 4......, dobândit
la data de ...................., conform actului ................................................................................................................................................
09.11.2021

(4) PREȚUL: în cifre 4.500


.................................... lei, în litere PATRU
............................................................................................................
MII CINCI SUTE EURO

(5) Persoana care înstrăinează, menționată la punctul (1), declară că mijlocul de transport este proprietatea sa, liber de orice
sarcini. De asemenea, declară că a predat persoanei care dobândește menționate la punctul (2) vehiculul, cheile, certificatul de
înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, primind de la aceasta prețul prevăzut la punctul (4).
Persoana care dobândește, menționată la punctul (2), declară că a primit de la vânzătorul menționat la punctul (1): mijlocul
de transport, cheile, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, achitând persoanei care înstrăinează prețul
menționat la punctul (4).
Anexe la contract: Da Nu
Atât persoana care înstrăinează, cât și dobânditorul declară, cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările și completările ulterioare, privind falsul și uzul de fals, că toate informațiile înscrise în prezentul document corespund
realității. Începând cu data semnării, dobânditorul are calitatea de proprietar de drept și de fapt asupra mijlocului de transport ce face
obiectul prezentului contract de înstrăinare-dobândire, preluând toate obligațiile prevăzute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea
vehiculului pe numele său, în maximum 30 de zile de la data încheierii prezentului act.
Data și locul încheierii actului: ............................. / .............................................................................
Semnătura persoanei care înstrăinează: ................................. Semnătura persoanei care dobândește: ..............................

C Denumirea organului fiscal de la Copie 1-4 „Conform cu originalul”


domiciliul/sediul persoanei care dobândește: (se semnează doar pe copii)
..................................................................... Semnături:
CIF/Cod SIRUTA: ....................................... Vânzător: .................. Cumpărător: ...................
Adresa: .........................................................
........................................................................ Prenumele: ...................................................
Tel.: ............................ Fax: ........................... Numele: .......................................................
E-mail: .......................................................... Funcția: ........................................................
REMTII: Nr. .................. / ...........................
LS

S-ar putea să vă placă și