Sunteți pe pagina 1din 1

APROB,

Primar
Mihai Chirica

NOTĂ PRIVIND EVALUAREA OFERTELOR


PENTRU ACHIZIŢIA DIRECTĂ

Temei legal:
- Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
- Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice.
- Ordonanta de urgenta nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in
domeniul achizitiilor publice;
Municipiul Iași a organizat procedura de achiziționare de scaune rotative. În vederea realizării acestei
achizitii s-a aprobat prin referatul nr. 44911/12.03.2021 emis de Serviciul Venituri din Contracte,
achiziționarea de scaune rotative, cod CPV 39111100-4.
Nr Operator Repere Data și ora Data și ora Pret pe Cant Valoare totala Valoare estimată Valoare cu
. economic achizitionate publicare finalizare bucată/m . fara TVA fără TVA TVA
crt oferit de operator conform referat operator
operator economic nr. 44911/12.03. economic
economic 2021
1 Ikea Scaun 22.03.2021 23.03.2021 461,34 22 10.149,48 12.100,00 12.077,88
Romania rotativ 09:48 13:07
SRL

Valoare estimată a achiziției conform referatului nr.44911/12.03.2021 : 12.100,00 lei fără TVA.
Valoare totală ofertată de către furnizorul S.C Ikea Romania S.R.L : 10.149,48 lei fără TVA și 12.077,88
lei cu TVA. Oferta celor de la S.C Ikea Romania S.R.L îndeplinește condițiile și specificațiile solicitate.
Anexăm detaliul cumparare directă de pe SICAP cod unic achiziție: DA27618437.

Director General, Director Executiv,


Ec.Maria Apetroaei Ec.Aurora Pintilie
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și
legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Sef Serviciu,
Ec.Cătălina Onofrei
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris

S-ar putea să vă placă și