Sunteți pe pagina 1din 29

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL

MASTERAT 4 SEMESTRE
SPECIALIZARE: AUDIT FINANCIAR CONTABIL

PROIECT:

IMBUNATATIREA ACTIVITATII FOCUSNET PRIN


ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE IT&C
PERFORMANTE SI CONECTAREA LA INTERNET DE
MARE VITEZA

PROF. DR.
ZAMAN GHEORGHE

MASTERAND:
COSTACHE ( TUDOR ) D. IOANA

Pagina 1 din 29
CUPRINSUL CERERII DE FINANŢARE

1.Formularul cererii de finantare...........................................................................3

2. Informaţii privind solicitantul ............................................................................6

3. Descrierea proiectului..........................................................................................9

4. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională........................................18

5. Finanţarea Proiectului.......................................................................................20

6. Concluzii..............................................................................................................26

7. Lista de Anexe:
- Anexa 1 : Cerinte tehnice minime...............................................24
- Anexa 2 : Servicii .........................................................................25
- Anexa 3 : Bugetul proiectului......................................................26
Bibliografie..............................................................................................................30

Pagina 2 din 29
FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

««««««««««««««

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE

FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL


CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele


privat şi public "

Domeniul Major de Intervenţie 1 "Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi


comunicaţiilor"

Operaţiunea 1 “Sprijinirea accesului la internet şi la serviciile conexe”

Pagina 3 din 29
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

OPIS DOSAR CERERE DE FINANTARE

COD APEL DE PROIECTE: POSCEE-AP3-03.1.1


SOLICITANT : S.C. FOCUSNET S.R.L
BUZAU, STR. ALEXANDRU MARGHILOMAN, BL. 26, AP. 21
CUI : RO15264272

OIPSI – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationala

TITLUL PROIECTULUI : „Imbunatatirea activitatii FOCUSNET prin achizitionarea de


echipamante IT&C performante si conectarea la Internet de mare viteza”

NUMAR DE INREGISTRARE: 284/20.08.2008

Nr. DOCUMENTE Nr. pag.


crt.
1 Cererea de Finantare 3-25
2 Act constitutiv in copie, stampilat, certificat „Conform cu originalul” si semnat de reprezentantul legal 26-29
3 Certificat constatator in original emise de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde isi are 30-32
sediul solicitantul cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii cererii de finantare, in care sa se mentioneze: datele
de identificare, codul unic de inregistrare, reprezentantii legali ai societatii, domeniul de activitate principal si
domeniile de activitate secundare, situatia juridica a societatii, precum si sediile secundare si punctele de lucru
4 Certificat de inregistrare la Registrul Comertului, atasat in copie, stampilat, certificat „Conform cu originalul” 33-34
si semnat de reprezentantul legal
5 Declaratie privind incadrerea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform modelului 35
stanfard, semnata si stampilata (Anexa 2)
6 Declaraţia de eligibilitate completată conform modelului standard, semnată şi ştampilată (Anexa 4a) 36-37
7 Declaraţia de angajament completată conform modelul standard, semnată şi ştampilată (Anexa 5a) 38-39
8 Anexa cu Cerinţele Tehnice Minime ale proiectului (anexa 6) 40-44
9 Bilanţul contabil pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat, inclusiv Contul de Profit si Pierderi, înregistrat la 45-63
Administraţia Financiară în copie, stampilate, certificate “Conform cu originalul” şi semnate de reprezentantul
legal al Solicitantului.
10 Certificat de atestare fiscală privind debitele restante ale solicitantului la bugetul de stat 64-65
11 Certificat (adeverinţă) privind debitele restante ale solicitantului la bugetul local 66
12 Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului, este ataşat în original 67
13 Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului, ataşat în original 68
14 Documente ce dovedesc capacitatea financiară a solicitantului de a implementa proiectul (scrisoare de confort 69-70
neangajantă din partea unei instituţii financiare, extras de cont, etc)
15 Actul de împuternicire al reprezentantului legal, ataşat în original sau copie legalizată 71
16 Hotărârea consiliului de administraţie/AGA de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect 72
17 Dovada sediului social sau a punctului de lucru unde se implementează proiectul (contract de comodat) 73-77
18 Bugetul detaliat al proiectului – (Anexa 7) 78-79
19 CV-urile şi fişele de post ale persoanelor implicate în managementul implementării proiectului 80-84

Data Solicitant
S.C. FOCUSNET S.R.L.
Vasile Gorgan
Admnistrator

Pagina 4 din 29
ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii
Informaţionale
Instituţia: Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
Data şi ora înregistrării on-line
……………… [zz/ll/aaaa; hh:mm]
Număr de înregistrare……………... Numele ofiţerului de proiect:

[Se completează cu nr. de înregistrare Semnătura……………………………


on-line precum şi de la registratura
MCTI]
Număr/numere de înregistrare……………...

[Se completează ulterior, cu nr. de înregistrare obţinut/e pentru completări de la registratura


MCTI- dacă este cazul]
Număr apel de proiecte…….. 1 Cod SMIS:
[se completează de către OIPSI ]

[ Instrucţiuni privind completarea cererii de finanţare:


� Pentru a veni în sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de finanţare s-a explicat
modul în care trebuie completată informaţia solicitată; această explicaţie este redactată cu
caractere italice şi marcată între paranteze dreptunghiulare. Va rugăm să citiţi cu atenţie
explicaţiile înainte de completarea cererii de finanţare!
� La momentul completării cererii de finanţare, explicaţia marcată între parantezele
dreptunghiulare trebuie ştearsă. Cererea de finanţare se completează la calculator, (font - Times
New Roman, dimensiune caracter - 12, spaţiere la un rând şi jumătate ].
� Tabelul de mai sus se va completa numai de către OIPSI. Vă rugăm să nu completaţi,
modificaţi sau ştergeţi tabelul!
� După completarea cu informaţiile solicitate, cererea de finanţare se va numerota
corespunzător, în conformitate cu prevederile de la punctul 10 din ghidul solicitantului, şi se va
depune împreună cu toate documentele necesare la sediul MCTI ]

1
Se completează în cazul în care se organizează sesiuni periodice de depunere

Pagina 5 din 29
INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
SOLICITATE

Tipul asistenţei comunitare nerambursabile: Fondul European de Devoltare Regională.

2.INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

2.1 SOLICITANT
Numele firmei / ONG-ului conform actului de înfiinţare: S.C. FOCUS NET S.R.L.
Cod de înregistrare fiscală: J10/313/2005
Cod unic de înregistrare: RO17323154
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor:………………...............................
Adresa poştală:BUZAU, STR. ALEXANDRU MARGHILOMAN, BL 26, AP 21
Telefon / Fax: 0724643651/0338401430
Adresa e-mail: OFFICE@FOCUS-NET.INFO

2.2 TIPUL SOLICITANTULUI:


X Microîntreprindere,
□ Întreprindere mică,
□ Întreprindere mijlocie, definite în conformitate cu Legea nr.346/2004, cu modificările şi
completările ulterioare
□ ONG (constituite potrivit OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii)

Anul înfiinţării IMM-ului/ONG-ului2:2005

Date Luna i Anul n*-1 Anul n*-2


2007 2006

Număr de angajaţi 1 1

2
Se completează în funcţie de specificul orgnizaţiei aplicante

Pagina 6 din 29
Cifra de afaceri 61.091 24.223

Profitul din exploatare 42.126 10.028

n – anul depunerii cererii de finanţare


luna i- luna anterioară depunerii proiectului, în situaţia în care întreprinderea/ONG-ul nu are 1
an de activitate

2.3 REPREZENTANTUL LEGAL3


Nume, prenume Vasile Gorgan
Funcţie Administrator
Număr de telefon 0724643651
Număr de fax 0338401430
Adresă e-mail: office@focus-net.info

2.4 PERSOANA DE CONTACT


Nume, prenume Vasile Gorgan
Funcţie Administrator
Număr de telefon 0724643651
Număr de fax 0338401430
Adresă e-mail: office@focus-net.info

2.5 BANCA/TREZORERIE
Banca/ Sucursală: Raiffeisen Bank
Adresa: str. Piata Romana, Nr. 9, Sector 1, Bucuresti
Cod IBAN: RO58RZBR0000060006300020
Trezorerie / Sucursală Municipiul Buzau
Adresa: str. Unirii, nr. 209, Buzau
Numărul de cont RO38TREZ1665069XXX003974
(Datele prezentate la punctul 1.5 se vor trece în contractul de finanţare)

2.6 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE


ŞI/SAU ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE
INTERNAŢIONALE (IFI)

3
În cazul în care sunt mai mulţi reprezentanţi legali pentru o firmă / un ONG, va fi ataşată o nominalizare
clară din partea societăţii /ONG/AGA/CA pentru o singură persoană.
De asemenea, dacă sunt mai mulţi reprezentanţi legali, este obligatoriu ca toţi aceştia să fie trecuţi la
punctul 1.3.

Pagina 7 din 29
Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea
IFI în ultimii 3 ani?
Da □ Nu X

Daca DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele pentru care aţi
beneficiat de finanţare nerambursabilă sau împrumut:

Titlul proiectului şi nr. de referinţă ………………………

Stadiul implementării proiectului

Obiectul proiectului

Rezultate obţinute

Valoarea proiectului

Sursa de finanţare

Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi
din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin
financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?
Da □ Nu X

Daca da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:


Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului
………………………..................................................................................................
Sursa de finanţare .....................................................................................................
Stadiul la data depunerii cererii de finanţare..........................................................

Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai
beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 3 ani?
Da □ Nu X

Daca da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:


Titlul proiectului şi nr. de referinţă .........................................................................
Autoritatea contractantă/organizaţia finanţatoare................................................
Activităţi finanţate (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul care face
obiectul prezentei cereri de finanţare).....................................................

Pagina 8 din 29
Valoarea proiectului…………………(în LEI) [Pentru proiectele la care contractul de
finanţare s-a încheiat în altă monedă decât LEI se va trece valoarea în moneda respectivă]

Sursa de finanţare......................................................................................................

3. DESCRIEREA PROIECTULUI

PROIECT
3.1 AXA PRIORITARĂ PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
CRESTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ŞI DOMENIUL MAJOR DE
INTERVENŢIE

AXA PRIORITARA III - „TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR


PENTRU SECTOARELE PRIVAT ŞI PUBLIC”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1 „SUSŢINEREA UTILIZĂRII

TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR ”

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT: Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.632/2008


pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii în
vederea accesului la broadband şi la servicii conexe” publicată în Monitorul Oficial nr. 202/17
martie 2008.

3.2 LOCAŢIA PROIECTULUI


ROMÂNIA
JUDEŢUL / JUDEŢE: Bucuresti
LOCALITATEA / LOCALITĂŢI: Bucuresti

3.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

• Obiectivul proiectului
Obiectivul principal: conectarea la internet de mare viteza la punctul de lucru din str.
Aninului, Nr. 7, Sector 1, Bucuresti

Pagina 9 din 29
Obiective apecifice:
• Imbunatatirea accesului la informatie

• Cresterea calitatii serviciilor acordate prin realizarea de conexiuni VPN de mare viteza
intre punctul de lucru si clienti. Astfel se reduce timpul de raspuns la cererile clientilor
• Crearea unei infrastructuri IT&C performante si sigure
• Introducerea solutiei de semnatura electronica

FocusNet este o companie cu capital integral autohton. Societatea a fost infiintata in anul
2005 si desfasoara activitatti de comercializare, implementare si service pentru programe
informatice economice. Aceste produse informatice sunt realizate in special de firma Soft Expert.
De asemenea se incearca largirea gamei de produse prin implementarea de solutii informatice
realizate si de alti producatori de software recunoscuti. Produsele comercializate sunt concepute
mai ales pentru societati medii si mari din toate domeniile de activitate, respectiv ditributie,
productie, servicii, institutii publice etc. Unul dintre avantajele pe care le oferin clientilor este
disponibilitatea pentru adaptarea solutiilor oferite la necesitatile clientilor prin adaugare de noi
facilitati.
In anul 2008 societatea a deschis un punct de lucru in Bucuresti pentru extinderea ariei de
acoperire. Pentru realizarea obiectului de activitate, respectiv implementarea si intretinerea
solutiilor informatice, este nevoie de deplasare la sediul clientilor. O solutie mult mai eficienta
atat din punctul de vedere al clientilor care beneficiaza de un timp de raspuns mult mai scurt, cat
si din punctul de vedere al firmei care reduce substantial costurile, este realizarea de conexiuni
VPN intre sediile clientilor si punctul nostru de lucru. Este foarte important ca aceste conexiuni sa
fie securizate prin criptare, sa fie stabile si sa ofere un canal de comunicatie cu o latime de banda
mare. De aceea este necesara realizarea unei conexiuni broadband de mare viteza la Internet.
Odata cu reducerea costurilor si asigurarea unor servicii de o calitate mai buna va creste si
competitivitatea firmei pe piata.

• Context

Proiectul „Imbunatatirea activitatii FocusNet prin achizitionarea de echipamente IT&C


performante si conectarea la internet de mare viteza” este un proiect independent din punct de

Pagina 10 din 29
vedere financiar si tehnic. Activitatile ce se vor desfasura in cadrul acestui proiect nu fac obiectul
altui proiect de finantare. Odata cu cresterea numarului de clienti este din ce in ce mai greu sa se
realizeze o activitate eficienta din cauza solicitarilor care provin din zone dispersate din punct de
vedere geografic. In prezent societatea isi desfasoara activitatea in Bucuresti, dar unii clienti isi au
sediul in alte localitati. Raspunderea la solicitarile acestora a devenit din ce in ce mai greoaie si
presupune costuri din ce in ce mai mari. De aceea consideram ca o solutie pentru cresterea
competitivitatii economice atat a firmei noastre cat si a clientilor nostri este accesul la internet si
la serviciile conexe si dotarea cu tehnologie IT&C performanta.
In ultimul an activitatea societatii a crescut foarte mult in ceea ce priveste nivelul cifrei de
afaceri, dar consideram ca aceasta dezvoltare trebuie sa aiba un fond durabil, fiind sustinuta de o
baza materiala adecvata. In prezent societatea nu detine echipamente IT&C performante.
Realizarea acestui proiect de finantare are ca scop accelerarea dezvoltarii FocusNet si
oferirea unor servicii de o mai buna calitate. Trebuie mentionat faptul ca firma nu beneficiaza de
internet nici la sediul social si nici la punctul de lucru.

• Activităţi previzionate a se realiza

In vederea realizarii proiectului „Imbunatatirea activitatii FocusNet prin achizitionarea


de echipamante IT&C performante si conectarea la internet de mare viteza” se vor realiza
urmatoarele activitati:
1. procedura de achizitii publice – aceasta activitate are drept scop identificarea
furnizorilor de echipamente si servicii care urmeaza a fi procurate prin intermediul proiectului in
vederea semnarii contractelor cu furnizorii prin respectarea procedurilor de achizitie publica, si
procurarea produselor si serviciilor ce vor face obiectul contratelor de achizitie publica. Se va
avea in vedere indeplinirea urmatoarelor subactivitati pentru realizarea activitatii principale:
1.1 Programarea achizitiilor
1.2 Elaborarea documentatiei de atribuire
1.3 Publicarea anuntului de participare
1.4 Derularea procedurii
1.5 Atribuirea contractelor de achizitie
2. Achizitionarea de echipamente IT&C
3. Achizitionarea de licente
4. Achizitionarea solutiei de semnatura electronica
5. Achizitionarea de servicii pentru realizarea retelei LAN
6. Achizitionarea de servicii de internet broadband
7. Punerea in functiune a serviciilor si echipamentelor - aceasta activitate urmareste
receptia cantitativa si calitativa a echipamentelor achizitionate si punerea lor in functiune.
Cuprinde urmatoarele subactivitati:

Pagina 11 din 29
7.1 Receptia, instalarea si testarea echipamentelor IT&C
7.2 Realizarea retelei LAN si testarea conexiunii broadband
7.3 Implementarea si testarea solutiei de semnatura electronica
8. Informarea si publicitatea – in calitate de beneficiar al unui program de finantare,
este necesara indeplinirea sarcinilor asumate in cadrul contractului de finantare in ceea ce
priveste obligatiile de informare si publicitate aferente proiectului. Cuprinde urmatoarele
subactivitati:
8.1 Publicarea unui comunicat de presa privind inceperea proiectului
8.2 Achizitionarea de materiale promotionale
8.3 Publicarea anuntului de presa privind incheierea proiectului

• Justificarea necesităţii implementării proiectului

Avand in vedere faptul ca cea mai mare parte a cifrei de afaceri este realizata din
vanzarea, implementarea si intretinerea aplicatiilor informatice rezulta ca activitatea desfasurata
de firma FocusNet este legata de folosirea si exploatarea tehnologiilor IT&C.
Dorim extinderea aplicatiilor informatice pe care le implementam si de aceea incercam sa
aducem in portofoliu produse pe langa ERP-ul implementat in prezent si a unor solutii de CRM si
Management electronic al documentelor. Aceste doua solutii sunt solutii de tip Web-base, si de
aceea dorim sa oferim clientilor, pe langa licenta de folosire a produsului respectiv si servicii de
gazduire web a acestor solutii, motiv pentru care existenta unei conexiuni la Internet de mare
viteza este o necesitate.

• Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

La realizarea proiectului se va folosi biroul de la punctul de lucru din Bucuresti cu


utilitatile aferente.

•Rezultate anticipate
Activitati Subactivitati Rezultate
1. Procedura de achizitii 1.1 Programarea Grafic planificare achizitii
publice achizitiilor
1.2 Elaborarea Caiete de sarcini
documentatiei de atribuire
1.3 Publicarea anuntului de Anunt de participare
participare
1.4 Derularea procedurii Proces verbal de stabilire a ofertelor
castigatoare

Pagina 12 din 29
1.5 Atribuirea contractelor Semnare contracte de achizitii publice
de achizitie
2. Achizitionarea de Achizitionarea de - 1 buc server
echipamente IT&C - 1 buc laptop
echipamente IT&C
- 1 buc imprimanta
multifunctionala
- 1 buc Sursă neîntreruptibilă de
tensiune
- 1 buc Web-cam
- 1 buc Switch 24P cu management
- 1 buc Router
- 50 buc Conector RJ45
- 300 m Cablu reţea interior Cat.5E
- 20 buc Priză simplă ingropată

3. Achizitionarea de Achizitionarea de licente - 1 buc Sistem de operare


licente - 1 buc Suită software tip office
- 1 buc Licenţă sistem operare
server
- 1 buc Licenţă antivirus
- 1 buc Licenţă antivirus pentru
server

4. Achizitionarea solutiei Achizitionarea solutiei de Solutie de semnatura electronica


semnatura electronica achizitionata
de semnatura electronica
5. Achizitionarea de Achizitionarea de servicii Retea LAN
de realizare a retelei LAN
servicii pentru realizarea
retelei LAN
6. Achizitionarea de Achizitionarea de servicii Conexiune broadband disponibila la
de internet broadband punctul de lucru
servicii de internet
broadband
7. Punerea in functiune a 7.1 Receptia, instalarea si Echipamente IT&C functionale
testarea echipamentelor
serviciilor si
IT&C
echipamentelor 7.2 Realizarea retelei LAN Retea LAN functionala conectata la
si testarea conexiunii internet broadband
broadband
7.3 Implementarea si Solutie de semnatura electronica
functionala
testarea solutiei de
semnatura electronica

8. Informarea si 8.1 Publicarea unui Anunt de presa publicat


publicitatea comunicat de presa privind
inceperea proiectului
8.2 Achizitionarea de Autocolante pentru echipamente
IT&C
materiale promotionale

Pagina 13 din 29
8.3 Publicarea anuntului de Anunt de presa publicat
presa privind incheierea
proiectului

• Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă cuantificat

Beneficiarii directi ai acestui proiect sunt angajatii curenti si cei ce vor fi angajati la noul
punct de lucru.
Beneficiarii indirecti sunt clientii companiei care vor beneficia de servicii de mai buna
calitate oferite intr-un timp mult mai scurt prin realizarea de conexiuni VPN securizate intre
punctele de lucru ale clientilor si punctul nostru de lucru

3.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Pentru proiectul de fata propunem o echipa interna de management de proiect, formata


dintr-o singura persoana din cadrul FocusNet , respectiv dl. Vasile Gorgan – Administrator. Pe
langa activitatea desfasurata la FocusNet , dl Vasile Gorgan desfasoara si activitatea de lector
universitar la ASE Bucuresti, Catedra Informatica de gestiune. In calitate de lector universitar
doctorand, dl. Vasile Gorgan a participat la mai multe proiecte de cercetare finantate de CNCSIS,
fapt ce il recomanda pentru gestionarea acestui proiect.
In calitate de unic membru al echipei de proiect, dl Vasile Gorgan va duce la realizarea
tuturor activitatilor din cadrul prezentului proiect.

3.5 DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI


Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni: 2 luni
3.6 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PROPUSE
Activitate/subactivitate De la…. Pana la….
1. Procedura de achizitii publice Zi 1 luna 1 an 1 Zi 26 luna 1 an 1
1.1 Programarea achizitiilor Zi 1 luna 1 an 1 Zi 2 luna 1 an 1
1.2 Elaborarea documentatiei de atribuire Zi 1 luna 1 an 1 Zi 5 luna 1 an 1
1.3 Publicarea anuntului de participare Zi 6 luna 1 an 1 Zi 7 luna 1 an 1
1.4 Derularea procedurii Zi 8 luna 1 an 1 Zi 27 luna 1 an
1
1.5 Atribuirea contractelor de achizitie Zi 27 luna 1 an Zi 27 luna 1 an
1 1
2. Achizitionarea de echipamente IT&C Zi 27 luna 1 an 1 Zi 17 luna 2 an 1
2.1 Achizitionarea de echipamente IT&C Zi 27 luna 1 an Zi 17 luna 2 an

Pagina 14 din 29
1 1
3. Achizitionarea de licente Zi 27 luna 1 an 1 Zi 17 luna 2 an 1
3.1 Achizitionarea de licente Zi 27 luna 1 an 1 Zi 17 luna 2 an 1
4. Achizitionarea solutiei de semnatura electronica Zi 27 luna 1 an 1 Zi 17 luna 2 an 1
4.1 Achizitionarea solutiei de semnatura electronica Zi 27 luna 1 an 1 Zi 17 luna 2 an 1
5. Achizitionarea de servicii de realizarea retea LAN Zi 27 luna 1 an 1 Zi 17 luna 2 an 1
5.1 Achizitionarea de servicii de realizarea retea LAN Zi 27 luna 1 an 1 Zi 17 luna 2 an 1
6. Achizitionarea de servicii de internet broadband Zi 27 luna 1 an 1 Zi 17 luna 2 an 1
6.1 Achizitionarea de servicii de internet broadband Zi 27 luna 1 an 1 Zi 17 luna 2 an 1
7. Punerea in functiunea a serviciilor si echipamentelor Zi 17 luna 2 an 1 Zi 25 luna 2 an
7.1 Receptia, instalarea si testarea echipamentelor IT&C Zi 17 luna 2 an 1 Zi 25 luna 2 an 1
7.2 Realizarea retelei LAN si testarea conexiunii Zi 17 luna 2 an 1 Zi 25 luna 2 an 1
broadband
7.3 Implementarea si testarea solutie de semnatura Zi 17 luna 2 an 1 Zi 25 luna 2 an 1
electronica
8. Informarea si publicitatea Zi 1 luna 1 an 1 Zi 30 luna 2 an 1
8.1 Publicarea unui comunicat de presa privind inceperea Zi 1 luna 1 an 1 Zi 1 luna 1 an 1
proiectului
8.2 Achizitionarea de materiale promotionale Zi 2 luna 2 an 1 Zi 20 luna 2 an 1
8.3 Publicarea anuntului de presa privind incheierea Zi 26 luna 2 an 1 Zi 30 luna 2 an 1
proiectului

3.7 INDICATORI

INDICATORI Valoare la începutul Valoare la sfârşitul


perioadei de perioadei de
implementare implementare

De realizare

Nr. de calculatoare conectate la internet 0 1


broadband

De rezultat

Raportul activelor legate de Tehnologia 0% 63%


Informaţiei şi Comunicaţii /Total active
firmă
3.8 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

FocusNet este responsabila de implementarea, operarea si intretinerea investitiei. Prin


activitatea pe care o va desfasura, FocusNet va asigura resursele financiare, umane si tehnice
pentru exploatarea eficienta a investitie.

Pagina 15 din 29
In vederea demonstrarii sustenebilitatii financiare a proiectului a fost intocmit fluxul de
lichiditati pentru urmatorii trei ani, rezultand o trezorerie pozitiva, asa cum reiese din tabelul
urmator:
Elemente 2008 2009 2010 2011
Sold initial 19.720 81.720 211.720 361.720
Flux din activitatea 100.000 180.000 200.000 220.000
de exploatare
Incasari 300.000 400.000 450.000 500.000
Plati 200.000 220.000 250.000 280.000
Flux din activitatea (38.000) (50.000) (50.000) (70.000)
de investitii
Incasari 27.000 0 0 0
Plati 65.000 50.000 50.000 70.000
Flux din activitatea 0 0 0 0
de finantare
Incasari 31.000 0 0 0
Plati 31.000 0 0 0
Sold final 81.720 211.720 361.720 510.720
In aceste conditii rezulta ca este asigurata sustinerea financiara a investitiei si a activitatii
normale a societatii FocusNet .
Din punct de vedere uman administratorii responsabili cu conducerea firmei prin
experienta lor reprezinta o garantie a faptului ca acest proiect va fi finalizat cu succes. De
asemenea trebuie luat in calcul si faptul ca FocusNet va crea locuri de munca pentru a intregi
sustinerea umana a proiectului.
Din punctul de vedere al sustenabilitatii tehnice FocusNet se obliga sa achizitionere
echipamente IT&C noi cu garantie si le va folosi pe toata durata lor de viata, iar in cazul in care
durata lor de viata este mai mica de trei ani (perioada prevazuta pentru mentinerea echipamentelor
achizitionate conform proiectului), pe o durata de trei ani.

3.9 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA


IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:


a) accelereze implementarea proiectului
Da X Nu □
Vă rugăm să detaliaţi

Rolul asistentei financiare nerambursabile in cadrul proiectului „Imbunatatirea activitatii


FocusNet prin achizitionarea de echipamante IT&C performante si conectarea la Internet de
mare viteza” este acela de accelerare pentru ca prin intermediul asistentei financiare

Pagina 16 din 29
nerambursabile se pot achizitiona toate echipamantele din cadrul proiectului intr-o perioada scurta
de timp.

b) este esenţială pentru implementarea proiectului


Da X Nu □
Vă rugăm să detaliaţi.

Desi firma FocusNet dispunea de fondurile necesare acoperirii acestei investitii,


folosirea lor integrala in acest scop ar fi ridicat probleme de stabilitate financiara si de dezvoltare
durabila ulterioara. Nefinantarea acestui proiect ar atrage o intarziere in realizarea obiectivelor
propuse in planul de dezvoltare al firmei.

3.10 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

In vederea asigurarii vizibilitatii proiectului se vor intreprinde urmatoarele activitati:


• la inceputul implementarii proiectului se va publica un anunt, facandu-se
cunoscute: numele beneficiarului, valoarea finantarii, rezultatele ce urmeaza a fi
obtinute, respectand cerintele de continut si formatare impuse in acest sens;
• pentru toate echipamentele IT&C se vor realiza materiale promotionale
autocolante ce vor fi aplicate pe suprafata cea mai vizibila a echipamentelor;
• la sfarsitul implementarii proiectului, se va realiza un comunicat de presa in care
se vor face cunoscute rezultatele acestui proiect.

Nr. Activitatea de informare si Durata estimata/ Perioada Costuri


publicitate estimate
(vă rugăm descrieţi, pe scurt)
(lei)
1 Publicarea unui comunicat de presa Zi 1 luna 1 an 1 - Zi 1 luna 1 an 1 80
privind inceperea proiectului
2 Achizitionarea de materiale Zi 2 luna 2 an 1 - Zi 20 luna 2 an 340
promotionale 1
3 Publicarea anuntului de presa privind Zi 26 luna 2 an 1 - Zi 30 luna 2 80
incheierea proiectului an 1

Pagina 17 din 29
4. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

4.1 Vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta principiul “poluatorul


plăteşte” (dacă este cazul)
In cadrul acestui proiect vor fi achizitionate numai echipamente noi. Pretul de achizitie va
include si taxa pentru timbrul verde. Astfel se asigura reciclarea echipamentelor dupa scoaterea
lor din folosinta.

4.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ


Este recunoscut faptul ca echipamentele de birou reprezinta o parte importanta din
consumul total de energie electrica. La nivelul Uniunii Europene, potentialul de economisire al
energiei electrice pentru echipamente de birou este de 50%. Avand in vedere ca sporul de
performanta inregistrat de echipamentele IT&C de ultima generatie aduc cu sine o crestere
semnificativa a consumului de energie electrica, eficienta energetica a echipamentelor a ajuns un
criteriu important in evaluarea performantei acestora.
In cadrul acestui proiect se va urmari asigurarea unei eficiente energetice cat mai mari.
Regulementele interne de folosire a echipamentelor IT&C impun proceduri care
impiedica risipa de energie.

4.3 EGALITATEA DE ŞANSE


Societatea garantează drepturi egale pentru angajati, astfel încât ei vor fi selectati fara
discriminare, nerfolosindu-se criterii de rasă, sex, religie, dizabilităţi, vârstă. Prin implementarea
proiectului se vor crea locuri optime de munca pentru inca aproximativ patru persoane.
Promovarea ierarhica respecta acelasi principiu al nediscriminarii, promovarea realizandu-se
exclusiv avand in vedere competenta si experienta angajatului. Se urmareste totodata atingerea
unui echilibru in ceea ce priveste participarea femeilor si barbatilor in luarea deciziilor.
Politica de salarizare a angajatilor ia in considerare valoarea muncii prestate, indiferent de sexul
angajatului, pe principiul plata egala pentru munca egala.
Toti angajatii societatii sunt informati sistematic cu privire la interzicerea hartuirii sexuale si a
oricaror actiuni de discriminare la locul de munca. Regulamentul intern al societatii interzice cu
strictete hartuirea sexuala, precum si oricare alte actiuni de discriminare, prevazand sanctiuni
pentru cei care incalca aceste prevederi.
Principiul egalităţii de şanse va fi aplicat în toate etapele implementării proiectului.

4.4 ACHIZIŢII
Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor necesare pentru implementarea
proiectului:

Pagina 18 din 29
ACHIZIŢII PRECONIZATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE
Data
Data estimată
Obiectul contractului Valoarea estimată
Nr. Procedura pentru
necesar pentru realizarea estimată pentru
Crt. aplicată finalizarea
proiectului (Lei) începerea
procedurii*
procedurii*
Furnizare echipamente 39795,09 Cerere de Luna 1 Luna 1
IT&C oferta

* Se va completa cu nr. lunii (ex. A treia luna) de la semnarea acordului de finanţare.


[În cazul demarării anterioare a procedurii de achiziţie publică, solicitantul va anexa copia
anunţului de lansare)

5.FINANŢAREA PROIECTULUI

5.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE


CHELTUIALĂ4

I. CATEGORII DE Cheltuiala Rata de Sursa de finanţare a cheltuielilor


CHELTUIELI eligibilă co- eligibile
finanţare
ELIGIBILE
Asistenţă Contribuţie
%
nerambursabilă proprie

Valoarea maxim Valoarea Valoarea


80%pentr fără TVA
fără TVA fără TVA
u IMM- (Lei)
(Lei)
uri (Lei)
maxim
95%
pentru
ONG-uri

1 2 3=4/2 4 5=2-4

4
Un formular al bugetului detaliat ce va fi completat de solicitant este inclus în anexa 7

Pagina 19 din 29
I. Cheltuieli cu investiţii 21.591,25 80 17.273,00 4.318,25
16.9 3.388
I.1.Cheltuieli privind 41,25 80 13.553,00 ,25
achiziţionarea
echipamentelor şi
dotărilor
− Server 7.5 1.512
62,50 6.050,00 ,50

− Laptop 3.1 630


50,00 80 2.520,00 ,00

− Imprim 3.2 640


80
antă 00,00 2.560,00 ,00
multifuncţională
− Sursă 2 52
80
neîntreruptibilă de 63,75 211,00 ,75
tensiune
− Web- 1 21
80
cam 06,25 85,00 ,25

− Switch 1.5 300


80
24P cu management 00,00 1.200,00 ,00

− Router 8 160
80
00,00 640,00 ,00

− Conect 1,
80
or RJ45 6,25 5,00 25

− Cablu 2 45
80
reţea interior 25,00 180,00 ,00
Cat.5E
− Priză 1 25
80
simplă ingropată 27,50 102,00 ,50

4.6 930
I.2.Cheltuieli pentru 80
50,00 3.720,00 ,00
achiziţionarea de
aplicaţii informatice,
licenţe, brevete, know-
how
− Sistem de operare; 6
80
120
00,00 480,00 ,00

− Suită software tip 8


80
170
office 50,00 680,00 ,00

− Licenţă sistem 2.0


80
400
operare server 00,00 1.600,00 ,00

Pagina 20 din 29
− Licenţă antivirus 1
80
20
00,00 80,00 ,00

− Licenţă antivirus 1.1


80
220
pentru server 00,00 880,00 ,00

11.8 2.370
II. Cheltuieli pentru 80
50,00 9.480,00 ,00
servicii

− Cheltui 2.1 420


80
eli de conectare la 00,00 1.680,00 ,00
internet broadband
si realizarea retelei
LAN;
− Cheltui 8.4 1.680
80
eli cu 00,00 6.720,00 ,00
abonamentului
privind accesul
broadband la
Internet (maxim 12
luni consecutive)
− Cheltuieli privind 9
80
190
achiziţionarea 50,00 760,00 ,00
soluţiei de
semnătură
electronică;

− Cheltuieli cu 4
80
80
informarea şi 00,00 320,00 ,00
publicitatea
proiectului
Total cheltuieli 33.4 80 6.688
A
eligibile 41,25 26.753,00 ,25

CATEGORII
II. Cheltuiala neeligibilă
CHELTUIELI
NEELIGIBILE Valoare (Lei)

II.1 Taxa pe valoare 6.353,84


adăugată*

B Total cheltuieli
neeligibile 6.353,84

C TOTAL BUGET
39.795,09
C=A+B

* Taxa pe valoare adaugată (TVA) aferentă cheltuielilor eligibile

Pagina 21 din 29
Beneficiari ONG-uri beneficiază de acordarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile în
conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor
structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul
naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale
şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, modificată prin Legea nr. 249/2007 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007.

5.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI


Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

NR. SURSE DE FINANŢARE COST COST


CRT. TOTAL (LEI) ELIGIBIL
(LEI)
I VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI 39.795,09 33.441,25
II CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI 13.042,09 6.688,25
II.1 Contribuţia în numerar 13.042,09 6.688,25
II.2 Împrumut 0 0
III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 26.753,00
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

Anexa 1

CERINŢE TEHNICE MINIME

Echipamente
Nr Denumire echipament UM Sumă maximă
crt decontată/lei
1 Sisteme de calcul 1 buc 1680
2 Server 1 buc 6050
3 Monitoare 1 buc 580
4 Laptop 1 buc 2520
5 Imprimantă multifuncţională 1 buc 3315
6 Imprimantă A4 deskjet color/A4 1 buc 2085
laser negru/A3 deskjet color/A3
laser negru
7 Sursă neîntreruptibilă de tensiune 1 buc 210
8 Web-cam 1 buc 85
Reţelistică
Nr Denumire echipament UM Sumă maximă
crt decontată/lei
1 Switch 5P/8P fără management 1 buc 40/50
2 Switch 24P cu management 1 buc 1840
3 Router 1 buc 1135

Pagina 22 din 29
4 Mount rack 19” 1 buc 630
5 Conector RJ45 1 buc 0.1
6 Cablu reţea interior Cat.5E ml 0.6
7 Cablu reţea exterior Cat.5E ml 0.8
8 Priză simplă ingropată 1 buc 5.1
Software
Nr Tip soft UM Sumă maximă
crt decontată/lei
1 Licenţă sistem de operare 1 buc 605
2 Licenţă suită software tip office 1 buc 1990
3 Licenţă sistem operare server 1 buc 6035
4 Licenţă antivirus 1 buc 295
5 Licenţă antivirus pentru server 1 buc 1680

Anexa 2. Servicii
Nr Denumirea serviciilor UM Sumă maximă
crt decontată/lei
1 Servicii internet broadband luna 1500
2 Realizare website 1 buc 1600
3 Achiziţionare domeniu nou (.ro) 1 buc 160
4 Achiziţionare şi implementare 1 buc/ 760
soluţie de semnătură electronică an
5 Servicii cablare structurată 1680

Sistem calcul
Placă de bază ATX, 8 USB, video on-board, reţea on-board 10/100 Ethernet, sunet on-
board, port PCI-16x, 4 porturi conectare S-ATA, 4 sloturi memorie DDR2,
până la 8 Gb DDR2
Procesor 2000 MHz frecvenţa reală de lucru, 2 nuclee, Memorie cache 1024 KB
Memorie 1Gb DDR2/533/667/800 MHz
Hard disk 250 GB, 7200rpm, S-ATA
Unitate optică DVD RW
Carcasă ATX
Sursă 450W putere reală
Tastatură US 108 taste
Mouse Optic
Garanţie 36 luni

Pagina 23 din 29
Server
Server Procesor 2.13GHz/2MB 1066FSB, Memorie 2GB Dual Rank 667MHz
ECC Memory (2x1GB), Hard Disks 2 x 250GB, SATA, 3.5-inch, 7.2K
rpm, RAID Controller SAS 5/iR Controller Card for SATA and SAS HDs,
RAID Config C4 SAS/SATA cabled, RAID 0, Add-in SAS5iR Cntrl, 1 - 2
Hard Drives, Unitate optică 16x Internal IDE DVD+/-RW Drive, PSU
Single power supply (305W), NIC Single embedded Gigabit, I/O ports 7x
USB; 1 Serial; VGA; 1x RJ-45 NIC connector (Gigabit Ethernet), Sloturi 3
PCI Express; 2x 32-bit/33MHz PCI
Garanţie 36 luni
Monitor
Mărime 17 inch
Timp raspuns maxim 8 ms (în cazul monitoarelor TFT)
Garanţie 36 luni
Laptop
CPU 1.86 GHz
Hard disk 80 GHz
DDR 512 Mb
Unitate optică DVD RW DUAL LAYER
Conectivitate USB, LAN RJ-45, WLAN 802.11a/b/g/WiFi certificated, Modem RJ-11,
Audio Audio in/out, boxe integrate
Garanţie 24 luni

Imprimantă multifuncţională
Printare 16 ppm A4
Rezoluţie scanare 600x600 dpi
Zoom 25-400%
Copii multiple 1-99
Garanţie 12 luni
Imprimantă A4 deskjet color/A4 laser negru/A3 deskjet color/A3 laser negru
Printare negru 14 ppm
Printare color 10 ppm
Conectare USB
Suport imprimare Hârtie normală, foto, plicuri, etichete
Garanţie 12 luni
Sursă neintreruptibilă de tensiune
Putere 450 VA
Cerinţe pentru internet broadband
Capacitate minimă negarantată (minim finanţabil) 2048 kbps
Capacitate maximă garantată (maxim finanţabil) 3072 kbps

CONCLUZII

Pagina 24 din 29
• Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele
anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară
proiectului pentru a se derula conform descrierii.
De asemenea, confirm că nu am cunoştinţă de nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se
deruleze sau ar putea fi întârziat.
Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele
solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respins.

• Societatea nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri
UE, în ultimele 36 de luni, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în
totalitate, din alte surse publice, pentru acelaşi tip de activităţi, în cadrul unor proiecte
similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare.

• societatea nu este în stare de insolvenţă/lichidare, dizolvare, conform prevederilor


legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
afacerea nu este condusă de un administrator judiciar, nu are restricţii asupra activităţilor
sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispoziţia creditorilor;
• societatea nu se află în dificultate potrivit ghidului comunitar referitor la ajutorul de
stat pentru recuperarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate (EC Jurnalul Oficial
nr. C244/01.10.2004);
• Societatea nu a beneficiat în ultimii doi ani fiscali şi în anul fiscal în curs de ajutor de
stat „de minimis” care, cumulat cu suma pe care o solicită, să depăşească echivalentul în
LEI a 200.000 Euro. În cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier,
cuantumul maxim al ajutorului de stat „de minimis” care poate fi acordat beneficiarului
pe o perioadă de trei ani fiscali este echivalentul în LEI a 100.000 Euro.
• Societatea nu are datorii publice restante, nu are întârzieri la plata taxelor, obligaţiilor
şi a altor contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de
legislaţia în vigoare;
• Societatea este direct responsabil de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu
acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
• Societatea nu a desfăşurat şi nici nu va desfăşura pe perioada implementării
proiectului activităţi într-unul din domeniile/sectoarele excluse

Pagina 25 din 29
• nu am fost condamnat în ultimele 36 de luni de o instanţă judecătorească pentru
motive profesionale sau pentru motive care ţin de etică profesională;
• nu am fost condamnat pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau
în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
• Societatea nu a beneficiat de conexiune de internet broadband la standardele
menţionate în Anexa cu cerinţele Tehnice în ultimele 12 luni;
• Societatea detine un website de prezentare a companiei, ce poate fi accesat a adresa de
internet www.focus-net.info – dacă este cazul.
• societatea nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui
ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a
Comisiei Europene şi acest ordin/decizie nu a fost deja executat(ă)
• Societatea nu desfăşoară şi nici nu va desfăşura pe perioada implementării proiectului
activităţi în domeniul pornografiei şi al jocurilor de noroc, precum şi cele care contravin
bunelor moravuri, ordinii publice şi/sau prevederilor legale în vigoare.

Pagina 26 din 29
Anexa 3. - BUGETUL PROIECTULUI
-lei-
Nr Activitate Categorie de Achiziţie Preţ UM Cant Total fără TVA Valoarea Asistenţa Contribuţie Rata de co- Valoarea
. cheltuială (detaliat pt unitar TVA Eligibilă nerambur- proprie finanţare5 neeligibilă6
crt (pt fiecare fiecare categorie (fără (Lei fără TVA) sabilă eligibilă (%)
activitate) de cheltuieli) TVA) solicitată (Lei fără TVA)
(lei fără
TVA)
1 2 3 4 5 6 7 8=5*7 9=8*0.19 10=11+12 11 12 13=11/10*100 14=8-10+9
1 Procedura de
achizitii publice
2 Achizitionare de I. Cheltuieli cu Server 7.562,50 buc 1 7.562,50 1.436,88 7.562,50 6.050,00 1.512,50 80 1.436,88
echipamente IT&C investiţii
I.1.Cheltuieli Laptop 3.150,00 buc 1 3.150,00 598,50 3.150,00 2.520,00 630,00 80 598,50
privind
achiziţionarea Imprimantă 3.200,00 buc 1 3.200,00 608,00 3.200,00 2.560,00 640,00 80 608,00
echipamentelor multifuncţională
şi dotărilor Sursă 263,75 buc 1 263,75 50,11 263,75 211,00 52,75 80 50,11
neîntreruptibilă de
tensiune
Web-cam 106,25 buc 1 106,25 20,19 106,25 85,00 21,25 80 20,19

Switch 24P cu 1.500,00 buc 1 1.500,00 285,00 1.500,00 1.200,00 300,00 80 285,00
management
Router 800,00 buc 1 800,00 152,00 800,00 640,00 160,00 80 152,00

Conector RJ45 0,125 buc 50 6,25 1,19 6,25 5,00 1,25 80 1,19

Cablu reţea 0,75 ml 300 225,00 42,75 225,00 180,00 45,00 80 42,75
interior Cat.5E
Priză simplă 6,375 buc 20 127,50 24,23 127,50 102,00 25,50 80 24,23
ingropată
3 Achizitionare I.2.Cheltuieli Sistem de operare 600,00 buc 1 600,00 114,00 600,00 480,00 120,00 80 114,00
licente pentru
achiziţionarea de Suită software tip 850,00 buc 1 850,00 161,50 850,00 680,00 170,00 80 161,50
aplicaţii office
informatice, Licenţă sistem 2.000,00 buc 1 2.000,00 380,00 2.000,00 1.600,00 400,00 80 380,00
licenţe, brevete, operare server
know-how Licenţă antivirus 100,00 buc 1 100,00 19,00 100,00 80,00 20,00 80 19,00
5
Rata de co-finanţare este conform bugetului din cererea de finanţare, pe fiecare categorie de cheltuială
6
TVA aferent cheltuielilor eligibile este inclus în cheltuiala neeligibilă.
În cazul în care valoarea totală a cheltuielii coincide cu valoarea eligibilă a acesteia, în col.14 se va include doar TVA aferent cheltuielii respective

Pagina 27 din 29
Licenţă antivirus 1.100,00 buc 1 1.100,00 209,00 1.100,00 880,00 220,00 80 209,00
pentru server
4 Achizitionare de II. Cheltuieli Cheltuieli de 2.100,00 buc 1 2.100,00 399,00 2.100,00 1.680,00 420,00 80 399,00
servicii realizare pentru servicii - conectare la
retea Lan si Cheltuieli de internet
conectarea la conectare la broadband si
internet internet realizarea retelei
broadband si LAN
realizarea retelei
LAN
5 Achizitionare de II. Cheltuieli Cheltuieli cu 700 luna 12 8.400,00 1.596,00 8.400,00 6.720,00 1.680,00 80 1.596,00
servicii Internet de pentru servicii - abonamentului
mare viteza Cheltuieli cu privind accesul
abonamentului broadband la
privind accesul Internet (maxim
broadband la 12 luni
Internet (maxim consecutive)
12 luni
consecutive)
6 Achizitionare II. Cheltuieli Cheltuieli privind 950,00 buc 1 950,00 180,50 950,00 760,00 190,00 80 180,50
solutie semnatura pentru servicii - achiziţionarea
electronica Cheltuieli soluţiei de
privind semnătură
achiziţionarea electronica
soluţiei de
semnătură
electronica

7 Punerea in
functiune a
echipementelor
IT&C
8 Informare si II. Cheltuieli Cheltuieli cu 400,00 buc 1 400,00 76,00 400,00 320,00 80,00 80 76,00
publicitate pentru servicii - informarea şi
Cheltuieli cu publicitatea
informarea şi proiectului
publicitatea
proiectului
Total Buget 39.795,09 Total Cheltuieli 33.441,25 Total 6.353,84
proiect Eligibile Cheltuieli
Neeligibile

Pagina 28 din 29
BIBLIOGRAFIE

• Regulamentul Nr 1080/2006 al Parlamentului European si Consiliului


privind Fondul
European de Dezvoltare Regională. (www.fonduri-structurale.ro)

• REGULAMENTUL (CE) NR. 1080/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL


CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999

• Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a dispoziţiilor
generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi
Fondul de coeziune

• REGULAMENTUL (CE) nr. 1084/2006 AL CONSILIULUI din 11 iulie 2006 de instituire a


Fondului de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94

• Politica regională, Regulamentul Consiliului nr.1260/1999 din 21 iunie 1999, stabilind


prevederile generale pentru Fondurile Structurale (JO L nr.161/1/26.06.1999), cu modificările şi
completările ulterioare;

Pagina 29 din 29