Sunteți pe pagina 1din 5

512 -

-
REl'UBUCA 500 ...... 1" S'.i'ANDARD DE, STAT
ROMANIA EDITIE OFICIALA STAS 4908·79

alDin. (;l\'ILF .. 1NDUSTRlALE ~I .4.GROZOOTFJJNICE tnlocui~.,h~ :
CONSILIUL NATIONAL STAS 4908-12
PENTRU :;;TlINTA ARII $1 VOLUME CONVENTIONALE
:;;I TEHNOLOCIE
INSTlTUTUL ROMAN Claslflcal'ea alfanumerici
DB 6 ••
ST ANDABDIZAIIE
Non-Indultrlal. ' Jndultrlal ConatrucUom civiles, mduetnettes I 3""",," UPOMblW"lIJIeHlII>le, ,rpaJtQ:taH-
and agrk:ulture huUdlnga et agrleoles clme If CeJlbCKox08aitCTDellllbl8
CONVENTIONAL AREAS AIRES ET VOLUMES n.~O~Aili1 II OS'bEMbi
AND VOLUMES CONVENTIQNNW,.ES YCJIOBHblE
1 GENERAJ,ITa'l'I
1.1 Prezentul standard sta bileste p r eacriptiile pentru determinarea ariilor ~i a volumslor
eonventionale ale cliidirilor civile, industriale ,i agrowotehDice, neeesare stabilirii indicilor teh-
nico-economici ai proiectelor acestor cladiri.
1.2 Detennina .... ariilor pentru modul de caleul al indicilor de ocupare a terenului Be
va face conform STAS 7468·76.
1.3 Pentru caleulul ariilor ~i volumelor Be vor considera dimensiunile din desenele proiec-
tului eladirii respective, intocmite in conformitate en STAS 1(34-75; ealculul ariilor ~i al
volnmelor sa va face cu ajutorul formulelor corespunestoare fignriior geometrice respective,
l'lI!mile geometrice care au 0 f.rmll neregulata Be descompun in fi~ geometrice stmple.
1.4 .Ariile Be exprima "in ml, eu doua zecimale, jar volumele in mS, f<lra. zecimale ,
1.5 Specifiearea ineaperilor 1 a diferite categorii de cHld;ri (de Ioeuit, industriale, publice)
este datll. in RIlcxa la prezentul standard.
2 PESCRlPflI PENTRU DETERMINAREA ,;I.1UILOR ~I VOLUMELOR
2.1 Preseripliile pentru d.terminareo ariilor ~i nlUDIelor 'eonvenlionule ole elildirilor chile
~ indu.lriale Be dan in tabelul 1.
Tabelul 1
Ponct I Arii volume I Sirnbol I Con~inut ~[ prescri p~ de determinare
san a ariilor ~i volumelor
2.2. Arii Ilelloolto .. ..... nlele tI. _"'"Iii
2.2.1 Aria co""truita A, I Aria sectiunii orizontale a cUidifii Ia, eota ± 0,000
a parterului, tintnd _ma de prevederile pet, 2.3.1
alin. 4.
Aria construita Be m~~ pc conturul exterior
aI l*'etilor.
POilIinI censtruetiile subteran e . ~i subaoluri, aria
.... tnud. se mbollri 1& cota fillid. a p ...... selii ~i ,
I Be CODiitlerli. aria seetiUllii omontale cuprinsll. in
I conturul eiterior al p.....,tilor, inclusiv grosimea
zidalui d. proteetie .. iHI. til'i.
I ! I 1n Blill comhuita nu i}Il,A :
I ~ - I ezalidurile en aria mai mirA de 0,4 ml ~i nj~('le
I I (_ 11 aria mai mart de O,4m2;
I : I - treptele fxttri081 e ~i terasele neaeoperite ;

Aptoba& de; I I Da1a intririi iQ vicoare:
INSTI fUTUl ROMAN DE STANOAROIZARE El.abonu initial i.7J. 1965
Str, Romo nr.· 32-34 BUCURE~TI Re"utLit iu J"I,lfll ,I 1916 1S7~UI
Telex U:Sl.1 caT III - 513 -

urm4l'e tabtl 1

Ponct I Arii san volume I Simbolj

Oontinut ~i prescriptil de determinare a ariilor ~i volumelor

2.2.2 Aria nivelului

- ariile eurjilor interioare mai mari de 4 m' sau ale curtilor exterioare de lumina sau de acces (denumite in mod curent englezesti).

in eaznl eonatructlei amplasate pe teren In panta, aria constructiei se calcuieaza in plane orizon tale In trepte, func~e de teren ~i specificul eonstructiel.

Aria sectiunii orizontale a dMirii la nivelul respectiv delimitatll. de conturul s.l!.u exterior.

OBSERVATIE. - Podul nu 68 cOWiiderA etaj, cu e:zceptla manaardelor.

Aria nivelului se mllsoarllla.1 m deasupra pardoselii finite.

in aria nivelului se euprind ~i ariile nivelurilor intermediare sau anexe interioare san exterioare cum sint:

- ariile balcoauelor interioare (in cazul teatrelor,

cinematografelor, aulelor sau ale altor sali similare); - ariile=subpantelor ;

- ariUe baleoanelor ~i logiilor;

- ariile porticelor de circulatie ~i gangurilor de

trecere; daea acestea nu au in3iltimea. mai mare declt a unui etaj, Sa considera aferente numai primului nivel deservit ;

- aria coridoarelor exterioare ;

- aria sci1-ri1or exterioare de acees lntre niveluri,

intra in caleulnl ariei nivelnlui deservit ;

- aria zidurilor de protectie (izola~ie) in eazul pivnitelor sau a subsolului;

- aria incdperilor cu iniUtime liberll. de minimum 1,80 m (de ex. incaperile motoarelor de asceusor, pompe etc, pllrti iesite ~i inehise pentru iluminatul snbsolurilor, ioeaperi la mansarde etc.);

- aria rampelor exterioare f;il a sca.l'ilol' de acmes de la magazii., depazite etc. ;

- aria aferent..\ Iuearnelor in cazul mansardelor

daoil. II, >1,80 m.

In aria nivelului nil sa cuprind !

- copertinele, profilele ornnmentah, ~i cornisele ,

- invelitorile, terasele necirculabile (rezultate dill

retragere) de peste Divelul imediat inferior); - golurile mai mari de 4 m!, fiecare in parte, la ourti de lumina;

- ariile prevazute la pet. 2.2.1, alin, 4;

- aria, aferenta Iueamelor in cazul mansardelor,

dad inlll~itnea este rnai mica de 1,80 m,

La ctMirile care au portiuni cu numar diferit de niveluri sau cu uiveluri denivelate de initltilDi egale sau diferite, deservite de ° aoeeasi scarll, numarul de niveluri al casei scarii se detcrminit conform fig. 1, a ~i 3.

r-g
r---s ~ I---±--
.---, ryt§~ JE ?-'
R=01--6 K ~
sj=:1t---5 ~~r.--
s.=~t+ r-;--~r.:- _i_. ~?=
r:--~r=t: ....J_
2 VJ.t-T- ~~rT- J_ z~
t-1-':";:-r-t { 1
I'
fl,. 1 fla. 2 Og. S Punct I Arii sau volume Simbol Oontinut ~i preecripjii de determinare
a.artilor $i volumelor
~ ~.3 Aria. peretilor A." Snma ariilor proieetiilor otizontale ale secpunilor
peretilor, panourilor ~i stUpiior exteriori ~i
interiori.
OBSERVATlE, - Cotele de dJmemlonare ItDt cele dJn planurJle
de ansamblu conform STAS 1434-75.
pet. S.1,15.
Aria peretilor Be determina pe baza grostmit zidu-
rilor.
La ealenlul ariei peretilor, nu se iau in eonsiderare
peretii amovibili care .nu intrerup eontinuitatea
pardoaehlor.
2.2.4 Aria util1l. A. Aria deBf~urat1l. rnai puttn aria peretilor
2.2.5 Aria utiHt a A~. Suma tutnror arillor utile ale ineaperilor din apar-
apartamantulut tament (camere de loeuit, bai, WC, buc!l.tmi, spatii
de depozitsre ~i de eirculatte din interforul aparta-
mentului.
Nu Be cuprind : aria logiilor si balcoanelor, pragu-
rile golurilor de u~i ale treeerilor eu deschideri pin:t
la 1 m, ni~ele de radiatoare, precnm ~i suprafetele
ocupate de sobe ~i cazane de baie (cite 0,50 me
pentru fiecate sob" ~i eazan de baie) in oazul in
care lnclUzirea se face cu sobe.
---
2.2.6 Aria <lesfa~ur-atr. A" Surua ariilor tuturor nivelurilor.
A. = ~A., •.
2.2.71 Aria desfll!uratli I Ad, .Ad!: = Ad - aria subsolului cn in5Jtimea h, sub
constant" .. plac" ;. 1,80 ID.
2.3. \'olume delinite de elemente de eonstruejil
I I
2.3.1 Volumul nivelu- V •• , Volumul obtinut din Pl'OdU8U1 dintrc aria nivelului
lui ~j iniH1imfa Jui. .
lnllilimea nivelului se m~ROari:l. :
I - pentru un nivel curent. intre fetele fin itt ale
I pardoselilor inn rioare ~i superioare, care deli- ,
miteaza nivelul respectrv ,
I - pentru ultimul nival, la clMiril. cu pod, intre
fata finilll a pardoselii ~i fata superioara a· um-
pluturii sau pardoselii podului, dupa cae ;
I - pentru podul utilizat, intre fata finita a pardo-
aelfi r;lj contnrul exterior al lnvelitorli ;
I - pentiu ultimul nivel, la clMirilc f~r1i pod, intre
.. I fata finita a pardoselii ~i contmul exterior
~I- "olumul total a.1 lnvelitorif ,
Surna volumelor nivelurilor.
2.4. Arii definite de tuncliuni In cladiri industrial.
-
2.4.1 I Aria de productie A_ Suma ariilor utile destinate procesului tehnologic
principal.
2.4.2 Aria a.uxiliaJ'a A.(I~ Suma. arrilnr utile destinate tehnologiilor l:\jutat-oare
procesului tchnologic principal. EXeJHI)}U de A.,,::r :
a.I'ia, deKiinata. atelierului {le intJ'eliJ1erl~ ut ilaje,
Nil rae parte din aria. nuxiliarit, A ... :t :
- dcpozitele care "u~rvm~c proeeaelor t.chlllllll; .. dl·l~
I de transrormurc (Jermenture, matnrizare, u .. ..:.c·lIl"1·,
)"aciJ"C etc.) sau cure prin instu.latii Kpeeiull' de
(·limi1..t.izaJ'e, impit'uiciL procese de alterare, Cl'l'"
('Clza m,erlii sepnce eW.; Punct I Arii sau volume I Simb011 Continut ~i presoriptu de determinare
a artilor ~r volumelor
- depozite1e interoperationale pentru productia
neterminat".
Ariile indicate la alineatul precedent lac parte din
aria de productie, A .....
2.~.3 Aria de circulapie A<f~ Aria de clrculatis cuprinde :
~ suma arillor windfagurilor bolnrilor, corideaee-
lor, "carilor ~i ascensoarelor de folo"iota comuns ;
- soma ariilor din interiorul cIJtdirilor destinate
linillor OF (delimitate de gabarite) ~ a cailor
carosabile amena.jate exclusiv eirculatiel de
camioane, electrocare etc.
In aria de cireulatie nu se cuprinde:
- scarile pina la 1 m litpme ~i pasarelele neinchise
de pereti ;
- cnloarels de cireulajle lntre utilaje ~i bancurile
de lucru ~i suprafetele de deservire a utilajelor
~i a bancunlor de lucru.
2.4.4 Aria anexit A ..... Suma ariilor utile ce nu lac parte din :
A"r(14 + A, ... + .Actr!!
2.5 Arii definite de funetlunl la cladirile. civile
2.5.1 Aria de exploa- A", Suma ariilor incll.perilor seopului principal 0,1
tare (de lueru eladirii.
sau de productie)
2.5.2 Aria pentru loeuit A,oe Soma ariilor destinate pentru locuit (camere de
zi ~i dormitoare).
OBSERVAl'IE. - Aria pentru loeul~ nu poate fi co1l81deratA
aria locaUvl (termen ipedfieat In legislatle).
2.5.3 . Aria auxiliarii A .... Soma arillor destinate servieiilor sau Iunctiunilor
secundare san a,jutiitoare scopului principal al
cladirii.
2.5.4 Aria de circulatte A ..... Suma ariilor destinate exeluaiv circulatiei orizon-
tale san verticale. - 516 -

A.I

CIlidiri indWltriale

ANEXA A BPEC~ICAREA tNCllERILOR LA DIFERITE CATEGORII DE CLlDIRI

T .. ~lul 2

Clldlrl

..4. •• ",.

Obse,rva1U

- Iocurt peniru uUlaj& de prcduette cu BUpE'aretde dercnte. pentru circul.,le fI scrv1clu:

- Ioeurf pentru uWaJe de tranlPQrt Ipeclal (cAl eu role. bend transportoarc etc.);

- locurl pentru depozlte InttroperaUoDale de prcdueue netermlDatA ;

- de-poute care lerYtiC proeeseJor tebnetegtce de tranerormare (ferrnentare. maturi2:l1Ire. uscate, J'Ac.lre etc.), sau care prln tnstaiatH spectate <Ie cUmaUzare JrnptedlcA procese de alterere. ereeaza medii septtce etc.

- depcette uxtnale de: - corldoarese4ri ..:. labor.toue (1) Nu rae parte

• materlJ prime ,I RlcehaDllte - adlnlntltratle din Acfrr .cArlle

• mate.rU finite delimitate - soc1a1-lanJtare : ',1 puardele pf!ll

· seule prln peretl(l): . vesttare Ia.l m Illlmc, ne-

• ptese de llIehitnb - llnll CF (dell- . spAlltoare Incblae de.pentt.

· OOmblllUJ)JI ,llubre- mrtete de ga- . du,url (2) Nu lac parte

· illl.n11 barite) ,1 eli . bAI din A,v.. eurea-

· d~eurl ere. cereeebtte a- . elosete rele ,lluprafetele

- atenere uernele de: menaJate ex- . camve de de auvJclu pen-

· tntreunere e1idlrt ", dullv ctecula- pauzA ru u tll_je ,I

· tntreuuere uWaje ere. ~Iei de eaml- . lili de reunt- baneur! de tueru

- secUi de gaze LehnJI;e cane, electro- unl, ~eol:trf-

(oxigen, aceLlleni. COl care ete. (2). xnre

_J _

-datH: - pad

· trarc - etc.

· eompreaoare de au

· gospodirle de api

• gospodlrJe. de ecmbusUbU etc.

- saraJe

- remtze locomotive fi

etectroeere

- centrale tennice

- crematorU dqturl

- Jaboratcare pentru pro-

be $1 hirouri de produetfe (ma,Cftn)

- control teb.oIe

- casli pentru reglue

gaze

- centrale Irigorlliu etc.

Clldlrl . 'de arlee prolll,

I

)

OflSERVATlE :

Spc:clficarea IncAperUor ,1 lune,Junllor DU este llmltativi

:A.2 Cildiri de loeuit Tabe1ul 3
Nr. Clli.dlrea. Arlr~' AJ.e. sanA •. A .... ObllerVllllU
crt.
ClAd1r1 de Ieeutt - WLndrang fneiperJ de locuIt: - BDeitArle LogUl. 01
en un aJngur apar- - VeaUhul - c:eDltH de z.1 - CAmarI alhnente - balcoanele
lament - Hoi - dormitoare - Bale nu .tnt. cu-
- Corldor -Du, pl'lnlo In
- SeArl -Cl_ acelte co-
- Sa. -Oflelu loee
- DegaJament - Debar1l
- c.meri do dul&purl
- Bon
- SpiUitorJe
- CA1r.Uorle
- CtnlraJl termlc:A
- Depozlt eombultlbll
- Gala.!
-Plvnlll
CHi.dirl de locult SpatH de c1reulatie lnclper1Je de teeun ale lnciperJ auxllJa.re ale tu-
en-met multe a- din lntertorul tu- tuturor aparta.menulor: turor apartamentelor ; m-
partamente turcr .putamen. clpul auU.1are comune
telor; - calJlt.r't! de :r.l .. Uel:
tncAperl,lsPA-til - dormltoare - CamerA de materia}'
de circulatle co- de tntutLnere
mUnA. pe clldJr_e : - Ct.nltall teletonle.l
- Windlang - <Amerl de guDol
- VqUbuI - Cameli. pentrn pUbele
- Hoi de· pnol
- Sclrl - CrtD'll.torlu gunoat.
- Aaeena.oa.rt - SpatH de depol1tar~
~ COrldoar« - SpAUitorl.
- UlJcltorle
- Punct termte
- Central' termlcl
- Gablni partar
- Spa\lu pentru bldcle-
I. ,I ciruc:loare d.
cO'pil
- eimerl mctcare
censor
- Camerl hldrofor
, - GUIIJ.
OBSERVATIE. - Spec.UJcarea lDclpe.rllor 'l Iunc:\lunUor DU tate UrnltaUvI A.3

- 517 -

Cliidlri publiee

Tabelul .(

Observa11l

1- Prhnire · v eeuar uttm - Izolare

- Grup sanltar eopil

- Grup sanltar .personel

- Caneelarte

- Admlnlatratot

- Medic

- Depoz.1t de paturI

- Ofielu

- BucAUrle

- Cimarl

- Spllatorle cu anexc

- VI!$Uar personal

- Depozlte

- CentNll1l de ventrtatte

____ ~------------,~------------~-------~-------I----P-u-nc-I-I-'r-m~lc~----1 ~

Nr. crt.

- vesttbut

- HoI (fAd ru- .

mear Iii garderoW)

- Corldor

- ScUrl

- Ascenscr

ClidLrta

~ ,I g,ldlnlle '

- Wlndfang

- Vestlbul

- Hoi

- Cori<loare

..:. Searl

- Aseensor uta· terlale

- Ca'mel'lI de grupA-Joc

- Dormltor

- Terasl aeoperiti

$coli de eulturl generall, ucee de culturl generall, Ircee de spectatttate. ,coIL pretestnnate tncluetv atehere de pNletiCi, JCOli generate ,1 Ueee de culturl gencral.4 specrele pentru copll ell eencrente

- Wlndrang

- VestJbul

- HoI flrA recrea

lie

- Coridoare

- Stirl (eventual

escenscrj

- Sill de clasi

- C.blnete de specla.ll-

tal.

- Sail de gImna,U<l

- Laboratoare

-Atellere

irutitute de cercetArl ,I Invl\imtnt superior

- veeubuturt

- Hclur! (lllrI ru-

moar ,I garderobl)

- Cortdoare

- SeArl

- Ascenscare

- SAlt de Ctltt.Url

- Arnflu.tre

- Auditoril

- Cabinet mttod.ologLc

- SelJtinarU .

- SAU de lucrlrl

- Laboratoare

- Auli

- Satl de lecturJ

- SaIl pentru cataleage

,I fJ~lere

- Cabinet de 1nIormalU. blbl1ogral1e

- Cabinet de studU

IpedallJjU

- Fond de preIerlD\i

- Compldare. rorHIurtlor

- Prelucrarea fondurUor

- Sectia murleall

- Seclla microtlhne

- Ceketll .,...Ie

- SKit" blbU.., ... rki

BlblioLed

- CanetJarU

- Secretariat

- Depodt de materiaJe

dtdaence

- Cebtnete pcntru pro-

resort - Buret

- Aull

- Muuu

- BlbJJoted

- Reacnatie

- SlU de epeetaeol

- tJub

- V.tllr

- DufUr'

- Grup eanttar

- Cabinet medlcal

- Portar

- Calo1'1fer en anexe

- Depoz.ite

- Atelitre de repnrntil

- Lecutnte

- -Deeanat

- c.nctlarle

- Secretariat

- SIll de conslllu

- BJbUoteci

- Mnzeu

- SiU de expo2..l.tll

- Birou de admlnlstraUe

- O" .. nb.attl de mati.

- Depout de material

dIdact.lc

- Anexe laborator

- Ve.Uare

- Du,url

- Grup II.nltar

- Cabinet medical

- Portar

- b:!:(ormatH

- Ca.lorlter cu enexe

- Aile Instala.~ll

- Depearte

- AteUere de reperattt

- CAntrall teleronld.

- Gard~robi

- Fumoar - buret

- Depozlt de tArO

- Birouri ,I s"li pentru

ptrsonal

- Le_tark ,I rrparare

- bpod\1e

- Atelier foto

- Atelier tlpogtaflc

- MultlpUc8.re J~

- Ikcr{"";I\lc rumoar

- \'utlat'

- Grup SImilar

- Port.r - Inr.rrM~U

- Arblvl.

- srs -

Nr. ,

eet. . ClldIrea

Aloe sau .Ala;

- Calerifllf eu anexe

- AIte Jnsta'JalJ,1

- PlI\nonal d.e servtctu .,1

pa"

- D~.o.zlte

- Eu_ret

MUzee

- Vestlbul

- HoI (lirt Iu-

moar ,1 garderobl)

- Belrt

- Aseeruor

- Corldoa"

- SAil de exnunere (eventuallapJdartum .) - Sill de expoz:lUe temporarl

- SAll de c:onferinll

- &m de stu diu ,I

Cjlblnet

- Portar. In[ormafU

- Laborator ,1 ateltere

- Bibllotee.l

- Depozit de material

e.xpozabli

- Blrourl adm!n1strative

- Case

- Buret

- "tIllar

- Grup Uln~tar

- Paz!

- Central! teJeronlcl

- CaIodtere en anexe

- A.tellere repara~U

- Depoztt combustibU ~1

metertale gOlpodilrfe

Cluburl ,I clmlne - Vestibul

culturaJe - HoI (fAd ru-

mcar l}1 gardeToM)

- CorJdoQre r: SeArl

- SaU de spectacole

- Scent tum lnclullv

buauaarele fllr§ anexe - Spatlu peatru Grebestri firi aaexe

- AudItorU conrertnte

- SiU de sport;

glmnasUcA

- Gab1ne actort

- Cercurl muuel

- AtelIer uti pl.utlcil

- ArlA dramaticl

- Cercurt Into, radro,

e1neclub

- Sal" de lecLllI'lt

- Salt raft Ifbt:l'

- SAU de jocurl

- Expo!.!tJe reunnml

- Bar - carea .

- Cas! bttete

- Buret de llnexe

- Foaler -e-rumoar

- Gnrderobll

- Came.ri tnstructon

- 'Cabinet conrerenttar

-lector

- Inventer lI)lorUv

- OepoziL deccrur!

- Dcpozlt costume

l'ccuzJt4

- DcpO%lt mstrumente

- Depcert clirtl

- Blrcu de adm1nlstra.-

tie

- Expoz.lUe

- Cabine protecue en

anexe

- Depozlte.

- Velltlar

- Grup sanitar

- Dusurl

- Calorlter eu anUe

- Ctntrali de ventllaUe

- Ateifere de reparatu

- Personal seevtetu-pasa

- Sali de spectacol

- Seen! turn Jneluelv

bueunarete ftiril anexe - Spa ~1i pentru orcbes-

trA. farl anexe - BlbUoteCll

- Aud.1torll contennte

- Cercurl rete, radio.

clneclub

- AtelIer arte plastlce

- SaIl repetlf.ll ell

orchestra

- Sill repetllil hrtghl arttstrce

- CfJ''Curl IImbf IJtrilne

- Sail aetlvlU\1 tehnJco-

~tiintUlce - SaIA Jecurt

- Sa'l ball'lt

- E.xpol.i~U - reunlunj

- Sail sport, glmnastld

- fla.r .... earea

Case de culture. - Vestlbul

teatre - HoI ([~l gar~

derobi1. rumoar fl foater)

- Corldoare

- SeArl

- Casii buete

- Anexe Ie Icenii

- BuJet eu anexe

- Folier - rumoae

- Gltrdcrobl

- Salt studiu muzlct\

(sonotec!)

- Cabrne ar14tJ

- DepOzlt deeorurt

- Depout costume re-

cuz;lU

- Cablne prctecue cu

enexe

- Orcheshi, cu anexe

- Conducere arUslicil

- VesUar

- Grup sanltar

- Blrourt admlnlatra live

- Depoille

_ CalorJier eu anexe - Centrth1 ventuatte

condltlonan

- Or8ll. lumlnl, regie. eunet

- Alte JnstalaUI ,I serIvletl

- AU:llere. de. TeparaUJ

urmaee t&bel ...

, ObservatU

.) In ealcul intnl numal partea acoperltl

I

- 519 -

urmare tabe1 4.

Nr./,' ClAd;, ea -r- ,

crt.

A.IIZ / Observatn

Clnemntograre _ Vestibu]

- Hal (fArA rooler CUmoar $1 garderobio)

.- Stirl

- Corldoare

- Sall de epectaecje

- Sce.ni (f.lri enexe)

Clldirl admlnis- _ WlndCang

trative - Institute - Hal

de prctectare - Corldoare - ScA,i

- Ascensoare

- Blrourl pentru sal.riat! ,I condueere

- SAll cons1Uu

- Sall ma,lnl (sUUs-

tiel, catcul etc.) - Atelier machete

to _ Spitale generate - Tampon'-)

- MaternltA~1 - Vestibul

- Preventorlt - Hoi·)

- Dlspensare ..., C.orldoare

- Scdrl

- Policlinic! - Ascenscere

- Carnere bolnav! (dormltoare)

- Camere nou nA&cutl

- Carnere pentru Ie-

buee ,

- ssu opera tie-ell anexe

_ Camera obscurA

(oftalmologle)

- Csmere eonsultatte

- Cemere tratament

- Cebtnete medici

- SiIll pnnaamente

~ SAlI glps

- Farmacfe en anexe

- Laboratoare

- RadIologie

- Transfu!.le

- 8M terepeunce fl

medielnale - ...... Hldroteraple

- Sanatcrtl

- Sanepid 'etc.

- Cemere de re-

coltare ,I conservare a stngelut

- Centre de stomatologic _ Case ccpllulul - Statle de sal~ yare

- Inspectoral sanltar de stat - SanatorlJ bel,neare

-) Fir;! Inronnal1l ri$e etc. ,1 ctnd nu este de

- Carneri. de luau surer! a,tepta.re

- It) Closete,

lavabourl vesuere, arerente cebtaetelor medlcale, consultslie fl tretament intrA tn aria de exploatare Impreunl en tnclperlle respective pe care te deservese.

- CasA de bilete

- Bufet eu anexe

- Foaler - rumoar

- Cabtne prelectte cu

enexe - Blrourl

- Vestiar

- Depozlt recteme

~ Centrailli ventllatii condlttcnare

- Alte Instala~1I ~i servlcU

- Grup santtar

- SalA de ,edlnt~ pentru salarlatl

-; Sail de eXpor.itie

- Blrcu pentru organi-

zatlile de mad

- Bllilloteci. tehnlci

- Arhlvi

- CentralA te1elonic.ii

- Cebtne telerontce

- Porter - InfonnatU

- Po~tA pneumatlcl.

.- HeUograf

-- Magazll materlale

- VestIar salarJatl

- Bulet cu anexe

- Grup sanitar

- Inelperi servieJu

- AleUer heJlogl'8.f

- Atelier foto

- Central' te.rmicl en

anexe

- AIte instalatii depoz.lte etc.

- Atelier reperatn

- GaraJ cu anexe

- AJt.eptare

- Stertlizere

- Dez.brAcare. tmbricare

- Deposit gips

- Camerlli de gardi Iti

educator - Surorl

- SaIl necropste

- Bfrcu, eeueelarfe

- Grup sanitar

- BAI, dus

- VesUare--

- Bucllitiirle, cu anexe

- Oneil

- SpAlAtor1e cu auexe

- CentralA termlcl

- Grup tehnjec-energetfe

- Depoerte rrtgortnce

(ale sp!taluIul fl servlc11lor)

- Lccutnte personal

- Club

- Recreatle spectacel

- Bireurf organlzalU de

ma ...

- Preleviirl

- Dezlntec11e $1

deparazltare

- Centrahli teldonlcA. cablne tetetcnlce ~ ._ Depozlte

- Hitl pentru public

- 520 _

- 521 -
uemare tabf 1 "
N,. CI~dlrea .At'(rtl" Allie &IlU Au A.~ I Observa~.u
en.
I, CIAdirl de c.aHltori: - Wlnd!ans - HoI public eu ghi~ - Grup ~nar
- garii - Cortdoare - SJJi de a,teptare - Puhct santtaf
- eutcgara. - SC4J1 - Blroun de exploalare - Camera marne! " .
- aerogarA. - Aseensoere - Sill de vimu.lre copllulul
- garA nUviaJl ~ - Blrourt, 'eQncelarli
mariUmi, - Centrale teletcntce
- oridl P.T.T. - Dt:porll ba,pje
- Sirou JnformatJ,1
1~ CI.ldlrl pentru co- - Wind fang - SAil de vlneare - Depozlle
mert ,I de servtre - VesUbul - Prlmlre - fndiperl pentru aorta-
-Hoi - AteUere re ,I clntAr:lre
- Cerrdcere - $aloane - Blrourl
- StArt - VestJare
- Ascenscere - Du,urt
- Grup sanltar
- Portlce
- Rampe de In('j!ircare-
eJesclrcnre
, CentrBlA termicA cu
anexe
16 - Hoteluri - Wlndrang - Camere eu p.turl - 'Porta,;
- MoteluIi - vesttbut - Dormitoare COITUIOC' - Admlnlstrator
- Hanurt -Hoi - SaJoane - Blrour1
- Cabane - SeArl - Restaurant - Depozrt ba~aje
- Case de odihnl - Ascensoare - Bar - VcsUar
etc. - Coridoare - Baje
- DegajaII1ente - Du.
- Tampoeae - Gl'Up sanlUr
- Sas-urt - SpllltorJe cu anae
- Buc6tA.rle eu anae
- OUcll
- CentralA termi(1 cu
enexe
- Depoz1te
- CentralJ. tele(onicA
- Hldrotor
- Camerl m~nJ aseen-
eor
- Garajc
- LOlli
- Balcoane
17 Conslructll - Wlndfallg - SAU de spatU d.cst1- . - Cue bnete
sporuve - vesnbut nate activitAUI tpor- - Birourl
- HoI tJve - VestJarc
- Sciri - Grup sD.nlLa.r
- Ascensoare - Depodt aparete ,por-
- Cortdoare live.
- DegajlllUtnt"e - Cablnete medlcale
- Tampoane - Bufet eu &.next
- Centrale tecatce
anexe
- Dcpozne urmare label 4

Nr. crt.

I Ohm va pi

ClldJrea

A,oe sau Au

11

BAJ pubJice

- Vestibul

- Holtl (tlrA tu ..

maar ~l Kar~ robA)

- SeArl

- Coddoare

- Ap;:ensoare

- SaIl dul'lrl

-Aburl

- Au ca.ld

- BAI (ca •• )

- Bazine tmerarune

- Uacat pAr

·-Muaj

- BI1 med1caJe

- HJdroteraplo

- OdlhnA

- Cabtne du, individual

- GlmDastlei

- Badoe de [not

- A,teptare

- Dezbrlcare, ImbrAc.re

- VestJar-g&rderobA

- Oblecte vatoere $1

'efl!ltte

- Frlzerfe coarudi-pe-

dlchlurl

- gulet cu anexe

- TrIaj medical

- Dennreetare

- BlbUlot.ed

- Oepozlt rule

- Portar

- ea.e

- Closet

- Carnere personal

- Depo%;lte gos-podlre,U

- Central' termld cu

enexe

- Depoett cernbusubl!

- CentralA venWatie

- CabJne tdefonk:e

.) Clnd nu este ,laJ-teptare

12 Carnine ,1 Inter- - Wlndfallg - Camue ell patUl'1 I _ Vorbltor
nate - Vestll:!lll - Dormltoare - Cemere de- zl
- HoI - SaJA. studii Ijl medltatll
- Corldoare 7" Blblioted
- ScArl - Pedagog
- Ascensoere - Inttnnerle
- DegaJamente - Cabinet medical
- Tampoane - Izolarn·
- Ses-urr - Portal
- Administrator
- ClU'itat halne fI meAl-
tAmlnte
- Usdtor
- Depout bagaje
- SaLd de mese
- Ve.!Iliar
- Grup sauttar
- DUfUl'i
- SpihUorie ell anexe
- HucAtlrlc ell anexe
- Oridl
- CentralA termk:J
- Atelier reparal-U
- Atelree reperattt
- Depoette
- Economat
13 - CantinA - WlndJang - SaIl de mese - oneiu
- Restaurant - Vestlbul - Butet - BUcitirle
- Bulet -Hoi - Patiseric
- Co[eti:irle - Corldoare - Labcrateare
- Bar -SeArl - Prepante
- Braserie - Alcen$Oare - Spilitorle
- Zahana - CAmarA
- Patiser:le etc. - Frlgortter
- BIro.
- Prhnlre martA
- DepozJte attmente
- VeaUar
- Grup .... n1tar
- Jnclperl persona)
- SpAlltorie ell anexe
- Centrall te.rmJd co
enexe
- ('.tntra). de venUll1!Je .
- In.tal_tIl dlvi!:ne
(""'.,)
- Plvnlte OBSERVATIE: - Speetnearca inCi~lor ~ tuncttunllo'r nu este umttetrvn.

EJaborat de: )NST1TUrUL CENTRAl. DJ:: CEJtCETARE.

PROI.EtTAllE $t DIRl':CTIVAltE IN CONSI'BUCr1J Instltutul de prctectert consteucttt tip

ResponSflbllul prclectulut : arh. Franclsc Retty

Redactat final: INSTITUTUL HO)IAS DE !j,TAND~H.

DJZARE

Servlelul constructft, mater+ale de. coustructtt $1 ef"onomie toresUfrl:

Ins. Paula Stioueu

(AllioorRlnri : .

- Comitetul peutrc Problellleic Gonsillllor Pcpntere

- Instltutul de cereetsre, prcteetare pentru ststematt-

tare, Iceutnte et 8(1spoftilr1e. COTnunaJA

- rnstrtutut de protectare pentru construetlt de iI1Yi1~I'lmlnl $1 ecrcetare

- InsUtlllul de prcrectare penteu constructtt Industrlale