Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DE PETROL SI GAZE, PLOIESTI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE, AUDIT SI EXPERTIZA
CONTABILA

RAPORTUL DE AUDIT

Profesor: STRAOANU MIHAELA

Masterand: MIHAILA GABRIELA ANDREEA


Master, An I, Grupa 3
CUPRINS

1. Rolul raportului de audit ...........................................................pag. 3


2. Continutul raportului de audit ………………………………. pag. 4
3. Opinia auditorului ......................................................................pag. 4
4. Situatii care conduc la formularea altei opinii
decât opinia fãrã rezerve .............................................................pag. 5
4.1. Dezacorduri cu conducerea întreprinderii
privind principiile si metodele contabile .....................pag. 5
4.2. Limitarea întinderii lucrãrilor ......................................pag. 6
4.3. Incertitudini asupra estimãrilor contabile ..................pag. 7
4.4. Caz particular: continuitate a activitãtii .....................pag. 8
5. Elementele de bazã ale raportului de audit …………………..pag. 8
5.1. Titlul raportului .............................................................pag. 8
5.2. Destinatarul ................................................................... pag. 8
5.3. Paragraful introductiv ..................................................pag. 8
5.4. Un paragraf prezentând întinderea lucrãrilor
si natura unei lucrãri de audit ......................................pag. 9
5.5. Un paragraf al opiniei ………………………………...pag. 10
5.5.1. Opinia fãrã rezerve (curatã) ………………...pag. 10
5.5.2. Opinia fãrã rezerve dar cu un
paragraf de observatii ……………………….pag. 10
5.5.3. Opinia cu rezerve ............................................ pag. 10
5.5.4. Imposibilitatea exprimãrii unei opinii ...........pag. 11
5.5.5. Opinia defavorabilã ........................................ pag. 11
5.6. Data raportului ..............................................................pag. 11
5.7. Adresa auditorului ........................................................pag. 12
5.8. Semnãtura auditorului .................................................pag. 12

BIBLIOGRAFIE ...........................................................................pag. 13

2
1. Rolul raportului de audit

Standardul International de Audit (ISA) nr. 700 stabileste procedurile


si principiile fundamentale si modalitãtile lor de aplicare cu privire la forma
si continutul raportului auditorului independent emis pe baza concluziilor
rezultate din auditarea situatiilor financiare ale unei entitãti (misiunea de
bazã). Cele mai multe din prevederile acestui standard pot fi adaptate la
rapoarte emise si în cazul unor misiuni de audit diferite de misiunea de bazã.
Raportul de audit are un triplu rol:

-instrument de comunicare cu utilizatorii situatiilor financiare emise


de entitatea auditatã, respectiv cu publicul, precum si cu actionarii pentru
decizii economice;

-instrument de confirmare a încrederii publicului si actionarilor în


situatiile financiare prezentate de o entitate;

-instrument de identificare a responsabilitãtilor pentru auditor si


pentru conducerea entitãtii auditate.

Rãspunderea conducerii entitãtii auditate se referã la întocmirea si


prezentarea situatiilor financiare.
Responsabilitãtile auditorului sunt de 3 naturi:

- responsabilitatea de bazã; pentru opinia sa în legãturã cu situatiile


financiare auditate;

-responsabilitãti secundare care au urmãtoarele caracteristici: rezultã


din texte de legi, reglementãri diverse sau norme ale organismului
profesional; nu necesitã tehnici si proceduri diferite de cele folosite pentru
misiunea de audit de bazã; nu presupune exprimarea unei opinii distincte
(opinia este implicitã ca, de exemplu, rãspunsul la obligatia legalã de
verificare dacã registrele contabile au fost tinute corect si la zi).
-responsabilitãti aditionale care au urmãtoarele caracteristici: rezultã
din texte de legi si alte reglementãri, pot fi abordate tehnici si proceduri care
nu sunt obligatorii pentru misiunea de bazã; presupun exprimarea în mod
explicit a unei opinii sau concluzii; raportarea se poate face separat sau poate
fi integratã în raportul de audit (în cuprins sau în anexe la acesta). De

3
exemplu, conformitatea cu unele reglementãri specifice (piata de capital,
bãnci, asigurãri etc.) sau raportul asupra controlului intern.

2. Continutul raportului de audit

Raportul de audit trebuie sã continã:

-relatia contractualã de executare a misiunii de audit;

-observatiile reiesite din diverse verificãri;

-informatiile a cãror mentiune în raport este prevãzutã expres de lege;

-oferirea garantiei pentru actionari si terti cã un personal calificat a


obtinut asigurarea cã situatiile financiare oferã o imagine fidelã, clarã si
completã pozitiei financiare, performantelor si situatiei financiare generale a
întreprinderii;

-mentiune a cã situatiile financiare auditate sunt anexate la raportul de


audit.

Din raportul de audit trebuie sã rezulte în mod clar:

-mentionarea responsabilitãtilor pentru auditor si pentru conducerea


întreprinderii;

-descrierea obiectivelor si natura misiunii de audit;

-situatiile care fac sã aparã incertitudini;

-natura si locul observatiilor în raport.

3. Opinia auditorului

Într-o misiune de audit de bazã existã douã forme de exprimare a


opiniei asupra situatiilor financiare care au aceeasi valoare:
"dau o imagine fidelã" sau ".... prezintã în mod sincer în toate
aspectele lor semnificative ...".
Existã 4 tipuri de opinie:

4
-opinia fãrã rezerve;

-opinia cu rezerve;

-opinia defavorabilã;

-imposibilitatea de a exprima o opinie.

4. Situatii care conduc la formularea altei opinii decât opinia fãrã


rezerve

De fiecare datã când auditorul emite un raport, altul decât un raport


fãrã rezervã, el trebuie sã includã în raportul sãu o descriere clarã a tuturor
motivelor care justificã decizia sa si, de fiecare datã când poate, sã cifreze
(sã estimeze) incidenta posibilã asupra situatiilor financiare. Aceste
informatii trebuie sã fie date, de preferintã într-un paragraf distinct care sã
preceadã pe cel care cuprinde exprimarea opiniei sau imposibilitatea de a
exprima o opinie si pot, de asemenea, sã facã trimitere la o notã anexã mai
aprofundatã.

4.1. Dezacorduri cu conducerea întreprinderii privind principiile


si metodele contabile
Auditorul, folosind mijloacele pe care le-a considerat necesare, a
constatat o iregularitate contabilã pe care conducerea întreprinderii refuzã sã
o corecteze. Acest dezacord poate fi important si sã influenteze certificarea.
Pot fi, de exemplu, dezacorduri privind:

-o insuficienta provizioanelor pentru deprecierile de stocuri si creante;

-o stocuri supraevaluate sau subevaluate datoritã unor erori în calculul


costurilor productiei sau în determinarea mãrimii stocului (cantitãtilor);

-o nerespectarea principiului independentei exercitiului;

-o neluarea în considerare a evenimentelor posterioare care confirrnã


sau infirmã o situatie existentã la data închiderii exercitiului;

-o neluarea în considerare a principiului prudentei prin supraevaluarea


activelor;

5
-o erori în clasarea terti lor (clienti incerti mentinuti ca clienti
obisnuiti).

Auditorul certificã "cu rezervã" atunci când iregularitatea este


semnificativã, dar importanta ei nu este suficientã pentru a considera cã
situatiile financiare nu sunt corecte si sincere si cã nu dau o imagine fidelã
asupra pozitiei si situatiei financiare precum si rezultatului exercitiului.
Oricare ar fi natura neregularitãtilor, auditorul îsi prezintã în raport
opinia, precizând:

- natura dezacordului;

- postul si suma respectivã;

- influenta asupra rezultatului net.

4.2. Limitarea întinderii lucrãrilor


Limitarea întinderii lucrãrilor constã în imposibilitatea auditorului de
a folosi mijloacele pe care le-ar considera necesare si, în special pentru
obtinerea elementelor probante.
O limitare a întinderii lucrãrilor poate fi impusã de client auditorului
prin clauzele contractului care pot preciza ca auditorul sã nu aplice o
anumitã procedurã de audit, desi acesta o considerã necesarã.
Limitele pot fi:

-impuse de împrejurãri; de exemplu, semnarea contractului de prestãri


de servicii dupã încheierea exercitiului a împiedicat auditorul sã asiste la
inventarierea fizicã si nu s-a putut asigura de realitatea stocurilor
inventariate, prin alte mijloace de control;

-impuse de conducerea întreprinderii; de exemplu, conducerea refuzã


auditorului adresarea cererilor de confirmare a soldurilor, în timp ce el
considerã aceasta esential. Insuficienta onorariilor este un alt mod de a limita
controalele.
Acest tip de limitãri ar trebui sã fie rar: el constituie o piedicã în
exercitarea lucrãrilor.

6
De asemenea, absenta controlului intern poate constitui o limitare la
controlul exhaustivitãtii înregistrãrilor si a fiabilitãtii lor.
Auditorul lucreazã prin sondaje al cãror volum este în functie de
calitatea controlului intern.
În functie de importanta relativã a limitelor, auditorul va formula o
rezervã sau se va afla în imposibilitatea de a certifica situatiile financiare.
Într-un paragraf situat înaintea exprimãrii opiniei, auditorul indicã:
-împrejurãrile care l-au împiedicat sã foloseascã diligentele
considerate utile;

-imposibilitatea obtinerii elementelor probante suficiente prin alte


mijloace de control;

-suma posturilor din situatiile financiare influentatã de limitãri ale


întreprinderii auditului.

4.3. Incertitudini asupra estimãrilor contabile


În anumite împrejurãri, conducerea întreprinderii nu dispune de
informatiile suficiente pentru a transpune o situatie în bilantul contabil, de
exemplu, sau poate lua o decizie pe baza unor informatii insuficiente. De
exemplu: în momentul semnãrii raportului de audit, existã riscuri privind
anumite operatii care nu pot fi provizionate, sau a cãror sumã nu poate fi
provizionatã cu o aproximatie rezonabilã, deoarece:

-suma lor este nesigurã sau necunoscutã;

-probabilitatea realizãrii este nesigurã.

Fie cã riscul este provizionat sau nu, auditorul nu a putut obtine


elemente probante suficiente pentru a justifica suma provizionatã sau
absenta constituirii provizionului. Acesta este un caz particular de limitare a
modalitãtii de obtinere a elementelor probante.
Atunci când incidenta eventualã este semnificativã, dar nu suficientã
pentru a respinge ansamblul situatiilor financiare, auditorul certificã cu
rezervã. Când incertitudinea are o importantã prin a cãrei realizare poate
readuce în discutie ansamblul situatiilor financiare, auditorul mentioneazã cã
nu este în mãsurã sã acorde certificarea.
În paragraful care expune motivele rezervei sau refuzului, se vor
preciza toate elementele de informare asupra incertitudinii:

7
-natura riscului;

-postul sau posturile bilantului contabil, influentate;

-valoarea maximã a riscului când se cunoaste, sau faptul cã nu poate fi


precizat;

-incapacitatea în care se aflã de a putea determina evolutia


incertitudinii si a evalua consecintele eventuale ale acestei situatii.

4.4. Caz particular: continuitate a activitãtii


Existenta incertitudinii despre continuitatea activitãtii sau când ea este
definitiv compromisã determinã auditorul sã examineze dacã transpunerea
contabilã a acestei situatii este conformã principiului continuitãtii exploatãrii
si apreciazã, dupã caz, consecintele pe care sã le înscrie în raportul sãu.

5. Elementele de bazã ale raportului de audit

Raportul unei misiuni de audit de bazã trebuie sã continã În mod


obligatoriu urmãtoarele elemente de bazã: titlul, destinatarul, paragraful
introductiv, paragraful cuprinzând natura si intinderea lucrarilor de
audit,paragraful opiniei ,semnatura,adresa si data raportului.

5.1. Titlul raportului


Raportul de audit trebuie sã poarte un titlu precis. De recomandat sã
se foloseascã titlul de "Raportul auditorului independent" pentru a-l distinge
de rapoartele care pot fi elaborate de alte persoane.

5.2. Destinatarul
Raportul de audit trebuie sã fie adresat destinatarului corespunzãtor, în
functie de circumstantele ce caracterizeazã misiunea si obligatiile legale. În
mod obisnuit, raportul se adreseazã fie actionarilor, fie consiliului de
administratie al unitãtii, ale cãrei situatii financiare au fost auditate.

5.3. Paragraful introductiv


Acest paragraf cuprinde identificarea situatiilor financiare auditate
precum si o mentiune a responsabilitãtilor conducerii entitãtii auditate si ale
auditorului.

8
Raportul de audit trebuie sã identifice situatiile financiare ale entitãtii,
care au fãcut obiectul auditului, cât si data si perioada acoperite prin aceste
documente.
Raportul trebuie sã mentioneze cã situatiile financiare sunt în sarcina
(responsabilitatea) conducerii entitãtii si cã responsabilitatea auditorului este
ca, pe baza auditului efectuat, sã exprime o opinie asupra acestor situatii
financiare.
Situatiile financiare constituie reprezentarea faptelor de cãtre
conducere. Pregãtirea lor presupune cã directi unea face estimãri contabile si
aduce judecãti care au o incidentã semnificativã, cã ea stabileste principiile
si metodele contabile potrivite, care trebuie sii fie utilizate pentru pregãtirea
situatiilor financiare. Dimpotrivã,responsabilitatea auditorului este de a
audita aceste situatii financiare, încât sã poatã exprima asupra acestora o
opinie.
Acest paragraf poate, de exemplu, avea formularea urmãtoare:
"N oi am procedat la auditarea situatiilor financiare ale societãtii "X",
încheiate la 31 decembrie 200., asa cum sunt prezentate în anexele la
prezentul Raport. Aceste situatii financiare au fost stabilite sub
responsabilitatea conducerii entitãtii. Responsabilitatea noastrã este, ca pe
baza auditului nostru, sã exprimãm o opinie asupra acestor conturi anuale".

5.4. Un paragraf prezentând întinderea lucrãrilor si natura unei


lucrãri de audit
Acest paragraf cuprinde referentialul de audit utilizat, respectiv
Standardele Internationale de Audit sau norme si practici nationale, precum
si descrierea lucrãrilor de cãtre auditor.
Raportul auditorului trebuie sã descrie întinderea lucrãrilor de audit,
indicând cã ele au fost îndeplinite conform Standardelor Internationale de
Audit sau conform normelor sau practicilor nationale.
"Întinderea lucrãrilor" dã posibilitatea pentru auditor sã punã în operã
procedurile de audit judecate ca necesare în conditiile concrete date.
Cititorul are în fapt nevoie sã se asigure cã auditul a fost fãcut conform
normelor si practicilor în materie; dacã aceasta nu rezultã în mod clar, se
presupune cã normele si practicile utilizate sunt cele din tara indicatã prin
adresa auditorului.
Raportul trebuie sã precizeze cã auditul a fost planificat si executat de
o manierã care sã asigure în mod rezonabil cã situatiile financiare nu
comportã anomalii semnificative.
Raportul de audit trebuie sã descrie auditul, ca presupunând:

9
-examenul, pe bazã de sondaje, a elementelor probante care justificã
sumele si informatiile continute în situatiile finanCIare;
-evaluarea principiilor si metodelor contabile folosite pentru
elaborarea situatiilor financiare;

-evaluarea estimãrilor semnificative fãcute de conducere pentru a


stabili situatiile financiare;

-revederea prezentãrii de ansamblu a situatiilor financiare.

5.5. Un paragraf al opiniei


Raportul de audit trebuie sã prezinte clar opinia auditorului asupra
faptului de a sti dacã situatiile financiare dau o imagine lidelã pozitiei,
situatiei financiare si rezultatelor obtinute (sau prelinlã în mod sincer în toate
aspectele lor semnificative) în acord cu referintele contabile si, dacã e cazul,
dacã ele sunt conforme prevederilor legale.
Termenii utilizati pentru exprimarea opiniei auditorului sunt , »dau ()
imagine fidelã" sau "prezintã în mod sincerîn toate aspectele lor
semnificative".

Aceste douã formulãri semnificã, între altele, cã auditorul nu ia în


considerare decât elementele semnificative privind situatiile financiare.

5.5.1. Opinia fãrã rezerve (curatã)


"Dupã pãrerea noastrã, conturile anuale dau o imagine fidelã (sau
prezintã în mod sincer, în toate aspectele lor semnificative), pozitiei si
situatiei financiare a societãtii la 31 decembrie 2000 precum si rezultatelor
acestor operatii si fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul închis la aceastã
datã, în conformitate cu normele internationale (sau nationale) de
contabilitate".

5.5.2. Opinia fãrã rezerve dar cu un paragraf de observatii


În unele cazuri, raportul de audit poate fi modificat, adãugând un
paragraf de observatii al cãrui obiectiv este de a lãmuri cititorul asupra unui
punct privind conturile anuale, expus de o manierã detaliatã în anexã.
Adãugarea unui astfel de paragraf nu afecteazã opinia auditorului; aceasta se
situeazã de preferintã dupã paragraful de opinie si precizeazã, în general, cã
acesta nu constituie o rezerva.

5.5.3. Opinia cu rezerve

10
Rezervele se prezintã înaintea paragrafului de opinie. În astfel de
cazuri, paragraful opiniei se formuleazã astfel:

Exemplu de rezerve datorate limitãrii întinderii lucrãrilor: "N oi nu am


putut asista la inventarul fizic din 31 decembrie ...., cãci noi am fost
desemnati auditori ulterior acestei date. Tinând seama de natura
documentelor contabile ale societãtii, noi am putut controla cantitãtile prin
alte proceduri.
Dupã pãrerea noastrã, cu exceptia incidentei ajustãrilor care ar fi putut
fi necesare, dacã noi am fi putut efectua controlul fizic al cantitãtilor,
situatiilor financiare dau o imagine fidelã pozitiei si situatiei financiare a
societãtii la 31 decembrie ...., cât si contului de profit si pierdere pentru
exercitiul încheiat la aceastã datã si sunt conforme cu prevederile legale si
statutare".

5.5.4. Imposibilitatea exprimãrii unei opinii


O astfel de opinie datoratã limitãrii întinderii lucrãrilor se poate
prezenta astfel:
"Noi nu am fost în mãsurã sã asistãm la inventarul fizic, nici sã
procedãm la confirmarea directã a conturilor de clienti, din cauza limitãrii
întinderii lucrãrilor noastre, impusã de cãtre directiune.
A vând în vedere importanta faptelor expuse mai sus, noi nu ne
exprimãm opinia asupra conturilor anuale."

5.5.5. Opinia defavorabilã


O astfel de opinie datoratã de exemplu dezacordului asupra
principiilor contabile, se poate prezenta astfel:
Astfel, cum este explicat în nota "X", nu s-au constatat amortismente
în situatiile financiare. Aceastã practicã nu este, în opinia noastrã, în acord
cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat în active corporale.
Cheltuielile aferente, pe baza unui amortisment linear si a unei cote de ....
pentru clãdiri si ... pentru utilaje, trebuia sã se ridice la suma de ..., pentru
exercitiul încheiat

5.6. Data raportului


Raportul auditorului trebuie sã poarte data de la sfârsitullucrãrilor de
audit. Cititorul este astfel informat cã auditorul a apreciat efectele asupra
situatiilor financiare si asupra raportului sãu, evenimentelor si tranzactiilor
intervenite, de care el a avut cunostintã pânã la aceastã datã.

11
Întrucât responsabilitatea auditorului constã în emiterea unui raport
asupra situatiilor financiare pregãtite si prezentate de conducerea societãtii,
raportul sãu nu trebuie sã poarte o datã anterioarã celei la care situatiile
financiare au fost închise si aprobate.

5.7. Adresa auditorului


Raportul trebuie sã mentioneze într-un loc anume, locul specific, care
este în general cel al orasului în care sunt situate birourile auditorului care
are responsabilitatea auditului.

5.8. Semnãtura auditorului


Raportul trebuie sã poarte semnãtura societãtii de expertizã contabilã
sau a auditorului persoanã fizicã sau pe amândouã.
Raportul auditorului poartã, în general, semnãtura cabinetului sau
societãtii de audit, cãci aceasta îsi asumã responsabilitatea auditului.

12
BIBLIOGRAFIE

1. Toma Marin, Initiere in auditul situatiilor financiare ale unei


entitati, editia a II-a, Editura CECCAR, Bucuresti, 2007

2. Stoian Ana, łurlea Eugen, Auditul financiar-contabil, Editura


Economica, Bucuresti, 2001.

3. Boulescu Mircea, Ghita Marcel, Mares Valerica, Controlul fiscal si


auditul financiar-fiscal, Editura CECCAR, Bucuresti, 2003.

4. Legea nr. 133/19.03.2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă


a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de Audit financiar, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 230/5.04.2002.

5. Florea Ion, Florea Radu, Macovei Corina Ionela, Berheci Maria –


Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar, Bucureşti, Ed.
CECCAR, 2005.

13