Sunteți pe pagina 1din 26

Anexa nr. … la ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării, nr. …… / ……...

2020
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

Programa şcolară pentru disciplina

EDUCAŢIE CIVICĂ

ÎN PALATELE ȘI CLUBURILE COPIILOR

Grupe începători/avansați/performanță

ELABORAT

Prof. Popescu Ionela Narcisa

Prof. Săcărea Maria Alexandra

Prof. Miron Irina-Maria

1
Bucureşti, 2020

● Notă de prezentare

Prezentul document conţine programa şcolară pentru disciplina Educaţie civică, nivelurile de
pregătire ÎNCEPĂTORI, AVANSAŢI și PERFORMANȚĂ care se aplică în Palatele și Cluburile
Copiilor.
Programa de Educaţie civică, este elaborată potrivit noului model de proiectare curriculară,
centrat pe competenţe cheie ale UE: Sociale şi civice, Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat,
Sensibilizare și exprimare culturală. Aceasta este concepută pentru grupele de nivel valoric
începători, avansaţi și performanță precizând competenţele generale şi specifice, conţinuturile aferente
vârstei elevilor şi stadiului de pregătire, corespunzătoare fiecărei grupe.
Datorită locului pe care îl ocupă Educaţia civică în acest moment, suntem în situaţia de a
concepe conţinuturi de învăţare care îşi găsesc utilizare socială în afara spaţiului şcolar, utilizabile de
către elev în viaţa lui actuală. Cetăţeanul de mâine este elevul de azi, care trebuie pregătit pentru a se
integra în societate. Ceea ce va trebui să ştie el mâine, e nevoie să-l înveţe profesorul său astăzi.
Dezvoltarea Educației civice la începutul mileniului al III-lea nu poate fi separată de problemele
mari cu care se confruntă omenirea la ora actuală, printre care: creşterea demografică, criza energetică şi
de materii prime, problemele mediului înconjurător.
Trebuie să avem în vedere importanţa Educației civice în societate şi în viaţa fiecăruia dintre
noi, dar şi specificul disciplinei, care reprezintă un complex de discipline. Este o temă ce va fi mereu în
actualitate, deoarece obiectivul principal al disciplinei este ca, după terminarea cursurilor, elevii trebuie
să aibă formate competenţele individuale și abilităţile cheie, astfel încât să asigure o integrare mai
rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii sau să le permită să continue pregătirea la un nivel superior.
Programa propusă contribuie la educarea gândirii reproductive şi creative, inteligenţei,
imaginaţiei, inventivităţii şi spontaneităţii, iar prin activităţile alese se creează, de asemenea, un cadru
propice relaţionării, socializării, exprimării libere a tuturor copiilor şi posibilitatea manifestării spiritului
lor creativ.
Structura programei școlare include următoarele elemente:
- Competențe generale
- Competențe specifice și exemple de activități de învățare
- Conținuturi
- Sugestii metodologice
Competențele sunt ansambluri structurate de cunoștințe, abilități și atitudini dezvoltate prin
învățare, care permit identificarea și rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor
probleme generale, în contexte particulare diverse.
Competențele generale sunt competențele dezvoltate prin disciplinele socio-umane studiate.
Vizează achizițiile elevului pentru intervalul de studiu al disciplinei (minim 3 ani școlari).
Competențele specifice se formează pe parcursul unui an școlar, sunt derivate din competențele
generale și reprezintă etape în dobândirea acestora. Competențele specifice sunt însoțite de exemple de
activități de învățare, care constituie modalități de organizare a activității didactice în scopul realizării
competențelor. Programa școlară propune, cu caracter de exemplu, diferite tipuri de activități de
învățare, care integrează strategii didactice și care valorifică experiența concretă a elevului. Cadrul
2
didactic coordonator are libertatea de a utiliza exemplele de activități de învățare pe care le propune
programa școlară, de a le completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic
adecvat situației concrete de la grupă. Se asigură, în acest fel, premisele aplicării contextualizate a
programei școlare și proiectării unor parcursuri de învățare personalizate, pornind de la specificul
dezvoltării elevilor.
Conținuturile învățării sunt organizate pe domenii și reprezintă achiziții de bază, mijloace
informaționale prin care se urmărește realizarea competențelor.
Sugestiile metodologice includ recomandări de strategii didactice care contribuie predominant
la realizarea competențelor generale, proiectarea activității didactice, precum și elemente de evaluare
continuă. Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în utilizarea programei școlare
pentru proiectarea demersului didactic și pentru realizarea activităților de predare-învățare-evaluare, în
concordanță cu specificul disciplinei și cu particularitățile de vârstă ale elevilor.
Demersurile de educare civică propuse prin actuala programă sunt concordante cu spiritul și cu
recomandările cuprinse în:
Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competențele
cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC);
Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul al XXI-lea,
Jacques Delors;
Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, 1989.
În Palatele și Cluburile Copiilor, grupele se constituie din elevi aparţinând aceleiaşi clase sau din
clase diferite, potrivit specificului disciplinei. Grupele de nivel (începători, avansaţi, performanţă) au
caracter deschis, promovările în grupele superioare realizându-se corespunzător nivelului de pregătire
demonstrat de fiecare elev.
Prezenta programă școlară se aplică în Palatele și Cluburile Copiilor, potrivit Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Palatelor și Cluburilor Copiilor, art.33, 1) și 2), aprobat prin O.M.E.C.S. nr.
4624 din 2015. Activitatea cu o grupă de copii se desfășoară:

- 100 de minute/săptămână, programate în aceeași zi;


- 200 de minute pe săptămână, programate în doua zile, cu grupa de performanță.

Programa școlară a disciplinei Educație civică are ca finalitate integrarea elevilor în comunitate,
realizată prin:
- alfabetizarea moral-civică a copiilor;
- dezvoltarea unor atitudini pozitive față de propria persoană și față de ceilalți;
- valorificarea experienței specifice vârstei, prin accentuarea dimensiunilor afectiv-
atitudinale asociate celei cognitive;
- inițierea elevilor în practicarea unui comportament moral-civic într-o societate
democratică;
- un comportament activ, liber, responsabil, tolerant, deschis, comunicativ, reflexiv,
autoevaluativ;

- dezvoltarea capacității elevilor de valorificare și motivare în participarea la concursuri/


proiecte ştiinţifice şi culturale, a pregătirii dobândite, dezvoltarea personalității fiecăruia, în
contextul activității de grup. Valorificarea pregătirii dobândite și motivarea elevilor pentru
participarea la concursuri/proiecte ştiinţifice şi culturale, dezvoltarea personalității fiecăruia,
în contextul activității de grup.

3
În acord cu finalitatea urmărită prin studiul acestei discipline, învățarea vizează interiorizarea
unor norme de conduită, manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic pornind de la
contextele firești de viață și de la grupurile din care fac parte elevii.
Educația prin și pentru democrație este un proces complex și de lungă durată. În universul
copilului se disting mai multe „medii”, şi anume: familia, grupurile de prieteni şi de învăţare. Copilul
este implicat în viața socială prin apartenența sa la familie, la grupurile de prieteni și de învățare, dar
și prin relațiile specifice pe care el le poate stabili cu diverse instituții și organizații din comunitatea în
care trăiește (de exemplu școala, primăria, biserica, diferite organizații nonguvernamentale etc.). De
aceea, procesul de socializare poate și trebuie să înceapă de timpuriu.
Programa școlară se adresează cadrelor didactice. Proiectarea activității didactice și activitatea
didactică propriu-zisă trebuie precedate de lectura integrală a programei școlare.

COMPETENȚE GENERALE

1. Operarea cu limbaj specific şi cunoașterea prevederilor regulamentare pentru frecventarea


Cercului de Educaţie civică.

4
2. Cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului şi copilului.

3. Integrarea, participarea activă și responsabilă la viața socială precum și managementul


vieții personale și al evoluției în carieră.

4. Însușirea unui comportament adecvat în relațiile interpersonale și de grup, bazat pe


respect și pe fair-play.

5. Utilizarea în concursuri și proiecte ştiinţifice, culturale şi artistice, a creativității și


expresivității, a potențialului artistic, tehnic și psihic.

Relația cu alte discipline:

EDUCAȚIE SOCIALĂ
LIMBĂ ȘI COMUNICARE JURNALISM

T.I.C. EDUCAȚIE CIVICĂ ECOLOGIE

EDUCAȚIE SANITARĂ ABILITĂȚI PRACTICE


TEATRU

5
DISCIPLINA: Educaţie civică
NIVEL VALORIC: ÎNCEPĂTORI
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Operarea cu limbaj specific și cunoașterea prevederilor regulamentare pentru frecventarea


Cercului de Educaţie civică.

Competenţe specific Exemple de activităţi de învăţare

1.1. Recunoaşterea şi descrierea  găsirea termenilor potriviţi pentru succesiuni de


înţelesului principalelor imagini;
noţiuni specifice sferei Educaţiei civice.  exemplificarea, prin situaţii concrete, a noţiunilor;
 exerciţii de culegere şi transmitere de informaţii.

1.2. Dezvoltarea abilităților de comunicare  exerciţii de dicţie în acord cu tema propusă;


prin folosirea și aplicarea limbajului de  discuţii, în grupuri mici, folosind un anumit număr de
specialitate, oral şi în scris. termeni;
 rezolvarea şi construirea unor rebusuri pe teme date;
 exerciţii de continuare a firului unei poveşti.

1.3. Selectarea, cu ajutorul mijloacelor  folosirea mijloacelor electronice (tabletă, laptop, video

6
electronice, a informaţiilor necesare în proiector, smart TV etc.) pentru buna desfășurare a
disciplina de specialitate. activității de cerc;
 vizionarea și analizarea unor programe cu specific
ştiinţific, cultural şi/sau artistic pe internet/canale TV, la
recomandarea coordonatorului de cerc, în vederea
aplicării în activitatea din cadrul cercului.

1.4. Cunoașterea principalelor prevederi  respectarea, în pregătirea de specialitate, a principalelor


regulamentare ale disciplinei și ale prevederi regulamentare;
cercului de Educaţie civică.  evaluarea aplicării principalelor reguli în participarea la
concursuri/evenimente ştiinţifice, culturale sau artistice,
în calitate de participant, dar şi în calitate de spectator.

2. Cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului şi ale copilului.

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

2.1. Identificarea drepturilor şi  exerciţii de selectare şi colorare/lipire a drepturilor vs.


îndatoririlor copilului. îndatoririlor;
 realizarea unui regulament al grupei, care să însumeze
drepturi şi îndatoriri;
 exersarea unor jocuri de rol, pe tema dată.
 vizionări şi audiţii de poveşti, povestiri, recitări, desene
animate.

2.2. Identificarea drepturilor şi  exerciţii de selectare şi colorare/lipire a drepturilor


îndatoririlor omului, precum şi a omului vs. îndatoririlor;
raporturilor pe care le stabileşte cu lumea  realizarea unui regulament intern al casei, care să
înconjurătoare. însumeze drepturi şi îndatoriri;

7
 exersarea unor jocuri de rol, pe tema dată.

3. Integrarea, participarea activă și responsabilă la viața socială precum și managementul vieții


personale și al evoluției în carieră.

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

3.1. Adaptarea la diferite grupuri  jocuri de intercunoaștere, jocuri interactive;


formate în funcţie de obiectivele  realizarea unor sarcini pentru grupă/trupă în cadrul
activității de cerc și îndeplinirea unor activităţii de pregătire;
sarcini specifice.  dezvoltarea aptitudinilor de comunicare verbală și
non-verbală cu participanții, cât şi a sentimentului de
apartenenţă la un grup.
 acordarea de sprijin colegilor de grupă în diferite
acțiuni în realizarea sarcinilor, cât și a activităţilor cu
grad ridicat de dificultate.

3.2. Implicarea activă în activităţi sociale,  simularea unei liste de cumpărături pentru o petrecere
de voluntariat, de ecologizare, alături de cu colegii de grupă şi organizarea petrecerii;
colegi de grupă sau Club/Palat.  realizarea unei scurte piese de teatru, jocuri de rol;
 realizarea unor prezentări Power Point cu calităţile şi
defectele unor lucruri, animale, plante;
 elaborarea unei scrisori de convingere;
 participarea la licitaţii sau la campanii de donare de
jucării;
 ecologizarea şi pavoazarea unui spaţiu, alături de
colegii de la Cercul de Ecologie. Alături de colegi de
la alte cercuri.

8
 realizarea unor interviuri cu scopul de a identifica
probleme cu care se confruntă copiii și adolescenții
3.3. Identificarea unor probleme ale din comunitate;
comunității și realizarea unor activități  realizarea unor miniproiecte pe echipe, prin care să
pentru remedierea acestora. prezinte anumite probleme, cauzele acestora și găsirea
soluțiilor pentru rezolvarea lor.

 culegerea informațiilor din diferite surse și prelucrarea


acestora sub forma unor articole;
3.4. Elaborarea unei reviste a cercului.  înființarea unei “mini redacții” și stabilirea rolurilor
exacte în cadrul acesteia, pentru fiecare elev;
 realizarea unor prezentări pentru promovarea revistei.

4. Însușirea unui comportament adecvat în relațiile interpersonale și de grup, bazat pe respect și pe


fair-play.

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

4.1. Analizarea valorilor și principiilor  creearea propriilor profile socio-culturale, folosind


societății din care fac parte dar și aplicaţiile online studiate;
compararea cu alte valori și principii  realizarea unor mini scenete prin care sunt prezentate
culturale. valori și principii umane;
 analizarea, anumitor situații / evenimente din viața de
zi cu zi, pe echipe și dezbaterea acestora sub forma
unor ”procese”.
4.2. Adoptarea unei atitudini pozitive, de  realizarea unor materiale didactice și participarea la
fair-play față de propria persoană, dar și concursuri specifice cercului;
față de celelalte persoane din comunitate  implicarea în activități de prim ajutor și protecție
și nu numai. civilă (Concursurile CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA,
PRIETENII POMPIERILOR, EDUCAȚIE
RUTIERĂ).
 exersarea unor practici sănătoase de viață prin jocuri și
activități tematice (participarea la acțiuni de
ecologizare, dezbateri pe tema alimentației sănătoase
etc).

4.3. Relaționarea pozitivă cu participanții  definirea și manifestarea atitudinii de respect și fair-


la evenimentele ştiinţifice, culturale şi play, față de cadre didactice, parteneri, membri ai
artistice printr-un comportament bazat pe juriului, în contextul activităţilor de cerc și al
fair-play. concursurilor/evenimentelor cultural-artistice;
 acceptarea şi respectarea deciziilor juriului.

9
5. Utilizarea în concursuri și proiecte ştiinţifice, cultural şi artistice, a creativității și expresivității, a
potențialului artistic, tehnic și psihic.

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

5.1. Urmărirea evoluţiei de manifestare a  utilizarea termenilor specifici Educaţiei civice în


creativităţii şi expresivităţii artistice. realizarea de materiale originale;
 realizarea de materiale specifice, expresive.

5.2. Aplicarea cunoştinţelor de bază în  selectarea unor elemente şi secvenţe potrivite unor
forme adaptate pentru participarea la cerinţe.
concursuri/evenimente ştiințifice,  realizarea de jocuri şi exerciţii de improvizaţie.
culturale şi/sau artistice.

5.3. Asimilarea şi aplicarea  folosirea cunoştinţelor însuşite în cadrul unor


competenţelor artistice la concursuri. concursuri;
 crearea de materiale scurte, potrivite unui anumit
scenariu;
 manifestarea dorinţei şi a capacităţii de concentrare,
adaptarea comportamentului în raport cu situaţiile şi
condiţiile apărute.

LISTA DE CONŢINUTURI :

Unitatea de învăţare Conţinuturi


Educaţia civică şi o altfel de şcoală  Educaţia civică – noţiuni introductive
 Educaţia civică şi relaţia cu alte discipline
 Povestea mea – Povestea ta – Povestea noastră (Jocurile
”Să ne cunoaştem!” şi ”Ghiceşte persoana!”)
 Cartea mea de identitate la 7/10/11/12/13/ani
10
(Confecţionarea de ”cărţi de identitate” A4 pentru fiecare
vârstă şi realizarea unei expoziţii)
 Dialog şi respect…Continuă dialogul după vizionarea
unui filmuleţ la smart tv/laptop/videoproiector
 Interviu cu colegul/colega
 Afişul ”Portretul sincerităţii / minciunii / bunătăţii /
răutăţii / frumuseţii etc.”
Şi eu am drepturi! Respectă-mi-le!  Drepturile şi îndatoririle copilului – prezentare
 Drepturile copilului văzute prin ochi de copil
 Regulamentul grupei
 Sceneta ”Acasă eu sunt şeful!”

 Drepturile omului – prezentare


 Regulamentul intern al casei, realizat cu ajutorul
aplicaţiilor online
 Jocul de rol ”De-a mama sau de-a tata. O oră în locul
părinţilor mei…”
Nu trăiesc singur!  Dă-mi voie să te ajut!
 O petrecere cu grupa mea, la Clubul/Palatul Copiilor
 O zi din viaţa unui trandafir/fluture etc. – scurtă scenetă
 Căţeluşul de pluş/creionul/ nu vorbeşte! – prezentare
Power Point/Prezi
 Şi copiii au nevoie de preşedintele lor! – realizarea unei
scrisori de convingere
 Licitaţia “Brăduţi de poveste” sau Campania de donare
de jucării “Fii Moşul lor de Sărbători!”
 Mă implic activ! – acţiune de ecologizare şi pavoazare
unui spaţiu, alături de colegii de la Cercul de Ecologie de
la alte cercuri
 E revista noastră! Ne reprezintă! – strângerea de
materiale, redactarea articolelor şi realizarea unei mini
reviste a Cercului de Educaţie civică.
Sunt altfel! Sunt fair-play!  Profil de copil/adolescent fair-play! – realizarea
profilului socio-cultural, folosind aplicaţiile online
studiate. Ex.: Padlet
 Deviza mea e bunătatea! – dezbatere
 Procesul lui Nică din ”Amintiri din copilărie” – joc de
rol
La concurs cu creativitatea şi  Sunt cetăţeanul Europei de mâine! – realizarea de
expresivitatea de mână. materiale informaţionale, afişe, pliante, filmuleţe,
reclame originale etc. pentru participarea la concursuri.
 În fiecare zi, Europa este mai aproape de noi! – jocuri şi
exerciţii de improvizaţie, turul virtual al unor muzee sau
ţinuturi din Europa, cu ajutorul aplicaţiilor online.
 Regulamentul de ordine interioară
 Regulamentul Cercului de Educaţie civică
Prevederi regulamentare pentru  NTSM
activitatea de cerc cât și pentru  Fişa de înscriere la cercul de Educaţie civică
participările la evenimente artistice  Acordul părintelui
(reguli de comportament
/regulament de ordine interioară)

11
DISCIPLINA : Educaţie civică
NIVEL VALORIC: AVANSAȚI
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Operarea cu limbaj specific și cunoașterea prevederilor regulamentare pentru frecventarea


Cercului de Educaţie civică.

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

1.1. Utilizarea corectă a termenilor  Realizarea unui “glosar de termeni” specifici Educației
specifici Educației Civice, în context Civice în context nonformal.
nonformal.  Construirea unei broșuri de “bune practici”, pentru
copiii care frecventează cercul de Educație Civică.
 Realizarea unor analize comparative între Educația
Civică din sistemul formal și cel nonformal.

1.2. Dezvoltarea abilităților de comunicare  Integrarea actvităților de “debate” pornind de la


prin folosirea și aplicarea limbajului de concepte și acțiuni civice;
specialitate, oral şi în scris.  Construirea unor jocuri de comunicare și limbaj,
utilizând concept din sfera civică;
 Realizarea de eseuri pentru concursuri și sesiuni de
comunicări.

12
1.3. Integrarea mijloacelor tehnologice în  Folosirea mijloacelor electronice (tabletă, laptop,
activități de culegere, prelucrare, video proiector, smart TV, smartphone, etc.) pentru
concepere și diseminare de informații. buna desfășurare a activității de cerc;
 Redactarea diferitelor materiale electronice în scopul
realizării unor reviste sau materiale de promovare a
activităților de la cerc.
 Construirea în echipă a unor prezentări, video-uri
educative și distribuirea acestora în mediul online pe
site-ul unității.

1.4. Identificarea și respectarea normelor,  Respectarea Regulamentului de Ordine Interioară al


valorilor și principiilor morale, necesare unității.
asigurării unui climat favorabil pentru  Realizarea împreună cu cadrul didactic coordonator de
desfășurarea activităților la cerc. cerc al “Regulamentului de Organizare și funcționare”
pentru fiecare grupă în parte;
 Respectarea regulamentelor concursurilor,
competițiilor, activităților extracurriculare, atât în
calitate de participant cât și de susținător.

2. Cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului şi ale copilului.

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

2.1. Realizarea unor acțiuni/ proiecte care  Prezentarea unor jocuri de rol/ scenete în cadrul grupei
vizează respectarea drepturilor şi care ilustrează respectarea sau încălcarea drepturilor
îndatoririlor copilului. copiilor, pornind de la cazuri reale;
 Realizarea unor activități artistice, comunitare în
parteneriat cu Centre de plasamanet din localitate sau
din județ;

13
 Realizarea unor dezbateri, pornind de la studii de caz
care reflectă încălcarea drepturilor copiilor.

2.2. Promovarea importanței respectării  Identificarea situațiilor în care sunt respectate sau
drepturilor dar și a îndatoririlor omului, încălcate drepturile omului și discutarea acestora în
în contextul social actual. activități de tip “masă rotundă”;
 Construirea unor scenete care să accentueze
importanța respectării drepturilor dar si a obligațiilor
fiecărui cetățean.
 Realizarea unor afise, pliante, prezentări Power Point
în perechi sau echipe și prezentarea acestora în cadrul
unor festivități specific, concursuri, simpozioane etc.

3. Integrarea, participarea activă și responsabilă la viața socială precum și managementul vieții


personale și al evoluției în carieră.

Competenţe specific Exemple de activităţi de învăţare

3.1. Realizarea în echipă a unor proiecte  Inițierea și strângerea de resurse materiale pentru
menite să sprijine grupurile defavorizate diferite centre sociale sau bătrâni nevoiași din
din comunitatea din care fac parte. comunitate.
 realizarea unor activitati de voluntariat la nivel local.
 Realizarea unor spot-uri/ video-uri menite să
încurajeze combaterea fenomenului de bullying, și
distribuirea acestora pe site-ul unității.

 Crearea în echipe a unor draft-uri de politici publice,


aplicabile la nivel local.
3.2. Identificarea unor probleme ale  Participarea la “Proiectul Cetățeanul” – proiect inițiat
comunității și realizarea unor activități annual de către Institutul Intercultural Timișoara;
pentru remedierea acestora.  Identificarea problemelor comunitare locale și
realizarea în echipe a unor proiecte sub forma
machetelor, prezentărilor Power Point reali prin care
să prezinte problemele, cauzele acestora și găsirea
soluțiilor pentru rezolvarea lor.

14
 Înființarea unei “mini redacții” și stabilirea rolurilor
exacte în cadrul acesteia, pentru fiecare elev;
3.3. Elaborarea unei reviste a cercului.  Redactarea unor articole tematice, care să răspunde
nevoilor și intereselor copiilor.
 Realizarea unui tiraj anual, al revistei cercului.
 Promovarea revistei în unitățile școlare din localitate,
prin prezentări sau “Târguri de carte”.

4. Însușirea unui comportament adecvat în relațiile interpersonale și de grup, bazat pe respect și pe


fair-play.

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

4.1. Analizarea valorilor și principiilor  Culegerea de informații cu privire la valorile culturale


societății din care fac parte dar și locale și naționale, apoi realizarea unor reportaje
compararea cu alte valori și principii pentru promovarea acestora.
culturale.  Realizarea unor proiecte de tipul “Ce am putea
împrumuta din cultura europeană!”, sub forma
portofoliilor.
4.2. Adoptarea unei atitudini pozitive, de  realizarea unor materiale didactice și participarea la
fair-play față de propria persoană, dar și concursuri specifice cercului;
față de celelalte persoane din comunitate  implicarea în activități de prim ajutor și protecție
și nu numai. civilă (Concursurile CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA,
PRIETENII POMPIERILOR, EDUCAȚIE
RUTIERĂ).
 exersarea unor practici sănătoase de viață prin jocuri și
activități tematice (participarea la acțiuni de
ecologizare, dezbateri pe tema alimentației sănătoase
etc).
 respectarea regulamentelor concursurilor extrașcolare
și nu numai

5. Utilizarea în concursuri și proiecte ştiinţifice, cultural şi artistice, a creativității și expresivității, a


potențialului artistic, tehnic și psihic.

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

15
5.1. Dezvoltarea creativității şi a  Transpunerea unor situații de viață în scenete sau
expresivităţii artistice prin activități jocuri de rol;
cultural.  Exersarea dezvoltării creativității prin jocuri de
cooperare, de mișcare, de improvizație.
 Exprimarea creativității prin postere, afișe, eseuri,
compuneri.

5.2. Aplicarea cunoştinţelor de bază în  Îndeplinirea cu responsabilitatea a sarcinilor sau


forme adaptate pentru participarea la cerințelor competițiilor locale, naționale,
concursuri/evenimente ştiințifice, internaționale.
culturale şi/sau artistice.  Manifestarea unei atitudini deschise sper cooperare
cu elevi provenind din alte cluburi/palate, în
schimburi de experiențe sau concursuri.
 Realizarea de jocuri şi exerciţii de improvizaţie.

5.3. Exersarea aptitudinilor și  Aplicarea cunoștințelor dobândite la diferite


competențelor dobândite în activitățile competiții sau schimburi de experiențe, în activitățile
curente de la cerc, în competiții sau de la cerc prin realizarea unor material de diseminare
festivități. sau ca punct de pornire pentru alte proiecte;
 Scrierea unor scenarii originale pentru prezentarea în
cadrul diferitelor concursuri, campanii umanitare,
etc.;

16
Conținuturi:

Unitatea de învățare Conținuturi

“Media”- mijloc de dezvoltare artistică  Interviul şi utilitatea lui.


 Ghiduri de interviu- realizarea unor interviuri
imaginare dar si reale.
 Mass – media si cetățeanul.
 La Radio – particularitățile posturilor de radio.
 Posturile de radio locale.
 “Un proiect pentru comunitatea noastră”
Sunt UNIC – TE respect și MĂ respecți!  Noțiuni de bază despre bullying.
 Acțiuni de stopare ale fenomenului de bullying la
nivel local.
 Proiectul Cetățeanul!
 O zi din viața părinților mei – schimb de roluri.
Promovarea valorilor civice cu ajutorul  Jocuri tematice
revistei cercului!  Jurnalisti celebrii. Povești de suflet!
 Articolul – redactarea unui articol.
 Realizarea redacției
 Revista cercului. Culegere de informaţii pentru
reviste.
 Redactarea articoleleor și variantei finale a revistei
cercului.
 Tehnici de promovare ale unui produs
 Târgul revistelor
Informație, divertisment, pasiune!  Voluntariatul- accesoriul cetățeanului
contemporancalitatea
 Emisiunea TV si Drepturile copilului
 Ne alimentăm sănătos, trăim sănătos!
 Fotografia – un mijloc de exprimare al sentimentelor
 Regulamentul de ordine interioară
 Regulamentul Cercului de Educaţie civică
Prevederi regulamentare pentru activitatea  NTSM
de cerc cât și pentru participările la  Fişa de înscriere la cercul de Educaţie civică
evenimente artistice (reguli de  Acordul părintelui
comportament /regulament de ordine
interioară)

17
DISCIPLINA: Educaţie civică
NIVEL VALORIC: PERFORMANȚĂ
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Operarea cu limbaj specific și cunoașterea prevederilor regulamentare pentru frecventarea Cercului


de Educaţie civică

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

1.1. Analiza termenilor și conceptelor din  Exerciții de brainstorming și alte tehnici de


sfera Educației Civice, în context creativitate;
nonformal.  Analiza unor concepte, valori și principii specifice,
în contexte date;
 Elaborarea unui minidicționar al termenilor civici,
valorilor și principiilor utilizate în context
nonformal;
 Analiza unor situații date și desprinderea valorilor
dezirabile și indezirabile;
 Jocuri cu tematică europeană.

1.2. Dezvoltarea abilităților de comunicare  Exerciții de comunicare asertivă și de ascultare


logic-persuasivă prin aplicarea limbajului activă pe teme din sfera Educației civice;
de specialitate, oral şi în scris.  Jocuri de mimă cu accent pe indicii non-verbali
relevanți în comunicare;
 Dezbateri pe teme de interes din domeniul Educației
civice;
 Exerciții de ”public speaking” (”vorbire în public”);
 Realizarea de eseuri/discursuri pentru concursuri și
sesiuni de comunicări;
 Exerciții de scriere creativă a propriilor idei cu
privire la teme de interes civic.

18
1.3. Comunicarea valorilor Educației  Elaborarea unui pliant de prezentare a cercului
civice în comunitatea de proveniență și în Educație civică;
spațiul virtual  ”PhotoVoice” și expoziții de fotografie;
 ”Expoziția vie” în spații publice;
 ”Flash-mob” pentru transmiterea unor mesaje către
comunitate/societate;
 Schimburi de informații și de experiență cu elevi
din școli sau din context nonformal (în mediu
fizic/online);
 Elaborarea unor miniscenete pentru colegi mai mici
(de exemplu, teatru de păpuși) și prezentarea în alte
cercuri sau unități de învățământ;
 Scrierea unor articole și comunicate de presă cu
privire la probleme ale comunității;
 Elaborarea unor postere pentru convingerea opiniei
publice;
 Prezentare de momente artistice (scenete, dans,
pantomimă) cu teme civice, în spectacole sau
concursuri de profil;
 ”Teatru-Forum” și schimburi de idei și opinii cu
publicul;
 Construirea în echipe a unor prezentări Power Point
și video-uri educative și distribuirea acestora în
mediul online.

1.4. Respectarea și completarea setului de  Elaborarea Regulamentului Intern al cercului;


norme, valori și principii morale necesare  Prezentarea regulilor și normelor în fața colegilor
în desfășurarea activităților la cerc. din alte grupe/cercuri;
 Autoevaluarea permanentă a respectării normelor
stabilite;
 Analiza și respectarea regulamentelor activităților
educative extracurriculare (concursuri, spectacole,
expoziții etc.).

2. Cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului şi ale copilului.

19
Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

2.1. Argumentarea unor opinii în  Analiza, în studii de caz, a drepturilor și îndatoririlor


favoarea respectării drepturilor omului și omului/copilului;
ale copilului.  Exerciții de corelare a drepturilor cu îndatoririle
corespunzătoare;
 Jocuri de rol, în cadrul grupei, care ilustrează
respectarea sau încălcarea drepturilor copiilor,
pornind de la cazuri cunoscute;
 Dezbateri pe tema drepturilor și îndatoririlor omului
și ale copilului.

2.2. Manifestarea inițiativei în realizarea  Exerciții de identificare a nevoilor/problemelor și


unor acțiuni/proiecte care vizează soluțiilor în domeniul drepturilor omului și ale
respectarea drepturilor şi îndatoririlor copilului, în comunitatea de proveniență;
copilului.  Conceperea și planificarea unui proiect, în echipă,
pentru rezolvarea unei probleme din domeniul
drepturilor omului/copilului.

2.3. Informarea opiniei publice cu privire  Elaborarea de materiale informative (flyere, afișe,
la relația drept-îndatorire și respectarea pliante etc.), spoturi publicitare/video cu caracter
acestora, în contextul actual. educativ;
 Conceperea unor scenete de pantomimă, dialoguri,
monologuri, minispectacole, în vederea prezentării în
fața publicului;
 Scrierea de articole pentru reviste/mass-media cu
tematică specifică.

3. Integrarea, participarea activă și responsabilă la viața socială precum și managementul vieții


personale și al evoluției în carieră.

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

20
3.1. Implicarea în conceperea de acțiuni și  Exerciții de identificare a nevoilor unor grupuri
proiecte menite să sprijine dezvoltarea defavorizate/vulnerabile din comunitate;
comunității de proveniență.  Elaborarea unui Plan de acțiune comunitară pentru
rezolvarea unei probleme sociale;
 Conceperea unor proiecte locale cu scop civic;
 Conceperea de activități și parteneriate cu școli
speciale/centre pentru persoane vârstnice/fundații
din localitate și din zona limitrofă;
 Identificarea soluțiilor pentru un mediu mai curat;

 Analiza unor cazuri mediatizate în presa


locală/județeană/națională;
 Elaborarea unor chestionare de identificare a
opiniilor cu privire la diverse probleme din
comunitate;
 Campanii de donare obiecte, tombole, licitații cu
scop de întrajutorare;
 Crearea în echipe a unor draft-uri de politici publice,
aplicabile la nivel local.

3.2. Participarea civică, activă și creativă,  Participarea activă și creativă în implementarea unor
în situații care necesită acțiune socială. proiecte de acțiune comunitară și de voluntariat la
nivel local;
 Acțiuni de colectare a resurselor materiale pentru
persoane defavorizate din comunitate;
 Mini-interviuri cu persoane responsabile și autorități
în domeniu;
 Acțiuni de ecologizare a spațiilor private/publice din
comunitate;
 Evaluarea și analiza impactului unor acțiuni și
proiecte de acțiune socială.

 Jocuri și exerciții de autocunoaștere;


 Elaborarea unui Plan de dezvoltare personală și al
3.3. Elaborarea propriului traseu carierei;
educațional și al evoluției în carieră într-o  Vizite și mini-interviuri în instituții care inspiră pe
societate în permanentă schimbare. elevi în alegerea unui domeniu educațional/carieră;
 Conceperea unor prezentări Power Point, discursuri
motivaționale pentru colegi.

21
4. Însușirea unui comportament adecvat în relațiile interpersonale și de grup, bazat pe respect și pe
fair-play.

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

4.1. Elaborarea și aplicarea regulilor de  Exerciții și jocuri de dezvoltare a abilităților sociale;


grup și specifice lucrului în echipă.  Stabilirea unui set de reguli de grup pentru toate
tipurile de activități la care participă în cadrul
cercului;
 Stabilirea elementelor de identitate a grupului din
care fac parte.
4.2. Rezolvarea unor sarcini de lucru prin  Realizarea unor materiale didactice și informative;
colaborare și utilizarea capacităților  Pregătirea și implementarea în echipă a acțiunilor și
empatice în situații civice proiectelor civice;
 Participare la proiecte și activități de prim ajutor și
protecție civilă (Concursurile ”Cu viața mea apăr
viața”, ”Prietenii pompierilor”, ”Educație rutieră”);
 Acțiuni de ecologizare, voluntariat, dezbateri pe
tema alimentației sănătoase etc.

5. Utilizarea în concursuri și proiecte ştiinţifice, culturale şi artistice, a creativității și expresivității, a


potențialului artistic, tehnic și psihic.

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

22
5.1. Aplicarea creativă a valorilor  Exerciții de improvizație pe teme civice;
învățate în activități și proiecte cultural-  Confecționare de mijloace didactice necesare
artistice și științifice. participării la activități educative;
 Elaborarea în echipă a posterelor, afișelor, machetelor
etc.;
 Formularea de opinii cu privire la proiecte și activități
de profil;
 Ilustrarea prin creații plastice a rolurilor indivizilor în
societate.

5.2. Utilizarea cunoştinţelor și  Jocuri pentru dezvoltarea expresivității personale;


expresivității personale pentru  Mini-concursuri specifice la nivel de cerc;
participarea la concursuri și evenimente  Analiza activităților educative din domeniul civic
ştiințifice, culturale şi/sau artistice. cuprinse în calendarele județene și naționale;
 Schimburi de experiență și bune practici cu elevi de la
alte cercuri sau instituții;
 Sesiuni online pe platforme sau aplicații specifice;
 Participarea la concursuri și evenimente de profil.

Conținuturi :

Unitatea de învățare Conținuturi

Educația civică în mediul nonformal  Termeni specifici educației civice, valori și principii;
 Educația civică și relația cu alte discipline;
 Minidicționar de termeni civici, cu imagini sugestive;
 Valori dezirabile – Valori indezirabile în societate;
 Comportamente prosociale – Comportamente
antisociale;
 Valori civice naționale – Valori civice europene.
Integrarea în societate – un proces  Cartea mea de identitate;
continuu  ”Cartea de identitate” a
grupului/grupurilor/comunității din care fac parte;
 Roluri pe traseul ”Individ – Grup – Comunitate –
Societate”;
 Adaptarea individului într-o lume în continuă
schimbare;
 Interculturalitate în Europa și în România.
Știu să comunic!  Comunicarea verbală – nonverbală – paraverbală;
 Public speaking – un exercițiu pentru viitor!;
 Dezbaterea academică și roluri în procesul de
dezbatere;
 Tehnici de promovare și tipuri de materiale
publicitare utilizate în domeniul Educației civice;
 Articolul/comunicatul de presă;
23
 Chestionarul și ghidul de interviu;
 Opinia publică și metode de sensibilizare a acesteia
pe teme cu caracter civic.
Diferiți, dar egali!  Drepturi și îndatoriri ale omului, drepturi și îndatoriri
ale copilului;
 Principii europene privind drepturile și obligațiile;
 Mijloace de promovare a drepturilor copilului.
Activ – Creativ – Interactiv  Proiecte și acțiuni pentru comunitatea de
proveniență;
 Acordul de parteneriat și rolul colaborării între
instituții;
 Analiza SWOT a comunității mele și/sau a unui
grup/aspect din comunitate;
 Probleme mondiale de actualitate și soluții pe termen
mediu și lung;
 ”Upgrade” personal pentru un cetățean activ;
 Voluntariatul și proiecte de voluntariat;
 Lucrul într-o echipă eficientă, roluri și
responsabilități.
Educația de astăzi – Cariera de mâine  Autocunoaștere și dezvoltare personală;
 SWOT – analiză personală;
 Planul de dezvoltare personală;
 Managementul carierei. Preferințe și alternative.
 Regulament Intern al cercului de Educaţie civică;
 N.T.S.M.;
Prevederi regulamentare pentru  Fişa de înscriere la cercul de Educaţie civică;
activitatea de cerc, cât și pentru  Acordul părintelui/tutorelui;
participările la evenimente  C.A.E.N./C.A.E.R.I./C.A.E.J.
artistice/concursuri

Sugestii metodologice
Profesorul are libertatea de a acționa, în funcție de calitățile individuale ale elevilor, de opțiunile
acestora, cât și de mijloacele didactice de care beneficiază (literatură de specialitate, înregistrări video,
internet etc.).
Rolul cadrului didactic este de a diversifica conținuturile, de a descoperi calitățile creative ale
elevului, cât și de a dezvolta competențele elevilor, în demersul didactic. În consecință, lecţia de
Educaţie civică este o creaţie a fiecărui cadru didactic de specialitate, ce trebuie să reflecte cunoştinţele
şi competenţele sale profesionale, precum și adaptarea la particularitățile elevilor, ajutându-se de o serie
de îndrumări/sugestii metodologice, oferite prin această programă:

 abordarea activităţilor de învăţare din punctul de vedere al centrării procesului educativ pe


formarea competenţelor prevăzute de programă;

24
 analiza atentă şi responsabilitatea profesorului în determinarea orientării copiilor pe o anumită
temă astfel încât să asigure acestora posibilităţi maxime de valorificare a potenţialului personal;
 alegerea celor mai potrivite mijloace, metode şi procedee metodice, în funcţie de obiectivele
urmărite, particularităţile de vârstă, gen şi nivel de pregătire;
 aplicarea unor metode şi instrumente activ-participative corelate cu particularităţile de vârstă ale
elevilor şi în funcţie de competențele urmărite;
 înţelegerea pregătirii la Educaţie civică ca un proces de adaptare şi readaptare permanentă la
schimbările apărute în societate;
 asigurarea continuităţii procesului de pregătire ştiinţifică şi artistică pe durata întregului an, în
Palatele și Cluburile Copiilor, în funcţie de obiectivele de performanţă stabilite;
 realizarea de creaţii ştiinţifice şi/sau artistice de către profesori și/sau de către elevi;

 asigurarea participării la concursuri/spectacole/evenimente ştiinţifice şi/sau artistice, pentru


fiecare grupă de avansați, performanță, astfel încât pregătirea să fie motivantă și prin rezultatele
la concursuri/festivaluri;
 furnizarea de feedback elevilor privind nivelul competențelor formate și al cunoștiințelor
dobândite în vederea îmbunătăţirii învăţării;
 utilizarea judicioasă a bazei materiale şi a resurselor materiale.

Evaluarea se va realiza pe baza observaţiei continue a elevilor, în cadrul spectacolelor şi prin


participări la concursuri/festivaluri.
Vom urmări ca prin pregătirea ştiinţifică şi artistică la Educaţie civică şi participarea la
concursuri/proiecte ştiinţifice şi cultural - artistice, elevul să fie capabil:

 să-și autoevalueze potenţialul creativ, expresiv, artistic, tehnic, psihic şi atitudinal;


 să-și valorifice competenţele organizatorice, igienice şi de protecţie individuală, specifice
nivelului de pregătire;

25
 să observe modificările psihice, generate de procesul de pregătire specific Educaţiei civice la
repetiții;
 să relaţioneze în concordanţă cu comportamentele acceptate în tipul de activitate ştiinţifică sau
cultural - artistică desfășurată;
 să conştientizeze relaţia dintre drepturi şi obligaţii, în desfășurarea activității;
 să comunice în termenii specifici disciplinei artistice, cu cadrul didactic, cu colegii de grupă, cu
membrii juriului şi cu alți participanți la activitatea respectivă (concurs/festival/spectacol).

Bibliografie:
1. Programa şcolară pentru disciplina Educaţie civică, clasele a III-a a IV-a
2. Descriptivul competenţelor cheie europene, traducere şi adaptare după Recomandarea
Parlamentului European şi a Consiliului privind competenţele cheie pentru învăţarea pe tot
parcursul vieţii (2006/962/EC).

26

S-ar putea să vă placă și