Sunteți pe pagina 1din 7

Prof. Înv.

Primar:
STAHII SABINA ANTONIA
CLASA PREGĂTITOARE
PROIECT DIDACTIC

DATA: 26.01.2021
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială “Sfânta Maria” Botoșani
CLASA PREGĂTITOARE
PROF. ÎNV. PRIMAR: STAHII SABINA ANTONIA
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Pic, picătura năzdrăvană”
SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul [p]; literele p și P
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: consolidarea noilor cunoștințe
DOMENII NTEGRATE: Comunicare în limba română
Matematică și explorarea mediului
Arte vizuale şi abilităţi practice
DURATA : 20 de minute sincron şi 5 minute activităţi asincron.

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:


1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din
propoziţii rostite clar şi rar;
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple;
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar;
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate;

COMPETENȚE INTEGRATE:
2. ARTE VZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE
2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbal, kinestezică.
3. MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
1.1. Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31;
1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-31;
1.4. Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0-31, prin adăugare/extragere de 1-5 elemente dintr-
o mulțime dată ;
SCOPUL LECȚIEI: familiarizarea cu sunetul p şi literele „p” mic și „P”mare de tipar
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să identifice literele cunoscute, în contexte diferite, realizând corespondența sunet-
literă;
O2 – să traseze litere mari de tipar;
O3 – să citească scurte cuvinte și/sau propoziții;
O4 - să traseze silabe completând cuvinte lacunare;
O5 – să citească scurte cuvinte și/sau propoziții;
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, expunerea, problematizarea, observaţia, joc
didactic, metoda ciorchinelui.
b) Mijloace didactice: computer, internet, ghicitoarea , prezentare ppt, aplicația wardwall, aplicația
learningapps.
c) Forme de organizare: frontal, individual.
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE:
Observarea sistematică, autoevaluare, evaluare orală, aprecieri verbale.
RESURSE: Umane: 13 elevi
Temporale: 20 minute sincron/ 15 minute asincron
Spaţiale: sala de clasă virtuală (platforma Microsoft Teams)
BIBLIOGRAFIE:
1. Peneş Marcela, Molan Vasile, Îndrumător pentru folosirea abecedarului, Ed. Aramis, Bucureşti.
2. Molan, Vasile, Didactica disciplinelor – Comunicare în limba română și limba și literatura
română din învățământul primar.
3. Peneş Marcela, Molan Vasile, Îndrumător pentru folosirea abecedarului, Ed. Aramis, Bucureşti.
4.  Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, Clasa
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
5.  Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE, Clasa pregătitoare,
clasa I şi clasa a II-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
SITEGRAFIE:
6. https:// www.didactic.ro;
7. https://www.google.ro
8. https://ro.pinterest.com
9. https://wordwall.net/resource/9326226
10. https://wordwall.net/resource/9327494
ACȚIUNI ȘI
ETAPELE OB. OPERAȚII STRATEGII DIDACTICE
ELEMENTE DE CONŢINUT EVALUARE
LECŢIEI OP. ALE METODE ŞI MATERIAL FORME DE
ÎNVĂȚĂRII PROCEDEE DIDACTIC ORGANIZARE
Se creează condiţiile optime Elevii se
pentru desfăşurarea lecţiei: conectează la
- verificarea computerului; platforma
1.Moment
- verificarea conexiunii la Microsoft Conversația Laptop
oragnizatoric
internet; Teams. Aplicația Frontal online

- conectarea la platforma Microsoft
Microsoft Teams; Teams
- pregătirea materialului
didactic necesar;
Se reactualizează cunoştinţele Formularea
2. Reactualizarea elevilor purtând o discuţie răspunsurilor
cunoștințelor colectivă dirijată . corespunzătoar Prezentare Frontal Aprecierea
anterior  Ce literă nouă am învățat? e cerințelor Conversația Power Point orală a
dobândite 3ʼ O1 ”Litera ”p” și ”P”. didactice răspunsurilor
 Ce cuvinte care încep/conțin/se formulate.
Activitate sincron 1.3 termină cu ”p” cunoașteți? Activitate
”Plăcinte, pai, apucă, apă, sap.” sincron
3.Consolidarea O1 Se continuă activitatea de pe Elevii sunt Conversaţia
cunoştintelor prin
caietul auxiliar de la Editura Edu. atenţi şi activi. Observarea
Se rezolvă exercițiile împreună cu Sistematică
elevii. Elevii fac Prezentare Frontal
Se întreabă elevii ce legătură conexiuni și Power Point Aprecierea
există între apă și lucrurile din găsesc Problematizarea orală a
O3 imaginile din caiet. explicații. răspunsurilor
O5 Se ordonează literele din imagine
exerciţii 15ʼ pentru a se descoperi numele
Activitate sincron 1.3. copiilor din imagine. Demonstrația Creioane
2.1.
Reprezintă grafic o propoziție, Elevii Explicația colorate
3.1.
folosind toate elementele reprezintă
corespunzătoare. grafic pe caiet.
Se urmărește povestea ”Picătura Aprecierea
Pic, Pic” și se discută despre
Elevii privesc Video Frontal orală a
transformările apei în natură.
https://www.youtube.com/watch? atent videoul. Explicația You tube răspunsurilor
v=kLnxjjw07ck Participă activ. Conversația
Asigurarea Cu ajutorul aplicațiilor wordwall Frontal Observare
feedback-ului 5ʼ și learningapps vom desfășura mai sistematică
Activitate multe jocuri didactice: Aplicația
asincron O2 1. Citește și potrivește litera P! Elevii acesează Joc didactic wordwall
https://wordwall.net/resource/
aplicația Individual
9327494
https://wordwall.net/resource/
9326226
2. Sunetul și litera P?
https://wordwall.net/resource/ Joc didactic
9326226

Ascultă
Fac aprecieri individuale şi aprecierile
O5
colective asupra modului în care finale
elevii au participat la lecţie. Ascultă cu Conversaţia You Tube Evaluare orală
O4
Întreaga activitate se încheie cu atenție Frontal
audierea și intonarea cântecului . versurile
Se audiază cântecul omului de cântecului Exercițiul Aprecieri
zăpadă!
muzical verbale
https://youtu.be/35hAjisjbO8

S-ar putea să vă placă și