Sunteți pe pagina 1din 2

Hora Unirii

(1857) CASA MEMORIALA


(Versuri: Vasile Alecsandri, Muzica: ALEXANDRU IOAN CUZA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1
Alexandru Flechtenmacher) DÎLGA GARĂ
Hai să dăm mână cu mâna
Cei cu inima română,
Să-nvârtim hora fraţiei
Pe pământul României!

Iarba rea din holde piară!


Piară dusmanii din ţară! 24 IANUARIE
Între noi să nu mai fie ZIUA
Decât flori şi omenie!
UNIRII PRINCIPATELOR
Măi muntene, măi vecine
Vino să te prinzi cu mine
Si la viaţă cu unire
Şi la moarte cu-nfrăţire!

Unde-i unul nu-i putere ALEXANDRU IOAN CUZA


La nevoi şi la durere - stema principatelor-
Unde-s doi puterea creşte
Şi duşmanul nu sporeşte!
Amândoi suntem de-o mamă
De-o faptură si de-o samă,
Ca doi brazi într-o tulpină
Ca doi ochi într-o lumină.

Amândoi avem un nume,


Amândoi o soartă-n lume.
Eu ţi-s frate, tu mi-eşti frate,
În noi doi un suflet bate!

Vin' la Milcov cu grăbire


Să-l secăm dintr-o sorbire,
Ca sa treacă drumul mare
Peste-a noastre vechi hotare,

Şi să vadă sfântul soare


Într-o zi de sărbătoare
Hora noastră cea frăţească
Pe câmpia românească!
Unirea Ţării Româneşti cu ARTIZANII UNIRII conducerea lui Mihail Kogălniceanu, care
Moldova, înfăptuită la 24 ianuarie 1859, Generaţia care a înfăptuit marele ideal al Unirii din realizează secularizarea averilor mănăstireşti
reprezintă actul politic care stă la baza 1859 şi care înfăptuise revoluţia de la 1848 avea în frunte (decembrie 1863) si dizolvă Adunarea
României moderne şi a formării naţiunii înflăcăraţi patrioţi, ca: Mihail Kogălniceanu,Vasile legiuitoare (2 mai 1864).
române. Împrejurările istorice nu au permis Alecsandri, Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Vasile În acelaşi an, Cuza supune aprobării
unirea simultană a celor trei ţări române - Mălinescu, Constantin A. Rosetti, fraţii Ion şi Dimitrie poporului, prin plebiscit, o nouă constituţie
Moldova, Transilvania, Ţara Românească. Brătianu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Boliac, Nicolae (statut) si o nouă lege electorală, menită să
Statul naţional român s-a format treptat, Orăşanu ş.a. Cărturari şi oameni politici de seamă, animaţi de asigure parlamentului o bază mai largă, şi
începând cu Unirea din 1859 şi încheindu-se idei înaintate, au adus o contribuţie preţioasă la progresul decretează (14 august 1864) legea rurală
în 1918, când lupta de eliberare naţională a general al ţării. Fruntaşii revoluţionari din 1848, au întreprins concepută de Kogălniceanu, care, cu toate
poporului român va fi încununată de o amplă acţiune de propagandă în favoarea Unirii atât în ţară limitele ei, a reprezentat un moment însemnat
victorie. cât şi în străinătate. Răspândiţi în diverse centre europene în dezvoltarea noului stat, desfiinţând Serbia
( Viena, Frankfurt, Paris, Londra, Constantinopol ) , patrioţii secolelor. În timpul domniei lui Cuza, au fost
UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE au desfăşurat o laborioasă activitate pentru a crea un puternic elaborate Codul civil şi Codul penal, legea
- O NECESITATE LEGICĂ – curent de opinie în sprijinul cauzei româneşti. pentru obligativitatea învăţământului primar,
Voinţa de unire a fost exprimată Dimitrie Bolintineanu Cezar Bolia s-au înfiinţat Universităţile de la Iaşi (1860),
clar şi puternic în timpul revoluţiei de la care îi poartă astăzi numele, şi de la Bucureşti
1848-1849. După acest eveniment (1864), a fost dezvoltată armata naţională etc.
Unirea românilor a devenit Alexandru Cuza se trăgea dintr-o
problemă centrală, captând interesul veche familie moldoveană din părţile
diplomaţiei europene şi al opiniei publice Fălciului, ţinut de dealuri acoperite de păduri,
internaţionale. vii şi fâneţe, care se întindea, în secolele XVI
În timpul Congresului de pace de la Paris - – XVIII de o parte şi de alta a Prutului, spre
1856- marile puteri abordează chestiunea sud-est de ţinutul Iaşilor
Unirii în funcţie de propriile interese: Date despre copilăria lui Alexandru Cuza
- Franţa, Rusia, Prusia, Sardinia-sunt avem puţine.
favorabile Unirii I.C.Brătianu El a avut un frate, Dumitru, mort
- Austria şi Imperiul Otoman - se opun tânăr într-un accident de călărie, şi o soră
categoric Sultana.
- Anglia nu s-a pronunţat lăsând problema Domnul Unirii A învăţat, până în 1831, în pensionul
deschisă ALEXANDRU IOAN CUZA francez al lui Victor Cuenin (Cunin), la Iaşi,
Doi ani mai târziu, în Convenţia de la Paris - Sub domnia lui unde a avut colegi pe câţiva din viitorii săi
1858 - marile puteri hotărau ca noul stat să Alexandru Ioan CUZA (1859- colaboratori: Mihalache Kogălniceanu, Vasile
se numească Principatele Unite ale 1866) s-au pus bazele dezvoltării Alecsandri, Eugen Alcaz. E trimis apoi la
Moldovei şi Valahiei. În cele două ţări ar fi moderne a naţiunii române din Paris, unde îşi ia bacalaureatul în litere. Îl
trebuit să funcţioneze domni, adunări şi punct de vedere economic, atrăgea medicina, dar spectacolul sălii de
guverne separate. Nicăieri nu se stipula că social, politic şi cultural. disecţie îl făcu să renunţe şi să se înscrie la
domnii aleşi să fie persoane diferite. Aşa Domnul Unirii a obţinut, drept. N-a isprăvit însă facultatea, dar a
cum spunea deputatul Vasile Boerescu prin demersurile sale, recunoaşterea din partea Marilor Puteri devenit, în schimb, membru al Societăţii
”Europa ne-a ajutat, rămâne să ne ajutăm a actului înfăptuit la 24 ianuarie. A desăvârşit Unirea economiştilor din Paris. A condus destinele
singuri”. Aşa s-a şi întâmplat. La 5 ianuarie Principatelor printr-o serie de acte de guvernământ, cum ar fi: românilor timp de 7 ani (1859-1866). Abdică
1859-Al.I.Cuza este ales domn al Moldovei contopirea Adunărilor legislative de la Iaşi şi Bucureşti într- cu demnitate la 11 februarie 1866, rostind: “
iar la 24 ianuarie domn al Ţării Româneşti. un parlament unic, numirea unui singur guvern şi fixarea Sa dea Dumnezeu să-i meargă ţării mai bine
Se înfăptuia astfel UNIREA capitalei noului stat la Bucureşti (1862). Întâmpinând fără mine, decât cu mine. Să trăiască
PRINCIPATELOR rezistenţa guvernului şi a Adunării legiuitoare (alcătuite din România!”A murit în exil la 2 mai 1873 –
reprezentanţii boierimii şi marii burghezii), în înfăptuirea Germania.
unor reforme, Cuza formează în 1863 un guvern sub