Sunteți pe pagina 1din 10

Instituția Publică Gimnaziul Seliște

PLAN DE MARKETING – AN ȘCOLAR 2021-2022


Prezentat şi avizat în şedinţa Consiliului Profesoral din ………………..
Aprobat în Consiliul de Administraţie din ………………………

MOTTO:,, Educația nu este o pregătire pentru viață; educația este însăși viața." John
Dewey

CINE SUNTEM?
1. ISTORIC ȘI IDENTITATE
IP Gimnaziul Seliște este situată la o distanță de 12 km de centrul rational Nisporeni, 70 km
de orașul Chișinău și la aproximativ 32 km de orașul Ungheni.
Din punct de vedere istoric satul Seliște a fost înființat în 1469 și ocupă o suprafață de 4552
ha pământ. După datele ultimului recensământ din anul 2016 în sat locuiesc aproximativ 3362
locuitori.
Fiind poziţionat aproximativ la 2 km de satul Ciutești și 4 km de satul Păruceni, 4km de
satul Vînători şcoala noastră recrutează elevii din satul nostru dar şi din localităţile învecinate
care îşi exprimă opţiunea de a continua ciclul gimnazial.
Instituția a fost înființată în anul în anul 1983 cu o capacitate de 875 de locuri. Cuprinde 3
blocuri, procesul educational se desfășoară în baza sistemului de cabinet. Dispune de 25 de
cabinete renovate și bine dotate din punct de vedere tehnic și material (televizor, proiector în
fiecare sală de clasă, conectare la rețeaua WIFI, mobiler nou), bibliotecă, sală de festivități, sală
de sport conform cerințelor actuale, cabinet de informatică (25 de computere), cantină, centru de
resurse pentru elevii cu CES, blocuri sanitare pe fiecare etaj, teren sportiv cu acoperire artificială.
Instituția este amplasată în centrul satului, iar accesul copiilor este asigurat de un drum renovat
capital conform standardelor UE.Copiilor din școală arondată Păruceni , dar și copiilor din
zonele mai îndepărtate ale satului le este asigurat transportul gratuit, școala dispunând de autobus
școlar.
În anul de studii 2019-2020 au absolvit școala 238 de elevi, iar în anul 2020 au fost
înmatriculați 232 de elevi. La moment își fac studiile 215 elevi, dintre care 12 cu cerințe
educaționale speciale.
Cultura organizaţională a IP Gimnaziul Seliște are la bază următoarele principii:
• Promovarea educaţiei centrate pe elev.
• Asigurarea unor şanse egale de educaţie pentru toţi elevii
• Încurajarea descentralizării, a puterii decizionale şi a practicilor democratice la nivelul
instituţiilor de învăţământ
• Implicarea comunităţii în viaţa şcolară
• Transformarea actului educațional într-o experiență autentică de viață, care pregătește pentru
viață.

2. MISIUNE – VIZIUNE – VALORI


Misiunea: Valorificarea potențialului individual, instituțional și comunitar, promovând
dezvoltarea și formarea continuă în corespundere cu Standardele de competență profesională ale cadrelor
didactice și de conducere, asigurând formarea la elevi a unui caracter integru, dezvoltarea unui sistem de
competenţe, care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori, ce permit participarea activă a individului
la viaţa socială, şi economică.

Viziunea: Ne propunem o școală care oferă oportunități tuturor elevilor, de a-și dezvolta de la
vârsta fragedă pe tot parcursul vieții, cunoștințe, abilități și competențe necesare pentru a-și valorifica cât
mai bine potențialul atât în viața personală, cât și cea profesională, precum și pentru a se adapta cât mai
ușor la imperativele timpului, în special la cele ce țin de dezvoltarea durabilă.

Valori promovate:
Profesionalismul - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate.
Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în
faptă.
Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi, a te implica în
proiecte de echipă, conștientizându-ți locul și rolul în cadrul acesteia..
Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în
ultimul rând, faţă de propria persoană.
Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia,
asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un
comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
Inovaţie – a fi pro-activ, a identifica situațiile problematice şi a concepe strategii personalizate de
abordare şi soluţionare a acestora.
Implicare – a asigura realizarea proiectelor prin cointeresarea tuturor membrilor organizaţiei
şcolare.
Excelenţă – a obține cel mai înalt nivel de eficiență prin profesionalism, responsabilitate și
conduită profesională bazată pe standarde morale autentice.
3. Diagnoza internă și externă
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Personal didactic calificat, cu o bună - Motivarea financiară redusă a cadrelor
pregătire metodico-ştiinţifică şi cu o vastă didactice;
experienţă profesională, 13 profesori din 20 - Grad de implicare redus în luarea deciziilor;
dețin grad didactic II, și un deținător al - Slaba implicare a unor cadre didactice în
gradului didactic I, profesori- formatori în menţinerea ordinii şi disciplinei în şcoală;
cadrul DGÎTS; - Lipsa sau ineficiența inițiativei personale;
- Relaţiile interpersonale (profesor -elev, - Număr mare de cazuri cu climat familial
profesori - părinţi, profesori - profesori etc.) necorespunzător, lipsit de afecțiune,
existente pot favoriza crearea unui climat dezinteres sau dominat de violență verbală
educational deschis, stimulativ; și/sau fizică;
- Poate exista o bună delimitare a - Slabă implicare a familiei în viaţa şcolii şi
responsabilităţilor cadrelor didactice (comisii comunităţii;
pe diverse probleme) precum şi o coordonare - Lipsa unor deprinderi de activitate
satisfăcătoare a acestora; intelectuală din partea elevilor;
- Existenţa Consiliului Elevilor care este o - Lipsa de motivație a învățării la mulți dintre
pârghie pentru ameliorarea relaţiei profesor- elevi;
elev; - Absenteismul cu risc de părăsire timpurie a
- Perfecţionarea actului didactic prin școlii crescut, datorat în parte, situației socio-
implicarea cadrelor didactice în activităţi de economice precare (familii dezorganizate,
formare continuă; părinți plecați în străinătate);
- Consilierea pentru buna orientare privind - Rezultate modeste la examene de absolvire
cariera, în scopul responsabilizării elevilor şi și la olimpiadele rationale;
informării părinţilor; - Avalanşa mare de informaţii şi reglementări;
- Derularea de activităţi extraşcolare care să - Slaba implicare a părinţilor privind opţiunile
favorizeze autocunoaşterea, dezvoltarea elevilor;
abilităţilor şi aptitudinilor personale; - Slaba acomodare la schimbarea reală;
- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala - Uzura morală a unor echipamente necesare
dispune de întregul material curricular desfășurării în condiții optime a procesului
(planuri de învăţământ, ordine de ministru, instructiv-educativ;
programe şcolare, standarde de pregătire - Fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru
profesională, auxiliare curriculare); stimularea cadrelor didactice şi elevilor,
- Desfăşurarea în şcoală a pregătirii pentru achiziţionarea unor echipamente şi
suplimentare la disciplinele de examen; material didactice, pentru întreţinerea spaţiilor
- Spaţii şcolare corespunzătoare desfăşurării şcolare;
în condiţii optime a procesului de învăţare; - Slaba implicare a părinţilor în activităţile
- Existenţa centrului de resurse pentru elevii desfăşurate de şcoală şi comunitatea locală;
cu CES; - Lacune existente în legislaţie privind
- Laborator de informatică, dotate cu 25de măsurile întreprinse în ceea ce priveşte
calculatoare conectate la INTERNET; absenteismul şi abandonul şcolar;
- Televizoare și video proiectoare în toate - Imposibilitatea controlării şi selectării
sălile de clasă; calitative a exploziei informaţionale;
- Acoperire cu WIFI; - Inexistenţa instituţiilor culturale la nivel de
- Fondul de carte al bibliotecii suficient şi comunitate;
adecvat cerinţelor noilor programe şcolare şi a - Scăderea interesului părinţilor pentru şcoală.
nevoilor de formare a profesorilor;
- Existența secțiilor sportive: baschet, șah,
volei;
- Buna funcţionare şi colaborare cu Asociaţia
de Părinţi a şcolii;
- Implicarea şcolii în acţiuni de voluntariat cu
instituţiile din localitate;
- Consiliere individuală cu părinţii.
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
- Întâlnirile şi activităţile extraşcolare ale - Scăderea populaţiei şcolare;
cadrelor didactice favorizează împărtăşirea - Criza de timp a părinţilor datorată actualei
experienţei, creşterea coeziunii grupului, o situaţii economice care reduce implicarea
comunicare bună; familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se
- Varietatea cursurilor de formare rationale și reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în
republicane; performanţa şcolară a elevilor;
- Întâlnirile frecvente între cadrele didactice şi - Lipsa facilităţilor oferite de comunitate
părinţii elevilor (lectorate cu părinţii la nivelul cadrelor tinere;
clasei/şcolii, consiliere cu părinţii); - Lipsa unui cadru legislativ bine definit care
- Număr mare de profesori titulari; să stimuleze formarea;
- Descoperirea şi valorificarea de către elevi, - Implicarea slabă a unor părinţi în susţinerea
prin activități variate, a propriilor activităţii instructiv-educative;
disponibilităţi intelectuale, afective şi fizice - Pierderea interesului elevilor pentru
necesare continuării studiilor şi integrării continuarea studiilor;
armonioase în viaţa societăţii; - Slaba finanţare a procesului de învăţământ;
- Colaborarea cu agenţii economici, părinţii, - Concurenţa gimnaziilor din raionul
comunitatea locală, APL; Nisporeni ;
- Implicarea primăriei în identificarea - Conştiinţa morală a elevilor privind
posibilităţilor de finanţare a lucrărilor păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare;
necesare în şcoală; - Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
- Posibilitatea colaborării cu reprezentanţii conduce la uzura morală a echipamentelor
comunităţii locale, partenerii sociali, agenţii existente
economici - Nivelul de educaţie/timpul limitat al
- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor părinţilor poate conduce la slaba implicare a
instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, acestora în viaţa şcolară;
ONG, Poliţie, Centrul de sănătate); - Deficienţe în ceea ce priveşte
- Implicarea părinţilor în susţinerea şi comportamentul şi atitudinea unor părinţi faţă
rezolvarea unor sarcini educaţionale; de şcoală;
- Sprijinul comunităţii în obţinerea de fonduri - Lipsa de interes din partea părinţilor în
pentru îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii; raport cu educaţia şi evoluţia propriilor copii;
- Disponibilitatea unor gimnazii din raion - Lipsa specialiștilor în acoperirea ofertei
privind schimbul de experienţă. activităților extrașcolare.

Caracteristici ale situației în regiune (situația locală, populația disponibilă)


- populație școlară în scădere;
- nivel economic scăzut al regiunii, cu o rată crescută a șomajului;
- slaba implicare a părinților în educația adolescenților, fiind frecvent întâlnită situația plecării
acestora la muncă în străinătate

2. COMPETITORII NOȘTRI
IP Gimnaziul Seliște aflându-se la o distanță de doar 12 km de centrul raional are mai mulți
concurenți: Gimnaziile Mihai Eminescu, Ștefan cel Mare, Mircea Eliade. Avantajele acestor
școli țin atât de situarea lor în perimetrul orașului, cât și de imaginea pe care au știut să și-o
formeze de-a lungul anilor.
Anual școala pierde cel puțin 10 elevi, acești copii optând pentru gimnaziile din Nisporeni,
deoarece li se oferă posibilitatea studierii limbii engleze, iar după finalizareaa orelor au o vastă
ofertă extradidactică: Alința Limbii Franceze, cercuri de dans, ansamblul folcloric, Școala de
pictură, Centrul de Creație, Școala de Muzică, Școala de sport.
CUI NE ADRESĂM?
Grupuri țintă
Ținta principală: Elevii din școlile învecinate: Școala primară-grădiniță Păruceni, Gimnaziile
Ciutești și Vânători (care se preconizează a devein școli arondate în timpul apropiat), dornici de
a-și studia studiile gimnaziale într-o instituție bine dotată dehnic și material cu cadre didactice
specializate și bine pregătite.
Ținte de acces la ținta principală: părinți, directori și profesori din școlile gimnaziale ale zonelor
limitrofe, elevii și profesorii actuali ai instituției, cei care facilitează accesul elevilor la oferta
noastră de școlarizare, fiind în același timp agenți de consiliere și orientare școlară și
profesională.
PROFILUL EDUCAȚIONAL ȘI DIDACTIC – IP Gimnaziul Seliște oferă elevilor
oportunități de dezvoltare și afirmare printr-un proces de învățământ modern, construit în jurul
nevoilor și posibilităților lor de învățare, stimulând în același timp performanța și participarea la
viața comunității. Posibilitatea de a se manifesta și implica în viața școlii prin participare la
diverse concursuri școlare, de a practica un mod sănătos de viață petrecând activitățile de
dezvoltare fizică într-o sală de sport bine amenajată sau pe ternul de sport cu acoperire artificială,
de a studia la diferite discipline în laboratoare dotate conform standardelor sau de a petrece
timpul liber într-o bibliotecă modernă dotată cu computere conectate la internet și o bogată
colecție de carte.
TIPURI DE PRODUSE EDUCAȚIONALE (caracteristici ale ofertei prezentate):
- Servicii educaționale de bază printr-un proces de învățământ modern și performant;
- Servicii de consiliere psihopedagogică;
– Cursuri;
– Seminare ;
– Conferinţe ;
– Schimb de experiență ;
– Spectacole ;
– Activităţi culturale
– Activităţi extraşcolare şi în afară de clasă
În toate aceste cazuri există o relaţie de complementaritate între aceste servicii şi de
stimulare reciprocă. Toate însă oferă informaţii, cunoştinţe, valori, simboluri, modele şi idealuri
menite să satisfacă o diversitate de nevoi umane ca: nevoia de cunoaştere şi informare, de
acţiune şi participare, de relevare a propriei identităţi, de afirmare şi prestigiu în societate, nevoia
de justiţie, nevoia de imaginar, de evaluare din mediul cotidian etc.
4. Modalități de plasare a elevilor pe piața muncii și/sau posibilitatea continuării
traseului educational
După finalizarea treptei gimnaziale elevii au posibilitatea de ași continua studiile la unul din
liceele din raion, gimnaziul nostrum oferindu-le transport gratuit către aceste instituții pe durata
celor trei ani de studii.Deasemeni îți pot continua studiile în școli profesionale sau colegii din
raion și din țară. Astfel 91% dintre absolvenții noștri studiază la buget sau în bază de contract în
diverse instituții din centrul rational sau din țară optând pentru unul dintre profilele real sau
uman sau diferite profesii și se bucură de succes, adesea primim scrisori de mulțumire din
instituțiile unde aceștea activează.
5. Caracteristici ale personalului existent (pregătire, vârstă, motivație, atitudine)
Toate cadrele didactice sunt calificate și interesate de perfecționarea lor continuă. Astfel,
din 20 de cadre didactice, 13 sunt cu gradul didactic II, un profesor cu grad didactic I, 5
masteranzi. Media de vârstă este de 45 de ani, ceea ce denotă un colectiv profesoral în plină
manifestare a potențialului profesional. Relația dintre elevi și profesori este una de parteneriat,
cadrele didactice personalizând demersul didactic prin raportare la nevoile, posibilitățile și
cerințele elevilor.
TIPURI DE AMENAJĂRI ȘI FACILITĂȚI ALE ȘCOLII (clădire, clase, inventar, alte
facilități)
Școala a fost înființată în anul 1974 ca școală de 7 clase. De la înființarea sa şi până în prezent
şcoala a avut diverse denumiri:
1952 - este reorganizată în şcoală de 8 ani;
1983 - este construită o clădire nouă pentru 860 locuri (liceul de azi);
1963 - 1999 – şcoală medie ;
2005 – prima promoţie de liceu ( 30 absolvenţi au susţinut BAC )
2003 - Prin Hotărîrea Guvernului RM nr. A-128 din 03.10.2003 , şcoala medie Seliște este
reorganizată în Liceul Teoretic Seliște.
2016 – Liceul Teoretic Seliște este reorganizat în Instituția Publică Gimnaziul Seliște, care
activează cu acest statut până în present.
Gimnaziul este situat în centrul satului şi funcţionează în trei corpuri de clădire. Aici își
desfăşoară activitatea 84 de elevi în clasele primare și 148 în treapta gimnazială. Gimnaziul
beneficiază de sală de sport, terenuri de fotbal, baschet, piste de alergare și groapă de nisip, sală
de festivități, bibliotecă, cantină unte sunt alimentați elevii din ciclul primar dar și cei din familii
social vulnerabile, centru de resurse laborator de informatică, fizică, chimie, biologie, educație
tehnologică, blocuri sanitare pe fiecare etaj. Unitatea funcţionează într-un singur schimb, în
programul 8:30 – 15:00. Activitatea didactică se desfășoară în cabinet și laboratoare bine dotate,
în cadrul acestora elevii beneficiind de materiale didactice adecvate și de condiții optime pentru
învățare.
Securitatea elevilor este asigurată prin sistemul de monitorizare video și prin organizarea
deserviciului pe școală realizat zilnic în echipe de profesori. Situarea școlii în centrul satului din
punctul nostru de vedere, reprezintă un mare avantaj deoarece elevii se pot deplasa cu ușurință,
mai ales că satul este stăbătut de traseul national Chișinău-Ungheni, un drum renovat conform
standartelor europene, iar pentru copii din zonele mai îndepărtate ale satului precum și cei din
școala arondată Păruceni le este asigurat transportul gratuity, școala dispunând de autobus școlar.
Activitatea eduacațională se desfășoară într-un mediu liniștit și ferit de conflicte.
CARACTERISTICI ALE COSTURILOR SERVICIILOR (contribuția părinților,
prețul altor servicii)
Serviciile educaționale de bază nu implică nici un cost în învățământul obligatoriu. Prin
regulamentul de ordine interioară, elevii au datoria de a cunoaște și purta ținuta obligatorie a
școlii (cămașă alba și pantaloni/ fustă de culoare albastru închis), aceastea procurându-se de către
părinți în perioada vacanței de vară, pe cheltuiala lor. Prin asociația de părinți, școala primește
sponsorizarea unor activități extrașcolare pentru care nu sunt prevăzute sume în bugetul anual al
școlii și tot asociația de părinți premiază în fiecare an elevii cu media mai mare de 9,00.
SĂ NE FACEM CUNOSCUȚI -OBIECTIVE ȘI STRATEGII
OBIECTIVE URMĂRITE ÎN ACTIVITATEA DE MARKETING
Problemă identificată: Din chestionarea elevilor și părinților, am constatat că elevii din
zonele limitrofe cunosc școala noastră mai mult prin intermediul celor povestite de absolvenții
noștri și foarte puțin sau deloc prin activități de promovare realizate . De asemenea, de multe ori
informațiile sunt distorsionate sau insuficiente și ajung târziu la grupul nostru țintă.
Obiectiv general: Îmbunătățirea și promovarea imaginii IP Gimnaziul SEliște în cadrul
comunității educaționale;
Obiectiv specific: Atragerea unui număr mai mare de elevi în vederea creșterii competiției și,
implicit, a nivelului de pregătire
Strategii de creștere →internă:
●îmbunătățirea activității de pregătire a elevilor capabili de performanțe superioare în vederea
obținerii unor rezultate reprezentative la olimpiadele și concursurile școlare rationale și
republican;
●diversificarea ofertei extrașcolare: cercuri de dans, picture, muzică, limbi străine;
●stabilirea unor parteneriate educaționale cu școlile ce fac parte din grupul țintă →prin atragerea
unor specialiști calificați pentru oferta extrașcolară;
●înființarea unui serviciu de sprijin pentru elevii claselor a VIII-a –a IX-a care doresc să
beneficieze de orientare școlară și profesională gratuită, oferindu-le consiliere și testare
aptitudinală în cadrul unui program de o oră pe zi; serviciile vor fi prestate voluntar de membrii
catedrei de discipline socio-umane din școală și de psihologul liceului, după orele de curs;
→inițierea unor proiecte comune cu agenți economici;
●realizarea de proiecte de dezvoltare profesională în parteneriat cu diverse instituții de
învățământ superior.
Strategii de segmentare
Deoarece școala noastră este singura din zonă care furnizează servicii de educație incluzivă ar
putea deveni pentru școlile limitrofe un centru instituțional pentru copii cu deficiențe de învățare,
mai ales ținând cont că numărul copiilor cu dizabilități este în creștere, astfel le putem oferi
tuturor copiilor șanse egale la o educație de calitate.
MODALITĂȚI DE PROMOVARE
- participarea la emisiuni televizate la posturile locale (ALBASAT-TV), pentru a face cunoscute
succesele școlii și oferta educațională;
- conceperea și distribuirea în satele din zonele limitrofe a pliantului și afișului de popularizare a
ofertei de școlarizare a gimnaziului;
- distribuirea la postul de televiziune locală a unui CD cu activitățile extrașcolare reprezentative
desfășurate de elevii și profesorii gimnaziului și cu aspecte din laboratoarele și cabinetele școlii;
- participarea cu concerte, recitaluri, prezentări, expoziții, târguri la diverse sărbători rationale,
dar și în localitățili apropiate;
- organizarea Zilei Porților Deschise;
- publicarea unui articol în presa locală despre oferta școlii;
- participarea la activități de voluntariat în cadrul comunității și popularizarea acestora în media
locală;
- publicarea ofertei educaționale, dar și a unor activități educaționale pe saitul instituției și a
diferitor rețele de socializare;
- susținerea unor spectacole de teatru, dans și muzică în cadrul activităților festive desfășurate
- derularea unor proiecte educationale: precum: Harti pentru a construi si intelege Europa,
Monumente istorice si traditii locale, Holocaust, Magia Craciunului, Mărțișor, Dragobete,
Toamna de aur, Ziua Europei,Francofonia la noi,
BUGET ESTIMAT – ASIGURAT DIN VENITURI PROPRII (chirii, sponsorizări, donații)
-Deplasări în zonele limitrofe – 500 lei
- Materiale promoționale – 300 lei
- Articole de presă – 400 lei
- Participarea la emisiuni la posturile TV locale /anunț privind oferta școlii – 200 lei
- Consumabile (hârtie, toner) – 200 lei
- Multiplicări color afișe – 400 lei
- CD-uri – 200 lei
Plan pentru campania de promovare a ofertei educaționale a IP Gimnaziul Seliște
an de studii 2021-2022
I. Scopul: Sporirea numărului constituenților comunitari sensibilizați față de oferta
educațională inovativă a școlii pentru anul de studii 2021 - 2022, motivați pentru a
achiziționa oferta respectivă și pentru a susține instituția în implementarea eficientă a
inovației educaționale.
II. Obiective:
1. Pregătirea materialelor necesare campaniei de promovare a instituției de învățământ
printr-un marketing educațional în care implementarea eficientă a inovației educaționale
să fie prioritară;
2. Realizarea campaniei de promovare a instituției prin activitățile planificate în perioada 09
august – 15 octombrie 2021
3. Diseminarea în perioada 09 august – 15 octombrie 2021 a succeselor și bunelor practici
de promovare a ofertei educaționale inovative a școlii
Activități pentru realizarea obiectivelor și produse de monitorizat:

Obiective  Activități pentru Perioada Responsabili Produse de monitorizat


realizarea obiectivelor
O1 1.1 Formarea echipei care 09.08 Managerii Lista membrilor echipei de
va dezvolta și realiza școlari dezvoltare a campaniei de
campania de promovare promovare
1.2 Atelier de planificare a 10.08 Liderul echipei Planul campaniei de promovare
campaniei de promovare de promovare
(scop, obiective, grupuri
țintă, activități strategice,
resurse, termeni, delegare
de responsabilități etc.)

1.3 Armonizarea în 11- 12.08 Liderul echipei 1. Produsele care vor fi


produse și strategii de de promovare valorificate în
promovare a campanie;
conținuturilor, 2. Strategiile de
instrumentelor, metodelor promovare
și procedeelor care vor fi
valorificate în campania
de promovare
O2. 2.1 Plasarea informațiilor 13.08 Liderul echipei Informația plasată pe rețele de
despre oferta școlii pe de promovare socializare (link-urile postărilor)
rețele de socializare
(Facebook, Youtube etc.) 
2.2 Transmiterea 14.08 Liderul echipei Produsele promoționale
produselor promoționale de promovare expediate destinatarilor
prin email sau poșta
tradițională către grupurile
țintă stabilite

3. Activități de 15.08- Liderul echipei Mostrele de produse expuse în


promovare prin 15.10 de promovare mass media (articole, copiile
intermediul mass electronice a reportajelor audio
mediei sau video)

2.4 Activități interactive 10.08 – Liderul  echipei 1. Designul


de promovare 15.10 de promovare; activităților;
(manifestații școlare, managerii 2. Documente
activități stradale ș.a) școlari confirmative ale
realizării
activităților;
3. Evaluări ale
participanților la
activități
2.5 Monitorizarea Pe parcurs Liderul echipei Deciziile deduse din activitățile
progreselor în realizarea de promovare; de monitorizare fixate în
campaniei de promovare a procesele verbale ale consiliilor
ofertei școlii Managerii de administrație
școlari

2.6 Evaluarea impactului 20.10 Liderul echipei Concluzii și decizii prospective


campaniei de promovare a de promovare deduse din evaluarea impactului
ofertei educaționale campaniei de promovare
inovative a școlii

2.7 Evaluarea impactului 25.10 Managerii Concluzii și decizii prospective


activităților de diseminare școlari  deduse din evaluarea impactului
a succeselor și bunelor activităților de diseminare
practici în promovarea
ofertei școlii 
O3 3.1 Diseminarea 09.08 – Liderul echipei Link-urile postărilor
succeselor realizate în
dezvoltarea și realizarea 15.10 de promovare
campaniei de promovare
prin rețelele de socializare
3.2 Prezentarea 09.08 – Managerii Produsele prezentate în cadrul
informației la reuniunile 15.10 școlar  Liderul reuniunilor
profesionale, schimburile echipei de
de experiență ale promovare
managerilor școlari și ale
cadrelor didactice. 

3.3 Prezentarea 09.08 – Managerii Produsele prezentate în cadrul


informației la ședințele 15.10 școlari  ședințelor consiliilor
consiliilor APL de diferite
nivele

3.4 Prezentarea Conform Colaboratorii Produsele prezentate în cadrul


informației în cadrul planului instituției și reuniunilor 
reuniunilor raionale DÎTS  partenerii
implicați 

S-ar putea să vă placă și