Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA „BOGDAN VODĂ” DIN CLUJ-NAPOCA


FACULTATEA DE DREPT
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
SPECIALIZAREA – DREPT
DISCIPLINA – DREPTUL PROPRIETĂ Ț II INTELECTUALE

DREPTURILE DE AUTOR ȘI DREPTURILE CONEXE

2021-2022
Cuprins

Cuprins
Introducere.................................................................................................................................3
Cele două ramuri ale proprietății intelectuale............................................................................4
Proprietate industrială................................................................................................................4
Drepturile de autor.....................................................................................................................4
Drepturile de autor si proprietatea industrială............................................................................5
Lucrări protejate prin drepturi de autor......................................................................................6
Drepturi protejate prin drepturi de autor....................................................................................7
Drepturi economice....................................................................................................................8
Drepturi morale..........................................................................................................................8
Limitări și excepții de la drepturi...............................................................................................8
Durata drepturilor de autor.........................................................................................................9
Proprietatea, exercitarea și transferul drepturilor de autor.......................................................10
Punerea în aplicare a drepturilor..............................................................................................11
Drepturile conexe.....................................................................................................................11
Introducere

Legea privind drepturile de autor este o componentă a corpului mai larg de legi
denumit posesia materială, care se referă în general la creațiile minții umane. drepturile de
proprietate protejează interesele inovatorilor și creatorilor, oferindu-le drepturi asupra
creațiilor lor.
Convenția de instituire a Organizației mondiale a posesiunii materiale (1967) enumeră
elementele ulterioare protejate de drepturile de posesiune materială:
- operele literare, artistice și științifice;
- interpretările, fonogramele și emisiunile artiștilor interpreți sau executanți;
- invenții în toate domeniile activității umane;
- descoperirile științifice;
- desene și modele industriale;
- mărci comerciale, mărci de servicii și denumiri comerciale și desemnări;
- protecția împotriva concurenței neloiale;
și
- "toate celelalte drepturi care rezultă din activitatea intelectuală în domeniul industrial,
științific, literar sau artistic".
Importanța protejării bunurilor a fost recunoscută pentru prima dată în cadrul Convenției de
la Paris pentru protecția proprietății comerciale (1883) (Convenția de la Paris) și, prin urmare,
în cadrul Convenției de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice (1886)
(Convenția de la Berna).
Ambele tratate sunt administrate de Organizația pentru protecția proprietății mondiale. În
general, țările au legi pentru a proteja bunurile din 2 motive principale:
- pentru a prezenta expresia juridică a drepturilor creatorilor și inovatorilor asupra creațiilor și
inovațiilor lor, contrabalansate de interesul public general în ceea ce privește accesul la creații
și inovații;
- pentru a stimula creativitatea și inovarea, contribuind astfel la dezvoltarea economică și
socială.
Cele două ramuri ale proprietății intelectuale

Proprietatea intelectuală este de obicei împărțită în două ramuri, și anume proprietatea


industrială și drepturile de autor.1

Proprietate industrială
Proprietatea industrială îmbracă o serie de forme, inclusiv brevete pentru invenții,
desene și modele industriale (creații estetice legate de aspectul produselor industriale), mărci
comerciale, mărci de servicii, schemele de calcul ale circuitelor integrate, nume și denumiri
comerciale, indicații geografice și protecție împotriva concurenței neloiale.

Drepturile de autor
Dreptul de autor se referă la operele literare și artistice creații literare, cum ar fi
cărțile, muzica, picturile și sculpturile, filmele și operele bazate pe tehnologie (cum ar fi
programele informatice și bazele de date electronice). Pe anumite limbi, drepturile de autor
sunt denumite copyright. Deși la nivel internațional dreptul internațional a adus o anumită
convergență, această distincție reflectă o diferență istorică în evoluția acestor drepturi, care
este încă se reflectă în multe sisteme de drepturi de autor.
Expresia copyright se referă la actul de a copia o operă originală care, în ceea ce
privește creațiile literare și artistice, poate fi făcut numai de către autor sau cu permisiunea
acestuia. Expresia drepturi de autor se referă la creatorul unei opere artistice opera artistică,
autorul acesteia, subliniind astfel că, în calitate de recunoscută în majoritatea legilor, autorii
au anumite drepturi specifice asupra creațiilor lor pe care numai ei și le pot exercita, care sunt
adesea denumite drepturi morale, cum ar fi cum ar fi dreptul de a împiedica reproducerile
denaturate ale operei. Alte drepturi, cum ar fi dreptul dreptul de a face copii, pot fi exercitate
de către terțe părți cu permisiunea autorului, de exemplu, de către un editor care obține o
licență în acest sens de la autor.

1
World Intellectual Property Organisation
Drepturile de autor si proprietatea industrială
Deși există și alte tipuri de proprietate intelectuală, în acest stadiu este util să ne
gândim la distincția dintre proprietatea industrială și drepturile de autor în termenii diferenței
de bază dintre invenții și operele literare sau artistice.
Invențiile pot fi definite, în sens nejuridic, ca fiind soluții noi la probleme tehnice.
Aceste soluții noi sunt idei și sunt protejate ca atare. Protecția invențiilor în temeiul legislației
privind brevetele nu necesită ca invenția să fie reprezentată într-o formă fizică. Protecția
acordată inventatorilor este, prin urmare, o protecție împotriva oricărei utilizări a invenției
fără permisiunea proprietarului. Chiar și un inventator care creează în mod independent ceva
ce a fost deja inventat, fără a copia sau fără a fi la curent cu munca primului inventator,
trebuie să obțină permisiunea pentru a exploata invenția ulterioară.
Spre deosebire de protecția invențiilor, legea dreptului de autor și, prin urmare,
conceptul asociat de drepturi conexe sau vecine (discutat mai jos) protejează doar forma de
exprimare a ideilor, nu ideile în sine. Operele protejate de dreptul de autor sunt creative cu
relevanță selecția și aranjarea mediului de exprimare, cum ar fi cuvintele, notele muzicale,
culorile și formele. Dreptul de autor îl protejează pe titularul drepturilor exclusive de
proprietate împotriva persoanelor care copiază sau iau și utilizează în alt mod forma reală în
cadrul căreia a fost exprimată lucrarea inițială. este posibil ca autorii și creatorii să realizeze,
să aibă drepturi asupra și să exploateze o lucrare foarte asemănătoare cu creația unui alt autor
sau creator fără a încălca dreptul de autor, atâta timp cât lucrarea unui alt autor sau creator nu
a fost copiată.
Din această diferență de bază între invenții și operele literare și artistice, rezultă că și
protecția juridică oferită fiecăreia diferă. Deoarece protecția invențiilor oferă un drept de
monopol pentru a profita de o inspirație, o astfel de protecție are o durată scurtă - de obicei,
aproximativ 20 de ani. faptul că invenția este protejată trebuie chiar să fie adusă la cunoștința
publicului larg. Acest lucru implică emiterea unei notificări oficiale prin care se anunță că o
anumită invenție, descrisă în întregime, este că proprietatea unui anumit proprietar pentru un
număr stabilit de ani. Cu alte cuvinte, invenția protejată trebuie să fie dezvăluită public într-
un registru politic.
În schimb, protecția juridică a operelor literare și artistice în temeiul dreptului de autor
împiedică doar utilizarea neautorizată a expresiilor ideilor. Acesta este adesea unul dintre
motivele pentru care durata de protecție a drepturilor de autor și a drepturilor conexe este
mult mai mare decât cea a brevetelor. Legea privind drepturile de autor poate fi - și în
majoritatea țărilor este - pur și simplu declarativă, adică legea poate stabili că autorul unei
opere ingenioase are dreptul de a împiedica alte persoane să copieze sau să utilizeze în alt
mod opera respectivă. Astfel, o operă creată este considerată protejată de îndată ce există, iar
un registru public al operelor protejate prin drepturi de autor nu este necesar. Nu sunt
necesare acțiuni sau formalități din partea autorului sau a creatorului.

Lucrări protejate prin drepturi de autor


În sensul protecției dreptului de autor, termenul "opere literare și artistice" include
orice operă originală de autor, indiferent de valoarea sa literară sau artistică.
Ideile din cadrul operei nu trebuie să fie neapărat originale, dar forma de exprimare
trebuie să fie o creație ingenioasă a autorului. Articolul 2 din Convenția de la Berna prevede
că: "Termenul opere literare şi artistice cuprinde toate lucrarile din domeniul literar, ştiinţific
şi artistic, oricare ar fi modul sau forma de exprimare." 2
Convenția enumeră exemplele ulterioare de astfel de opere:
- cărți, broșuri și alte scrieri;
- conferințe, discursuri, predici;
- opere dramatice sau dramatico-muzicale;
- lucrări coregrafice și spectacole de divertisment în spectacol mut;
- compoziții muzicale cu sau fără cuvinte;
- opere cinematografice la care sunt asimilate operele exprimate printr-un procedeu
analog cinematografiei;
- lucrări de desen, pictură, arhitectură, sculptură, gravură și litografie;
- lucrări fotografice la care sunt asimilate lucrări exprimate printr-un procedeu analog
fotografiei;
- lucrări de artă aplicată;
- ilustrații, hărți, planuri, schițe și lucrări tridimensionale referitoare la geografie,
topografie, arhitectură sau știință;
- "traducerile, adaptările, aranjamentele muzicale și alte modificări ale unei opere
literare sau artistice", care "sunt protejate ca opere originale, fără a aduce atingere dreptului
de autor din cadrul operei originale";
și

2
CONVENŢIA DE LA BERNA din 9 septembrie 1886
- "culegerile de opere literare sau artistice, cum ar fi enciclopediile și antologiile, care,
datorită alegerii și aranjării conținutului lor, constituie creații intelectuale" - din nou,
convenția prevede că acestea "sunt protejate ca atare, fără a aduce atingere dreptului de autor
asupra fiecăreia dintre operele care fac parte din aceste culegeri".
Țările membre ale Uniunii de la Berna și alte câteva țări oferă protecție în temeiul
legilor lor privind drepturile de autor pentru categoriile de opere menționate mai sus. Cu toate
acestea, lista nu se dorește a fi exhaustivă. Protecția pentru câteva categorii, cum ar fi
desenele și modelele, este opțională. Legile naționale privind drepturile de autor protejează,
de asemenea, alte moduri sau tipuri de exprimare a operelor din domeniul literar, științific și
artistic.
Programele de calculator sunt un exemplu decent de tip de lucrare care nu a fost
inclusă în lista din cadrul Convenției de la Berna, dar care acum se califică drept producție
din domeniul literar, științific și artistic în sensul articolului 2. Programele de calculator sunt
protejate în temeiul legilor privind drepturile de autor din diverse state, precum și în temeiul
Tratatului OMPI privind drepturile de autor (WCT) (1996). Un vierme ar putea fi un set de
instrucțiuni care controlează operațiunile unui computer pentru a-i permite acestuia să
îndeplinească o anumită sarcină, cum ar fi stocarea și recuperarea datelor.

Drepturi protejate prin drepturi de autor


Dreptul de autor protejează două tipuri de drepturi. Drepturile economice permit
titularilor de drepturi să obțină o recompensă financiară din utilizarea operelor lor de către
alte persoane. Drepturile morale le permit autorilor și creatorilor să solicite anumite acțiuni
pentru a păstra și proteja legătura cu opera lor. Autorul sau creatorul ar putea fi, de asemenea,
titularul drepturilor economice sau aceste drepturi este, de asemenea, transferat către 1 sau
mai mulți titulari de drepturi de autor. Multe țări nu permit transferul drepturilor etice.

Drepturi economice
În cazul oricărei proprietăți în mod rezonabil, proprietarul poate decide cum să o
folosească, iar alții o pot folosi în mod legal atâta timp cât au nevoie de permisiunea
proprietarului, adesea prin intermediul unei licențe. Cu toate acestea, utilizarea proprietății de
către proprietar trebuie să respecte drepturile și interesele recunoscute legal ale celorlalți
membri ai societății. prin urmare, proprietarul unei opere protejate prin drepturi de autor
poate decide modul de utilizare a operei și ar trebui să îi împiedice pe alții să o folosească
fără permisiune. Legislația națională acordă, de obicei, proprietarilor de drepturi de autor
drepturi exclusive pentru a permite terților să le folosească operele, sub rezerva drepturilor și
intereselor recunoscute legal ale altora.

Drepturi morale
La articolul 6 din Convenția de la Berna3, membrii săi sunt obligați să acorde autorilor
drepturile ulterioare:
(i) dreptul de a revendica paternitatea unei opere (uneori numit dreptul de paternitate
sau dreptul de atribuire); și
(ii) dreptul de a se opune oricărei denaturări sau modificări a unei opere sau oricărei
alte acțiuni derogatorii cu referire la o operă, care ar putea aduce atingere onoarei sau
reputației autorului (uneori numit dreptul la integritate).
Aceste drepturi și alte drepturi similare acordate în legislațiile naționale sunt
denumite, în general, drepturi morale ale autorilor. Convenția de la Berna prevede ca aceste
drepturi să fie independente de drepturile patrimoniale ale autorilor. Drepturile morale sunt
acordate doar autorilor individuali și, în multe legislații naționale, acestea continuă să
aparțină autorilor chiar și după ce aceștia și-au transferat drepturile economice. acest lucru
sugerează că, chiar și atunci când, de exemplu, un producător sau un editor de film deține
drepturile economice asupra unei opere, în multe jurisdicții autorul individual continuă să
dețină drepturile morale.

Limitări și excepții de la drepturi


Există mai multe forme de limitări și excepții la protecția drepturilor de autor. În
primul rând, anumite categorii de opere sunt excluse de la protecția drepturilor de autor. În
unele țări, operele sunt excluse de la protecție dacă nu sunt fixate într-o formă foarte
tangibilă. de exemplu, o piesă coregrafică ar fi protejată numai după ce mișcările sunt scrise
în notații de dans sau înregistrate pe bandă video. În unele țări, textele de lege, de asemenea,
ca și deciziile judecătorești și administrative sunt excluse de la protecția drepturilor de autor.
În al doilea rând, anumite acte particulare de exploatare care necesită de obicei
permisiunea proprietarului propriu-zis pot, în circumstanțele prevăzute de lege, să fie

3
CONVENŢIA DE LA BERNA din 9 septembrie 1886
efectuate fără permisiunea proprietarului. cele 2 tipuri de bază de limitări și excepții în timpul
acestei categorii sunt: (a) utilizarea liberă, care nu implică nicio obligație de compensare a
proprietarului corect pentru utilizarea operei fără permisiune; și (b) licențele nevoluntare (sau
obligatorii), care necesită plata unei compensații către proprietarul corect pentru exploatarea
neautorizată.

Durata drepturilor de autor


Protecția drepturilor de autor nu continuă la nesfârșit. Legile privind drepturile de
autor prevăd o perioadă de timp în care drepturile proprietarului dreptului de autor există și
trebuie exploatate. valoarea sau durata dreptului de autor începe din momentul în care opera
este realizată sau, în conformitate cu unele legi naționale, din momentul în care este
exprimată sau "fixată" în formă tangibilă. Protecția drepturilor de autor continuă, în general,
până la un anumit moment după moartea autorului. scopul acestei prevederi din cadrul legii
este de a permite succesorilor autorului să profite din punct de vedere economic de pe urma
exploatării operei chiar și după moartea autorului. În unele țări, drepturile morale continuă
perpetuu după ce se termină termenul drepturilor patrimoniale.
În țările care fac parte din Convenția de la Berna și în alte câteva țări, durata dreptului
de autor prevăzută în legislația națională este, ca regulă generală, durata vieții autorului plus
nu mai puțin de 50 de ani după moartea autorului. există o tendință în timpul unui număr de
state de a prelungi durata dreptului de autor la durata vieții autorului plus 70 de ani după
moartea autorului. Convenția de la Berna și o mulțime de legi naționale stabilesc, de
asemenea, perioade de protecție pentru opere precum operele anonime, postume și
cinematografice, în cazul în care este de neimaginat să se bazeze durata pe durata vieții unui
autor privat. Operele care nu mai fac obiectul protecției drepturilor de autor intră în domeniul
public general.

Proprietatea, exercitarea și transferul drepturilor de autor


Titularul dreptului de autor pe parcursul unei opere este, de obicei, cel puțin în primă
instanță, creatorul piesei, adică autorul. Cu toate acestea, acest lucru poate să nu fie
întotdeauna cazul. Convenția de la Berna, la articolul 14bis, conține norme pentru
determinarea titularității inițiale a drepturilor asupra operelor cinematografice. Anumite
legislații naționale prevăd, de asemenea, că, în cazul în care o piesă este formată de un autor
angajat în scopul realizării acelei lucrări, angajatorul, și nu autorul, este cel care deține
drepturile de autor asupra acestei lucrări. Cu toate acestea, după cum s-a menționat mai sus,
în general, drepturile morale aparțin autorului individual al unei piese, indiferent cine deține
drepturile patrimoniale.
Legile din numeroase țări prevăd că titularul inițial al drepturilor poate transfera toate
drepturile economice pe parcursul unei opere către o terță parte, deși adesea drepturile morale
nu pot fi transferate. Autorii pot transfera drepturile economice asupra operelor lor către
persoanele sau companiile cele mai în măsură să le comercializeze, în mod reciproc, contra
cost. Astfel de plăți se fac adesea în funcție de utilizarea efectivă a operelor și sunt declarate
drept redevențe. Transferul drepturilor de autor poate lua una dintre cele două forme:
cesiunea și acordarea de licențe.
O cesiune poate fi un transfer al unei proprietăți. În cadrul unei cesiuni, proprietarul
propriu-zis transferă dreptul de a autoriza sau de a interzice anumite acte acoperite de unul,
mai multe sau toate drepturile de autor. Persoana căreia îi sunt cesionate drepturile devine
noul proprietar sau titular al drepturilor de autor. Drepturile de autor sunt divizibile, astfel
încât este posibil să dețineți mai mulți titulari de drepturi pentru drepturi identice sau diferite
în cadrul aceleiași opere.
În unele țări, cesiunea drepturilor de autor nu este posibilă din punct de vedere juridic,
fiind permisă doar acordarea de licențe. Acordarea de licențe înseamnă că titularul drepturilor
de autor își păstrează dreptul de proprietate, dar autorizează o a treia parte să dețină anumite
acte acoperite de drepturile patrimoniale, în general pentru o anumită perioadă de timp și
pentru un anumit scop. ca exemplu, autorul unui roman complet unic poate acorda unei
edituri o licență pentru a crea și distribui copii ale romanului. În același timp, autorul poate
acorda o licență unui producător de film pentru a forma un film susținut de roman. Licențele
pot fi, de asemenea, exclusive, proprietarul corect fiind de acord să nu autorizeze cealaltă
parte să desfășoare actele licențiate; sau neexclusive, ceea ce implică faptul că proprietarul
corect poate autoriza alte persoane să desfășoare acte licențiate identice. O licență, spre
deosebire de o cesiune, nu transmite, în general, dreptul de a autoriza alte persoane să
desfășoare acte acoperite de drepturi patrimoniale.

Punerea în aplicare a drepturilor


Convenția de la Berna conține puține prevederi referitoare la aplicarea drepturilor,
indiferent dacă, încă de la începuturile sale, a impus sau nu ca exemplarele care încalcă
drepturile de autor să fie susceptibile de a fi confiscate în orice țară din Uniunea de la Berna
în care se bucură de protecție. Cu toate acestea, noile standarde naționale și internaționale de
aplicare a legii au evoluat dramatic din cauza a doi factori principali. primul se referă la
progresele înregistrate în cadrul mijloacelor tehnologice de creare și utilizare (atât autorizate,
cât și neautorizate) a materialului protejat. Tehnologiile digitale, în mod specific, facilitează
transmiterea și realizarea de copii perfecte ale datelor existente în format digital, inclusiv a
operelor protejate prin drepturi de autor. Acest lucru este adesea recunoscut în cadrul
Tratatului OMPI privind drepturile de autor, care are nevoie ca părțile contractante să se
asigure că procedurile de punere în aplicare sunt disponibile în cadrul legislației lor, astfel
încât să furnizeze măsuri eficiente împotriva încălcării oricăror drepturi acoperite de tratat,
inclusiv căi de atac pentru a preveni sau descuraja alte încălcări. Al doilea factor este
importanța economică tot mai mare în comerțul internațional a circulației produselor și
serviciilor protejate prin drepturi de proprietate. comerțul cu produse protejate prin PI poate fi
o afacere înfloritoare la nivel mondial. Acordul privind aspectele legate de comerț ale
drepturilor de deținere, care conține dispoziții mai detaliate privind aplicarea drepturilor,
întruchipează legătura dintre apartenență și comerț.

Drepturile conexe
Drepturile conexe, observate și sub denumirea de drepturi conexe, protejează
interesele juridice ale anumitor persoane și entități juridice care contribuie la crearea de opere
accesibile publicului larg sau care produc materiale care, deși nu se califică drept opere în
cadrul sistemelor de drept de autor din toate țările, conțin suficientă creativitate sau abilități
tehnice și organizatorice pentru a justifica recunoașterea unui drept de proprietate similar
dreptului de autor.
Legea drepturilor conexe consideră că producțiile care rezultă din activitățile unor
astfel de persoane și entități merită protecție juridică, deoarece sunt asociate cu protecția
operelor de autor în temeiul dreptului de autor. Unele legi fac însă lumină asupra faptului că
exercitarea drepturilor conexe ar trebui să lase intactă și să nu afecteze în niciun fel protecția
dreptului de autor. În mod tradițional, drepturile conexe sunt acordate la 3 categorii de
beneficiari:
- artiști interpreți sau executanți;
- producătorii de înregistrări sonore (observate și sub denumirea de fonograme); și
- organismele de radiodifuziune.
Drepturile artiștilor interpreți sau executanți sunt recunoscute deoarece intervenția lor
creativă este importantă pentru a da viață, de exemplu, filmelor sau operelor muzicale,
dramatice și coregrafice, și deoarece aceștia au nevoie de un interes justificat în cadrul
protecției juridice a interpretărilor lor individuale. Drepturile producătorilor de înregistrări
sonore sunt recunoscute deoarece resursele lor creative, financiare și organizatorice sunt
necesare pentru a pune la dispoziția publicului larg înregistrări sonore, adesea susținute de
opere muzicale, în formă comercială, și deoarece aceștia au un interes legitim în a dispune de
resurse juridice pentru a solicita măsuri împotriva utilizărilor neautorizate - fie că este vorba
de realizarea și distribuirea de copii neautorizate (piraterie) sau de difuzarea sau comunicarea
neautorizată către publicul larg a înregistrărilor lor sonore. De asemenea, drepturile
organismelor de radiodifuziune sunt recunoscute datorită rolului lor de a pune operele la
dispoziția publicului larg și având în vedere interesul lor justificat de a controla transmiterea
și retransmiterea emisiunilor lor.

Bibliografie
1. Resurse - World Intellectual Property Organisation
2. Portal legislatie.just
3. Wikipedia.org

S-ar putea să vă placă și