Sunteți pe pagina 1din 10

Școala: Școala Gimnazială Nr.

1, Albești
Anul școlar: 2021-2022
Semestrul: I
Disciplina: Religie ortodoxă
Clasa: I
Manualul: Religie – Cultul ortodox: manual pentru clasa I
Unitatea de învăţare: Omul este ființa care crede în Dumnezeu
Profesor: Ungureanu Alex-Andrei
Data: 16.02.2022
Subiectul: Biblia ne vorbește despre oameni credincioși
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe.

Competențe specifice:
C.S.1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie.
C.S.1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din viaţa de zi cu zi şi a exemplelor
unor persoane din Biblie.
C.S.3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii.

Scopul lectiei: Însușirea unor învățături cu privire la comportamentul moral-religios al creștinului, având drept exemplu personajele biblice;

Obiective operaționale:
O1: să identifice, în imagini şi texte, persoane biblice şi sfinţi;
O2: să descrie cel puțin trei modele de credinţă din Vechiul şi Noul Testament;
O3: să identifice rolul credinței în Dumnezeu;
O4: să explice faptele de credință;
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: povestirea, lectura, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia, jocul de rol;
2. Mijloace de învăţământ: Manualul, Laptop, Biblia, fișe de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală.
4. Resurse
a) Umane: Elevii
b) Temporale: 45 minute;
c) Bibliografice:
 Programa Școlară aprobată prin Omen 3418 din 19 martie 2013.
 Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române Bucureşti, 1992.
 Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura “Reîntregirea”, Alba–Iulia, 2000.
 Sorina Mihaela Ciucă, Dragoș Ioan Ioniță, Religie – Cultul Ortodox: Manual pentru clasa I, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2020
 Magdan, Leon, Povestiri cu sfinţi pentru copii cuminţi. Cărţile copilăriei, Ed. Mateiaş, Bucureşti, 2006;
 Desfășurarea lecției

Conținutul instructiv-educativ Strategia didactică


Nr Etapele/
Ob. Forme
. secvențele Metode/
Ope Mijloace de de
cr lecției și Activitatea profesorului Activitatea elevului procedee/ Evaluare
r. învățământ organiza
t. timpul alocat tehnici
re
Salut elevii când intru în sala Elevii răspund la salut, spun
Moment
de clasă şi rostesc împreună rugăciunea şi se pregătesc Activitat
1 organizatoric exercițiul
cu ei rugăciunea; pentru începerea activităţii e frontală
(2 min.)
Notez absenţele; didactice;
Profesorul împarte elevilor
fişa de lucru şi îi îndeamnă Explicaţia
Pregătirea
pe elevi să rezolve cerinţa 1:
aperceptivă/ Evaluare
Scriind cuvintele invers în Fișă de lucru Activitat
2 captarea formativă
careul oglindă, vei afla pe Jocul e
atenției scrisă
diagonală despre ce ne individua
(7 min.)
vorbeşte Biblia. lă
Cuvântul rezultat: credință.
Anunţ titlul lecţiei: Biblia ne
Anunţarea
vorbește despre oameni Activitat
titlului şi a
3 credincioși. Explicaţia e
obiectivelor
Precizez obiectivele lecţiei, frontală
(2 min.)
în termeni accesibili elevilor.
4 Comunicarea Profesorul prezintă
noilor aspecte semnificative despre
cunoştinţe modelele de credinţă
(16 min.) descoperite în sfânta
Scriptură, asigurând
receptarea noilor cunoştinţe
prin intermediul manualului
folosit la clasă, dar şi a
materialului pregătit: Biblia este o carte sfântă. Conversaţ Biblia Activitat Evaluare
– Copii, ştie cineva ce ia e frontală formativă
este o Biblie? Ea este roşie sau neagră orală
Şi cum arată? Ea ne învaţă despre oameni
– Şi ce ne învaţă Biblia? credincioşi
Ce cuprinde ea? Explicația
- Biblia ne învaţă despre
oameni credincioşi. Da, noi suntem credincioşi.
Voi sunteţi credincioşi?”
– Cu peste 2500 de ani
în urmă, cel mai mare regat
din acele vremuri, era condus Laptop/ Activitat
de Regele Darius, care locuia Elevii ascultă cu atenție. imagini e frontală
în cetatea Babilonului.
Alături de el, avea bărbați
viteji care îl ajutau să
conducă ţara, şi printre Povestire Manualul
aceştia, Daniel era cel mai a
înţelept dintre toţi. Ceilalţi
dregători au început să-l
urască pe Daniel şi, din
invidie, au căutat să scape de
el. Văzând că este foarte Activitat
credincios, dregătorii l-au e frontală
convins pe regele Darius ca
tot poporul să i se închine lui
ca unui dumnezeu, timp de
30 de zile. Daniel însă, ca un
bun credincios, a continuat să
se roage lui Dumnezeu zilnic,
în casa sa. Dar ceilalţi
dregători, prinzându-l, l-au
întemniţat şi l-au aruncat într-
o groapă adâncă, unde erau
ţinuţi lei sălbatici şi
înfometaţi. Regelui Darius i-a
părut rău, pentru că îl iubea
pe Prorocul Daniel, însă
hotărârea fusese luată deja.
Groapa a fost astupată şi Activitat Evaluare
regele a dat poruncă să nu e frontală formativă
umble nimeni acolo. A doua orală
zi, împăratul cu întreaga
suită, a poruncit să se
deschidă groapa, pentru a lua
trupul fără viaţă a lui Daniel. Manualul
Dar, minune! Din întuneric s-
a auzit glasul lui Daniel care
era viu şi nevătămat. Nu avea
nici măcar o zgârietură.
Regele l-a întrebat nedumerit
cum a scăpat cu viaţă, iar
Daniel i-a arătat regelui că nu
avea nicio vină şi că pe
nedrept a fost aruncat în
groapa cu lei, iar Dumnezeu
l-a scăpat teafăr. Datorită
credinţei pe care o avea, Activitat
Dumnezeu l-a scăpat e frontală
nevătămat pe Prorocul Laptop/
Daniel, căci Acesta îi apără imagini
pe cei nevinovaţi şi le face Povestire
dreptate”. a
De asemenea,
profesorul povesteşte pe scurt
minunea vindecării fiului Activitat
slujitorului: e frontală Evaluare
„ – Mântuitorul Iisus formativă
Hristos, ajungând în oraşul orală
Cana din Galileea, a venit la
El un slujitor regesc, al cărui
fiu era bolnav în cetatea
Capernaum. Acesta, auzind
că Iisus a venit în Galileea, s-
a dus la El şi L-a rugat să îl
însoţească la casa lui şi sa
vindece pe fiul lui, căci era
gata să moară. Iisus însă, îi
spune: Mergi, fiul tău Manualul
trăieşte! Şi omul a crezut în
cuvântul pe care i l-a spus
Iisus, şi a plecat. Pe drum Biblia
însă, l-au întâmpinat slugile
sale spunându-i că fiul lui
trăieşte. Şi a aflat de la ele Laptop Activitat
ora în care i-a fost mai bine, e frontală
şi atunci tatăl a cunoscut că
aceea era ora în care Iisus i-a Imagini
zis: Fiul tău trăieşte!”
Profesorul explică Explicația
elevilor că Biblia ne prezintă
o mulțime de astfel de fapte
săvârşite atât înaintea lui
Iisus (în Vechiul Testament),
cât şi în timpul Acestuia (în
Noul Testament).
5 Fixarea și Profesorul cere elevilor să Elevii sunt atenți la explicațiile Explicaţia
sistematizarea realizeze un exerciţiu de oferite de profesor. Jocul de
cunoștințelor rescriere a evenimentelor rol Activitat
(10 min.) istorice şi să evidenţieze care e frontală
O1 ar fi fost rezultatul, dacă Evaluare
Prorocul Daniel ar fi acceptat Exerciţiul Fișă de lucru Activitat formativă
O2 şi s-ar fi închinat regelui e orală şi
Darius, la fel ca tot poporul. Conversaţ individua scrisă
O3 Dregătorii l-ar fi acceptat? ia lă
De asemenea, elevii sunt Elevii rezolvă cerințele.
îndemnaţi să răspundă
exerciţiilor 2 şi 3 din fişa de
lucru:
2. Aruncă în foc toate
cuvintele ce nu îl
caracterizează pe omul
credincios (taie-le cu un X).
Profesorul adresează Elevii ascultă și răspund la Conversaț
întrebări? întrebările adresate. ia
- Aşa cum ai aflat din viaţa Evaluare
Sfântului Daniel, credinţa se formativă
O2 arată prin fapte. Care din Activitat orala
faptele copiilor următori Exercițiul e frontală
arată credinţa cea adevărată?
- Dorin mănâncă toată ziua
numai dulciuri, spunând că
nu are cum să se
Asocierea
îmbolnăvească, fiindcă
6 generalizarea
Dumnezeu are grijă de el.
și aplicarea
- Rareş nu îşi ia pastilele Explicația
( 5 min.)
atunci când este bolnav,
deoarece crede că Dumnezeu
îl va însănătoşi oricum.
- Mihaela nu lipseşte
niciodată Duminica de la
Biserică, întrucât ea susţine
că acolo Îl simte pe
Dumnezeu foarte aproape de
sufletul ei.
Se fac aprecieri generale şi
individuale, privind
Aprecierea
pregătirea elevilor pentru Explicația Activitat
activității
7 lecţie cât şi implicarea în e frontală
elevilor
predarea noilor cunoştinţe.
(1 min.)
Se notează elevii care au
participat la lecţie.
Perecizarea și
explicarea Se explică tema pentru acasă. Activitat
8 Explicația
temei e frontală
(2 min.)
Încheierea Elevii rostesc rugăciunea şi
Rostesc rugăciunea împreună Activitat
9 activităţii răspund la salut;
cu elevii, salut şi ies din sală; e frontală
(1 min.)

1. Scriind cuvintele invers în careul oglindă, vei afla pe diagonală despre ce ne vorbeşte Biblia.

T A T A P M U C
I N E T E I R P
I N I T S E R C
L E C I D L A C
E I C I N S E V
I I N A S R E P
I T A R A P M I
A E D J E D A N
2. Aruncă în foc toate cuvintele ce nu îl caracterizează
pe omul credincios (taie-le cu un X):

PRIETENOS MÂNDRU VOIOS

RĂUTĂCIOS EGOIST ÎNŢELEPT

IUBITOR VICLEAN LAŞ

INVIDIOS CURAJOS MILOSTIV


FRICOS POSTITOR LĂUDĂROS

3. Colorează şi recunoaşte imaginea: B


A
A: _____________________________, B__________________________________

S-ar putea să vă placă și