Sunteți pe pagina 1din 51

a

UNIVERSITATEA ‘’SPIRU HARET’’

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

STUDENT : BORNACI(ADAM) SORINA-CRISTINA ;ANUL III;ID

PROIECT DE CONTABILITATE SI INFORMATICA

1
CAPITOLOL I. PREZENTAREA SOCIETATII.

1.Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si


dizolvare/lichidare.
Societatea OK CREDO CONS SRL a luat fiinta in data de 26.07.1994. Numarul si data inregistrarii la Registrul
Comertului este J4014216/1994. Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA , avand
CODUL UNIC de inregistrare RO 5988324.
In prezent isi desfasoara activitatea de productie si vanzare in Bucuresti si in alte 12 puncte de lucru , indeplinind
cu succes obiectivele stabilite de patronat.

Actul constitutiv al societăţii OK CREDO CONS SRL cuprinde:


FORMA JURIDICA :
Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.
DENUMIREA SOCIETATII :
Numele dat este : « OK CREDO CONS» SRL.
SEDIUL SOCIAL :
Sediul social se stabileste in BUC,SECTOR 2,STR.AVRIG,NR.56,BL.016.
DURATA SOCIETATII :
Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul
Comertului.
OBIECTUL SOCIETATII :
Activitatea principala a socitatii va fi : 6492-Alte activitati de Creditare (amanet)
CAPITALUL SOCIAL :
Capitalul subscris si varsat este de106.800 RON .
Capitalul social se imparte in3 de parti sociale egale, in valoare nominala de 35.6 RON fiecare, detinute in totalitate
de asociatul unic.
ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA :
Societatea este administrata, pe durata nelimitata , de o persoana fizica , cetatean roman, cu puteri depline avand
functia de presedinte.
BENEFICII SI PIERDERI :
Asociatul incaseaza beneficiile si suporta in eventualele pierderi.
FORTA DE MUNCA:
Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimilui
de asigurari sociale.Are in prezent 50 salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA :
Societatea se dizolva prin vointa asociatilor, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau
micsorarea capitalului sub limita legala.

2. Organizarea şi ţinerea contabilităţii. Organigrama organizatorică şi funcţională a unităţii la care se


efectuează practica; diagrama de relaţii a compartimentului financiar-contabil cu celelalte compartimente
ale unităţii.
Contabilitatea , in cadrul SC OK CREDO CONS SRL, se tine in compartiment distinct , cu personal angajat cu
pregatire de specilalitate .
Organizarea si tinerea contabilitatii revine Directorului Economic, care coordoneaza activitatea economica in
cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei.
ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII :

2
DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR


PRODUCTIE PRODUCTIE VANZARI ECONOMIC

FINANCIAR CONTABILITATE
-

CP 1 CP 10 CD BUCURESTI(SEDIU)

CP 20 LOGISTICA
CP 2 CD BUCURESTI(7puncte lucru)

CP 3 CP 30 CD CONSTANTA

CD MANGALIA

CD VISEU

CD SIGHET

ORGANIGRAMA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR – CONTABIL :

3
DIRECTOR
ECONOMIC
(FINANCIAR
CONTABILITATE)

CONTABIL CONTABIL
CONTABIL CONTABIL CASIER
SEF ECONOMIST (CONSUMUR CONTABIL
CONTABIL SEF SEF (BANCI; (REGISTR
(MIJLOACE (IMPORTURI; I (SALARII;
(RAPORTARI SI (FURNIZORI CLIENTI ; UL DE
FIXE; IMPOZITE SI MATERIALE EVIDENTA
COORDONARE INTERNI; STOCURI CASA ;
CALCUL TAXE , EVIDENTA STOC
ACTIVITATEA DE BALATA; DE DECONTU
IMPOZIT PE LOCALE; STOCURI MAGAZINE
VANZARI) JURNAL DE PRODUSE ; RI
PROFIT) DECONTURI MATERIALE ;)
CUMPARARI MARFURI ; INTERNE)
EXTERNE; SI MATERII
) JURNAL DE
CONTRACTE PRIME) VANZARI)
LEASING,
DOBANZI)

3.Registrele de contabilitate.

Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologică şi grupate în registrele
contabile. Acestea se prezintă sub forma unor registre legate, fişe şi situaţii ale căror conţinut şi formă corespund
scopului pentru care se ţin.
Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, în contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Cartea-mare şi Registrul-
inventar.
• Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează, prin articole contabile, în
mod cronologic, operaţiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, după data de întocmire
sau intrare a acestora în unitate. In cadrul firmei OK CREDO CONS SRL acest jurnal este emis de
programul de contabilitate « VISUAL FOXPRO» , pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. Se listeaza la
sfarsitul lunii , iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si
inregistrat la Administratia finantelor publice a sectorului 2,la data infiintarii firmei.
• Registrul „Cartea-mare” este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar, direct sau prin
regrupare pe conturi corespondente, înregistrările efectuate în registrul-jurnal, stabilindu-se situaţia fiecărui
cont, respectiv soldul iniţial, rulajele debitoare, rulajele creditoare şi soldurile finale. Formularele folosite
drept registru „Cartea-mare” pot îmbrăca diverse forme, cum ar fi: fişe de cont pentru operaţiuni diverse,
fişe de cont şah sau pe conturi corespondente, forma „Cartea-mare” centralizatoare.
Forma folosita drept registru « Cartea-mare « de firma SC OK CREDO CONS SRL , este cea de fise de cont
pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si
arhiveza odata pe an – la sfarsitul anului.
• Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv,
grupate în funcţie de natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil, inventariate potrivit normelor
legale.Acest registru in cadrul firmei SC OK CREDO CONS se completeaza odata pe an avand la baza
inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare
departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).
• Registrul general de evidenta a salariatilor. Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor
salariatilor , data incheierii contractului individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si
suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii eta in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit
Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii
contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face
inscrierea.
4
In cazul SC OK CREDO CONS SRL , Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului, in
cadrul departamentului de Resurse Umane.
• Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre
toate organele de control specializate.SC OK CREDO CONS SRL are12 astfel de registre in punctele din
Bucuresti si din tara. Cel de la sediul central se afla in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate
• Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilorcare au stat la determinarea
profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la
bugetul general consolidat.Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC OK CREDO
CONS SRL , in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate , unde se fac si inregistrarile in acesta.

4. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii imobilizarilor.

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala ,in functie de categoria din
care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se
acorda un numar de inventar , in ordine cronologica, pe baza documentelor primite.Este intocmit de seviciul
Financiar-Contabilitate , pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in
unitate.
• Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. Se intocmeste de
serviciul Financiar-Contabilitate , intr-un exemplar, pentru ficare mijloc fix.
• Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe
intre doua locuri de folosinta ale unitatii ;document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de
la o sectie sau subunitate la alta ;document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu
mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.
• Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care
necesita montaj si probe tehnologice , precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese
tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice.
• Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca :document de constatre a
indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloscelor fixe, de scoatere din uz ;document de
consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe ;document justificativ de inregistrare in
evidenta magaziilor (depozitelor )si in contabilitate.

5. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii materialelor.

• N.I.R.-ul serveste ca :
- document pentru receptia bunurilor aprovizionate,
- document justificativ pentru incarcare in gestiune,
- act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii,
- pentru diferentele constatate la receptie,
- document justificativ de inregistrare in contabilitate.
• Bonul de consum serveste ca:
- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor materiale ;
- document justificativ de scadere din gestiune;
- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida simpla.

• Aviz de insotire a marfii serveste ca :


-document de insotire a marfii pe timpul transportului ;
-document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale ;

5
-document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in
cazul transferului ;
• Dispozitie de livrare serveste ca :
-document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale destinate
vanzarii ;
-document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ;
-document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale , dupa caz .
• Fisa de magazie serveste ca:
-document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;
-sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.
• Fisa de magazie a formularelor cu regim special serveste ca :
-document de evidenta a intrarilor , iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de
inseriere,numerotare , evidenta si urmarire ;
-document de evidenta a formularelor anulate ;
-sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.

6. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii mijoacelor banesti.

• Foaia de varsamant.Este unformular tipizat, specific fiecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun la banca
banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege .
• CEC-ul de numerar . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor
plati (salarii, furnizori , avansuri de trezorerie etc).
• Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in
casierie .
• Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se semneaza de casiera si
se stampileaza cu stampila casieriei .Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest
caz chitanta este emisa de furnizor).
• Registrul de casa lei si valuta. Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si
platilor zilnice , in numerar(lei sau valuta).

7. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii drepturilor salariale.

• stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas).


• lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) .
• stat de salarii –lichidare- cu toate datele conform legii (care se depune la ITM)
• stat de concedii de odihna
• fisa individuala .
• ordin de deplasare(delegatie)

8. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor.

• Jurnal de vanzari serveste ca :


-jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii,
-document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata,
-document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,

6
• Jurnal de cumparari serveste ca :
-jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii,
-document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila,
-document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,
.
• Factura(furnizor / client) serveste ca :
-document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor , a lucrarilor
executate sau a serviciilor prestate ;
-document de insotire a marfii pe timpul transportului ;
-document de incarcare in gestiunea primitorului ;
-document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
In cadrul firmei OK CREDO CONS SRL facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare
(exemplarul albastru merge la client , cel verde in contabilitate iar cel rosu ramane la gestiunea care l-a emis).

9. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii generale.


• Balanta de verificare
In cadrul SC OK CREDO CONS SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati , este emisa de
programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil..
Serveste la :
-verificarea exactitatii inregistrarilor
-controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica
-intocmirea situatiilor financiare
10. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.

Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii , comun si altor stiinte economice , care reprezinta
ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica , dupa caz , a
elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.
Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt :
• decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului
financiar-contabil – Directorul Economic..
• declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor
materiale si banesti, pe care o prezinta comisiei de inventariere.
• lista de inventariere -se listeaza din programul de contabilitate , listele de inventariere fara cantitati(doar
cu simbolul si denumirea ).
• decizia de imputare -serveste ca document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate
in munca,titlu executoriu in momentul comunicarii,document de inregistrare in contabilitate.
• angajamentul de plata -serveste ca angajament de plata , a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii
patrimoniale,titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor ,titlu executoriu pentru executarea silita , in caz
de nerespectarea angajamentului.
• registrul-inventar .Acest registru in cadrul firmei SC OK CREDO CONS se completeaza odata pe an
avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri
si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).

11. Gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special.


In cadrul SC OK CREDO CONS SRL , evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale
folosind pentru fiecare tip de formular o “Fise de magazie a formularelor cu regim special”. De gestionarea si

7
folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef . Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se
prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior.

12. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare.

Situatiile financiare in cadrul SC OK CREDO CONS SRL se intocmesc de directorul economic si are la baza
balanta de verificare si listele de inventariere. SC OK CREDO CONS SRL aplică Reglementările contabile
armonizate cu directivele Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.
Situatiile financiare anuale se compun din :
• bilanţ,
• cont de profit şi pierdere,
• situaţia modificărilor capitalului propriu,
• situaţia fluxurilor de trezorerie,
• politici contabile
• note explicative.
Situaţiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de către auditori financiari,persoane juridice autorizate.
Se depun la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Jud. Calarasi în termen de 150 de zile de la încheierea
exerciţiului financiar.
Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani .

CAPITOLUL II. STUDIU DE CAZ

1.CARACTERIZAREA
1.CARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMNT DE PASIV

2.ORGANIZAREA
2.ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

3.ORGANIZAREA
3.ORGANIZAREA CONTABILITATII ANALITICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

4.OPERATII PRIVIND INTRAREA, MISCAREA SI IESIREA DIN PATRIMONIU A UNUI ELEMENT


DE ACTIV SI A UNUI ELEMENT DE PASIV

5.BALANTA
5.BALANTA ; FISA CONTURILOR(CARTEA MARE) ;REGISTRUL JURNAL ; SITUATII
FINANCIARE

1.CARACTERIZAREA
1.CARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMNT DE PASIV

CONTUL 421 « PERSONAL – remuneratii datorate «


• Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului(salariatilor) pentru
munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat.
• Remuneratia salariala este datorata lunar, ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor
intreprinderii.
• Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile , primele si alte adaosuri
de acest fel. Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (restul
de plata ).
Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate a salariilor este Statul de plata.
plata

8
CONTUL 5311 « CASA IN LEI »
Casa şi conturi la bănci sunt reprezentate de valorile care îmbracă efectiv forma de bani, fiind separate
disponibilităţile în devize de cele în lei. În structura disponibilităţilor se includ: conturi la bănci;casa;acreditive;
avansurile de trezorerie.
Casa delimitează disponibilităţile băneşti în lei şi devize aflate în casieria întreprinderii şi alte valori, cum
sunt: timbre fiscale şi poştale, bilete de tratament şi odihnă, tichete şi bilete de călătorie.
Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar- lei se evidentiaza cu ajutorul contului 5311 « CASA IN
LEI ». Documentul de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este Registrul de casa, casa la care se
anexeaza documentele justificative de incasari si plati.

2.ORGANIZAREA
2.ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

CONTUL 4211 - "PERSONAL - SALARII DATORATE


Este un cont de Pasiv.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in
bani , inclusiv a bonusurilor si premiilor achitate din fondul de salarii.

In CREDITUL contului 4211 « PERSONAL – SALARII DATORATE » se inregistreaza :


Salariile si alte drepturi cuvenite personalului (prime, bonusuri, adaosuri) , prin debitul contului 641.
In DEBITUL contului 4211 « PERSONAL – SALARII DATORATE » se inregistreaza :
Retinerile din salarii reprezentand :
-avansuri acordate salariatilor (avans salariu – cota de 40 % din salriu brut pe data de 26 ale lunii si Concedii de
----odihna platite cf. Legii cu 5 zile inainte) , in corespondenta cu creditul contului 425 ;
-contributia individuala de asigurari sociale (cota 10.5%) , in corespondenta cu creditul contului 4312 ;
-contributia individuala de asigurari de sanatate (cota de 5.5%) , in corespondenta cu creditul contului 4314 ;
-contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (cota de 0.5% ), in corespondenta cu
creditul contului 4372 ;
-impozitul pe salarii , in corespondenta cu creditul contului 444 ;
-garantii (gestionare) retinute gestionarului (pe baza Contractului de garantie) , in corespondenta cu creditul
contului 4282 ;
-cotizatii de sindicat , in corespondenta cu creditul contului 4271 ;
-alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare , in corespondenta cu creditul contului 4272 ;
-drepturi de personal neridicate in termen , in corespondenta cu creditul contului 426 ;
-salarii nete achitate personalului , in corespondenta cu creditul conturilor de banca sau casa (5311 ; 51213) ;
SOLDUL contului 4211 « PERSONAL – SALARII DATORATE » reprezinta drepturile salariale datorate.

CONTUL 5311 « CASA IN LEI »


Este un cont de activ.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia , ca
urmare a incasarilor si platilor efectuate.

In DEBITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza :


-sumele ridicate de la banci , in corespondenta cu creditul contului 581 ;
-sumele incasate de la clienti , in corespondenta cu creditul contului 4111. 419 ;
-sumele incasate de la asociati , in corespondenta cu creditul contului 455 ;
-sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare , in
corespondenta cu creditul contului 451,452 ;
9
-sumele incasate reprezentand aport la capitalul social , in corespondenta cu creditul contului 456 ;
-sumele incasate de la debitori , in corespondenta cu creditul contului 428 – debitori salariatii si 461 – debitori
diversi ;
-sumele incasate de la creditori diversi , in corespondenta cu creditul contului 462 ;
-sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate , in corespondenta cu creditul contului
542 ;
-sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate , in corespondenta cu creditul
conturilor 501,502,503,506,508 ;
-sumele incasate di prestari servicii , vanzarea de marfuri si alte activitati , in corespondenta cu creditul conturilor
704, 707 si TVA-ul colectat aferent –cont 4427 ;
-sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare , in corespondenta cu creditul contului 758 ;

In CREDITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza :


-depunerile de numerar la banci , in corespondenta cu debitul contului 581;
-platile efectuate catre furnizori , in corespondenta cu debitul contului 401, 404;
-valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari , in
corespondenta cu debitul contului 409;
-sumele achitate personalului , in corespondenta cu debitul conturilor 4211, 423, 425, 426, 428;
-sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii , in corespondenta cu debitul contului 427 ;
-sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare , in
corespondenta cu debitul contului 451,452 ;
-sumele restituite asociatilor , in corespondenta cu debitul conturilor 455, 456 ;
-dividendele platite actionarilor sau asociatilor , in corespondenta cu debitul contului 457 ;
-sumele achitate diversilor creditori , in corespondenta cu debitul contului 462 ;
-avansurile de trezorerie acordate , in corespondenta cu debitul contului 542 ;
-platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate , in corespondenta cu debitul contului 532 ;
-platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare , in corespondenta cu debitul contului 658 ;

SOLDUL contului 53111 « CASA IN LEI » reprezinta numerarul existent in casieria unitatii.

CAPITOLUL 3
ORGANIZAREA CONTABILITATII ANALITICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

CONTUL 4211 - "PERSONAL - SALARII DATORATE

In cadrul SC OK CREDO CONS SRL evidenta salariilor se tine cu ajutorul programului <<VISUAL FOXPRO>>.
Forma de salarizare care se aplica este salarizarea in regie sau dupa timp .

Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente:


• stat de salarii lichidare
• lista de avans chenzinal
• stat de salarii cu toate datele conform legii
• stat de concedii de odihna.
• fisier de carduri
• stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie .
• recapitulatii (pentru avans si lichidare)
10
• fisa individuala .
• fisa fiscala .
• alte tabele care sunt necesare raportarilor la nivelul Concernului.

Deasemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care se fac catre Institutiile statului :

• declaratia pentru somaj ,


• declaratia pentru sanatate,
• declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii ,
• declaratia pentru asigurarile sociale,
• declaratia pentru Comisionul datorat ITM-ului.
Pentru Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(DECLARATIA 100) -- se genereaza un tabel cu
toate obligatiile de plata retinute in stat si cele care se calculeaza in functie de fondul de salarii dupa care se
intocmeste Declaratia propriu zisa in programul pus la dispozitie de catre Ministerul de Finante..

Programul«VISUAL FOXPRO » tine evidenta analitica (nominala) a avansurilor acordate salariatilor sub forma de
avans chenzinal si concedii de odihna.

CONTUL 5311 « CASA IN LEI »


In cadrul SC OK CREDO CONS SRL operatiunile cu numerar se evidentiaza cu ajutorul a douasprezece
conturi analitice.

Documentele justificative ,care stau la baza inregistrarii in Registrul de casa , folosite in cadrul SC OK
CREDO CONS SRL sunt :
• foaia de varsamant
• CEC-ul de numerar
• dispozitia de plata / incasare .
• chitanta
• state de plata
• listele cu evidenta salariatilor care beneficiaza ,conform contractului colectiv de munca
• monetarul.

CAPITOLUL 4
OPERATII PRIVIND INTRAREA, MISCAREA SI IESIREA DIN PATRIMONIU A UNUI ELEMENT DE
ACTIV SI AUNUI ELEMENT DE PASIV
Balanta analitica a contului in luna decembrie 2006 :
Simb
cont Elemente patrimoniale (denumirea conturilor)
activ pasiv
1012 capital social varsat 0 106,8
2111 terenuri 552806,015
11
212 constructii 11638 0
213 instalatii tehnice, 5307 0
2133 mijloace de transport 143318 0
214 mobilier, aparatura birotica 6800 0
2812 amortizarea constructiilor 0 3703,85
2813 amortizarea instalatiilor, mij. De transport 0 100560,2
2814 amortizarea altor imobilizari corporale 0 5795
121 profit / pierdere 66182,19 179113,58
3021 materiale auxiliare 91061
401 furnizori interni 0 665874
4111 clienti interni 2690 0
4211 personal-salarii datorate 4550 3424
425 avansuri acordate personalului 600 0
4311 Contrib.de asig.soc.- angajator (cota de 19.75 %) 819 819
4312 Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%) 434 434
4313 Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - angajator (cota de 7%) 0 237
4314 Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de 6.5%) 0 252
Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf. CAEN
4315 1.697%) 0 76,365
4317 Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0,75%) 0 39
4371 Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de 2.5%) 0 23
4372 Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de 1% ) 0 24
441 impozitul pe profit 3831 3813
4423 TVA de plata 4829 4829
4426 TVA deductibila 7745,12 0
4427 TVA colectata 12574,13 0
444 impozitul pe venituri de natura salariilor 458 416
4471 Comisionul ITM (0,25%) 11,375 11,375
5121 cont banca - lei 212522,92 44930,39
53111 casa in lei -Bucuresti 11569,65 1674,44
542 avansuri de trezorerie 747,9 0
581 Viramente interne 12500 0
6351 chelt. Cu alte impozite si taxe - salarii 116,56 0
641 chelt. Cu salariile personalului 4550 0
6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale 2031,14 0
6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 0 0
6453 contr. Angajatorului ptr. Asig. Soc. De sanatate 276 0
691 chelt. Cu impozitul pe profit 38310 0
7070 venituri din vanzarea marfurilor 66179,64 0
Total activ / pasiv 1107217 1107217

12
In cadrul SC OK CREDO CONS SRL la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv. Personal se
intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) . Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in
baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile (in programul « VISUAL FOXPRO »). Sa
consideram totalul statului de plata anexat (anexa 1) ca fiind recapitulatia la salarii :
Data : 31.01.2006 ;Retinerile din salarii :
- Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%)
4211 = 4312 434 lei
- Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de 6.5%)
4211 = 4314 252 lei
- Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de 1% )
4211 = 4372 24 lei
- Impozitul pe salarii
4211 = 444 416 lei
Data : 31.01.2006 ; Contrib.de asig.soc.- angajator (cota de 19.75 %)
6451 = 4311 819 lei
Data : 31.01.2006 ; Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - angajator (cota de 7%)
6453 = 4313 237 lei
Data ; 31.01.2006 ; Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de 2.5%)
6452 = 4371 23 lei
Data : 31.01.2006 ; Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf. CAEN 1.697%)
6451 = 4315 76.365 lei
Data ; 31.01.2006 ; Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0,75%)
6451 = 4317 39 lei
Data : 31.01.2006 ;Comisionul ITM :
6351 = 4471 11.375 lei

Zilnic in registrul de casa de la sediul


sediul central al SC OK CREDO CONS SRL se inregistreaza :
Data 05.01.2006 :Incasari cu chitanta de la clienti cf. Chitantei nr.3761210:
53111 = 4111 2054 lei
Data 06.01.2006 :Depunerea banilor la banca :
581 = 53111 3000 lei
si
5121 = 581 3000 lei
Data : 06.01.2006 ; Incasari din diferente neconsumate din avansurile de trezorerie , pe baza dispozitiei de incasare
nr. 1 – ANTON CONSTANTIN.Se elibereaza chitanta cu nr.3761211 :
53111 = 542 302 lei
Data : 11.01.2006 ; Incasarea de la clienti , pe baza monetarului cu nr. 2061101 cu suma de 20000 lei cu TVA 19%
inclus. Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(incasati
pe baza bonului fiscal -vanzare cu amanuntul) :
53111 = % 20000 lei
7070 16807 lei
4427 3193 lei
Data : 11.01.2006 : Plati de avansuri de trezorerie pe baza dispozitiei de plata nr 2 - ANTON CONSTANTIN :
542 = 53111 500 lei
13
Data : 11.01.2006 : Plata facturii nr.8797907 –CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN
INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI - furnizor de materiale auxiliare in valoare de
350 lei cu TVA 19% inclus .Chitanta nr:8526857.
-pentru plata facturii ,este necesara inregistrarea ma intai a facturii in contabilitate :
% = 401 350 lei
3021 294 lei
4426 56 lei
- plata propriu zisa :
401 = 53111 350 lei
Data :11.01.2006 : Plata concedii de odihna salatiatului TULEU GHEORGHE :
425 = 53111 400 lei

Data :11.01.2006 : Plata salarii aferente lunii dec. 2005(lichidarea lunii decembrie 2005) :
4211 = 53111 6904 lei

Data ; 12.01.2006 : depunerea banilor la banca cu foaie de varsamant :


581 = 53111 10000 lei
si
5121 = 581 10000 lei

Data : 31.01.2006 :Se inchid conturile de TVA :


4427 = 4426 56 lei
- rezulta TVA de plata ( 4427 > 4426) :
4427 = 4423 3137 lei

Data 31.01.2006 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierdere :
121 = % 12747 lei
641 9661 lei
6451 2144 lei
6452 242 lei
6453 676 lei
6351 24 lei

SI

7070 = 121 16807 lei


Data : 31.01.2006 :Se calculeaza impozitul pe profit si rezulta un profit brut in valoare de 4060 lei :
se calculeaza impozitul pe profit
Profitul Impozabil = Venituri – Cheltuieli + Cheltuieli Nedeductibile-Deduceri fiscale

16807 – 12747 = 4060

Cota de impozitare = 16 %
4060 * 16% = 650 lei

691 = 4411 650 lei


14
si
121 = 691 650 l

CAPITOLUL 5
BALANTA ; FISA CONTURILOR(CARTEA MARE) ;REGISTRUL JURNAL ; SITUATII FINANCIARE

SC ASSA ABLOY ROMANIA


SRL BUCURESTI IANUARIE

BALANTA LUNARA DE VERIFICARE A CONTURILOR

Simb RULAJ LUNA TOTAL


cont DENUMIREA SOLD LA 01/01/06 CURENTA SUME SOLD FINA
CONTURILOR D C D C D C D
14.699.40
1012 capital social varsat 0 0 0 0 0 0 0
2111 terenuri 2.716.883 0 0 0 0 0 2.716.883
16.513.62 16.513.62
212 constructii 7 0 0 0 0 0 7
18.215.14 18.215.14
213 instalatii tehnice, 6 0 0 0 0 0 6
2133 mijloace de transport 12.762 0 0 0 0 0 12.762
214 mobilier, aparatura birotica 618.837 0 0 0 0 0 618.837
11.348.38
2812 amortizarea constructiilor 0 6 0 0 0 0 0
amortizarea instalatiilor, mij. De 11.783.83
2813 transport 0 6 0 0 0 0 0
amortizarea altor imobilizari
2814 corporale 0 264.434 0 0 0 0 0
121 profit / pierdere 0 0 13.397 16.807 13.397 16.807 0
3021 materiale auxiliare 9.003 0 294 0 294 0 9.297
401 furnizori interni 0 2.501 350 350 350 350 0
4111 clienti interni 2.690 0 0 2.054 0 2.054 636
4211 personal-salarii datorate 0 6.904 9.661 9.661 9.661 9.661 0
425 avansuri acordate personalului 600 0 400 400 0 1.000
Contrib.de asig.soc.- angajator (cota
4311 de 19.75 %) 0 1.908 0 1.908 0 1.908 0
Contrib.individ.de asig.soc. -
4312 asigurati (cota de 9.5%) 0 883 0 883 0 883 0
Contrib.pt.asig.soc.de sanatate -
4313 angajator (cota de 7%) 0 676 0 676 0 676 0
Contrib.pt.asig.soc.de sanatate -
4314 asigurati (cota de 6.5%) 0 627 0 627 0 627 0
4315 Contrib.de asig.pt.accid.de munca si 0 164 0 164 0 164 0
15
boli prof.- angajator(cf. CAEN
1.697%)
Contrib.pt.concedii si indemnizatii
4317 de la PJ sau PF (0,75%) 0 72 0 72 0 72 0
Contrib.de asig.pt.somaj - angajator
4371 (cota de 2.5%) 0 242 0 242 0 242 0
Contrib.individ.de asig.pt.somaj -
4372 asigurati (cota de 1% ) 0 98 0 98 0 98 0
441 impozitul pe profit 0 0 0 650 0 650 0
4423 TVA de plata 0 0 0 3.137 0 3.137 0
4426 TVA deductibila 0 0 56 56 56 56 0
4427 TVA colectata 0 0 3.193 3.193 3.193 3.193 0
impozitul pe venituri de natura
444 salariilor 0 1.149 0 1.149 0 1.149 0
4471 Comisionul ITM (0,25%) 0 24 0 24 0 24 0
5121 cont banca - lei 19.400 0 16.000 0 16.000 0 35.400
5311
1 casa in lei -Bucuresti 2.006 0 22.356 24.154 22.356 24.154 208
542 avansuri de trezorerie 350 0 500 302 500 302 548
581 0 0 16.000 16.000 16.000 16.000 0
chelt. Cu alte impozite si taxe -
6351 salarii 0 0 24 24 24 24 0
641 chelt. Cu salariile personalului 0 0 9.661 9.661 9.661 9.661 0
Contributia unitatii la asigurarile
6451 sociale 0 0 2.144 2.144 2.144 2.144 0
Contributia unitatii pentru ajutorul
6452 de somaj 0 0 242 242 242 242 0
contr. Angajatorului ptr. Asig. Soc.
6453 De sanatate 0 0 676 676 676 676 0
691 chelt. Cu impozitul pe profit 0 0 650 650 650 650 0
7070 venituri din vanzarea marfurilor 0 0 16.807 16.807 16.807 16.807 0
38.111.30 38.111.30 112.41 112.41 112.41 112.41 38.124.34
total 4 4 1 1 1 1 4

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL


BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
641
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
16
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 0
31/01/06 BRUT SALARII 421 9661 C -9.661
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 121 9.661 D 0
TOTAL RULAJE 9.661 9.661 0

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
17
6451
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 0
31/01/06 Contributia unitatii la asigurarile sociale 4311 1908 C -1.908
Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ
31/01/06 sau PF (0,75%) 4317 72 C -1.980
Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli
31/01/06 prof.- angajator(cf. CAEN 1.697%) 4315 164 C -2.144
31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 2.144 D 0
TOTAL RULAJE 2.144 2.144 0

18
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
6452
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 0
Contributia unitatii pentru
31/01/06 ajutorul de somaj 4371 242 C -242
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 121 242 D 0
TOTAL RULAJE 242 242 0

19
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
6453
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 0
contr. Angajatorului ptr. Asig.
31/01/06 Soc. De sanatate 4313 676 C -676
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 121 676 D 0
TOTAL RULAJE 676 676 0

20
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
6351
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 0
chelt. Cu alte impozite si taxe
31/01/06 - salarii 4471 24 C -24
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 121 24 D 0
TOTAL RULAJE 24 24 0

21
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
691
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 0
31/01/06 chelt. Cu impozitul pe profit 441 650 C -650
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 121 650 D 0
TOTAL RULAJE 650 650 0

22
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
121
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 0
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 641 9.661 C -9.661
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 6451 2.144 C -11.805
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 6452 242 C -12.047
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 6453 676 C -12.723
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 6351 24 C -12.747
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 691 650 C -13.397
31/01/06 INCHIDERE CONT VENIT 7070 16.807 D 3.410
TOTAL RULAJE 13.397 16.807 C 3.410

23
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
7070
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 0
Monetar nr. 2061101- Incasare
31/01/06 cu bon fiscal la Magazin 5311 16.807 D 16.807
31/01/06 INCHIDERE CONT VENIT 121 16.807 C 0
TOTAL RULAJE 16.807 16.807 0

24
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
4211
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 6.904
31/01/06 BRUT SALARII 641 9.661 D 16.565
Contrib.individ.de asig.soc. -
31/01/06 asigurati (cota de 9.5%) 4312 883 C 15.682
Contrib.pt.asig.soc.de sanatate -
31/01/06 asigurati (cota de 6.5%) 4314 627 C 15.055
Contrib.individ.de asig.pt.somaj -
31/01/06 asigurati (cota de 1% ) 4372 98 C 14.957
impozitul pe venituri de natura
31/01/06 salariilor 444 1149 C 13.808
11/01/06 plata salarii - decembrie 2005 53111 6904 C 6.904
25
TOTAL RULAJE 9.661 9.661 C 6.904

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL


BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
4312
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 883
Contrib.individ.de asig.soc. -
31/01/06 asigurati (cota de 9.5%) 4211 883 D 1.766
1.766
TOTAL RULAJE 0 883 1.766
26
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
4314
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 627
31/01/06 Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - 4211 627 D 1.254
27
asigurati (cota de 6.5%)
1.254
TOTAL RULAJE 0 627 1.254

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL


BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
444
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN CORES.
28
2005
SOLD INITIAL 1.149
impozitul pe venituri de
31/01/06 natura salariilor 4211 1.149 D 2.298
2.298
TOTAL RULAJE 0 1.149 2.298

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL


BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
4372
SIMBOL
29
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 98
Contrib.individ.de asig.pt.somaj -
31/01/06 asigurati (cota de 1% ) 4211 98 D 196
196
TOTAL RULAJE 0 98 196

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL


BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
30
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
4371
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 242
Contrib.de asig.pt.somaj -
31/01/06 angajator (cota de 2.5%) 6452 242 D 484
484
TOTAL RULAJE 0 242 484

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL


31
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
4311
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 1.908
Contrib.de asig.soc.- angajator
31/01/06 (cota de 19.75 %) 6451 1.908 D 3.816
3.816
TOTAL RULAJE 0 1.908 3.816

32
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
4313
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 676
Contrib.pt.asig.soc.de sanatate -
31/01/06 angajator (cota de 7%) 6453 676 D 1.352
1.352
TOTAL RULAJE 0 676 1.352

33
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
4315
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 164
Contrib.de asig.pt.accid.de munca si
boli prof.- angajator(cf. CAEN
31/01/06 1.697%) 6451 164 D 328
328
TOTAL RULAJE 0 164 328

34
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
4317
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 72
Contrib.pt.concedii si indemnizatii
31/01/06 de la PJ sau PF (0,75%) 6451 72 D 144
144
TOTAL RULAJE 0 72 144

35
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
4471
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 24
31/01/06 Comisionul ITM (0,25%) 6351 24 D 48
48
TOTAL RULAJE 0 24 48

36
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
4423
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN 2005 CORES.
SOLD INITIAL 0
31/01/06 TVA de plata 4427 3.137 D 3.137
3.137
TOTAL RULAJE 0 3.137 3.137

37
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
4426
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 0
factura nr.8797907 –
CENTRUL DE PREGATIRE
PENTRU PERSONALUL
DIN INDUSTRIE
BUSTENI-SUCURSALA
11/01/06 BUCURESTI 401 56 C -56
31/01/06 inchiderea contului de TVA 4427 56 D 0
TOTAL RULAJE 56 56 0

38
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
4427
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 0
Monetar nr. 2061101- Incasare
11/01/06 cu bon fiscal la Magazin 53111 3.193 D 3.193
31/01/06 inchiderea contului de TVA 4426 56 C 3.137
31/01/06 inchiderea contului de TVA 4423 3.137 C 0
TOTAL RULAJE 3.193 3.193 0

39
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
441
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN 2005 CORES.
SOLD INITIAL 0
31/01/06 impozitul pe profit 691 650 D 650
TOTAL RULAJE 0 650 650

40
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
425
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 600
Plata concedii de odihna -
11/01/06 Tuleu Gheorghe 53111 400 C 200
TOTAL RULAJE 400 0 1.000

41
SC ASSA ABLOY ROMANIA
SRL BUCURESTI

FISA CONT PENTRU SIMBOL


OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
4111
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN 2005 CORES.
SOLD INITIAL 2.690
Incasari -SC HERA SRL - cf.
05/01/06 Chitantei nr..3761210: 53111 2.054 C 4.744
TOTAL RULAJE 0 2.054 636

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL


BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
401
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN CORES.

42
2005
SOLD INITIAL 2.501
factura nr.8797907 –
CENTRUL DE
PREGATIRE PENTRU
PERSONALUL
DIN INDUSTRIE
BUSTENI-SUCURSALA
11/01/06 BUCURESTI 3021 294 D 2.795
factura nr.8797907 –
CENTRUL DE
PREGATIRE PENTRU
PERSONALUL
DIN INDUSTRIE
BUSTENI-SUCURSALA
11/01/06 BUCURESTI 4426 56 D 2.851
factura nr.8797907 –
CENTRUL DE
PREGATIRE PENTRU
PERSONALUL
DIN INDUSTRIE
BUSTENI-SUCURSALA
11/01/06 BUCURESTI 53111 350 C 2.501
TOTAL RULAJE 350 350 2.501

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL


BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
3021
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN 2005 CORES.
SOLD INITIAL 9.003
factura nr.8797907 –
CENTRUL DE
PREGATIRE PENTRU
PERSONALUL
DIN INDUSTRIE
BUSTENI-SUCURSALA
11/01/06 BUCURESTI 401 294 C 8.709
43
TOTAL RULAJE 294 0 9.297

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL


BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
581
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
44
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 0
Depunerea banilor la banca cf.
06/01/06 Foaie de varsamant 53111 3000 0 C -3.000
Depunerea banilor la banca cf.
06/01/06 Foaie de varsamant 5121 0 3.000 D 0
Depunerea banilor la banca cf.
12/01/06 Foaie de varsamant 53111 13000 C -13.000
Depunerea banilor la banca cf.
12/01/06 Foaie de varsamant 5121 13.000 D 0
TOTAL RULAJE 16.000 16.000 0

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
45
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
53111
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 2.006
Incasari -SC HERA SRL - cf. Chitantei
05/01/06 nr..3761210: 4111 2054 C 4.060
Depunerea banilor la banca cf. Foaie de
06/01/06 varsamant 581 3.000 D 1.060
Diferente neconsumate din avansurile de
trezorerie
, pe baza dispozitiei de plata nr.
06/01/06 1:ANTON CONSTANTIN 542 302 C 1.362
Monetar nr. 2061101- Incasare cu bon
11/01/06 fiscal la Magazin 7070 16807 C 18.169
Monetar nr. 2061101- Incasare cu bon
11/01/06 fiscal la Magazin 4427 3193 C 21.362
avansuri de trezorerie pe baza dispozitiei
de plata nr 2:
11/01/06 ANTON CONSTANTIN 542 500 D 20.862
factura nr.8797907 –CENTRUL DE
PREGATIRE PENTRU PERSONALUL
DIN INDUSTRIE BUSTENI-
11/01/06 SUCURSALA BUCURESTI 401 350 D 20.512
PLATA CONCEDII ODIHNA -Tuleu
11/01/06 Gheorghe 425 400 D 20.112
PLATA SALARII -cf. State de plata
11/01/06 confinentiale - DECEMBRIE 2005 4211 6.904 D 13.208
Depunerea banilor la banca cf. Foaie de
12/01/06 varsamant 581 13.000 D 208
TOTAL RULAJE 22.356 24.154 208

46
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
5121
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL 19.400
Depunerea banilor la banca cf.
06/01/06 Foaie de varsamant 581 3000 C 22.400
Depunerea banilor la banca cf.
12/01/06 Foaie de varsamant 581 13000 C 35.400
TOTAL RULAJE 16.000 0 35.400

47
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

SIMBOL
FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE CONT
PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006
542
SIMBOL
DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD
AN
2005 CORES.
SOLD INITIAL D 350
Diferente neconsumate din
avansurile de trezorerie
, pe baza dispozitiei de plata
nr. 1:ANTON
06/01/06 CONSTANTIN 53111 302 D 48
avansuri de trezorerie pe
baza dispozitiei de plata nr
2:
11/01/06 ANTON CONSTANTIN 53111 500 C 548
TOTAL RULAJE 500 302 548

48
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL
BUCURESTI

REGISTRUL JURNAL

LUNA IANUARIE 2006

SUMA SUMA
CONT CONT DEBITOAR CREDITOAR
DATA EXPLICATII DEBITOR CREDITOR E E
Incasari -SC HERA SRL - cf.
05/01/06 Chitantei nr..3761210: 53111 4111 2054 2.054
Depunerea banilor la banca cf. Foaie
06/01/06 de varsamant 581 53111 3000 3.000
Depunerea banilor la banca cf. Foaie
06/01/06 de varsamant 5121 581 3000 3.000
Diferente neconsumate din
avansurile de trezorerie
, pe baza dispozitiei de plata nr.
06/01/06 1:ANTON CONSTANTIN 53111 542 302 302
11/01/06 plata salarii - decembrie 2005 4211 53111 6904 6904
Plata concedii de odihna - Tuleu
11/01/06 Gheorghe 425 53111 400 400
factura nr.8797907 –CENTRUL DE
PREGATIRE PENTRU
PERSONALUL
DIN INDUSTRIE BUSTENI-
11/01/06 SUCURSALA BUCURESTI 3021 401 294 294
factura nr.8797907 –CENTRUL DE
PREGATIRE PENTRU
PERSONALUL
DIN INDUSTRIE BUSTENI-
11/01/06 SUCURSALA BUCURESTI 4426 401 56 56

49
factura nr.8797907 –CENTRUL DE
PREGATIRE PENTRU
PERSONALUL
DIN INDUSTRIE BUSTENI-
11/01/06 SUCURSALA BUCURESTI 401 53111 350 350
Monetar nr. 2061101- Incasare cu
11/01/06 bon fiscal la Magazin 53111 4427 3193 3.193
avansuri de trezorerie pe baza
dispozitiei de plata nr 2:
11/01/06 ANTON CONSTANTIN 542 53111 500 500
Depunerea banilor la banca cf. Foaie
12/01/06 de varsamant 581 53111 13000 13.000
Depunerea banilor la banca cf. Foaie
12/01/06 de varsamant 5121 581 13000 13.000
31/01/06 BRUT SALARII 641 421 9.661 9661
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 121 641 9.661 9.661
Contributia unitatii la asigurarile
31/01/06 sociale 6451 4311 1908 1.908
Contrib.pt.concedii si indemnizatii
31/01/06 de la PJ sau PF (0,75%) 6451 4317 72 72
Contrib.de asig.pt.accid.de munca si
boli prof.- angajator
31/01/06 (cf. CAEN 1.697%) 6451 4315 164 164
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 121 6451 2.144 2.144
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 121 6452 242 242
contr. Angajatorului ptr. Asig. Soc.
31/01/06 De sanatate 6453 4313 676 676
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 121 6453 676 676
chelt. Cu alte impozite si taxe -
31/01/06 salarii 6351 4471 24 24
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 121 6351 24 24
31/01/06 chelt. Cu impozitul pe profit 691 441 650 650
INCHIDERE CONT
31/01/06 CHELTUIALA 121 691 650 650
31/01/06 INCHIDERE CONT VENIT 7070 121 16.807 16.807
Monetar nr. 2061101- Incasare cu
31/01/06 bon fiscal la Magazin 53111 7070 16807 16.807
Contrib.individ.de asig.soc. -
31/01/06 asigurati (cota de 9.5%) 4211 4312 883 883
Contrib.pt.asig.soc.de sanatate -
31/01/06 asigurati (cota de 6.5%) 4211 4314 627 627
31/01/06 Contrib.individ.de asig.pt.somaj - 4211 4372 98 98

50
asigurati (cota de 1% )
impozitul pe venituri de natura
31/01/06 salariilor 4211 444 1149 1149
Contrib.de asig.pt.somaj - angajator
31/01/06 (cota de 2.5%) 6452 4371 242 242
31/01/06 TVA de plata 4427 4423 3.137 3.137
31/01/06 inchiderea contului de TVA 4427 4426 56 56
TOTAL LUNA IANUARIE 2006 112.411 112.411

51