Sunteți pe pagina 1din 1

Către,

Primăria orasului Recas

CERERE
PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI EXISTENTA
/INEXISTENTA CONSTRUCTIE

Subsemnatul/S.C. ____________________________________________________________
cu domiciliul/sediul în judeţul ___________ municipiul/ orasul/comuna _______________________
strada _____________________________ nr. ________ bl______ sc ____ et. ____ , ap ____ ,
telefon/fax ____________________________ CNP/CUI __________________________________
solicit eliberarea în conformitate cu prevederile legale a CERTIFICATULUI DE EXISTENTA
/INEXISTENTA CONSTRUCŢIE,
situata în orasul _____________, strada ___________________________________ _nr._______ ,
constând din (*) ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SC= ; SD= ; SU=

Construcţia/desfiinţare s-a executat în anul ________________________ cu fără (autorizaţie ) de


construire/desfiinţare pe terenul înscris în cartea funciară (**) nr nr.top./cad.
şi este terminată în totalitate /neterminată.

Data ____________________ Semnatura _____________________

(*) Se vor prezenta încăperile pe fiecare nivel din care se compune construcţia.
(**) Extrasul de carte funciara original si de data recenta.