Sunteți pe pagina 1din 10

Strategia anuală de achiziţie publică

Strategia de contractare
Programul anual al achiziţiilor publice
Autorităţi contractante
• Autorităţi contractante
Art. 4. - (1) Au calitatea de autoritate contractanta în sensul prezentei legi:
a) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa acestora
care au delegata calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în domeniul achiziţiilor
publice;
b) organismele de drept public;
c) asocierile care cuprind cel puţin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).
(2) Prin organisme de drept public în sensul alin. (1) lit. b) se înţelege orice entităţi, altele decât
cele prevăzute la alin. (1) lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare, îndeplinesc în
mod cumulativ următoarele condiţii:
• a) sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial;
• b) au personalitate juridică;
• c) sunt finanţate, în majoritate, de către entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau de către alte
organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei
entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de
jumătate din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supraveghere sunt
numiţi de către o entitate dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) ori de către un alt organism de drept
public.
Procesul de achiziţie

• Autoritatea contractantă trebuie să parcurgă pentru fiecare proces de achiziţie trei


etape distincte:

Etapa de planificare / pregătire, inclusiv Identificarea necesităţilor.


consultarea pieţei; Elaborarea referatelor de necesitate
Elaborarea Strategiei de contractare
Aprobarea din partea conducătorului AC

Etapa de organizare a procedurii şi atribuirea Începe cu transmiterea DA în SEAP – şi se


contractului/acordului-cadru; finalizează cu intrarea în vigoare a contractului de
achiziţie publică

Etapa post-atribuire contract/acord-cadru, Executarea contractului / Monitorizarea


respectiv executarea şi monitorizarea contractului
• implementării
. contractului/acordului-cadru
Strategia anuală de achiziţie publică

• Strategia anuală de achiziţie publică - Totalitatea proceselor de achiziţie publică


planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar;

• În cazul proiectelor europene cu finanţare multianuală ( buget multianual), strategia


se elaborează pentru întreaga perioada de implementare a proiectului.

• Se elaborează în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund


procesele de achiziţie publică
Strategia anuală de achiziţie publică

• În vederea elaborării strategiei anuale AC foloseşte următoarele elemente


estimative:
a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi
satisfăcute;
b) valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi;
c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru
derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate;
d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi, după caz, necesarul de
resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de
achiziţii publice.

În cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică, autoritatea contractantă are


obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor publice.
Programul anual al achiziţiilor publice

• PAAP-ul se elaborează pe baza referatelor de necesitate

• Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de:


– Necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări;
– Prioritizarea necesităţilor
– Identificarea surselor de finanţare
Programul anual al achiziţiilor publice

 obligatoriu se postează semestrial în SEAP, în termen de 5 zile de


la definitivarea bugetului: contractele de produse / servicii / lucrări a
căror V.E. > pragurile de licitație
 modificările extraselor se publică în SEAP în termen de 5 zile lucrătoare
de la aprobarea acestora

 ordinul ANAP nr.281/2016 formularele standard pentru PAAP și PAAS


~ Programul Anual al Achiziţiilor Publice ~

Nr. Obiectul V.E. Sursa de Data Estimată Data Estimată Modalitatea de derulare
CPV Procedura stabilita
curent contractului a contractului finanțare pentru initiere pentru atribuire online sau offline

Art.12 alin.(5) din H.G.nr.395/2016


Strategia de contractare
este un document al fiecărei achiziții cu V.E. > pragul achiziției directe și este
subiect de evaluare a A.N.A.P.
• A.C. prin compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice elaborează
strategiei de contractare;
• Cuprinde:
a) relația dintre obiectul-constrângeri-complexitatea contractului și resursele disponibile
la nivel de A.C. pentru derularea activităților din etapele procesului de A.P., pe de altă
parte;
b) procedura de atribuire aleasă;
c) tipul de contract propus și modalitatea de implementare a acestuia;
d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia,
inclusiv măsuri de diminuare a acestora, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea
sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale;
e) criteriile de calificare și selecție, respectiv criteriul/criteriile de atribuire propuse,
precum și orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru A.C. și/sau
îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administrației publice în care
activează A.C.;
f) justificările privind determinarea V.E. a contractului/acordului-cadru, alegerea
procedurii de atribuire, alta decât L.D./L.R. și, după caz, decizia de a accelera
procedura de atribuire, decizia de a nu utiliza împărțirea pe loturi, cerinţele de
calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, criteriul de atribuire și
factorii de evaluare utilizați;
g) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesității A.C.
Programul anual al achiziţiilor publice

• Atenţie:
• În cazul implementării de proiecte cu finanţate din fonduri proprii şi/sau
proiecte de cercetare – dezvoltare, elaborarea programului achiziţiilor
publice se va face distinct pentru fiecare proiect în parte

S-ar putea să vă placă și