Sunteți pe pagina 1din 2

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art.

27
alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac
în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări
și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,
cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă
următoarea

DECIZIE
Nr. 265/C11/116
Data: 07.02.2022

Prin contestația nr. 1023/17.01.2022, înregistrată la Consiliul


Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 2532/17.01.2022,
formulată de SALUBRIZARE SECTOR 5, cu sediul București, str. Fabrica
de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J40/17523/2019, având CUI 42049930, reprezentată legal prin
Director General – Andrei Fecioru, formulată împotriva procedurii de
atribuire, organizată de CAMERA DEPUTAȚILOR, cu sediul în București,
str. Izvor nr. 2-4, sector 5, în calitate de autoritate contractantă, în
cadrul procedurii simplificate, organizată în vederea atribuirii contractului
de achiziție publică având ca obiect „Servicii de preluare și transport de
deșeuri menajere” pentru perioada 01.03-31.12.2022, s-a solicitat
anularea procedurii de atribuire.

Pentru aceste motive,


în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite contestația depusă de SALUBRIZARE SECTOR 5 și anulează


procedura de licitație deschisă organizată de către CAMERA
DEPUTAȚILOR în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii
de preluare și transport de deșeuri menajere pentru perioada 01.03-
31.12.2022”.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu
dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.
Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la
comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință

Pagina 1 din 2
de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr.
101/2016.

S-ar putea să vă placă și